Фільтрувати матеріали за датою: липня 2020

Методичні рекомендації про викладання української літератури у 2020/2021 навчальному році

У 2020/2021 навчальному році вивчення української літератури в 5 – 9 класах здійснюватиметься за навчальною програмою зі змінами, затвердженими наказом МОН від 07.06.2017 № 804;

у 10-11 класах – за навчальними програмами (рівень стандарту та профільний рівень), затвердженими наказом МОН від 23.10.2017 № 1407.

Навчальні програми розміщені на офіційному сайті МОН за покликанням https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi

Зміст навчального матеріалу передбачає текстове вивчення творів, що виділені напівжирним шрифтом, інші ж лише називаються для допомоги вчителеві під час вивчення певної теми. Крім того, для осучаснення змістового компонента, актуалізації компетентнісного підходу, надання вчителеві методичної допомоги під час вивчення програмових тем запропоновано рекомендаційну рубрику «Мистецький контекст» (МК).

Вивчення української літератури також відбувається із залученням міжпредметних зв’язків – МЗ (українська мова, історія, зарубіжна література, образотворче мистецтво, музика тощо).

Звертаємо особливу увагу на те, що запропонована кількість годин на вивчення кожного розділу чи підрозділу є орієнтовною, учитель може її перерозподіляти на власний розсуд. Резервний час учитель може використовувати також довільно, зокрема для збільшення кількості годин на вивчення окремого твору, для уроків розвитку мовлення, контрольного оцінювання, творчих та інших робіт (екскурсій, диспутів, семінарів тощо).

Запроваджено (*) – для творів, які не є обов’язковими, їх можна розглядати додатково, за вибором учителя, наявністю часу або самостійно.

Наприкінці програми для кожного класу подано орієнтовні списки літератури для додаткового (самостійного) читання.

У навчальній програмі профільного рівня передбачено вивчення творів літератури народів України, передовсім кримських татар. Також важливим компонентом програми є «Читацький практикум», спрямований на формулювання практичних навиків усних і письмових роздумів над прочитаним у різних стильових формах.

З метою рівномірного розподілу навантаження учнів протягом навчального року подаємо рекомендовану кількість видів контролю з української літератури (за класами). Поданий у таблиці розподіл годин є мінімальним і обов’язковим для проведення в кожному семестрі. Учитель-словесник на власний розсуд може збільшити кількість видів контролю відповідно до рівня підготовленості учнів, особливостей класу тощо.

Обов’язкова кількість видів контролю з української літератури в 5–9 класах

Класи   5   6   7   8     9  
                               
Семестри І   ІІ І   ІІ І   ІІ І ІІ І   ІІ  
                               
Контрольні роботи у формі: 2   3 3   3 3   3 3 3 3   3  
                               
контрольного класного -   1 1   1 1   1 1 1 1   1  
твору;          
                             
                               
виконання інших завдань 2   2 2   2   2   2 2 2 2 2
(тестів, відповідей на        
                               
запитання тощо)                                
                                   
Уроки розвитку мовлення* 2   2 2   2   2   2 2 2 2 2
(у+п)        
                               
                                   
Уроки позакласного читання 2   2 2   2   2   2 2 2 2 2
                                   
Перевірка зошитів 4   5 4   5   4   5 4 5 4 5
                             
Обов’язкова кількість видів контролю з української літератури в 10-11    
класах                                
                               
Семестри     І       ІІ       І     ІІ  
                       
Рівні       стандарту       профільний  
                               
Контрольні роботи у формі:     3     3         4     4  
                                   
контрольного класного     1     1         1     1  
твору*;                      
                                 
                                   
виконання інших     2     2         3     3  
завдань (тестів,                      
                                 
відповідей на запитання)                                  
                       
Уроки розвитку мовлення**   2 (у+п)     2 (у+п)     2 (у+п)     2 (у+п)
                               
Уроки позакласного     1     1         2     2  
читання                                  
                               
Перевірка зошитів     4     5         4     5  
                                   
                                             

*Контрольні класні твори пропонуємо давати у формі есе, мінітворів щодо розкриття певної проблеми чи образу програмового тексту тощо. Це розвиватиме самостійне творче мислення учнів і дасть їм можливість виконати роботу протягом одного уроку.

**У кожному семестрі обов’язковим є проведення двох уроків розвитку мовлення: одного уроку усного розвитку мовлення, а другого – письмового. Умовне позначення в таблиці – (у + п).

Рекомендуємо оцінку за письмовий вид роботи виставляти всім учням, за усний – кількості учнів, які відповідали протягом уроку.

Оцінку за ведення зошита з української літератури виставляють у кожному класі окремою колонкою в журналі раз на місяць і враховують як поточну до найближчої тематичної. Під час оцінювання зошита з української літератури слід ураховувати наявність різних видів робіт; грамотність (якість

 

55

виконання робіт); охайність; уміння правильно оформлювати роботи (дотримання вимог орфографічного режиму). У разі відсутності учня на уроці протягом місяця рекомендуємо в колонці за ведення зошита зазначати н/о (нема оцінки).

Оцінка за контрольний твір з української літератури є середнім арифметичним за зміст і грамотність, яку виставляють у колонці з датою написання роботи. Надпис у журнальній колонці «Твір» не робиться.

