Субота, 08 серпня 2020 09:51

Методичні рекомендації про викладання української мови у 2020/2021 навчальному році. Додаток до листа Міністерства освіти і науки України від 11.08.2020 № 1/9-430

Методичні рекомендації про викладання української мови у 2020/2021 навчальному році

У 2020/2021 навчальному році вивчення української мови здійснюватиметься за такими програмами:

у 5 – 9 класах за навчальною програмою зі змінами, затвердженими наказом МОН від 07.06.2017 № 804;

у 10 ‒ 11 класах – за навчальними програмами (рівень стандарту та профільний рівень), затвердженими наказом МОН від 23.10.2017 № 1407.

Навчальні програми розміщені на офіційному сайті МОН за покликанням https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi

Звертаємо увагу, що в мовленнєвій лінії навчальної програми для 10- 11 класів подано перелік рекомендованих видів роботи, які дають змогу учням реалізувати здобуті знання на практиці. Ці види роботи забезпечують повноцінний мовленнєвий розвиток старшокласників, адже комплексно охоплюють формування всіх видів мовленнєвої діяльності (аудіювання, читання, говоріння і письма). Системний підхід до розвитку мовлення учнів не передбачає виділення окремих годин на традиційні для 5 – 9 класів аудіювання, читання мовчки та вголос, перекази, твори тощо, оскільки ці види роботи передбачено на кожному уроці. Учитель може на власний розсуд змінювати запропоновані теми й види роботи, але водночас прагнути впродовж року приділяти однакову увагу розвиткові всіх видів мовленнєвої діяльності.

Сучасні соціокультурні умови, інтеграція української освіти в європейський контекст зумовлює введення до навчальних програм такого виду письмових робіт, як есе, спрямованого на активізацію навчально-пізнавальної діяльності учнів, учениць, підвищення в них інтересу до навчання предмета, розвиток особистості, критичного мислення, лінгвокреативності.

Есе самостійна творча письмова робота, ознакою якої є особистісний характер сприймання проблеми та її осмислення, невеликий обсяг, вільна композиція, невимушеність та емоційність викладу.

Види есе: вільне і формальне

Вільне Формальне  
     
Ознаки: Ознаки:  
     
невеликий обсяг обсяг 120-200 слів  
(7-10 речень); логічна організація структури:  
наявність відповідних  
   
довільна форма і стиль викладу зі компонентів (теза, аргументи,  
збереженням структурованості приклади, оцінювальні судження,  
тексту (вступ, основна частина, висновок);  
висновок); ґрунтовність викладу;  
наявність позиції автора. наявність позиції автора.  
   
     

Вільне есе обмежене в часі (5 – 10 і 10 – 15 хв.). До нього доцільно вдаватися на кожному уроці й на різних етапах його: цілевизначення, закріплення, рефлексії тощо.

Для   написання   формального        есе     виділяють   більше        часу:  від          20 до 45 хвилин.

Види формального есе:

інформаційне (есе-розповідь, есе-визначення, есе-опис); критичне;

есе-дослідження (порівняльне есе, есе-протиставлення, есе причини-наслідку, есе-аналіз).

Вимоги до формального есе

  1. Обсяг – 1 – 2 сторінки тексту (120-200 слів).
  2. Есе повинно сприйматися як цілісний твір, ідея якого зрозуміла й чітка.
  3. Кожен абзац есе розкриває одну думку.
  4. Необхідно писати стисло і ясно. Есе не повинно містити нічого зайвого, має нести лише інформацію, необхідну для розкриття ідеї есе, власної позиції автора.
  5. Есе має відрізнятися чіткою композиційною побудовою, бути логічним за структурою. В есе, як і в будь-якому творі, повинна простежуватися внутрішня логіка, що визначається, з одного боку, авторським підходом до обговорюваного питання, а з іншого – самим питанням. Необхідно уникати різких стрибків від однієї ідеї до іншої, думка має розкриватися послідовно.
  6. Есе повинно засвідчити, що його автор знає й осмислено застосовує теоретичні поняття, терміни, узагальнення, ідеї.
  1. Есе має містити переконливе аргументування порушеної проблеми.

Структура есе

Есе складається з таких частин – вступ, основна частина, висновок.

Вступ обґрунтування вибору теми есе.

Основна частина теоретичні основи обраної проблеми й виклад основного питання. Ця частина припускає розвиток аргументації й аналізу, а також обґрунтування їх, виходячи з наявних даних, інших аргументів і позицій.

Висновок узагальнення й аргументовані висновки до теми тощо. Підсумовує есе або ще раз вносить пояснення, підкріплює зміст і значення викладеного в основній частині.

