Фільтрувати матеріали за датою: березня 2020

ПРОГРАМА КУРСУ

«МОВНО-РИТОРИЧНА ОСВІТА В НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ: АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ ЛІНГВОМЕТОДИКИ»

Пояснювальна записка

Актуальність курсу.Динамічні трансформації, що відбуваються в сучасному суспільстві, нова філософія освіти, утвердження у свідомості громадян раціональних світоглядних орієнтирів та оновлення всіх сфер діяльності людини зумовлюють необхідність підвищення конкурентоспроможності вчителів, зокрема фахівців-філологів.

Нові етапи в розвитку системи мовної освіти зумовлені потребами суспільства та змінами в розвитку освітньої парадигми.

Зміни стратегії й тактик мовної освіти, відбиті в Державному стандарті базової і повної загальної середньої освіти (Постанова Кабінету Міністрів України від 23. 11. 2011 р. № 1392), Державному стандарті початкової загальної освіти (Постанова Кабінету Міністрів України від 20. 04. 2011 р. № 462), а також у концепції «Нова українська школа», спонукають до пошуку нових шляхів удосконалення процесу навчання української мови в школі.

Відбувається переорієнтація методик викладання мови від системно-описових до комунікативно-діяльнісних: вивчення мови спрямовано не стільки на запам’ятовування системи правил, скільки на розуміння закономірностей їх функціонування та формування комунікативних умінь і навичок.

До концепції уроку української мови внесено нові вимоги та корективи, які найбільше відповідають сучасним цілям і завданням освітнього процесу в загальноосвітній школі. Активно відбувається модернізація та впровадження нових конструктивних ідей, положень і рекомендацій щодо змісту, класифікації, структури й технології уроку.

Зокрема, актуальним є висвітлення особливостей національної української риторики й ораторської мови, змісту, мети і функцій української риторики та методики її навчання в школі.

Мета курсу «Лінгвометодика мовно-риторичної освіти в умовах становлення нової української школи»: розширити та поглибити знання філологів у царині лінгвометодики й лінгводидактики з урахуванням суспільних і педагогічних вимог, висвітлити актуальні стратегії впровадження мовно-риторичної освіти в умовах становлення нової української школи.

Основними завданнями вивчення курсу є:

 • підвищення професійної майстерності вчителя-словесника;
 • інтенсифікація методичної діяльності на засадах компетентнісного та особистісно орієнтованого підходів;
 • формування особистості вчителя нової доби, здатного виконувати складні професійні й суспільні завдання.

Слухачі курсу повинні знати:

–       предмет, об’єкт, мету, структуру, напрями сучасної методики викладання української мови;

–       зміст, структуру, мету, специфіку шкільного курсу «Українська мова», принципи, інноваційні методи та прийоми його викладання;

–       специфіку сучасного уроку української мови, його структури та критеріїв ефективності відповідно до Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. № 1392, оновлених навчальних програм, ідей концепції «Нова українська школа»;

Слухачі курсу повинні вміти:

–       планувати та організовувати працю на інноваційних засадах;

–       моделювати і проводити урокиз урахуванням сучасних тенденцій розвитку методики викладання мови в школі;

–       формувати комунікативну компетентність учнів;

–       формувати ключові компетентності шляхом реалізації змістових лінії, зокрема наскрізних;

–       володіти технологією інноваційних методів і прийомів навчання мови, оптимально використовувати засоби навчання, елементи програмування, алгоритмізацію та комп’ютеризацію на уроках мови, виходячи із специфіки матеріалу, що вивчається;

–       вести позакласну роботу з предмета, удало поєднувати її форми з програмним вивченням мови.

Навчально-тематичний план і програма курсу

«МОВНО-РИТОРИЧНА ОСВІТА В НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ: АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ ЛІНГВОМЕТОДИКИ»

Назва теми вс. лекц. сем. пр.
1. Концептуальні засади навчання української мови в контексті сучасноїлінгводидактики. 2 2 -
2. Технологія сучасного уроку української мови. 8 2   6
3. Новітні методи й технології навчання української мови. 8 2   6
4.

