Фільтрувати матеріали за датою: серпня 2017
10 СПОСОБІВ ПРОВЕДЕННЯ ОПИТУВАННЯ НА УРОКАХ

2. Все навпаки. Інтелектуальний ігровий прийом, що дозволяє провести опитування в цікавій формі. Суть в тому, що вчитель називає слова, а учні повинні назвати слово, протилежне за значенням. Цей прийом давно відомий учителям російської мови, які практикують його при вивченні антонімів.
Але прийом можна урізноманітнити, зашифрувавши цілу фразу. Можна використовувати не тільки антоніми, а слова з того ж логічного ряду. Розгадавши фразу, учні отримають відповідь на поставлене питання.
Наприклад, питання: Назвіть твори Івана Франка.
Фрази “Тому що ти ніколи не приходиш”, “Стрий плаче”, “Заслужене горе” і т.д.

3. Вірно-невірно. Суть опитування полягає в тому, що із запропонованих учителем виразів учні вибирають лише правильні. Дуже ефективний прийом при перевірці домашнього завдання або при повторенні пройденого матеріалу.

4. Експрес-тестування. Питання тестів з варіантами відповідей виводяться на екрані (або зачитуються вчителем усно). Учні на окремих листочках вирішують тести. Питань не варто вибирати багато. Для експрес-тесту достатньо 5-6 питань по темі. В кінці можна вивести на екран варіанти правильних відповідей, – учні самостійно перевіряють свої роботи, або використовують прийом взаємоперевірки.
Цей прийом часто використовується на ввідному етапі або при перевірці домашнього завдання. Так само можна швидко перевірити знання базових понять з пройденої теми.

5. Тисяча прикладів. Прийом використовується для перевірки практичних навичок. Це форма усного фронтального опитування, яка дозволяє за короткий час оцінити, наскільки вірно учні можуть пов’язувати вивчену теорію з практикою.
Суть прийому: дається поняття, визначення, дата, назва. Учні повинні навести приклади, що розкривають сенс.
Наприклад, на уроці хімії ставиться питання “Застосування заліза”. Учні не просто відповідають “у виробництві”, а наводять конкретні приклади.

6. Полагодь ланцюжок. На екран виводяться речення. Завдання учнів: скласти логічний ланцюжок. Пропозиції можна замінити картинками.
Наприклад, на уроці біології потрібно відновити цикл зростання дерева з насіння. Таке опитування дозволяє не тільки перевірити знання основних понять, але і вміння складати логічно послідовні цикли.

7. Буквенний диктант. Один з варіантів комбінованого опитування. Учитель зачитує питання, учні записують лише перші літери відповідей. З цих букв потім складається відповідь на головне, ключове питання.

8. Тренувальна контрольна робота. Робота проводиться як звичайна контрольна, але оцінки за неї йдуть в журнал лише за бажанням учня. Завдання для такої контрольної потрібно вибирати такі, які будуть максимально схожими на завдання в основній контрольній. Це дозволяє не тільки перевірити знання учнів, а й виявити прогалини.

9. Релейна контрольна робота – ще один варіант письмового опитування. Завдання для неї підбираються з вже пройденого матеріалу, ті, що діти вже виконували. Найчастіше беруться з підручника, з пройдених і виконаних вправ. Мета двояка: і з’ясувати, наскільки діти усвідомили пройдений матеріал, і не створювати напружену обстановку, тому що діти за замовчуванням вже знайомі із завданнями. Варто зауважити, що після проведення такого опитування до виконання домашнього завдання діти стануть відноситися набагато уважніше.

10. Азбука. Учитель називає одну букву. Учні повинні підібрати якомога більше слів, що починаються на цю букву. Всі слова і поняття повинні відповідати темі уроку. Таке опитування допомагає не тільки перевірити знання учнів в активній формі, але і повторити пройдений матеріал. Прийом зручно використовувати на початку уроку, при введенні в нову тему або при перевірці домашнього завдання.

Вибираючи той чи інший прийом, слід пам’ятати про мету опитування, про те, який час ви плануєте відвести для нього.