Критерії оцінювання мовного та змістового оформлення есе

Критерії оцінювання змісту есе   Критерії оцінювання  
        мовного оформлення есе  
         
Вимоги до оцінювання   Грамотність Бали
навчальних досягнень учнів      
Бали      
орфографічні, лексичні,  
       
         
        пунктуаційні, граматичні,  
        помилки стилістичні  
         
Побудованому учнем (ученицею) 1 13 і більше   1
тексту бракує зв’язностій        
цілісності, урізноманітнення        
потребує лексичне та граматичне        
оформлення     роботи;   теза   не        
відповідає запропонованій темі; не        
наведено жодного аргументу.        
             
Побудоване учнем (ученицею) 2 12   2
висловлення характеризується        
фрагментарністю, думки        
викладаються на елементарному        
             
рівні;     потребує   збагачення   й        
урізноманітнення лексика і     9-10 і  
граматична будова мовлення; теза      
    більше  
не відповідає запропонованій темі;      
       
наведені   аргументи не є        
доречними;   прикладу немає або        
він не є доречним.              
         
Учневі (учениці) слід працювати 3 11   3
над виробленням умінь        
послідовніше й чіткіше викладати        
власні думки, дотримуватися        
змістової та стилістичної єдності        
висловлення, потребує збагачення        
та   урізноманітнення лексика й        
граматична будова висловлення;        
теза частково   відповідає        
запропонованій темі; наведений        
аргумент не випливає   з тези;        
приклад не є доречним; висновок        
сформульовано нечітко.            
           
Висловлення   учня (учениці) за 4 9-10   4
обсягом складає дещо   більше        
половини   від норми й        
характеризується   певною        
завершеністю, зв’язністю; чіткіше        
мають розрізнюватися основна та        
другорядна інформація; висновок        
лише частково відповідає тезі або        
не пов’язаний з аргументами; є        
недоліки за сімома показниками:        
посереднє   розуміння теми;        
порушення     послідовності        
побудови     твору; рівень        
словникового запасу нижче        
середнього;   відносна стильова        
єдність твору; не сформульовано        
вправно   тезу;     наведено   один        
аргумент.                  
         
За обсягом робота учня (учениці) 5 7-8   5
наближається до норми, загалом є        
завершеною, тему значною мірою        
                     
розкрито;   не сформульовано        
вправно тезу; наведено один     7-8  
аргумент;           приклад      
                 
непереконливий; висновок лише        
частково відповідає   тезі, не        
пов’язаний   з   аргументом   та        
прикладом;     трапляються        
недоліки за низкою показників (до        
шести):   роботі     властива        
поверховість висвітлення теми,        
не простежується основна думка,        
відносно струнка побудова твору,        
середній рівень словникового        
запасу, бракує стильової єдності.        
             
За   обсягом висловлення учня 6 5-6   6
(учениці) сягає норми, його тема        
розкривається, виклад загалом        
зв’язний;   учень     (учениця)        
наводить один доречний аргумент;        
наводить     непереконливий        
приклад; висновок лише частково        
відповідає тезі або не пов’язаний з        
аргументами та прикладами;        
робота   характеризується        
недоліками   за     п’ятьма        
показниками: помітний її        
репродуктивний     характер,        
відсутня самостійність суджень,        
їх аргументованість, добір слів не        
завжди вдалий,   учень (учениця)        
неточно добирає   слова й        
синтаксичні конструкції.          
               
Учень (учениця)   самостійно 7     7
створює достатньо   повний,        
зв’язний,   з   елементами        
самостійних суджень текст,   4 6  
формулює тезу, яка   відповідає    
       
запропонованій темі;   наводить        
один доречний аргумент;   вдало        
добирає лексичні засоби; висновок        
відповідає запропонованій темі; у        
                       
роботі є недоліки (до чотирьох):        
відхилення від   теми, порушення        
послідовності   її   викладу;        
висловлювання   не   завжди        
конкретне, просторовий   виклад        
міркувань,   не підкріплених        
фактичним     матеріалом,        
нелогічне розташування абзаців,        
переходи   між     ними   не   є        
вмотивованими; основна думка не        
арґументується.                
         
Учень (учениця) самостійно будує 8     8
достатньо повне, осмислене        
висловлення, загалом ґрунтовно        
висвітлює   тему, формулює тезу,        
що відповідає запропонованій        
темі; наводить один доречний        
аргумент;   приклад   не        
конкретизований; висновок        
відповідає запропонованій темі;        
трапляються недоліки за трьома   3 5  
показниками: невміння пов’язати        
предмет обговорення із        
сучасністю,     не   добирає        
переконливі     докази   для        
обґрунтування   певного явища,        
відносне багатство словникового        
запасу, робота не відзначається        
різноманітністю та чіткістю        
слововживання.                
         
