Субота, 19 серпня 2017 00:07

Оновлення програм для 5-9 класів

     Оновлення програм 5-9 класів у 2017 р. cхвалено розпорядженням КМУ від 14.12.16 №988-р Концепція реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року

Від предметоцентризму до дитиноцентризму

  Кожна програма містить власну мету і завдання. Визначивши єдину мету базової освіти, у навчальну програму вводять опис механізму її досягнення засобами відповідного предмета. У такому разі головним стає учень, який навчається, а не предмет, якому навчають.

Кожен навчальний предмет має формувати не лише суто предметну компетентність, а й вносити свій вклад у формування ключових.

Формування ключових компетентностей

 1. Спілкування державною (і рідною у разі відмінності) мовами
 2. Спілкування іноземними мовами
 3. Математична компетентність
 4. Основні компетентності у природничих науках і технологіях
 5. Інформаційно-цифрова компетентність
 6.  Уміння вчитися впродовж життя
 7. Ініціативність і підприємливість
 8. Соціальна та громадянська компетентності
 9. Обізнаність та самовираження у сфері культури
 10. Екологічна грамотність і здорове життя.

Наскрізні змістові лінії:

 • відбивають провідні соціально й особистісно значущі ідеї, що послідовно розкриваються у процесі навчання і виховання учнів,
 • спільні для всіх навчальних предметів,
 • є засобом інтеграції навчального змісту,
 • корелюються з ключовими компетентностями, опанування яких забезпечує формування ціннісних і світоглядних орієнтацій учня, що визначають його поведінку в життєвих ситуаціях

Наскрізні змістові лінії

 • Екологічна безпека та сталий розвиток
 • Громадянська відповідальність
 • Здоров'я і безпека
 • Підприємливість та фінансова грамотність

Очікувані результати навчання

 • Знаннєвий компонент
 • Діяльнісний компонент
 • Ціннісний компонент

Навчальні програми націлені на результат. Формулювання очікуваних результатів навчання займає перше місце у порівнянні із формулюванням змісту навчального матеріалу, і повинні містити не лише знаннєві компоненти, а й компетентнісні.

Оновлені навчальні програми

• відповідають на виклики сьогодення,

 • зрівноважують знанєвий і компетентнісний компоненти змісту освіти,

• є інструментом для запровадження інноваційних методик навчання,

 • є функціональним документом для учнів, батьків і вчителів у пошуку відповіді на запитання «Для чого це потрібно вивчати»?

УКРАЇНСЬКА МОВА. 5-9 КЛАСИ. ЗМІНИ ДО ПРОГРАМ

  1. Наскрізно впроваджено механізм реалізації завдань компетентнісного підходу в навчанні української мови в контексті положень «Нової української школи», згідно з Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти, затвердженим 2011 р.

 2. Розроблено новий формат пояснювальної записки до програми, де визначено ієрархію цілей навчання, зазначено мету базової середньої освіти, уточнено предметну мету.

3. Відповідно до поставлених цілей навчання української мови і стратегій модернізації освіти в Україні конкретизовано завдання навчального предмета.

 4. Спрощено формулювання тем мовної і мовленнєвої змістових ліній, зокрема мовленнєвознавчих понять.

5. Вилучено рубрики «Внутрішньопредметні зв’язки», «Міжпредметні зв’язки», «Культура мовлення» з метою уникнення дублювань.

6. У переліку очікуваних результатів навчально-пізнавальної діяльності учнів виділено знаннєвий, діяльнісний і ціннісний складники.

 7. Унесено зміни до структури програми: мовну та мовленнєву змістові лінії синхронізовано: у мовленнєвій подано усні та письмові види роботи з використанням паралельно виучуваного на аспектних уроках теоретичного матеріалу.

 8. Творчим роботам надано виразно практичного спрямування.

9. Крім обов’язкових видів творчих робіт, до програми включено рекомендовані, право вибору яких надано вчителю, чим підкреслено важливість його ролі в організації освітнього процесу. Серед рекомендованих видів робіт учитель може обрати ті, які вважає найбільш корисними, до того ж він може змінювати теми висловлень у відповідності до інтересів і потреб кожного класу. У такий спосіб утверджено свободу професійної діяльності педагога, створено умови для підвищення його професійної майстерності.

10. З метою розвантаження програми вилучено деякі види творчих робіт (відгук про відповідь товариша в 5 класі, повідомлення на лінгвістичну тему в науковому стилі в 6 класі, переказ тексту наукового стилю та відповідь на уроці в науковому стилі в 5 класі, вибірковий переказ тексту наукового стилю в 6, 9 класах).