Джерело: Дидактика

Опубліковано в Сучасний урок

           22 серпня на базі Тернопільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №16 імені Володимира Левицького відбулося заняття в Інтерактивній школі сучасного вчителя української мови і літератури. У заході взяли участь голови шкільних методичних об'єднань учителів-словесників із 37 навчальних закладів міста. 

          Учасники ІШСВ обмінялися думками щодо перспектив утілення концептуальних засад Нової української школи,обговорили низку актуальних аспектів сучасної методики викладання УМЛ. 

        Методист ТКМЦНОІМ Гапон Л.О. репрезентувала ключові зміни до програм 5-9 класів, а також розповіла про особливості викладання української мови і літератури в 2017-2018 н.р.

          Особливо зацікавили педагогів матеріали щодо реалізації компетентнісного підходу за О. Глазовою та методика комплексних завдань, подана у відеорекомедаціях Ю. Романенко.

      Рекомендована література для підготовки засідань шкільних методоб’єднань учителів УМЛ

     Орієнтовні теми для засідань шкільних методоб’єднань учителів УМЛ

 • Структура уроку повторення.
 • Структура уроку узагальнення та систематизації знань.
 • Структура уроків, на яких висвітлюються оглядові теми з літератури.
  • Мотивація навчальної діяльності.
  • Методична канва уроку.
  • Есе, творчі, пошукові, проблемні завдання
 • Стратегії читання.Виразне читання. Повільне читання.
 • Компетентнісний урок.

 

 Проект нового базового Закону України «Про освіту»

Національна рамка кваліфікацій

Концепція Нової української школи

Презентація. Реформа Нової української школи

Ключові зміни до оновлених програм

Презентація. Ключові зміни до оновлених програм

Оновлення програм з УМЛ 5-9 класи

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКЛАДАННЯ УМЛ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ У 2017/2018 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ (ЛИСТ МОН УКРАЇНИ 09.08.2017 Р. № 1/9-43 )

ЛИСТ МОНУ про рекомендовані програми та підручники

Методичні рекомендації ТОКІППО щодо навчання української мови

Методичні рекомендації ТОКІППО щодо навчання української літератури

Навчально-методичні умови формування комунікативної і літературної компетентностей у процесі навчання української словесності 

Особливості вивчення української мови 

Особливості вивчення української літератури 

Чинні навчальні програми з УМЛ

Українська мова. Програма для ЗНЗ 5-9 класи. Наскрізні лінії.

Українська література. Програми для ЗНЗ. Наскрізні лінії.

«Українська мова» підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Глазова О.П.)

«Українська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням філології» підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Караман С.О., Горошкіна О.М., Караман О.В., Попова Л.О.)

«Українська література» підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Слоньовська О.В., Мафтин Н.В., Вівчарик Н.М., Курінна Н.С., Шевчук Л.Т.)

«Українська література» підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Борзенко О.І., Лобусова О.В.)

«Українська література» підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Коваленко Л.Т., Бернадська Н.І.)

«Українська література» підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Міщенко О.І.)

Субота, 19 серпня 2017 00:07

Оновлення програм для 5-9 класів

     Оновлення програм 5-9 класів у 2017 р. cхвалено розпорядженням КМУ від 14.12.16 №988-р Концепція реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року

Від предметоцентризму до дитиноцентризму

  Кожна програма містить власну мету і завдання. Визначивши єдину мету базової освіти, у навчальну програму вводять опис механізму її досягнення засобами відповідного предмета. У такому разі головним стає учень, який навчається, а не предмет, якому навчають.

Кожен навчальний предмет має формувати не лише суто предметну компетентність, а й вносити свій вклад у формування ключових.

Формування ключових компетентностей

 1. Спілкування державною (і рідною у разі відмінності) мовами
 2. Спілкування іноземними мовами
 3. Математична компетентність
 4. Основні компетентності у природничих науках і технологіях
 5. Інформаційно-цифрова компетентність
 6.  Уміння вчитися впродовж життя
 7. Ініціативність і підприємливість
 8. Соціальна та громадянська компетентності
 9. Обізнаність та самовираження у сфері культури
 10. Екологічна грамотність і здорове життя.