Оцінку за читання напам’ять творів з української літератури виставляють

у  колонку без дати з надписом «Напам’ять».

У    2018 році Україна вперше брала участь у програмі міжнародного оцінювання учнів PISA, одним із аспектів якого є оцінка читацької грамотності учнів, а саме: здатність до читання, розуміння й інтерпретації різноманітних текстів, з якими вони матимуть справу в повcякденному житті.

За результатами проведеного дослідження показники українських учнів виявилися дещо нижчими за середні показники учнів країн Організації економічного співробітництва та розвитку. Детальна інформація про PISA розміщена на офіційному сайті Українського центру оцінювання якості освіти https://testportal.gov.ua/pisa

З  метою формування читацької компетенції доцільним є використання в освітньому процесі інтерактивних форм (відповідні інтернет-ресурси, мультимедіа, електронні книги й бібліотеки, аудіозаписи) і методів викладання предметів мовно-літературного спрямування, що мотивують інтерес учнів до читання, засвоєння літературних творів, уміння вступати в діалоги, аргументувати свою думку. Також необхідно включати матеріали щодо різних методик активного читання. Вчитель має акцентувати увагу на підвищення рівня читацької грамотності учнів, зокрема, формування здатності учня сприймати, аналізувати, використовувати й оцінювати письмовий текст задля досягнення певних цілей, розширювати свої знання й читацький потенціал.

Навчальна та методична література з української літератури, рекомендована МОН, зазначена в Переліку навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки, що розміщений на офіційному сайті ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» (https://imzo.gov.ua/pidruchniki/pereliki)

Перевірка робіт розпочнеться 8 липня о 12.00.

Склад груп і розташування (ТСШ№5, ТЗОШ№4) - без змін, згідно з наказом.

Опубліковано в Оголошення

Календарно-тематичне та поурочне планування вчтель здійснює в довільній формі, зокрема з використанням друкованих чи електронних джерел тощо. Формат, обсяг, структура, зміст та оформлення календарно-тематичних планів та поурочних планів-конспектів є індивідуальною справою вчителя. Встановлення універсальних стандартів таких документів у межах закладу загальної середньої освіти міста, району чи області є неприпустимим. Автономія вчителя має бути забезпечена академічною свободою, включаючи свободу викладання, свободу від втручання в педагогічну,науково-педагогічну та наукову діяльність, вільним вибором форм, методів і засобів навчання, що відповідають освітній програмі, розробленням та впровадженням авторських навчальних програм, проєктів, освітніх методик і технологій, методів і засобів, насамперед методик компетентнісного навчання. Вчитель має право на вільний вибір освітніх програм, форм навчання, закладів освіти, установ і організацій, інших суб’єктів освітньої діяльності, що здійснюють підвищення кваліфікації та перепідготовку педагогічних працівників. Під час розроблення календарно-тематичного та системи поурочного планування вчитель має самостійно вибудовувати послідовність формування очікуваних результатів навчання, враховуючи при цьому послідовність розгортання змісту в підручнику. Учитель може переносити теми уроків, відповідно до того, як учні засвоїли навчальний матеріал, визначати кількість годин на вивчення окремих тем. Адміністрація закладу загальної середньої освіти або працівники методичних служб можуть лише надавати методичну допомогу вчителю, з метою покращення освітнього процесу, а не контролювати його.

Зразки календарно-тематичного планування уроків УМЛ:

Зразки календарно-тематичного планування уроків УМ - 2021:

        З метою реалізації актуальних освітніх вимог у практиці навчання української мови й літератури упродовж вересня 2019 - червня 2020 року проведено 24 очних і 5 дистанційних науково-методологічних заходів, у яких взяли участь 207 педагогів. 125 учителів узяли участь у роботі оргкомітетів та журі міських етапів мовно-літературних конкурсів та олімпіади з української мови й літератури. 83 філологи взяли участь у роботі підлокації "Українська мова й література" третього й четвертого T'mistechka.

       За результатами роботи третього T'mistechkа сертифікати видано. 

       За результатами роботи четвертого  T'mistechkа сертифікати можна завантажити за покликанням http://gapon.te.ua/neperervna-i-dystantsiyna-osvita-pedahohiv/neperervna-osvita/fidbek/item/1430-pro-sertyfikaty-uchasnykiv-uchasnyts-pidlokatsiyi-uchyteli-ukrayinskoyi-movy-y-literatury-tmistechka4-19-travnya-2020-roku

       Щоб  видрукувати свій сертифікат за роботу в складі оргкомітетів, журі міських етапів мовно-літературних конкурсів та олімпіади, участі в методичних заходах за 2019-2020 н.р., ЗАВАНТАЖТЕ ПРИКРІПЛЕННЯ.  Сертифікати подано в алфавітному порядку. У презентації А-Д  знайдуть  сертифікати ті, у кого прізвища починаютьсмя на літери А, Б, В, Г, Д. У презентації Ж-К - ті, у кого прізвища починаються на Ж, З, І, К. У презентації  Л-П  - ті, у кого прізвища починаються на Л, М, Н, О, П. У презентації  Р-Я - ті, у кого прізвища починаються на  Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Щ, Ю, Я.

      

 

Опубліковано в СЕРТИФІКАТИ