Нове в програмі з української мови для

10–11 класів.

8 2   6
5. Поглиблене впровадження мовної освіти. 6 2   4
    32 10   28

Тема 1. Концептуальні засади навчання української мови в контексті сучасної лінгводидактики.

Концепції когнітивної, комунікативної методики навчання української мови. Науково-методичні доробки провідних лінгводидактів: Н. Б. Голуб, О. М. Біляєвої, М. І. Пентилюк, О. М. Горошкіної, С. О. Карамана, О. П. Глазової.

Тема 2.Технологія сучасного уроку української мови .

Технологічна карта уроку. Методична канва(партитура) уроку. Ментальна карта конспекту уроку. Реалізація змістових ліній, зокрема наскрізних, на уроках української мови. Типологія уроків. Методичні варіанти сучасних типів уроків. Моделювання уроків нового типу.

Тема 3.Новітні методи й технології навчання української мови.

         Хмарні інновації на уроці мови. Застосування технології «веб-квест» у системі загальної мовної освіти. Використання кейс-методу, методу проектів, методу інтелект-карт на уроках української мови.

Тема 4.Нове в програмі з української мови для 10 – 11 класів.

         Вивчення лексикографії, риторики, стилістики в школі. Сучасний урок риторики: особливості проектування та реалізації. Трансформаційний зміст сучасного уроку мовлення. Форми роботи з текстом.

Тема 5.Поглиблене впровадження мовної освіти в школі.

Позакласна робота з української мови. Формування «мовної стійкості». Виховний потенціал лінгвоісторіографії. Вивчення української мови в класах філологічного профілю. Основи наукових досліджень учнів.Зміст і методика викладання курсів за вибором філологічного спрямування в системі допрофільної підготовки учнів.

Теми для самостійного опрацювання

 1. Методика навчання діалогічного мовлення в процесі вивчення української мови (засвоєння мовленнєвого етикету, дотримання умов і правил проведення нарад, засідань, диспутів).
 2. Здійснення допрофільної підготовки учнів шляхом організації різних видів диференційованого навчання мови
 3. Формування мовної особистості на уроках української мови.
 4. Навчання рецептивних і продуктивних видів мовленнєвої діяльності.
 5. Міжпредметна інтеграція у вивченні української мови.

Форми практичних робіт: майстер-класи, воркшопи, модерування, захист проектів, моделювання уроків різних типів, презентації методичних доробків, опис досвіду.

Форми підсумкового контролю успішності навчання: інформаційні повідомлення, інтернет-публікації, концепція проекту – нова ідея, модель уроку, створення ментальної карти уроку.

