Тема:         Орфографічний словник.Орфограма (практично).Орфографічна помилка (практично), її умови позначення Мета:         сприяти поглибленню знань учнів про орфограму,орфографічну помилку; розвивати вміння та навички користуватися орфографічним словником, обґрунтовувати написання слів відповідними орфографічними правилами, помічати й виправляти орфоепічні і орфографічні помилки, керуючись вивченими правилами;сприяти розвитку творчих умінь, культури мовлення, усвідомленню краси, естетичної довершеності української мови крізь призму народних традицій. Очікувані результати. учні: üзнають, що таке орфограма, орфографічна помилка; üвміють користуватися орфографічним словником, позначають орфографічну помилку; üпомічають і виправляють орфографічні і орфоепічні помилки, керуючись вивченими правилами; üскладають мікротексти на задану тему, використовуючи вивчені орфограми. Тип уроку:         поглиблення вивченого та формування нових знань.      Методи, прийоми і…
Тема: Синтаксичний розбір безсполучникового складного речення. Мета : навчальна – узагальнити знання учнів про безсполучникові складні речення; закріпити навички правильного вживання розділових знаків та синтаксичного розбору безсполучникових складних речень; відпрацювати відповіді правописні уміння і навички; виховна – використовувати можливості дидактичного матеріалу для виховання бережливого ставлення до природи. розвивальна – розвивати вміння учнів знаходити і виправляти помилки в своєму і чужому мовленні; виробляти вміння використовувати у власному мовленні синтаксичні синоніми; Обладнання: Картки, схеми, підручник. Тип уроку: Урок узагальнення знань і умінь учнів. Форма проведення: Урок-спостереження. Хід уроку I.Перевірка домашнього завдання. Індивідуальні завдання трьом учням. За поданими смисловими відношеннями навести приклади БСР.…
ТЕМА. Іменник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки. синтаксична роль. Іменники загальні й власні, конкретні та абстрактні (повторення й поглиблення). Велика буква та лапки у власних назвах МЕТА. повторити і поглибити знання про іменник як частину мови, сприяти зміцненню навичок визначення морфологічних ознак іменників; формувати загальнопізнавальні вміння знаходити іменники в текстах, визначати їх синтаксичну роль у реченнях, правильно писати іменники-власні назви; сприяти усвідомленню ролі іменників у досягненні точності, інформативності й виразності мовлення; розвивати увагу та спостережливість, уміння робити висновки й узагальнювати, дослідницький інтерес та творчі вміння; виховувати повагу до українського слова, любов до рідної землі, своєї малої батьківщини, відчуття…
 Тема. Неологізми. Тренувальні вправи Мета: формувати загальнопізнавальні вміння аналізувати лексику за активністю вживання, розрізня­ти слова, що є в повсякденному вжитку, і ті, які рідко використовуються в мовленні, поглиби­ти знання шестикласників про неологізми; удосконалювати навички використання нових слів; виховувати прагнення учнів до підвищення культури власного мовлення. Тип уроку: урок формування практичних умінь і навичок (удосконалення мовної і мовленнєвознавчої компетенцій). Засоби навчання: підручник, роздавальний матеріал, тлумачний словник, словник іншомовних слів. Перебіг уроку Організаційний етап. Актуалізація і корекція опорних знань, навичок та вмінь. Перевірка домашнього завдання. Повідомлення теми й завдань уроку. Мотивація навчальної діяльності. Сприймання й усвідомлення учнями фактичного матеріалу, осмислення зв’язків і…
Тема. Активна й пасивна лексика української мови: застарілі слова (архаїзми та історизми) Мета: ознайомити учнів з активною і пасивною лексикою, із застарілими словами та їх різновидами, новими словами; розвивати усне й писемне мовлення учнів, їх логічне мислення; виховувати любов та повагу рідного слова. Тип уроку: урок формування практичних умінь і навичок. Засоби навчання: підручник, словник, сигнальні картки різних кольорів. Епіграф до уроку: Ну що б, здавалося, слова... Слова та голос — більш нічого. А серце б’ється — ожива, Як їх почує! Тарас Шевченко Перебіг уроку I.Організаційний етап. Формування позитивної настанови. Учитель.Добрий день! В добрий час! Рада, діти, бачить вас! Ви…
Тема уроку. Способи дієслів(дійсний, умовний, наказовий).     Мета уроку.  Ознайомити учнів із способами дієслів; формувати загальнопізнавальні вміння відрізняти дієслова різних способових форм, правильно визначати морфологічні ознаки, синтаксичну роль ; розвивати навички правильного і доречного використання дієслів в усному і писемному мовленні; розвивати увагу, художньо-образне мислення; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати любов до природи (тема « Я і рідна природа»); Внутрішньопредметні зв’язки Лексикологія: засвоєння прислів’їв і приказок, до складу яких входять дієслова дійсного, умовного й наказового способів. Культура мовлення і стилістика: уживання способів дієслів у художньому стилі. Міжпредметні зв’язки: українська література, образотворче мистецтво. Тип уроку:формування   компетентностей Обладнання: текст, картки з прислів’ями…
Тема. Повторення та узагальнення вивченого про дієприкметник. Мета. Узагальнити й систематизувати знання учнів про дієприкметник, його морфологічні ознаки, синтаксичну роль; удосконалити орфографічні та пунктуаційні навички; розвивати логічне мислення, пам’ять, стійку увагу, збагачувати активний словник учнів; виховувати любов і пошану до матері, формувати предметні компетенції( мовні, мовленнєві, комунікативні). Обладнання:опорні схеми; роздавальний матеріал(текст);сигнальні картки; уявний мікрофон; Рідна мова: Підручник для 7 класу ; тлумачний, орфографічний словники. Аудіозапис пісні «Два кольори». Презентація Тип уроку. Урок розвитку компетентностей. Епіграф                                                                            Любов до матері – молитва,                                                     Таємне дійство на вустах…                                                                                  І. Горбатий                                             Перебіг   у р о к у 1.Організаційна частина. 2.Повідомлення теми…
Сторінка 1 із 6