Учень (учениця) самостійно будує 9     9
послідовний,     повний,   логічно        
викладений текст; формулює тезу,        
що відповідає запропонованій        
темі; загалом розкриває тему,   1+1 4  
висловлює   основну   думку;   (негруба)  
         
наводить один доречний аргумент;      
       
вдало добирає лексичні   засоби;        
наводить один доречний приклад;        
висновок       відповідає        
запропонованій темі; у роботі        
                       
виявлені недоліки   за двома        
показниками:   тезу     чітко   не        
сформульовано,     відсутність        
виразної особистісної позиції,        
належної її аргументації тощо.        
         
Учень (учениця) самостійно будує 10     10
послідовний, повний текст,        
ураховує комунікативне завдання,        
чітко     формулює   тезу;   певним        
чином аргументує різні погляди на        
проблему, наводить два доречні й        
переконливі аргументи, приклади;        
неординарна побудова твору,        
робота   відзначається багатством   1 3  
словника,     граматичною        
правильністю,   дотриманням        
стильової єдності й виразності        
тексту, але за одним із критеріїв        
допущено помилку; висновок        
відповідає запропонованій темі й        
випливає зі сформульованої тези,        
аргументів і прикладів.            
         
Учень (учениця) самостійно будує 11     11
послідовний, повний текст,        
ураховує комунікативне завдання;        
вправно формулює   тезу;        
аргументовано, чітко висловлює        
власну   думку,   зіставляє     її   з        
думками інших, уміє   пов’язати        
обговорюваний   предмет із        
власним життєвим досвідом,   1 (негруба) 2  
наводить два доречні й    
       
переконливі аргументи   для        
обґрунтування тієї чи   іншої        
позиції з огляду на   необхідність        
розв’язувати певні життєві        
проблеми;       приклади        
конкретизовані;       робота        
відзначається     багатством        
словника,       точністю        
слововживання,   стилістичною        
                     
єдністю,       граматичною        
різноманітністю;   висновок        
відповідає запропонованій темі й        
випливає зі сформульованої тези,        
аргументів і прикладів.          
             
Учень (учениця) самостійно 12     12
створює   яскраве, оригінальне за        
думкою   та   оформленням        
висловлення     відповідно до        
мовленнєвоїситуації;повно,        
вичерпно висвітлює тему; вправно        
формулює     тезу;   аналізує   різні        
погляди на той   самий предмет,        
наводить два   доречні аргументи,        
використовує набуту з різних        
джерел   інформацію для        
розв’язання певних життєвих   - 1  
проблем;   приклади переконливі,    
     
       
конкретизовані;   цілісний,        
послідовний і   несуперечливий        
розвиток     думки   (логічність   і        
послідовність     викладу);        
висновок         відповідає        
запропонованій темі й органічно        
випливає зі сформульованої тези,        
аргументів і прикладів;   робота        
відзначається     багатством        
слововживання   та художньою        
цінністю.                    
                     
                                                                         

Розподіл годин між розділами

Зазначаємо, шо вказаний у навчальних програмах розподіл годин між розділами вважається орієнтовним. У разі потреби вчитель має право самостійно змінювати обсяг годин у межах розділу, а також послідовність вивчення розділів.

Кількість фронтальних та індивідуальних видів контрольних робіт з української мови

Звертаємо увагу на кількість фронтальних та індивідуальних видів контрольних робіт з української мови в закладах загальної середньої освіти з українською мовою навчання.

Фронтально оцінюють диктант, письмовий переказ і письмовий твір (навчальні чи контрольні види робіт), мовні знання й уміння, запис яких здійснюють на сторінці класного журналу «Зміст уроку».

Індивідуально оцінюють говоріння (діалог, усний переказ, усний твір) і читання вголос. Для цих видів діяльності не відводять окремого уроку, проте визначають окрему колонку без дати на сторінці класного журналу «Облік навчальних досягнень».

У І семестрі проводять оцінювання двох видів мовленнєвої діяльності (усний переказ, діалог). У ІІ семестрі – оцінювання таких видів мовленнєвої діяльності, як усний твір і читання вголос, що здійснюється в 5 – 9 класах.

Результати оцінювання говоріння (діалог, усний переказ, усний твір) і читання вголос протягом семестру виставляють у колонку без дати й ураховують у семестрову оцінку.

Повторне оцінювання із зазначених видів мовленнєвої діяльності не проводять.

Перевірка мовних знань і вмінь здійснюється за допомогою завдань, визначених учителем (тести, диктант тощо) залежно від змісту матеріалу, що вивчається.

Тематичні і семестрові оцінки

Тематичну оцінку виставляють на підставі поточних оцінок з урахуванням контрольних робіт.