Наскрізні змістові лінії:

 • відбивають провідні соціально й особистісно значущі ідеї, що послідовно розкриваються у процесі навчання і виховання учнів,
 • спільні для всіх навчальних предметів,
 • є засобом інтеграції навчального змісту,
 • корелюються з ключовими компетентностями, опанування яких забезпечує формування ціннісних і світоглядних орієнтацій учня, що визначають його поведінку в життєвих ситуаціях

Наскрізні змістові лінії

 • Екологічна безпека та сталий розвиток
 • Громадянська відповідальність
 • Здоров'я і безпека
 • Підприємливість та фінансова грамотність

Очікувані результати навчання

 • Знаннєвий компонент
 • Діяльнісний компонент
 • Ціннісний компонент

Навчальні програми націлені на результат. Формулювання очікуваних результатів навчання займає перше місце у порівнянні із формулюванням змісту навчального матеріалу, і повинні містити не лише знаннєві компоненти, а й компетентнісні.

Оновлені навчальні програми

• відповідають на виклики сьогодення,

 • зрівноважують знанєвий і компетентнісний компоненти змісту освіти,

• є інструментом для запровадження інноваційних методик навчання,

 • є функціональним документом для учнів, батьків і вчителів у пошуку відповіді на запитання «Для чого це потрібно вивчати»?

УКРАЇНСЬКА МОВА. 5-9 КЛАСИ. ЗМІНИ ДО ПРОГРАМ

  1. Наскрізно впроваджено механізм реалізації завдань компетентнісного підходу в навчанні української мови в контексті положень «Нової української школи», згідно з Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти, затвердженим 2011 р.

 2. Розроблено новий формат пояснювальної записки до програми, де визначено ієрархію цілей навчання, зазначено мету базової середньої освіти, уточнено предметну мету.

3. Відповідно до поставлених цілей навчання української мови і стратегій модернізації освіти в Україні конкретизовано завдання навчального предмета.

 4. Спрощено формулювання тем мовної і мовленнєвої змістових ліній, зокрема мовленнєвознавчих понять.

5. Вилучено рубрики «Внутрішньопредметні зв’язки», «Міжпредметні зв’язки», «Культура мовлення» з метою уникнення дублювань.

6. У переліку очікуваних результатів навчально-пізнавальної діяльності учнів виділено знаннєвий, діяльнісний і ціннісний складники.

 7. Унесено зміни до структури програми: мовну та мовленнєву змістові лінії синхронізовано: у мовленнєвій подано усні та письмові види роботи з використанням паралельно виучуваного на аспектних уроках теоретичного матеріалу.

 8. Творчим роботам надано виразно практичного спрямування.

9. Крім обов’язкових видів творчих робіт, до програми включено рекомендовані, право вибору яких надано вчителю, чим підкреслено важливість його ролі в організації освітнього процесу. Серед рекомендованих видів робіт учитель може обрати ті, які вважає найбільш корисними, до того ж він може змінювати теми висловлень у відповідності до інтересів і потреб кожного класу. У такий спосіб утверджено свободу професійної діяльності педагога, створено умови для підвищення його професійної майстерності.

10. З метою розвантаження програми вилучено деякі види творчих робіт (відгук про відповідь товариша в 5 класі, повідомлення на лінгвістичну тему в науковому стилі в 6 класі, переказ тексту наукового стилю та відповідь на уроці в науковому стилі в 5 класі, вибірковий переказ тексту наукового стилю в 6, 9 класах).

11. Додано як обов’язковий такий сучасний вид роботи, як есе (розмірковування в довільній формі).

12.Осучаснено перелік запропонованих до вивчення ділових паперів (вилучено автобіографію, протокол, витяг із протоколу; розписку в 7 класі замінено на звіт про виконану роботу, план роботи перенесено з 6-ого у 8 клас).

13. У мовній змістовій лінії перерозподілено навчальні години на повторення вивченого в попередніх класах (указано перед окремими розділами).

14. Змінено послідовність тем мовної змістової лінії в 5 класі для оптимізації їх відповідно до вікових особливостей учнів.

