Тема:         Орфографічний словник.Орфограма (практично).Орфографічна помилка (практично), її умови позначення Мета:         сприяти поглибленню знань учнів про орфограму,орфографічну помилку; розвивати вміння та навички користуватися орфографічним словником, обґрунтовувати написання слів відповідними орфографічними правилами, помічати й виправляти орфоепічні і орфографічні помилки, керуючись вивченими правилами;сприяти розвитку творчих умінь, культури мовлення, усвідомленню краси, естетичної довершеності української мови крізь призму народних традицій. Очікувані результати. учні: üзнають, що таке орфограма, орфографічна помилка; üвміють користуватися орфографічним словником, позначають орфографічну помилку; üпомічають і виправляють орфографічні і орфоепічні помилки, керуючись вивченими правилами; üскладають мікротексти на задану тему, використовуючи вивчені орфограми. Тип уроку:         поглиблення вивченого та формування нових знань.      Методи, прийоми і…
 Тема. Неологізми. Тренувальні вправи Мета: формувати загальнопізнавальні вміння аналізувати лексику за активністю вживання, розрізня­ти слова, що є в повсякденному вжитку, і ті, які рідко використовуються в мовленні, поглиби­ти знання шестикласників про неологізми; удосконалювати навички використання нових слів; виховувати прагнення учнів до підвищення культури власного мовлення. Тип уроку: урок формування практичних умінь і навичок (удосконалення мовної і мовленнєвознавчої компетенцій). Засоби навчання: підручник, роздавальний матеріал, тлумачний словник, словник іншомовних слів. Перебіг уроку Організаційний етап. Актуалізація і корекція опорних знань, навичок та вмінь. Перевірка домашнього завдання. Повідомлення теми й завдань уроку. Мотивація навчальної діяльності. Сприймання й усвідомлення учнями фактичного матеріалу, осмислення зв’язків і…
Тема. Активна й пасивна лексика української мови: застарілі слова (архаїзми та історизми) Мета: ознайомити учнів з активною і пасивною лексикою, із застарілими словами та їх різновидами, новими словами; розвивати усне й писемне мовлення учнів, їх логічне мислення; виховувати любов та повагу рідного слова. Тип уроку: урок формування практичних умінь і навичок. Засоби навчання: підручник, словник, сигнальні картки різних кольорів. Епіграф до уроку: Ну що б, здавалося, слова... Слова та голос — більш нічого. А серце б’ється — ожива, Як їх почує! Тарас Шевченко Перебіг уроку I.Організаційний етап. Формування позитивної настанови. Учитель.Добрий день! В добрий час! Рада, діти, бачить вас! Ви…
Тема:          Орфоепічна помилка. Мета:                            * навчальна: поглибити знання учнів про фонетичну транскрипцію, орфоепічний словник; формувати вміння правильно вимовляти слова пояснювати орфоепічну помилку відповідно до вивчених правил. * розвивальна: розвивати усне та писемне мовлення учнів, уважність, критичне мислення; * виховна: виховувати культуру спілкування. Очікувані результати: –      –  Знаннєвий складник: –       учні знають, що таке орфоепічна помилка; уміють з’ясувати правильну вимову слова за орфоепічним словником. Діяльнісний складник: –       учні користуються орфоепічним словником, словником наголосів; помічають, і виправляють орфоепічні помилки відповідно до вивчених правил. Ціннісний складник: –       усвідомлює красу, естетичну довершеність української мови, зокрема її милозвучність і мелодійність. Обладнання:   орфоепічний, орфографічний…
Тема: Правила вживання апострофа. Соціокультурна тема уроку: Я й національна культура. Мета: навчальна – повторити й систематизувати знання, здобуті в початкових класах та засвоїти нові правила вживання апострофа, удосконалити навички правильної вимови й написання слів з апострофом; виховна – виховувати наполегливість у роботі, цікавість до слова, повагу до національної культури; розвивальна – розвивати увагу, спостережливість, навички самостійної роботи. Тип уроку: Засвоєння нових знань. Методи навчання: Спостереження учнів над мовою, бесіда, робота з підручником, вправи. Засоби навчання: Підручник. Хід уроку І. Перевірка домашнього завдання. Запишіть слова з йо та ьо у два стовпчики. Серйозний, Соловйов, мужньо, тьохкати, медальйон, раннього, кольоровий, підйомний,…
Тема: Будова слова і форми слова.  Основа слова, закінчення  змінних слів Мета: навчальна – поглибити знання учнів про основу слова й закінчення слова, утворювати різні форми слова; виховна – формувати вміння добирати спільнокореневі слова, удосконалювати вміння застосовувати на практиці теоретичні знання, навички роботи з підручником; розвивальна – розвивати увагу, логічне мислення; виховувати старанність, працьовитість. Тип уроку: урок засвоєння нового матеріалу Обладнання: таблиця ”Будова слова і форми слова ”, завдання на карточках для роботи в групах Хід уроку І . Повідомлення теми та мети уроку. Мотивація навчання Слово вчителя Із розділу “Будова слова» ви дізнаєтеся, з яких значущих частин  складаються слова; навчитеся розрізняти форми…
Тема:          Вимова наголошених і ненаголошених голосних. Ненаголошені наголосі [е], [и], [о] в коренях слів. Ненаголошені голосні, що не перевіряються наголосом. Позначення на письмі ненаголошених голосних [е], [и], [о] перед складом з наголошеним [у] в коренях слів. Мета:                    навчальна: поглибити знання учнів з орфографії, зокрема про орфограму й орфографічну помилку; ознайомити учнів з орфограмою «ненаголошені голосні [е], [и], [о] в коренях слів, що перевіряються наголосом»; формувати вміння правильно писати слова з ненаголошеними [е], [и], [о] в коренях слів, перевіряти правильність написаного за допомогою правил. розвивальна: розвивати правописні навички, пам’ять, критичне мислення, уміння, обґрунтувати вибір потрібної літери у слові. виховна: виховувати спостережливість, любов…
Тема:          Склад. Наголос. Орфоепічний словник, словник наголосів. Мета:                    навчальна: поглибити знання учнів про склад на наголос; ознайомити з орфоепічним словником і словником наголосів; формувати вміння та навички ділити слова на склади, правильно вимовляти наголошені і ненаголошені голосні;  розвивальна: розвивати критичне мислення учнів; усне та писемне мовлення; виховна: виховувати культуру спілкування, замилування рідною мовою. Очікувані результати: –    Знаннєвий складник: –       учні знають, що таке наголос, логічний наголос, уміють пояснити його роль в усному мовленні. –       знають, як користуватися орфоепічним словником та словником наголосів, уміють пояснити орфоепічну помилку. Діяльнісний складник: –       поділяють слова на склади, використовують логічний наголос; –       знаходять і виправляють орфоепічні помилки…
Сторінка 1 із 2