11. Додано як обов’язковий такий сучасний вид роботи, як есе (розмірковування в довільній формі).

12.Осучаснено перелік запропонованих до вивчення ділових паперів (вилучено автобіографію, протокол, витяг із протоколу; розписку в 7 класі замінено на звіт про виконану роботу, план роботи перенесено з 6-ого у 8 клас).

13. У мовній змістовій лінії перерозподілено навчальні години на повторення вивченого в попередніх класах (указано перед окремими розділами).

14. Змінено послідовність тем мовної змістової лінії в 5 класі для оптимізації їх відповідно до вікових особливостей учнів.

15. Замінено в 5 класі тему «Частини мови» на «Текст. Речення. Слово» в розділі «Повторення вивченого в початкових класах».

16. З програми 5 класу вилучено теми «Види речень за метою висловлення та інтонацією» (як вивчені в початковій школі), «Стилі мовлення». 4

 17. Перенесено тему «Правопис слів іншомовного походження» з 5 до 6 класу, розвантажено тему «Найпоширеніші випадки чергування голосних і приголосних звуків» у 5 класі з метою оптимізації та уникнення повторів.

 18. Зазначений у навчальній програмі розподіл годин між розділами вирішено вважати орієнтовним. У разі потреби вчитель має право самостійно змінювати обсяг годин у межах розділу, а також змінювати послідовність вивчення розділів.

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА. 5-9 КЛАСИ.ЗМІНИ ДО ПРОГРАМ

     Упроваджено компетентнісний підхід до навчання української літератури в контексті положень «Нової української школи» (2016) відповідно до Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1392, з урахуванням Державного стандарту початкової загальної освіти (Постанова Кабінету Міністрів України від 20. 04. 2011 № 462).

1. Створено проект пояснювальної записки до програми: мету базової загальної освіти, роль української літератури у формуванні ключових компетентностей, з’ясовано особливості запровадження наскрізних ліній «Екологічна безпека та сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров'я і безпека», «Підприємливість та фінансова грамотність», які відображають провідні соціально й особистісно значущі ідеї, що послідовно розкриваються в процесі навчання й виховання; спрогнозовано портрет випускника основної школи.

2. Опрацьовано матеріали, що базуються на досвіді міжнародних проектів: «Практичні пропозиції щодо розвитку компетентностей для демократичного громадянства в Новій українській школі», «Керівні принципи освіти в галузі прав людини для системи середньої школи», «Права людини для дітей: посібник для вчителів та тренерів», «Рекомендації щодо впровадження підходу, заснованого на правах людини, до загальної середньої освіти в Україні (соціогуманітарний цикл)», «Шкільний календар прав людини», програму курсу «Вчимося жити разом», матеріали проектів «Основи здоров’я» та «Фінансова грамотність», матеріали з медіаграмотності.

3. Запропонований «Новою українською школою» структурний компонент «Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів» укладено з урахуванням компетентнісного підходу до літературної освіти.

4. Задля осучаснення змістового компоненту програми, актуалізації компетентнісного підходу, надання вчителеві методичної допомоги під час вивчення програмових тем запропоновано рекомендаційні рубрики «Мистецький контекст» (МК), у якій подано зразки різних видів мистецтв; «Сучасна українська дитяча й підліткова література» (СЛ), у якій запропоновано сучасні твори, які ідейно та тематично пов’язані із творами для текстуального вивчення (можна використовувати за рахунок резервних годин; на уроках позакласного читання, літератури рідного краю).

 5. Здійснено частковий перерозподіл кількості годин на вивчення творів (зі збереженням структурних тематичних блоків чинної програми) (табл.1).

Клас Назва теми

Додано  годин

Вилучено годин Рекомендовано годин
5 Народні казки   2 4
5 Із народної мудрості. Загадки. Прислів’я та приказки   2 2
5 Василь Симоненко 1   3
5 Леонід Глібов 1   2
5 Зірка Мензатюк. «Таємниця козацької шаблі» 1   4
5 Євген Гуцало 1   2
6 Ярослав Стельмах 1   3
6 Леся Воронина 1   4
7 Михайло Стельмах   1 5
7 Богдан Лепкий 1   2
7 Любов Пономаренко 1   2
7 Олег Ольжич. Олена Теліга 2 2 2
8 Іван Карпенко-Карий 1 1 4
8 Юрій Винничук. «Місце для дракона» 1   4
9 Українська література доби Ренесансу і доби Бароко.Григорій Сковорода 1   4
9 Григорій Квітка-Основ’яненко 1   3
9 Література українського романтизму   1 1
9 Тарас Шевченко. «Доля», «Росли укупочці, зросли…». 1   2
9 Марко Вовчок 1   3

 6. З урахуванням численних пропозицій у змісті програми запропоновано альтернативу під час вивчення тем, внесено корективи (табл. 2), що дозволило осучаснити корпус програмових текстів новими авторами.