15. Замінено в 5 класі тему «Частини мови» на «Текст. Речення. Слово» в розділі «Повторення вивченого в початкових класах».

16. З програми 5 класу вилучено теми «Види речень за метою висловлення та інтонацією» (як вивчені в початковій школі), «Стилі мовлення». 4

 17. Перенесено тему «Правопис слів іншомовного походження» з 5 до 6 класу, розвантажено тему «Найпоширеніші випадки чергування голосних і приголосних звуків» у 5 класі з метою оптимізації та уникнення повторів.

 18. Зазначений у навчальній програмі розподіл годин між розділами вирішено вважати орієнтовним. У разі потреби вчитель має право самостійно змінювати обсяг годин у межах розділу, а також змінювати послідовність вивчення розділів.

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА. 5-9 КЛАСИ.ЗМІНИ ДО ПРОГРАМ

     Упроваджено компетентнісний підхід до навчання української літератури в контексті положень «Нової української школи» (2016) відповідно до Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1392, з урахуванням Державного стандарту початкової загальної освіти (Постанова Кабінету Міністрів України від 20. 04. 2011 № 462).

1. Створено проект пояснювальної записки до програми: мету базової загальної освіти, роль української літератури у формуванні ключових компетентностей, з’ясовано особливості запровадження наскрізних ліній «Екологічна безпека та сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров'я і безпека», «Підприємливість та фінансова грамотність», які відображають провідні соціально й особистісно значущі ідеї, що послідовно розкриваються в процесі навчання й виховання; спрогнозовано портрет випускника основної школи.

2. Опрацьовано матеріали, що базуються на досвіді міжнародних проектів: «Практичні пропозиції щодо розвитку компетентностей для демократичного громадянства в Новій українській школі», «Керівні принципи освіти в галузі прав людини для системи середньої школи», «Права людини для дітей: посібник для вчителів та тренерів», «Рекомендації щодо впровадження підходу, заснованого на правах людини, до загальної середньої освіти в Україні (соціогуманітарний цикл)», «Шкільний календар прав людини», програму курсу «Вчимося жити разом», матеріали проектів «Основи здоров’я» та «Фінансова грамотність», матеріали з медіаграмотності.

3. Запропонований «Новою українською школою» структурний компонент «Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів» укладено з урахуванням компетентнісного підходу до літературної освіти.

4. Задля осучаснення змістового компоненту програми, актуалізації компетентнісного підходу, надання вчителеві методичної допомоги під час вивчення програмових тем запропоновано рекомендаційні рубрики «Мистецький контекст» (МК), у якій подано зразки різних видів мистецтв; «Сучасна українська дитяча й підліткова література» (СЛ), у якій запропоновано сучасні твори, які ідейно та тематично пов’язані із творами для текстуального вивчення (можна використовувати за рахунок резервних годин; на уроках позакласного читання, літератури рідного краю).

 5. Здійснено частковий перерозподіл кількості годин на вивчення творів (зі збереженням структурних тематичних блоків чинної програми) (табл.1).

Клас Назва теми

Додано  годин

Вилучено годин Рекомендовано годин
5 Народні казки   2 4
5 Із народної мудрості. Загадки. Прислів’я та приказки   2 2
5 Василь Симоненко 1   3
5 Леонід Глібов 1   2
5 Зірка Мензатюк. «Таємниця козацької шаблі» 1   4
5 Євген Гуцало 1   2
6 Ярослав Стельмах 1   3
6 Леся Воронина 1   4
7 Михайло Стельмах   1 5
7 Богдан Лепкий 1   2
7 Любов Пономаренко 1   2
7 Олег Ольжич. Олена Теліга 2 2 2
8 Іван Карпенко-Карий 1 1 4
8 Юрій Винничук. «Місце для дракона» 1   4
9 Українська література доби Ренесансу і доби Бароко.Григорій Сковорода 1   4
9 Григорій Квітка-Основ’яненко 1   3
9 Література українського романтизму   1 1
9 Тарас Шевченко. «Доля», «Росли укупочці, зросли…». 1   2
9 Марко Вовчок 1   3

 6. З урахуванням численних пропозицій у змісті програми запропоновано альтернативу під час вивчення тем, внесено корективи (табл. 2), що дозволило осучаснити корпус програмових текстів новими авторами.

