Тема уроку. Способи дієслів(дійсний, умовний, наказовий).     Мета уроку.  Ознайомити учнів із способами дієслів; формувати загальнопізнавальні вміння відрізняти дієслова різних способових форм, правильно визначати морфологічні ознаки, синтаксичну роль ; розвивати навички правильного і доречного використання дієслів в усному і писемному мовленні; розвивати увагу, художньо-образне мислення; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати любов до природи (тема « Я і рідна природа»); Внутрішньопредметні зв’язки Лексикологія: засвоєння прислів’їв і приказок, до складу яких входять дієслова дійсного, умовного й наказового способів. Культура мовлення і стилістика: уживання способів дієслів у художньому стилі. Міжпредметні зв’язки: українська література, образотворче мистецтво. Тип уроку:формування   компетентностей Обладнання: текст, картки з прислів’ями…
Тема. Повторення та узагальнення вивченого про дієприкметник. Мета. Узагальнити й систематизувати знання учнів про дієприкметник, його морфологічні ознаки, синтаксичну роль; удосконалити орфографічні та пунктуаційні навички; розвивати логічне мислення, пам’ять, стійку увагу, збагачувати активний словник учнів; виховувати любов і пошану до матері, формувати предметні компетенції( мовні, мовленнєві, комунікативні). Обладнання:опорні схеми; роздавальний матеріал(текст);сигнальні картки; уявний мікрофон; Рідна мова: Підручник для 7 класу ; тлумачний, орфографічний словники. Аудіозапис пісні «Два кольори». Презентація Тип уроку. Урок розвитку компетентностей. Епіграф                                                                            Любов до матері – молитва,                                                     Таємне дійство на вустах…                                                                                  І. Горбатий                                             Перебіг   у р о к у 1.Організаційна частина. 2.Повідомлення теми…
Тема. Способи дієслів. Тренувальні вправи. Мета: поглибити свої знання про особливості цієї граматичної категорії дієслів, навчитися утворювати форми дієслів різних способів;             розвивати логічне мислення, усне і писемне мовлення школярів, підвищувати культуру мовлення учнів; виховувати в учнів позитивне сприйняття світу, навчити бачити «зорі навіть в буденних калюжах». Тип уроку: урок формування практичних умінь і навичок. Епіграф уроку:                                                                                                                                                                     Життя таке чудове – не змарнуй його!                                                                                                              Мати Тереза ПЕРЕБІГ УРОКУ І. Організаційний момент. ІІ. Перевірка домашнього завдання.         (Робота в домашніх групах).           Учні зачитують дібрані речення із дієсловами різних способів. Кожна група робить висновок про активність вживання дієслів певного…
Тема: Групи часток за значенням Культурологічна тема: Сторінками “Кобзаря” Т. Шевченка Мета: Формувати вміння розрізняти групи часток за значенням: формотворчі, заперечні, модальні. Розвивати в учнів вміння працювати самостійно, зв’язно висловлювати думку, уміння виділяти головне. Виховувати любов до творчої спадщини Т. Шевченка. Урок формування навичок і вмінь Обладнання: портрет Т. Шевченка, вишитий рушник, “Кобзар”. Перебіг уроку І. 1. Організація класу. 2. Актуалізація чуттєвого досвіду і опорних знань учнів. Бесіда. Який розділ науки ми вивчаємо? Що ж вивчає морфологія? Які частини мови ми зараз вивчаємо? Назвіть їх? Чому прийменник службова частина мови? Чому сполучник службова частина мови? Побудьте в ролі вчителя. Розкажіть…
Тема: Узагальнення вивченого про прислівник Мета: навчальна – повторити вивчене, узагальнити та систематизувати знання семикласників про прислівник як незмінну самостійну частину мови, його морфологічні ознаки, синтаксичну роль;продовжити вдосконалювати орфографічні навички, уміння і навички правильно вживати у мовленні і письмі прислівники; виховна – виховувати тактовність у поведінці учнів під час роботи в парах і групах;сприяти формуванню моральності й духовної краси дітей; розвивальна – розвивати критичне мислення, розумові та творчі здібності дітей; формувати вміння висловлювати й доводити власну думку. Форма проведення: мовознавча гра “Квест” Форми роботи: групова, індивідуальна, фронтальна. Обладнання: картки-завдання для квесту, жетони, тлумачний словник, роздатковий матеріал, мультимедійна презентація, екран та мультимедійний проектор, комп’ютер.…
Дієслово : загальне значення , морфологічні ознаки , синтаксична роль Мета : поглибити знання учнів про дієслово як частину мови , його морфологічні ознаки та синтаксичну роль у реченні ; ознайомити з особливими формами дієслова – дієприкметником та дієприслівником ; формувати вміння розрізняти дієслова й дієслівні форми ; виховувати уважне ставлення до слова. Тип уроку : урок узагальнення і систематизації знань Засоби навчання: підручник , комп’ютер ( презентація слайдів до теми) , інтерактивна дошка , дидактичний матеріал ( слайд 1). Перебіг уроку I.Орієнтація. 1.Орфографічна розминка (запис слів , взаємоперевірка). Боротьба , футбол , молотьба , ллється , запорізький , празький…
     Тема. Доконаний і недоконаний вид дієслова      Мета: знайомити учнів із доконаним і недоконаним видами діє   слова; сформувати вміння розрізняти дієслова доконаного    та недоконаного виду; удосконалювати вміння граматично  правильно вживати види дієслова в усному та писемному   мовленні;підвищувати мовленнєву культуру школярів;  за допомогою мовленнєво- комунікативного дидактичного    матеріалу виховувати повагу учнів до рідної мови та культурної  спадщини  українського народу.  Тип уроку: засвоєння нових знань, умінь і навичок (формування     мовної  та мовленнєвознавчої компетенцій). Засоби навчання: підручник, роздатковий дидактичний матеріал,     узагальнююча  таблиця «Види дієслова»  Епіграф до уроку:                     Ти постаєш в ясній обнові,                                                     Як пісня линеш, рідне слово,                                                     Ти наше…
Форми дієслова : неозначена форма , особові форми , дієприкметник , дієприслівник , безособові форми на –но , -то ( загальне ознайомлення) Мета : поглибити й систематизувати знання учнів про дієслово ; ознайомити учнів з особливими формами дієслова , формувати вміння школярів вирізняти особливі форми дієслова в реченні ; вчити доречно використовувати їх у мовленні ; збагачувати словниковий запас ; удосконалювати культуру усного й писемного мовлення ; розвивати у дітей уміння аналізувати , порівнювати ; виховувати любов до рідного краю , історичного минулого нашої країни , творчої спадщини Т.Г.Шевченка. Тип уроку : урок засвоєння нових знань ( формування мовної і…