Засоби діагностики успішності навчання: усне опитування, співбесіда, інтерв’ю, виконання індивідуальних завдань.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Біляєв О. М. Лінгводидактика рідної мови. – К. : Генеза, 2005. – 180 с.
 2. Варзацька Л. Типи інтегрованих уроків у системі компетентнісної освіти //Дивослово. Вип. 11. – 2013. – С. 2–4.
 3. Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти // Інформаційний збірник та коментарі МОН України. – 2012. – № 4–5. – С. 3–56.
 4. ГолубН. Б.та ін. Технологія сучасного уроку рідної мови / За ред. Н. М. Остапенко. – Черкаси, 1999. – 128 с.
 5. ГолубН.Б. Риторика у вищій школі. – Черкаси : Брама-Україна, 2008. – 400 с.
 6. Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології. – К. : Академвидав, 2004 – 218.
 7. Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти : вивчення, викладання, оцінювання / За ред. С. Ю. Ніколаєва. – К. : Ленвіт, 2003. – 273 с.
 8. Караман С.О. Упровадження педагогічних інновацій у теорію і практику професійної підготовки вчителя-словесника // Вісник Львівського університету. Випуск 50. – Львів, 2010. – С. 87–97.
 9. Караман С.О. Методика навчання української мови в гімназії. – К. : Ленвіт, 2000. – 272 с.
 10. Кочан І. М. Захлюпана Н. М. Словник-довідник із методики викладання української мови. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2005. – 306 с.
  1. Мацько Л. Українська мова в освітньому просторі. – К., 2009. – 607 с.
 11. Методика навчання української мови в середніх освітніх закладах / За ред. М. I. Пентилюк. – К. : Ленвіт, 2009. – 400 с.
 12. Остапенко Н. Сучасні підходи до класифікації методів навчання рідної мови та роль О. М. Біляєва у її формуванні // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць. – К., 2008. – С. 255–263.
 13. Пентилюк М. І., Горошкіна О. М., Нікітіна А. В. Концепція когнітивної методики навчання української мови // Дивослово. – 2004. – № 8. – С. 5–9.
 14. Пентилюк М. І., Горошкіна О. М., Нікітіна А. В. Концептуальні засади комунікативної методики навчання української мови // Актуальні проблеми сучасної лінгводидактики : збірник статей. – К. : Ленвіт, 2011. –С. 226–237.
 15. Пентилюк М. І., Окуневич Т.І. Сучасний урок мови. – Харків, 2007. – 176 с.
 16. Плиско К. М. Принципи, методи і форми навчання української мови (Теоретичний аспект). – Харків : Основа, 1995. – 240 с.
 17. Пометун О. І. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання. – К., 2004. – 192 с.
 18. Семеног О. М. Професійна підготовка майбутніх учителів української мови і літератури. – Суми, 2005. – 404 с.
 19. Похвалітова Ю. М. Риторика : збірка-посібник із спецкурсу для гімназійних класів з українською мовою викладання. – Маріуполь, 2007. –18 с.
 20.   Саранді Н. Життя людини – це сукупність промов, від яких залежить її доля : з досвіду викладання практичної риторики в загальноосвітньому навчальному закладі нового типу // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2008. – № 5 (68). –С. 18–22.
 21. Федоренко В. Розвиток риторичних здібностей школярів у навчальному процесі // Бібліотечка «Дивослова». – 2008. – № 8 (38). – С. 61–64.
 22. Федорос Д. Ф. Риторика – наука і мистецтво переконувати : техніка підготовки усної доповіді : 10 клас // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2009. – № 30 (214).
 23. Чавдаров С. Х. Методика викладання української мови (граматики і правопису) в середній школі. – К., 1946. – 210 с.
 24. Шелехова Г. Т. Система роботи з розвитку зв’язного мовлення на уроках рідної мови в середній школі. – К., 1996. – 56 с.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Біляєв О. М.Лінгводидактика рідної мови. Київ, 2005.
 2. Варзацька Л. Типи інтегрованих уроків у системі компетентнісної освіти //Дивослово. 2013. Вип. 11. С.2–4.
 3. Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти // Інформаційний збірник та коментарі МОН України. 2012. № 4–5. С. 3–56.
 4. ГолубН. Б.та ін. Технологія сучасного уроку рідної мови / за ред. Н. М. Остапенко. Черкаси, 1999.128 с.
 5. ГолубН.Б. Риторика у вищій школі. Черкаси : Брама-Україна, 2008. 400 с.
 6. Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології. Київ : Академвидав, 2004.
 7. Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання / ред. С. Ю. Ніколаєва. Київ : Ленвіт, 2003. 273 с.
 8. КараманС.О. Упровадження педагогічних інновацій у теорію і практику професійної підготовки вчителя-словесника // Вісник Львівського університету. 2010. Випуск 50. С. 87–97.
 9. Караман С.О. Методика навчання української мови в гімназії. Київ : Ленвіт, 2000. 272 с.
 10. Кочан І. М. Захлюпана Н. М. Словник-довідник із методики викладання української мови. Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2005. 306 с.
 11. Загальноєвропейські рекомендації з питань мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання. Київ : Ленвіт, 2003.
 12. Мацько Л. Українська мова в освітньому просторі. Київ, 2009. 607 с.
 13. Методика навчання української мови в середніх освітніх закладах / ред. М. I.Пентилюк. Київ :Ленвіт, 2009. 400 с.
 14. Остапенко Н. Сучасні підходи до класифікації методів навчання рідної мови та роль О. М. Біляєва у її формуванні // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць. Київ, 2008. С. 255–263.
 15. Пентилюк М. І., Горошкіна О. М., Нікітіна А. В. Концепція когнітивної методики навчання української мови // Дивослово. 2004. № 8. С. 5–9.
 16. Пентилюк М. І., Горошкіна О. М., Нікітіна А. В. Концептуальні засади комунікативної методики навчання української мови // Актуальні проблеми сучасної лінгводидактики : збірник статей. Київ : Ленвіт, 2011. С. 226–237.
 17. ПентилюкМ. І., ОкуневичТ.І. Сучасний урок мови. Харків, 2007. 176 с.
 18. Плиско К. М. Принципи, методи і форми навчання української мови (Теоретичний аспект). Харків : Основа, 1995. 240 с.
 19. Пометун О. І. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання. Київ, 2004. 192 с.
 20. Семеног О. М. Професійна підготовка майбутніх учителів української мови і літератури. Суми, 2005.
 21. Похвалітова Ю. М. Риторика : збірка-посібник із спецкурсу для гімназійних класів з українською мовою викладання. Маріуполь, 2007.  18 с.
 22. Саранді Н. Життя людини – це сукупність промов, від яких залежить її доля: з досвіду викладання практичної риторики в загальноосвітньому навчальному закладі нового типу // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. 2008. № 5 (68). С. 18–22.
 23. Федоренко В. Розвиток риторичних здібностей школярів у навчальному процесі // Бібліотечка «Дивослова». 2008. № 8 (38). С. 61–64.
 24. Федорос Д. Ф. Риторика – наука і мистецтво переконувати : техніка підготовки усної доповіді : 10 клас // Вивчаємо українську мову та літературу. 2009. № 30 (214).
 25. Чавдаров С. Х. Методика викладання української мови (граматики і правопису) в середній школі. Київ, 1946. 210 с.
 26. Шелехова Г. Т. Система роботи з розвитку зв’язного мовлення на уроках рідної мови в середній школі. Київ, 1996. 56 с.
Опубліковано в ПРОГРАМИ КУРСІВ