Клас Назва теми Додано Вилучено На вибір
5 Легенди     Подано 5 на вибір учителя
5

Народні казки

«Яйце-райце»

  Казки однієї тематичної групи подано на вибір: «Про правду і кривду» або «Мудра дівчина»; «Ох» або «Летючий корабель»
5 Літописні оповіді     Три твори на вибір учителя
5 Із народної мудрості     Вилучено вивчення напам’ять загадок, прислів’їв, приказок
5 Олександр Олесь     Твори із книги «Княжа Україна» подано 2 на вибір
5 Тарас Шевченко     Ознайомлення з дитячими роками Т.Шевченка на основі творів на вибір: Степан Васильченко. «В бур’янах» або Оксана Іваненко. «Тарасові шляхи» (оглядово)
5

П.Тичина

М. Рильський

    Поняття «ліричний герой» логічно перенесено в уроки вивчення творчості П.Тичини 6 Тарас Шевченко Уточнено назву «Думка» («Тече вода в синє море»)
6 Леонід Глібов     Вилучено вивчення байки «Щука» напам’ять
6 Павло Глазовий  "Кухлик"   «Найважча роль», «Заморські гості», «Кухлик», «Похвала» – 2-3 – на розсуд учителя
7 Із пісенних скарбів     2 пісні – на розсуд учителя
7 Марина Павленко     Запропоновано альтернативу для текстуального вивчення: Марина Павленко. «Русалонька із 7-В, або Прокляття роду Кулаківських» Або Степан Процюк. «Аргонавти»
7

ОлегОльжич

Олена Теліга

  О.Теліга «Пломінний день»

Запропоновано вивчення поезій на вибір: Олег Ольжич, Олена Теліга – по 1 твору

Вилучено вивчення поезії напам’ять

7 Пісенна творчість українських поетів   «Вчителька» А. Малишко «Пісня про рушник», «Стежина» або В. Івасюк «Червона рута», «Балада про мальви», «Я піду в далекі гори», «Водограй»
8 Усна народна творчість     Українські історичні пісні 1-2 з кожної тематичної групи – на вибір учителя
8 Тарас Шевченко     замість вивчення поезії «Мені однаково» запропоновано 1 поезію для вивчення напам’ять – на вибір
9 Родинно-побутові пісні Жартівлива пісня «Ой під вишнею, під черешнею»   Родинно-побутові пісні «Місяць на небі, зiроньки сяють», «Цвіте терен, цвіте терен», «Сонце низенько» (2 на вибір) + жартівлива
9 Українська середньовічна література ХІ–ХV ст.     Розвиток писемності після хрещення Руси-України (988 р.). Найдавніші рукописні книги Київської Русі (Остромирове Євангеліє, Ізборник Святослава) (оглядово).
9 Пам’ятки оригінальної літератури княжої Руси-України     Літописи як історико-художні твори. «Повість минулих літ». «Поученіє Володимира Мономаха», Києво-Печерський патерик (оглядово).
9 Українська література доби Ренесансу і доби Бароко     Видатні діячі української культури (оглядово)
9 Література українського романтизму     Література українського романтизму (оглядово)
9 Література українського романтизму   Вилучено байкарську творчість поетів- романтиків для текстуального вивчення: Петро Гулак-Артемовський. балада «Рибалка»; Євген Гребінка. Вірш «Човен».
9 Михайло Старицький   Вилучено  
9 Іван Нечуй- Левицький. «Кайдашева сім’я»   Вилучено  

7. Оновлено список додаткової літератури для читання.

8. Унормовано перелік понять із теорії літератури.

9. Спрощено й відкориговано анотації до літературних тем, запропонованих до вивчення.

 10. Вилучено вивчення напам’ять: загадок, прислів’їв, приказок (5 клас), байку  Л. Глібова «Щука» (6 клас), поезії Олега Ольжича / Олени Теліги (7 клас).

