Текстоцентричний підхід до вивчення української мови та літератури як основа формування комунікативної компетентності учнів         У складному і тривалому процесі модернізації освіти, який спостерігаємо в останнє десятиліття, шкільна словесність має для вирішення особливо складні завдання. Часто вони вимагають поєднання різнополярних начал, сув'язь яких є умовою забезпечення відповідного умовам і вимогам сучасності рівня підготовки нової людини - члена міжнародної спільноти і громадянина України.          У методиці словесності впевнено зайняли свою позицію терміни "інновації" та "технології", замінивши традиційні: "пошук нового" та "методи і прийоми". Незмінною для вчителя залишається вічність слова і важкий процес донесення його сутності, щоб слово стало своїм, перейшло зі…
Тернопільська спеціалізована школа I-IIIступенів № 3 з поглибленим вивченням іноземних мов Тернопільської міської ради Тернопільської області Опис досвіду роботи на тему: «Використання інноваційних технологій на уроках української мови та літератури для розвитку креативних здібностей учнів» Підготувала вчитель української мови та літератури Гандзій Н.Б. Тернопіль - 2017 На сучасному етапі розвитку нашої держави постала проблема відродження й перебудови національної системи освіти «як найбільш важливої ланки у вихованні свідомих громадян Української держави» (Державна національна програма «Освіта»). Тому особливої актуальності набувають проблеми формування творчої особистості, виховання молодої людини як громадянина на основі оволодіння гуманістичними цінностями, нормами демократичної культури. Головна мета – дати виявитися…
Тема досвіду: Розвиток критичного мислення як необхідної складової формування особистості учнів на уроках української мови  та літератури шляхом використання інтерактивних технологій. Вступ Сучасне життя потребує активної творчої особистості, сформувати яку можна лише впровадженням у педагогічну практику сучасних методів навчання й виховання учнів. Завдання вчителя полягає в тому, щоб молода людина під час роботи на уроці й у позаурочний час усвідомила реалії, які її оточують, і вміла знаходити шляхи розв’язання проблем. Такий підхід співзвучний концепції особистісно зорієнтованого навчання та виховання й нерозривно пов’язаний із застосуванням інтерактивних технологій на уроках української мови та літератури.          Мета вивчення мови й літератури, за Державним стандартом…
             На нинішньому етапі творення української нації не виникає сумнівів   щодо державного статусу української мови, її ролі та місця в структурі мовної освіти, життєвої необхідності досконалого володіння нею всіма громадянами України незалежно від національності.         Посилення уваги до мовної освіти на сучасному етапі розвитку національної школи викликане необхідністю формування особистості, яка  відзначається свідомим ставленням до рідної мови, високою культурою спілкування.                  Актуальність і перспективність досвіду      Автори чинної програми  з української мови мету навчання української мови визначили як «формування національно- свідомої, духовно багатої мовної особистості, яка володіє вміннями і навичками  вільно, комунікативно виправдано користуватися засобами рідної мови- її стилями, типами,…
Тема досвіду «Формування естетичної компетентності учнів на уроках української мови і літератури шляхом використання елементів інноваційних технологій та підготовки особистості до життя в сучасних умовах» Адреса досвіду   4600 м. Тернопіль, вул. Юності, 11, Тернопільська спеціалізована школа I-III ступенів № 7  з поглибленим вивченням іноземних мов Автор -Луканюк Марія Степанівна -  учитель української мови і  літератури вищої кваліфікаційної  категорії Обґрунтування актуальності  та  перспективності Сучасне суспільство потребує творчих, діяльних, обдарованих громадян, здатних до життєвого самовизначення. Школа покликана дати людині не лише суму знань, умінь і навичок, а формувати в неї компетентність як загальну здатність, що ґрунтується на знаннях, досвіді, цінностях, здібностях, отриманих завдяки…
Опис досвіду роботи вчителя української мови і літератури Тернопільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №16 імені Володимира Левицького Балящук Марії Михайлівни Актуальність і перспективність досвіду Метою школи XXI ст. є формування індивіда, здатного вийти за межі отриманих знань, відкритого до інновацій, саморозвитку та безперервної освіти протягом усього життя. Сучасні освітні парадигми розвивального, креативного навчання ставлять на перший план не передачу учням готового соціального досвіду, а підготовку їх до самостійного здобування знань та творчої праці в будь-якій сфері людської діяльності. Неабияку роль у цих процесах відіграє профілізація навчальних закладів, адже, свідомо окресливши сферу майбутньої діяльності, учень працює не «на оцінку», а задля ґрунтовного,…
Відеорезюме Акмеологічні технології на уроках словесності як засіб формування ключових життєвих компетентностей учнів Опис досвіду роботи Петрокушин Руслани Володимирівни, вчителя української мови і літератури Тернопільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №16 ім.В.Левицького Базова модель досвіду Актуальність і перспективність досвіду Забезпечує підвищення ефективності навчання. Сприяє формуванню в учнів ключових компетентностей. Робить можливим оригінальний підхід до побудови структури сучасного уроку української мови та літератури. Дозволяє гарантувати досягнення певного стандарту освіти. Допомагає створювати атмосферу напружених розумових і креативних зусиль, які захоплюють усі сфери психологічної діяльності учнів. Сприяє позитивній мотивації школярів до пізнавальної діяльності, потребі в самопізнанні, самореалізації та самовдосконаленні. Мета досвіду Створення оптимальних умов для розвитку…
Сторінка 2 із 2