Електронні ресурси НАПН України, де зосереджено усі види методичної і навчальної літератури, Ви можете використати у дистанційному навчанні здобувачів усіх рівнів освіти.

Електронна бібліотека НАПН України https://lib.iitta.gov.ua/

Електронні бібліотеки окремих наукових установ академії:

Інституту педагогіки http://undip.org.ua/news/library/index.php,

Інституту професійно-технічної освіти https://ivet.edu.ua/repozytarii/produktsiia-ndr,

Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна  http://ipood.com.ua/e-library/,

Інституту обдарованої дитини http://biblos.iod.gov.ua/catalog.php

Інституту вищої освіти https://ihed.org.ua/publications/,

Інституту соціальної та політичної психології http://ispp.org.ua/elektronna-biblioteka/

Університету менеджменту освіти http://umo.edu.ua/scientific-library/depozitary

До Вашої уваги також підготовлений ученими Інституту педагогіки НАПН України збірник «УРОКИ PISA-2018», який містить аналіз одержаних українськими учнями результатів міжнародного дослідження PISA-2018 та шляхи поліпшення якості української освіти, зокрема методичні рекомендації щодо формування читацької, математичної, природничо-наукової компетентностей здобувачів загальної середньої освіти з урахуванням аналізу виявлених недоліків. Режим доступу: http://undip.org.ua/news/library/metod_rekom_detail.php?ID=9825

У рамках реалізації Всеукраїнського проєкту «Розумники» (Smart Kids) для всіх шкіл України відкрито безкоштовний доступ до 50 електронних освітніх ресурсів для 1–4 класів з української мови та математики (http://edugames.rozumniki.ua/subscribe/).

Це можливість забезпечення неперервної освіти та формування навичок самостійного та дистанційного навчання для учнів.