Вівторок, 15 серпня 2017 01:49

План роботи на 2017-2018 н.р.

План роботи методиста Гапон Л.О. на 2017-2018 навчальний рік

Вступ

Упродовж 2016–2017 н.р. методоб’єднання вчителів української мови і літератури в рамках методичної теми «Створення умов для подальшої модернізації навчально-виховного процесу на засадах освітніх інновацій» працювало над забезпеченням реалізації завдань нового Держстандарту базової освіти в галузі вивчення рідної мови і літератури у 8 класі; підвищенням рівня інноваційної компетентності та медіаграмотності учителів-словесників; забезпеченням самореалізацієї вчителів-словесників у професійному та соціокультурному просторі.

З метою забезпечення реалізації завдань нового Держстандарту базової освіти в галузі вивчення рідної мови і літературипродовжено роботу над медіапроектами: «Відеоурок української мови у 8 класі», «Медіаконструктор уроку української літератури». Проведено засідання методичного об’єднання учителів-словесників з теми: «Особливості навчання української мови і літератури в загальноосвітніх навчальних закладах міста Тернополя у 2016–2017 навчальному році». (18.08.2016, ТЗОШ№16); практикум для учителів-словесників з теми: «Особливості навчання української мови і літератури у 8 класах в загальноосвітніх навчальних закладах міста Тернополя у 2016-2017 навчальному році» (18.08.2016, ТЗОШ №16).

З метою підвищення рівня інноваційної компетентності та медіаграмотності учителів-словесників було проведено засідання акмеоклубу вчителів-словесників міста з теми: «Акмеосередовище учителя-словесника» йшлося про використання cоціальних сервісів WEB 2.0. у навчально-виховному процесі; засідання акмеоклубу вчителів-словесників з теми: «Акмеотехнології на уроках української мови та літератури» (26.12.2016, ТЗОШ №16), на якому було презентовано моделі акмеоуроків; семінар для голів МО учителів УМЛ «Подієве навчання: сучасний аспект» (24.11.2016, ТСШ №29), де було висвітлено теоретичні й практичні аспекти упровадження подієвого навчання в сучасній про використання інноваційних технологій у систему вищої школи виступила кандидат філологічних наук, доцент кафедри теорії і методики української та світової літератури ТНПУ ім. В. Гнатюка Грицак В. Р.; методичне заняття для учителів масиву «Сонячний» з теми: «Методика проведення інтегрованих уроків» (12.12.2016, Технічний ліцей); семінар для голів МО УМЛ міста з теми «Домінанта вчителя-словесника» (23.02.2017, ТЗОШ №11); семінару рамках роботи педагогічного досвідуучителів-словесників міста з теми «Креативне навчання на уроках української мови та літератури»(17.02.2017, ТСШ№3), на якому про творчий потенціал учителів української мови та літератури ТСШ №3 розповіла директор закладу, кандидат педагогічних наук, заслужений учитель України Будій Н.Д.; в рубриці «Методичний порадник» з доповіддю «Культуромовна діяльність учителя-словесника» виступила доктор філологічних наук, завідувач кафедри української мови та методики її навчання ТНПУ ім. В.Гнатюка, заслужений працівник освіти Л. Струганець; заняття в акмеоклубі вчителів УМЛ з теми «ІТ в арсеналі вчителя-словесника» ро створення електронних посібників і підручників розповіла викладач ТОКІППО к.п.н. Олексюк О.Р.; учитель  УМЛ ТКГ ЗагазейО.М. поділилася досвідом з використання ІКТ на уроках УМЛ; усі учасники заходу – учителі-словесники – створили індивідуальні електронні тести і колективну презентацію з теми «Прикметник», мандрували віртуальними музеями України; методичний анонс Інтерактивної школи сучасного вчителя-словесника обговорено проблему формування навиків учителя ХХІ ст., підбито підсумки діагностування учителів УМЛ, зроблено стислий аналіз проведених упродовж 2015–2017 рр. методичних заходів. 