Семестрову на основі тематичного оцінювання та результатів оцінювання певного виду діяльності: говоріння (діалог, усний переказ, усний твір) або читання вголос.

Якщо дитина прохворіла частину семестру, пропустила, наприклад, одну тематичну, не має оцінки за якийсь вид мовленнєвої діяльності, то оцінка за семестр виводиться на розсуд учителя в залежності від динаміки особистих навчальних досягнень учня (учениці), важливості пропущеної теми чи теми, за яку учня (ученицю) атестовано, - (тривалість вивчення, складність змісту, ступінь узагальнення матеріалу). За таких умов оцінка за семестр може бути такою, як тематична (якщо вона одна), або знижена на кілька балів (на розсуд учителя).

Фронтальні та індивідуальні види контрольних робіт у 5-9 класах

    5 кл.   6 кл.   7 кл.   8 кл.   9 кл.  
                                 
Усього годин   122   122   88   70   70  
                                 
Години з РМ   24   23   22   16   19  
                                 
  І   ІІ І   ІІ І   ІІ І   ІІ І   ІІ  
                           
  Фронтальні види контрольних робіт              
                                 
Перевірка мовної 4   4 4   4 3   3 2   2 2   2  
теми            
                               
                                 
Письмо: переказ 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1  
                                 
твір - - - 1 - 1 1 1 1 1  
                       
Правопис: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  
диктант  
                     
                       
  Індивідуальні види контрольних робіт          
                       
Говоріння: 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -  
діалог  
                     
                       
усний переказ 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -  
                       
усний твір - 1 - 1 - 1 - 1 - 1  
                       
читання вголос - 1 - 1 - 1 - 1 - 1  
                       
                       
                                     

Фронтальні та індивідуальні види контрольних робіт у 10-11 класах

Рівень   Рівень стандарту Філологічний рівень
           
  Фронтальні види контрольних робіт  
           
Форми контролю   І ІІ І ІІ
           
Перевірка мовної теми   2 2 3 3
           
Письмо:          
есе   2 3 1 1
           
переказ   - - 1 1
           
твір   - - 1 1
           
  Індивідуальні види контрольних робіт  
           
Говоріння:          
діалог   1 - 1 -
           
усний переказ   1 - 1 -
           
уний твір   - 1 - 1
           

У таблицях зазначено мінімальну кількість фронтальних видів контрольних робіт, учитель на власний розсуд має право збільшувати цю кількість залежно від рівня підготовленості класу, здібностей конкретних учнів, умов роботи тощо.

Оцінка за контрольний твір з української мови та переказ є середнім арифметичним за зміст і грамотність, яку виставляють у колонці з датою написання роботи (надпис у колонці «Твір», «Переказ» не роблять).

Акцентуємо увагу, що в разі відсутності учня на одному зі спарених уроків під час написання контрольного твору, переказу рекомендуємо давати йому індивідуальне завдання, визначене вчителем. Зазначене завдання виконується учнем під час уроку.

Кількість робочих зошитів з української мови за класами:

5 – 9 класи – по два зошити;

10 – 11 класи – по одному зошиту.

Для контрольних робіт з української мови в усіх класах використовують по одному зошиту.

Ведення зошитів оцінюють від 1 до 12 балів щомісяця протягом семестру і вважається поточною оцінкою, що зараховують до найближчої тематичної. Під час перевірки зошитів ураховують наявність різних видів робіт, грамотність, охайність, уміння правильно оформити роботи.

У разі відсутності учня на уроках протягом місяця рекомендуємо в колонці за ведення зошита зазначати н/о (нема оцінки).

В освітньому процесі заклади загальної середньої освіти можуть використовувати лише навчальну літературу, що має гриф МОН або висновок «Схвалено для використання в загальноосвітніх навчальних закладах» відповідною комісією Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України. Перелік навчальної літератури постійно оновлюється і доступний на

вебсайті ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» (https://imzo.gov.ua/pidruchniki/pereliki)

В умовах нового формату освітньої діяльності в Україні – дистанційної форми навчання в період карантинних заходів у режимі онлайн і офлайн, учителям рекомендуємо використовувати сучасні електронні ресурси: ZOOM, Viber, Skype, безкоштовні платформи Google Classroom, Moodle, Microsoft Teams тощо.

Фронтальні та індивідуальні види контролю в умовах карантину проводяться з урахуванням матеріально-технічних можливостей закладу освіти, учителя-філолога. Педагог на свій розсуд може визначати вид та зміст завдань. Необхідні рішення щодо організації освітнього процесу, зокрема з української мови, можуть прийматися рішенням методичних об’єднань учителів-філологів.

Завдання оцінюються відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів 5–11 класів.

Прочитано 2076 разів