Можливість підвищити професійний рівень та рівень ІК-компетентності з використання електронних освітніх ресурсів для вчителів. А також – підвищити кваліфікацію з питань організації групової роботи з учнями та рівень ІК-компетентності з використання хмарних сервісів (Office 365) «Хмаро орієнтовані технології в сучасній освіті» (http://virt-ikt.blogspot.com/2015/).

Для вчителів природничо-математичних предметів пропонуємо навчальні матеріали з використання систем комп’ютерного моделювання (http://virt-ikt.blogspot.com/2020/01/2020.html)

Опубліковано в Корисні покликання
 • Освітні серіали 
 • Як організувати дистанційне навчання
 • Створення онлайнового освітнього середовища під час карантинних заходів
 • Гейміфікована платформа ОсвіторіїiLearn
 • Покрокова інструкція від зіркового вчителя, фіналіста Global Teacher Prize Ukraine Юрія Гайдученка
 • Підбірка доступних та фанових сервісів для оцінювання учнів
 • Тимчасовий центр надання інформації та інструментів для допомоги вчителям у період епідемії коронавірусу (COVID-19) https://teachfromhome.google/intl/uk/
 • Quizlet – це безкоштовний онлайн-сервіс для створення та застосування флеш-карток та навчальних ігор у різних категоріях.
 • Classtime – ресурс для створення тестів, завдань, інтерактивних уроків.
 • Mozaweb – відкритий ресурс з електронними підручниками, розробками уроків.  Код для безкоштовної реєстрації   MOZ-PX-PBWX-TIDD-VIMY-TVRI-UFWG-UAEDPMOZA.
 •  Zoom – це сервіс для організації онлайн-конференцій та відеозв’язку.  Допоможе легко проводити онлайн-уроки. Тут можна організовувати конференції та веб-семінари для різної кількості користувачів і спікерів.
 •  Classdojo – це сервіс, який допоможе максимально зімітувати шкільне середовище вдома. Він зроблений для кращої комунікації батьків, учителів та дітей.
 •  Google Classroom – безкоштовний сервіс для навчальних закладів. Мета – спростити створення, поширення і класифікацію завдань, прискорити обмін файлами між учителями і учнями. Реєструватись окремо не потрібно, достатньо мати пошту на Gmail.
 •  Ding Talk – сервіс для відеозв’язку та дистанційного навчання. Він повністю безкоштовний. Для користування потрібно завантажити програму на смартфон, планшет чи ПК. Мова користування – англійська. Інтерфейс простий, інтуїтивно зрозумілий.
 •  «One Note» та «Class Notebook» – сервіс підійде для тих користувачів, які більше звикли до сервісів Microsoft. Блокнот поєднує функціонал «Microsoft Word», «Power point» та інших програм, створюючи збалансований набір можливостей, корисних у роботі з дітьми.
 • Padlet – мультимедійний ресурс для створення, спільного редагування та зберігання інформації. Це віртуальна стіна, на яку можна прикріплювати фото, файли, посилання на сторінки Інтернет, замітки. Зручний сервіс для взаэмодії з учнями.
Опубліковано в Корисні покликання

Список переможців VI Всеукраїнського (ХVI Всекримського) фестивалю-конкурсу учнівської та студентської творчості «Змагаймось за нове життя!»    

Номінація «Вокал»

Прізвище, ім'я, по батькові переможця Вікова категорія Назва твору Учитель, викладач, консультант Назва навчального закладу Місце

Гребеняк Василина

       Тернопільський ліцей № 21 - спеціалізована мистецька школи імені Ігоря Герети 1місце

Славінська Валентина

     Тернопільський НВК "Школа-колегіум Патріарха Йосифа Сліпого" 3 місце

Берегуляк Софія Олександрівна

10-11 класи "Стояла я і слухала весну" Боднарчук Галина Вікторівна Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №7 з поглибленим вивченням іноземних мов подяка

Ящишин Вікторія

       Тернопільська ЗОШ №16 подяка

Список переможцівVI Всеукраїнського (ХVI Всекримського) фестивалю-конкурсуучнівської та студентської творчості «Змагаймось за нове життя!»

