Сучасне суспільство потребує творчих, креативних людей, які здатні не тільки орієнтуватися, приймати рішення, а й мислити нестандартно. Тому я намагаюся виховувати в собі рішучість, вміння не зупинятися на досягнутому, сміливо мислити, опираючись на досвід минулих поколінь, впевнено йти в майбутнє. Такі ж погляди на життя формую і у своїх учнях. Уроки рідної мови та літератури не тільки допомагають пізнавати душу нашого народу, насолоджуватися мелодійністю його пісень, захоплюватися неперевершеною творчістю його корифеїв, це ще й  напружена, науково організована й результативна праця всіх учнів у співтворчості з учителем. Тому на уроках намагаюся допомогти учневі знайти себе в житті; пробудити чи…
     Сучасна епоха – це час змін, інновацій. Актуальною є проблема пошуку новітніх форм реалізації уроку в умовах класно-урочної системи, оскільки одне зі стратегічних завдань реформування є «виведення освіти в Україні на рівень освіти розвинутих країн світу шляхом докорінного реформування її концептуальних, структурних, організаційних засад» [1].                                       Актуальність     Реформування національної системи освіти України спрямоване на становлення Нової української школи, покликаної формувати цілісну, усебічно розвинену особистість, інноватора, здатного змінювати навколишній світ, конкурувати на ринку праці, вчитися усе життя. /2/ На думку науковців, методистів  медіа-освіта та комп’ютерні  технології певним чином поєднують елементи інших освітніх технологій, зокрема технології розвивального навчання,…
Тема досвіду. Реалізація елементів розвивального навчання шляхом використання інтерактивних методів. Обґрунтування актуальності досвіду. Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти (Постанова Кабінету Міністрів України від 23. 11. 2011 р. № 1392) та зміст оновлених програм з української мови і літератури для учнів 5-9 класів 2017 р. метою мовно-літературної освіти визначає розвиток особистості учня, формування в нього комунікативної й літературної компетентності, високої моралі,активної громадянської позиції, естетичних смаків і ціннісних орієнтацій.Сучасна освітня галузь повинна не тільки дати знання, а й підготувати до життя нове покоління людей – активних і креативних, що вміють творчо мислити і зможуть розв’язувати нестандартні задачі. Модернізація в…
        Посилення комунікативної спрямованості шкільної мовної освіти є вагомим досягненням вітчизняної лінгводидактики початку ХХІ століття. Це передусім стосується роботи з текстом і характеризується залученням досягнень комунікативної лінгвістики, запровадженням компетентнісного підходу до навчання ( О. Пометун та ін..), який передбачає формування комунікативної компетентності школярів як мети і результату шкільного курсу української мови.      Комунікативна компетентність – інтегративне явище, у складі якого виокремлюються мовленнєва, мовна, соціокультурна та діяльнісна компетентності. Серед названих найважливішою є мовленнєва – здатність адекватно користуватися мовою в конкретних ситуаціях спілкування. А це передбачає сформованість умінь і навичок у всіх видах мовленнєвої діяльності, мовленнєво-комунікативних умінь. Саме від…
Сторінка 1 із 2