ТЕМА: Безсполучникове складне речення. смислові відношення та інтонація у безсполучниковому складному реченні (за творами раннього періоду творчості Т. Шевченка). МЕТА: узагальнити і систематизувати знання учнів про безсполучникове складне речення на прикладі ранньої лірики Т.Г.Шевченка, поглибити елементи лінгвістичного аналізу ліричного твору; розвивати уважність, зосередженість, удосконалювати вміння виправляти мовленнєві, змістові, граматичні, пунктуаційні помилки, навички творчо-пошукової роботи; виховувати любов і повагу до історичного минулого нашого народу, до нев’янучої краси рідного слова. ТИП УРОКУ: Подорож – дослідження синтаксичним океаном безсполучникового складного речення (урок узагальнення та систематизації знань). ОБЛАДНАННЯ: портрет Т.Г.Шевченка, картина , опорна схема “Смислові зв’язки між простими реченнями у складному”,презентація, «Кобзар» Т. Шевченка,мультимедійний графопроектор,…
Розділові знаки у складних реченнях з різними видами зв'язку (тренувальні вправи) Мета: поглибити знання учнів про складні речення з різними видами зв'язку(структуру, смислові відношення,засоби зв'язку); ознайомити з особливостями пунктуації в складних синтаксичних конструкціях міждвома сполучниками (сурядним і підрядним); удосконалити пунктуаційні вміння й навички вживативідповідні розділові знаки між частинами складнихречень з різними видами зв'язку; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати почуття поваги до українського художньогослова, його краси й сили. Внутрішньопредметні зв'язки: Культура мовлення і стилістика:інтонація складних реченьз різними видами зв'язку. Текст: складні речення з різними видамизв'язку в текстах художнього стилю. Міжпредметні зв'язки: використання складних синтаксичних конструкцій у художніх описах (література). Тип уроку:…
Тема: Синтаксичний розбір безсполучникового складного речення. Мета : навчальна – узагальнити знання учнів про безсполучникові складні речення; закріпити навички правильного вживання розділових знаків та синтаксичного розбору безсполучникових складних речень; відпрацювати відповіді правописні уміння і навички; виховна – використовувати можливості дидактичного матеріалу для виховання бережливого ставлення до природи. розвивальна – розвивати вміння учнів знаходити і виправляти помилки в своєму і чужому мовленні; виробляти вміння використовувати у власному мовленні синтаксичні синоніми; Обладнання: Картки, схеми, підручник. Тип уроку: Урок узагальнення знань і умінь учнів. Форма проведення: Урок-спостереження. Хід уроку I.Перевірка домашнього завдання. Індивідуальні завдання трьом учням. За поданими смисловими відношеннями навести приклади БСР.…
Конспект уроку з української мови. 9 клас Уроку № 33. РМ №10. Усний твір-роздум у публіцистичному стилі мовлення на суспільну тему.                          Підготовка до усного контрольного твору.                                                       Мета: : повторити відомості про публіцистичний стиль мовлення, особливості побудови твору-роздуму, ознайомитися з вимогами до творів цього типу; розвивати вміння     підпорядковувати висловлювання темі та меті спілкування; удосконалювати навички редагувати власний текст; розвивати творчі вміння формулювати проблеми, що   хвилюють сучасну молодь, критично оцінювати факти навколишньої дійсності; розвивати мовленнєво-комунікативні вміння, виховувати   почуття патріотизму та людської гідності. Тип уроку: урок розвитку комунікативних умінь. Обладнання: підручник, дидактичний матеріал, репродукції картин, зразки творів-роздумів, таблиця «Особливості публіцистичного стилю мовлення»,…
Тема. Складнопідрядне речення, його будова й засоби зв’язку в ньому. Підрядні сполучники й сполучні слова в складнопідрядному реченні Мета: навчальна – дати учням наукове поняття про складнопідрядне речення (СПР), з’ясувати відмінності між сполучниками і сполучними словами; виховна – виховати культуру мовлення, сприяти вихованню естетичного сприйняття природи; розвивальна – розвивати вміння знаходити СПР у тексті, визначати головну і підрядну частини. Знаннєва складова: знає складнопідрядних речень, пояснює їх будову; правильно ставить розділові знаки між частинами складнопідрядного речення та обґрунтовує їх. Діяльнісна складова: знаходить у тексті складнопідрядні речення; визначає головну й підрядну частини; класифікує складнопідрядні речення за засобами зв’язку в них; розрізняє сполучники…
Тема: Складносурядні речення.                                                   Мета: навчальна – поглибити знання учнів про складне речення, будову складносурядного речення, засоби зв’язку в складносурядному реченні; закріпити знання про правила розстановки розділових знаків у складносурядному реченні; виховна – формувати інтерес до вивчення синтаксису української мови; виховувати повагу до народної моралі, загальнолюдських цінностей; розвивальна – розвивати уміння і навички розрізняти складні речення різних типів, визначати їх структуру і засоби зв’язку між простими реченнями у складносурядному. Тип уроку: комбінований Обладнання: Мацько Л. І., Мацько…
Тема. Особливості інтонації безсполучникового речення. Синонімічність сполучникових і безсполучникових складних речень і простих речень. Мета: поглибити в учнів знання про безсполучникове складне речення, смислові відношення між його частинами; ознайомити з основними видами інтонації безсполучникових складних речень; удосконалити вміння правильно інтонувати ці синтаксичні конструкції, доцільно вживати потрібні розділові знаки між частинами безсполучникових складних речень; допомогти навчитися вживати синонімічні синтаксичні конструкції: складні речення зі сполучниками, без сполучників, прості речення; трансформувати прості речення і складні сполучникові в безсполучникові складні речення; розвивати логічне мислення, вміння робити висновки, узагальнення на основі аналізу мовних взірців; виховувати потребу у вивченні рідної мови. Тип уроку: урок формування практичних…
Тема: PM № 2. Вимоги до мовлення. Мовленнєва ситуація. Особливості орієнтування в ситуації спілкування в Інтернет просторі, зокрема в соціальних мережах. Уникнення небажаного й небезпечного спілкування, протистояння маніпулятивним впливам Мета:узагальнити й систематизувати знання учнів про вимоги до мовлення, мовні норми, удосконалювати вміння й навички помічати й виправляти мовні й мовленнєві помилки, правильно і комунікативно доцільно використовувати мовні засоби; поглибити знання про мовленнєву ситуацію як організаційний чинник мовленнєвої діяльності, аналізувати мовленнєву ситуацію, визначаючи адресата й адресанта мовлення, мотив і мету,формувати вміння будувати спілкування залежно від ситуації; виховувати тактовність, ввічливість, повагу до співрозмовників; з’ясувати особливості ситуації спілкування в Інтернет просторі, зокрема в…