Українська мова (8 клас) Урок №5. Основні правила правопису (за вибором учителя) Мета: актуалізувати знання учнів про основні орфограми, вивчені в попередніх класах; удосконалити вміння і навички правильно писати слова на вивчені орфограми, стилістично доцільно їх використовувати у власному мовленні; розвивати комунікативно-мовленнєві вміння, мислення, збагачувати словниковий запас учнів, виховувати у школярів любов до рідного слова як невичерпного джерела духовності. Тип уроку: урок повторення, узагальнення і систематизації знань, умінь і навичок (формування мовленнєвої компетенції). Засоби навчання: підручник, роздавальний матеріал, орфографічний словник, таблиця «Види орфограм», пам’ятка «Як розвивати грамотність». Епіграф:                                                            Чужу мову можна вивчити за шість років,                                                                             а свою треба вчити…
Тема. Урок розвитку зв’язного мовлення. Опис пам’ятки історії та культури. Мета: - поглибити знання про скульптуру, ознайомити учнів із окремими архітектурними термінами, особливостями опису пам’ятника; - формувати вміння складати твори-описи за власними спостереженнями; - розвивати культуру усного і писемного мовлення, образне і логічне мислення; - виховувати естетичні смаки. Тип уроку: урок розвитку комунікативних умінь. Форми організації навчальної діяльності: групова робота, робота в парах, захист проекту, учнівські дослідження. Перебіг уроку.       Мотивація навчальної діяльності. Оголошення теми, мети і завдань уроку. 1.Вступне слово вчителя.   Слайд 2. Сьогодні на уроці ми поглибимо свої знання про скульптуру, ознайомимося з особливостями опису пам’ятки історії та культури,…
Тема: Однорідні члени речення. Розділові знаки в реченнях з однорідними членами. Мета: навчальна – повторити, закріпити й систематизувати знання учнів про однорідні члени речення, їх види, розділові знаки в реченнях з однорідними членами речення; виховна – культуру думок, усного і писемного мовлення підлітків. розвивальна – вміння вільно оперувати лінгвістичними знаннями у власному мовленні; Сприяти розширенню кругозору дітей, прагненню їх самостійно здобувати знання з метою розвитку як особистостей; Обладнання: Картки для усного словникового диктанту; дві переносні дошки; ілюстрації із зображенням звірів; скриньки, червоні, сині, зелені смужки для оцінювання знань дітей. Тип уроку: Урок-гра. Урок формування умінь і навичок. Хід уроку I.Організаційний…
Тема.Розділові знаки при звертанні.Тренувальні вправи. Мета: повторити й узагальнити вивчене про звертання, їх стилістичну роль; розвивати вміння виділяти в реченнях непоширені й поширені звертання, правильно інтонувати речення зі звертаннями; формувати загальнопізнавальні вміння визначати спосіб морфологічного вираження звертань; удосконалювати творчі вміння складати речення зі звертаннями за      опорними словами, за моделями, використовувати звертання в    усному і писемному мовленні; виховувати любов до рідної мови, краю, в якому народився, плекати   пошану до співрозмовників. Тип уроку: повторення, узагальнення знань, формування практичних умінь і  навичок ( урок- подорож) Засоби навчання: підручник, мультимедійна презентація, фото і відеоматеріали Форми роботи: бесіда, діалог, індивідуальна робота на картках,…
Тема . Відокремлені обставини.  Мета : актуалізувати знання учнів про дієприслівник та дієприслівниковий   зворот ; розвивати навички правильної побудови речень з дієприслівниковим зворотом ; виховувати повагу до рідної землі. Тип уроку : вивчення нового матеріалу. Обладнання: підручник, роздатковий матеріал. Хід уроку І.Організаційний момент.  ІІ. Актуалізація опорних знань.  Вправа. Запишіть афоризми, вкажіть дієприслівники та дієприслівникові звороти. Поясніть значення висловів. • Навчаючи інших, ми вчимося самі ( Сенека). • Говорити не думаючи – все одно, що стріляти не цілячись ( Сервантес). • Пробуджуючись від помилок, людина з новою силою тягнеться до істини ( Гете). • Читаючи гарних авторів, ми звикаємо гарно висловлюватись…
Тема. Дієприкметниковий зворот. Відокремлення дієприкметникових зворотів (після означуваних іменників). Мета: навчити учнів знаходити дієприкметникові звороти в реченнях і текстах; формувати вміння відрізняти одиничні дієприкметники від дієприкметникових зворотів; розвивати творчі вміння використання дієприкметникових зворотів у висловлюваннях; виховувати любов до української мови,культури, природи. Обладнання: блок-схеми, презентація уривка із казки М. Коцюбинського «Хо» (Ранок у лісі), підручник, мультимедійний комплекс, роздатковий матеріал аудіозапис уривка тексту. Тип уроку: формування вмінь і навичок. До щему у серці, до терпкого солодкого щему Я кохаю Вкраїну, омиту прозорим дощем. Любов Забашта Хід уроку І. Організаційний момент Людському вдосконаленню немає меж. І ми не повинні  зупинятися ні у своєму…