Номінація «Декламація» 

Прізвище, ім'я, по батькові переможця Вікова категорія Назва твору Учитель, викладач, консультант Назва навчального закладу Місце

Гірська Соломія Віталіївна

5-7 класи «Забуті слова» Сольник Наталія Іванівна Тернопільська ЗОШ І-ІІІ ступенів 14 імені Богдана Лепкого 1 місце

Закордонець Соломія Миколаївна

8-9 класи «Перемога» Качанова Ірина Володимирівна Тернопільська Загальнооствітня школа І-ІІІ ступенів 16 імені Володимира Левицького 1 місце

Буняк Яна Ярославівна

5-7 класт "До мого фортепіано"' Сагайдак Вероніка Зіновіївна Тернопільська спеціалізована школа I-III ступенів №3 з поглибленим вивченням іноземних мов 1 місце

Федчишин Єва та Лебідь Марія

    Козак Ольга Богданівна Тернопільської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №7 з поглибленим вивченням іноземних мов 1 місце

Цьох Софія 

5 клас   Злепко Галина Миколаївна Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №29 з поглибленним вивченням іноземних мов 1 місце

Островська Ангеліна Романівна

1-4 класи «Конвалія» Куц Ольга Василівна Тернопільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 26 ім.Дмитра Заплітного 1 місце

Лонк Софія Ігорівна

1-4 класи "Уста говорять..." Куц Ольга Василівна Тернопільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 26 ім.Дмитра Заплітного 1 місце

Луканюк Соломія Тарасівна

1-4 класи "Забуті слова" Боднарчук Галина Вікторівна Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №7 з поглибленим вивченням іноземних мов 1 місце

Вітик Арсеній Андрійович

5-7 класи "Сльози-перли" Луканюк Марія Степанівна Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №7 з поглибленим вивченням іноземних мов 2 місце

Шеліга Наталія

10 клас   Писуляк Наталія Павлівна Тернопільський ліцей № 21 - спеціалізована мистецька школи імені Ігоря Герети 2 місце

Крушельницька Анастасія Іванівна

8-9 класи "Так прожила я цілу довгу зиму" Похила Лілія Володимирівна Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 29 з поглибленим вивченням іноземних мов 3 місце

Дзвінник Ірина Володимирівна

8-9 класи "Біль єдиної зброї" Зарихта Ольга Володимирівна, Гімназія "Гармонія" Галицького коледжу імені В'ячеслава Чорновола 3 місце

Закордонець Соломія Миколаївна

8-9 класи "Перемога" Качанова Ірина Володимирівна Тернопільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №16 імені Володимира Левицького подяка

Лайбіда Тетяна Петрівна

1-4 класи "Мїй шлях" Осадчук Т.І. Тернопільська класична гімназія подяка

Список переможців VI Всеукраїнського (ХVI Всекримського) фестивалю-конкурсу учнівської та студентської творчості «Змагаймось за нове життя!»

Номінація «Інсценування»

Прізвище, ім'я, по батькові переможця

Вікова категорія Назва твору Учитель, викладач, консультант Назва навчального закладу Місце

Козак Софія Віталіївна(9 клас), Литвин Ольвія-Соломія(10 клас), Атаманчук Елеонора Богдана(2 курс)

10-11 класи "Із співом на устах"'  Атаманчук Лілія Богданівна  Тернопільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №25 та Тернопільський національний педагогічний університет ім. В.Гнатюка 1 місце

Синіцький Юрій Володимирович, Данилець Анастасія Анатоліївна

10-11 класи  "Лісова пісня"' Боднарчук Галина Вікторівна Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №7 з поглибленим вивченням іноземних мов 2 місце

Порадюк Влад

      ТНВК ШПЛ №2 подяка

Список переможців VI Всеукраїнського (ХVI Всекримського) фестивалю-конкурсуучнівської та студентської творчості «Змагаймось за нове життя!»   

