04 травня 2018р. в Тернопільській Українській гімназії ім.І.Франка відбулися другі Павуляківські читання. Ярослав Павуляк – наш краянин, уродженець с. НастасівТернопільського району, мало вивчений і зрозумілий митець, про якого, на жаль, знає обмежене коло зацікавлених поезією. Учні 1(5)-их Б,В, 6(10)-А класів натхненно й зворушливо читали вірші поета-дисидента зі збірки «Дороги додому», яка в 2010 році номінувалася на Шевченківську премію, ілюстрована картинами Івана Марчука. Гімназисти намагалися передати слухачам почуття й емоції автора, його розуміння й сприйняття складного буття суспільства 60-90 років ХХ ст. Окремі вірші покладені на музику місцевими композиторами. Гімназійний учитель музики Сидір М.В. зробив їх оранжування й виконав разом зі…
Тема досвіду. Реалізація елементів розвивального навчання шляхом використання інтерактивних методів. Обґрунтування актуальності досвіду. Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти (Постанова Кабінету Міністрів України від 23. 11. 2011 р. № 1392) та зміст оновлених програм з української мови і літератури для учнів 5-9 класів 2017 р. метою мовно-літературної освіти визначає розвиток особистості учня, формування в нього комунікативної й літературної компетентності, високої моралі,активної громадянської позиції, естетичних смаків і ціннісних орієнтацій.Сучасна освітня галузь повинна не тільки дати знання, а й підготувати до життя нове покоління людей – активних і креативних, що вміють творчо мислити і зможуть розв’язувати нестандартні задачі. Модернізація в…
        Посилення комунікативної спрямованості шкільної мовної освіти є вагомим досягненням вітчизняної лінгводидактики початку ХХІ століття. Це передусім стосується роботи з текстом і характеризується залученням досягнень комунікативної лінгвістики, запровадженням компетентнісного підходу до навчання ( О. Пометун та ін..), який передбачає формування комунікативної компетентності школярів як мети і результату шкільного курсу української мови.      Комунікативна компетентність – інтегративне явище, у складі якого виокремлюються мовленнєва, мовна, соціокультурна та діяльнісна компетентності. Серед названих найважливішою є мовленнєва – здатність адекватно користуватися мовою в конкретних ситуаціях спілкування. А це передбачає сформованість умінь і навичок у всіх видах мовленнєвої діяльності, мовленнєво-комунікативних умінь. Саме від…
Стрімкий розвиток сучасної цивілізації з притаманними йому швидкими змінами технологій, зростанням ролі інформації, розширенням свободи людини ставлять перед Новою українською школою завдання докорінного переосмислення освітньої парадигми, актуалізації змісту, технологій становлення особистості учня як суб’єкта й проектувальника життя, створення життєвого простору, спрямованого на розвиток і саморозвиток компетентної особистості, яка вміє творчо розв’язувати проблеми, прагне змінити на краще власне життя і життя своєї країни. Формування компетентностей – володіння людиною відповідною компетенцією, що включає її особистісне ставлення до неї й предмета діяльності – є однією із найбільш актуальних проблем сучасної освіти. Актуальність досвіду. Компетентнісний підхід в освіті – це відповідь на вимогу часу.…
Будьте самі шукачами, дослідниками. Якщо не буде вогника у вас, вам ніколи не запалити його в інших. В. Сухомлинський Сучасна школа потребує змін, вона повинна допомогти учням відчувати себе впевненими на ринку праці, вміти адаптуватися до соціальних перетворень і криз у суспільстві, бути психологічно стійкими, розвивати здатність до самоорганізації. У контексті цих суспільних потреб особливо значущою є основна мета мовної освіти, яка визначається провідною функцією мови як навчального предмета: плекання національно свідомої, духовно багатої, творчо обдарованої особистості, що володіє вміннями комунікативно доцільно вживати мовні засоби у різних сферах і видах мовленнєвої діяльності. Це вимагає пошуку нових форм організації навчально- виховного процесу.…
Новизна:досвід носить комбінаторний характер, так як передбачає конструктивні поєднання, інтеграцію сучасних педагогічних технологій та методик (технології музейної педагогіки з елементами краєзнавчої, сугестопедичної та інтерактивних технологій), спрямованих на розвиток творчої особистості. Це дозволяє вчителю самому творчо інтерпретувати різні підходи до організації навчально-виховного процесу. Актуальність і перспективність досвіду: забезпечує умови для розвитку творчої особистості дитини; сприяє реалізації моделі випускника нової школи – креативної особистості, патріота, інноватора; дає позитивну мотивацію учням до пізнавальної діяльності, потреби в самопізнанні, самореалізації та самовдосконаленні; допомагає розкрити та розвинути здібності, таланти і можливості кожної дитини на основі партнерства між учителем, учнем і батьками; робить можливим оригінальний підхід до…
Протягом березня 2018 року у ТЗОШ №14 ім. Б.Лепкого пройшов шкільний фестиваль «Ми чуємо тебе, Тарасе, крізь століття…» У вестибюлі школи   було оформлено тематичну виставку із творами Кобзаря. Учні 2 – А класу   провели цікаво час у шкільній   бібліотеці . Під час спілкування   діти вшанували пам'ять видатного поета і художника Тараса Григоровича Шевченка. Спілкуючись з шкільним бібліотекарем , Лідією Романівною , діти декламували вірші, співали пісні на слова Шевченка, ділилися знаннями про дитинство та творчий шлях видатного Кобзаря. Працюючи в групах, склали свого «Кобзарика » для юних поетів. Під кінець творчої зустрічі « Чужому научайтесь, й свого не цурайтесь… »…
Сторінка 9 із 26