Клас Назва теми Додано Вилучено На вибір
5 Легенди     Подано 5 на вибір учителя
5

Народні казки

«Яйце-райце»

  Казки однієї тематичної групи подано на вибір: «Про правду і кривду» або «Мудра дівчина»; «Ох» або «Летючий корабель»
5 Літописні оповіді     Три твори на вибір учителя
5 Із народної мудрості     Вилучено вивчення напам’ять загадок, прислів’їв, приказок
5 Олександр Олесь     Твори із книги «Княжа Україна» подано 2 на вибір
5 Тарас Шевченко     Ознайомлення з дитячими роками Т.Шевченка на основі творів на вибір: Степан Васильченко. «В бур’янах» або Оксана Іваненко. «Тарасові шляхи» (оглядово)
5

П.Тичина

М. Рильський

    Поняття «ліричний герой» логічно перенесено в уроки вивчення творчості П.Тичини 6 Тарас Шевченко Уточнено назву «Думка» («Тече вода в синє море»)
6 Леонід Глібов     Вилучено вивчення байки «Щука» напам’ять
6 Павло Глазовий  "Кухлик"   «Найважча роль», «Заморські гості», «Кухлик», «Похвала» – 2-3 – на розсуд учителя
7 Із пісенних скарбів     2 пісні – на розсуд учителя
7 Марина Павленко     Запропоновано альтернативу для текстуального вивчення: Марина Павленко. «Русалонька із 7-В, або Прокляття роду Кулаківських» Або Степан Процюк. «Аргонавти»
7

ОлегОльжич

Олена Теліга

  О.Теліга «Пломінний день»

Запропоновано вивчення поезій на вибір: Олег Ольжич, Олена Теліга – по 1 твору

Вилучено вивчення поезії напам’ять

7 Пісенна творчість українських поетів   «Вчителька» А. Малишко «Пісня про рушник», «Стежина» або В. Івасюк «Червона рута», «Балада про мальви», «Я піду в далекі гори», «Водограй»
8 Усна народна творчість     Українські історичні пісні 1-2 з кожної тематичної групи – на вибір учителя
8 Тарас Шевченко     замість вивчення поезії «Мені однаково» запропоновано 1 поезію для вивчення напам’ять – на вибір
9 Родинно-побутові пісні Жартівлива пісня «Ой під вишнею, під черешнею»   Родинно-побутові пісні «Місяць на небі, зiроньки сяють», «Цвіте терен, цвіте терен», «Сонце низенько» (2 на вибір) + жартівлива
9 Українська середньовічна література ХІ–ХV ст.     Розвиток писемності після хрещення Руси-України (988 р.). Найдавніші рукописні книги Київської Русі (Остромирове Євангеліє, Ізборник Святослава) (оглядово).
9 Пам’ятки оригінальної літератури княжої Руси-України     Літописи як історико-художні твори. «Повість минулих літ». «Поученіє Володимира Мономаха», Києво-Печерський патерик (оглядово).
9 Українська література доби Ренесансу і доби Бароко     Видатні діячі української культури (оглядово)
9 Література українського романтизму     Література українського романтизму (оглядово)
9 Література українського романтизму   Вилучено байкарську творчість поетів- романтиків для текстуального вивчення: Петро Гулак-Артемовський. балада «Рибалка»; Євген Гребінка. Вірш «Човен».
9 Михайло Старицький   Вилучено  
9 Іван Нечуй- Левицький. «Кайдашева сім’я»   Вилучено  

7. Оновлено список додаткової літератури для читання.

8. Унормовано перелік понять із теорії літератури.

9. Спрощено й відкориговано анотації до літературних тем, запропонованих до вивчення.

 10. Вилучено вивчення напам’ять: загадок, прислів’їв, приказок (5 клас), байку  Л. Глібова «Щука» (6 клас), поезії Олега Ольжича / Олени Теліги (7 клас).

Прочитано 467 разів