 Номінація «Малюнок» 

Прізвище, ім'я, по батькові переможця

Вікова категорія Назва твору Учитель, викладач, консультант Назва навчального закладу Місце

Галушка Руслан

5-7 класи 'Лісова пісня' Журавель Наталя Павлівна Тернопільський ліцей №21-спеціалізована мистецька школа  1 місце

Поляцко Вероніка

Студенти «Без надії сподіваюсь...» Зозуля Світлана Михайлівна Галицький коледж ім. В. Чорновола 1 місце

Дерев'яник Поліна

11 клас "Леся" Рибчак Наталія Анатоліївна ТЗОШ № 18 1 місце

Пастушин Мар'яна

1-4 класи 'Як дитиною бувало' Дуда Марія Володимирівна Тернопільський ліцей №21-спеціалізована мистецька школа 2 місце

Ліщук Юлія Віталіївна

Студенти 'Лісова пісня' Бернацька Ірина Олегівна Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №7 з поглибленим вивченням іноземних мов 2 місце

Стадник Єва Юріївна

Студенти «Стояла я і слухала весну» Липка Ростислав Богданович Галицький коледж імені В`ячеслава Чорновола 2 місце

Білоус Діана Володимирівна

Діана Володимирівна

8-9 класи «Там мої сестриці...» Фугель Світлана Богданівна Тернопільський навчально – виховний комплекс «Загальноосвітня школа І- ІІІ ступенів – економічний ліцей № 9» ім. Іванни Блажкевич 2 місце

Заляско Евеліна

4 клас «Вишеньки-черешеньки» Швидка Оксана Петрівна Тернопільська класична гімназія 2 місце

Микула Надія Михайлівна

1-4 класи 'Лісова пісня' Батьківська Наталія Іванівна Тернопільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №25 3 місце

Кузіцка Софія

6 клас "Стояла я і слухала весну" Журавель М.П. Тернопільський ліцей №21 - спеціалізована мистецька школа 3 місце

Красношапка Роман Олександрович

1-4 класи "Вишеньки" Нечай Галина Володимирівна Тернопільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 29 з поглибленим вивченням іноземних мов Подяка

Дуда Ірина

5-7 класи 'І заквітне наше поле, і зазеленіє' Журавель Наталя Павлівна Тернопільський ліцей №21-спеціалізована мистецька школа Подяка

Міль Яна

7 клас "Спів пташині потіха одна" Підручняк Ольга Павлівна Тернопільська класична гімназія Подяка
Середа, 11 березня 2020 11:41

Шевченко в серцях ліцеїстів

Традиційно у ці березневі дні учні Тернопільського ліцею №21- спеціалізованої мистецької школи ім. І.Герети  вшановують Кобзаря.  У закладі проведено: літературно-музичні композиції, вікторини, конкурси, усні журнали, віртуальні подорожі, літературні читання.

Опубліковано в Сьогодні у школі
Середа, 11 березня 2020 10:08

Шевченківські дні у ТСШ№7

Лінійка 10.03.2020. Кожен клас презентував пісню на слова Шевченка. 

Опубліковано в Сьогодні у школі
Середа, 11 березня 2020 08:50

Щевченківські дні у Техліцеї

10 березня у Тернопільському технічному ліцеї відбулася літературно- мистецька композиція " Відкриваю " Кобзар..."І пісня,і натхненне слово великого генія запалили у серцях усіх присутніх вогник любові до України,віру у її щасливу долю.
Опубліковано в Сьогодні у школі
Вівторок, 10 березня 2020 21:33

Шевченківські дні в школі №13

Сьогодні в школі ми розпочали тиждень рідної мови. Традиційно в Шевченківські дні учні та вчителі вшановують Кобзаря. Шестикласники та другокласники з цікавістю малювали «Плакат співпраці» - портрет Тараса Шевченка. А учні 9-А класу провели QR - квест «Чи знаємо ми Тараса?»
Опубліковано в Сьогодні у школі
До 206-ї річниці від дня народження Тараса Шевченка в ТЗОШ№18 відбувся творчий вечір.
Опубліковано в Сьогодні у школі
Вівторок, 10 березня 2020 21:13

У школі №27 вшанували Шевченка

Сьогодні в школі №27 відбувся флешмоб "Шевченко з нами"

Опубліковано в Сьогодні у школі
Сторінка 1 із 2