З метою сприяння самореалізації вчителів-словесників у професійному та соціокультурному просторі продовжено роботу літературно-мистецької студії «Великі ювіляри» (у всіх ЗНЗ пройшли урочистості з нагоди двох знаменних ювілеїв, пов’язані з життям І.Я.Франка (100 річчя з дня його смерті, 160-річчя від дня народження); 130-річчя від дня народження І. Блажкевич); урочисто відзначено в начальних закладах міста: День грамотності (8 вересня), День української писемності та мови (9 листопада), Міжнародний день рідної мови (21 лютого), 203 річниці від дня народження і дня смерті Т. Шевченка (9–10 березня).

Забезпечено проведення I і ІІ етапів олімпіади з української мови і літератури (09.11.2016., 13.11.2016). Переможцями обласного етапу стали: Лукащук Василь Васильович, ТСШ№3 (8 клас, 1 місце, вч. Канак Валентина Миколаївна); Оплета Ольга Іванівна,ТСШ№3(9 клас, 3 місце, вч. Мужилівська Ольга Іванівна, Канак Валентина Миколаївна); Гутик Денис Тарасович,ТСШ№3 (10 клас, 2 місце, вч. Мужилівська Ольга Іванівна); Махтура Ірина Михайлівна,ТУГ (11 клас; 1 місце вч. Слюзар Галина Рудольфівна). 2 місце на Всеукраїнському етапі виборов Лукащук Василь Васильович ТСШ№3 (8 клас, вч. Канак Валентина Миколаївна).

І. Організаційно-керівна діяльність.

№ З/П

Зміст роботи Термін Відповідальний Форма узагальнення
1.2.Організаційно-масові заходи
1.2.1. Відзначення річниці від Дня народження І. Франка 27.08.2017 Гапон Л.О. Публікація в блозі
1.2.2. Відзначення Дня грамотності 08.09.2017 Гапон Л.О. Публікація в блозі
1.2.3. Відзначення Дня працівників освіти жовтень Гапон Л.О.

Сценарій, прес-реліз 

1.2.4. Відзначення Дня української писемності та мови. Всеукраїнський диктант єдності. 09.11.2017 Гапон Л.О. Публікація в блозі
1.2.5. Відзначення річниці від Дня народження Г. Сковороди 03.12.2017 Гапон Л.О. Публікація в блозі
1.2.6. Відзначення Дня рідної мови 11. 02. 2017 Гапон Л.О. Публікація в блозі
1.2.7. Відзначення 204 річниці від Дня народження Т. Шевченка 09–10.2018 Гапон Л.О. Публікація в блозі
1.2.8. Міжнародний день поезії 21.03.2018 Гапон Л.О. Публікація в блозі
1.2.9. День перепоховання Т.Шевченка 22.04.2018 Гапон Л.О. Публікація в блозі
1.2.10. Відзначення Дня слов’янської писемності 24.05. 2018 Гапон Л.О. Публікація в блозі
1.2.11. Відзначення Дня філолога 29.06.2018 Гапон Л.О. Публікація в блозі
1.2.12. Випускник-2018 червень Гапон Л.О. Сценарій
1.3. Самоосвіта
 1.3.1.  Захист дисертації 8  вересня 2017 року  Гапон Л.О. Дисертація
1.3.2. Участь у Всеукраїнській конференції 21 вересня 2017 року Гапон Л.О. Стаття
1.3.3. Участь у І Міжнародному конгресі "Україна - Канада" 21-24 червня 2017 року Гапон Л.О. Стаття
1.4.Засідання науково-методичної ради
 1.4.1.  Рекомендація до друку монографії  жовтень  Гапон Л.О.  Монографія
1.5. Фахові випробування
1.5.1.

Конкурс «Учитель року».

Жовтень 2017- квітень 2018 Гапон Л.О. Наказ

ІІ. Науково - методичне забезпечення реалізації державних, регіональних, міських програм.

2.1. Державні програми

2.1.1. Концепції

 • Концепція Нової української школи. Проект. 
 • Концепція мовної освіти. Проект.
 • Концепція літературної освіти (Затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 26.01.2011 № 58)
 • Концепція національно-патріотичного виховання дітей та молоді (Додаток до наказу Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 № 641)
 •  Концепція реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року. Розпорядження КМУ від 14.12.16 №988-р

2.1.2.Стандарти

 • Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти.  Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1392 
 • Державний стандарт базової і повної середньої освіти. Постанова Кабінету Міністрів України від 14.01.2004 № 24

2.2.2. Навчальні програми

 • Українська мова 5–9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (Затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804)
 • Українська література. 5–9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. (Затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804)
 • Українська мова. 10–11 класи. Рівень стандарту.
 • Українська мова. 10–11 класи. Академічний рівень.
 • Українська література. 10-11 класи. Рівень стандарту, академічний рівень
 • Українська література. 10–11 класи. Профільний рівень. Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів Філологічний напрям (профіль — українська філологія). Затверджено Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України (наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 1021 від 28.10.2010 р.).

2.2. Регіональні програми.

2.3.  Міські програми

 • Міська програма «Освіта»

ІІІ. Педагогічні заходи обласного, всеукраїнського та міжнародного    рівня.

3.1. З педагогічними працівниками

Зміст роботи Термін Відповідальний Форма узагальнення
3.1.1. Конкурс «Учитель року» Жовтень 2017  року- квітень 2018 року Гапон Л.О. Наказ

3.2. З учнівською молоддю

Зміст роботи Термін Відповідальний Форма узагальнення
3.2.1. Міжнародний конкурс знавців української мови імені Петра Яцика. Міський етап

листопад

Гапон Л.О. Наказ
3.2.2. Всеукраїнська учнівська олімпіада з української мови й літератури. Міський етап

грудень

Гапон Л.О. Наказ
3.2.3. Міжнародний мовно-літературний конкурс імені Тараса Шевченка. Міський етап

жовтень

Гапон Л.О. Наказ
3.2.4. Всеукраїнський конкрс учнівської творчості "Обєднаймося ж, брати мої!" Міський етап грудень Гапон Л.О. Наказ
3.2.5. Міжнародний конкурс учнівськї та студентської творчості  "Змагаймось за нове життя!" Міський етап  лютий Гапон Л.О. Федун Г.П. Нюня Т.Л. Наказ
3.2.6.

Поточні конкурси

упродовж року

 Гапон Л.О.  Інформаційні листи, публікації в блозі

V. Науково-методична діяльність.

5.1. Розробка програм, посібників, рекомендацій, інструктивно-методичних листів, концепцій, положень.

 №  

Тема Форма роботи Термін Місце проведення Відповідальний
5.1.1. Особливості викладання УМЛ в 2017-2018 н.р. Методичні рекомендації серпень Блог Гапон Л.О.
5.1.2. Особливості роботи методичних структур УМЛ в 2017-2018 н.р. Методичні рекомендації вересень Блог Гапон Л.О.
5.1.3. Реалізація наскрізних ліній на уроках словесності Методичні рекомендації грудень Блог Гапон Л.О.
5.1.4. Особливості написання твору-есе Методичні рекомендації лютий Блог Гапон Л.О.
5.1.5. Інтегральна стратегія організації методичної діяльності Стаття березень Альманах Гапон Л.О.
5.1.6. Мультимодальна  грамотність учителя-словесника Презентація  квітень Блог Гапон Л.О.

VІІ. Навчально-методична діяльність.

7.2.  Навчально-методичні заходи.

№з/п

Тема Форма роботи Термін Місце проведення Відповідальний
7.2.1.Акмеоклуб «Учитель ХХІ століття»
7.2.1.1. Самоменеджмент учителя УМЛ Семінар-презентація листопад ТЗОШ№8 Гапон Л.О.
7.2.1.2 Мовна норма: етапи становлення. І. Фаріон Відкрита трибуна жовтень ТУГ Гапон Л.О.
7.2.1.3. Рецепти подолання функційної неграмотності. О.Авраменко Творча зустріч лютий ТКМЦНОІМ Гапон Л.О.
7.2.1.4. Формування акмеоцінностей учителя-словесника: гендерний аспект Проблемне коло березень ТЗОШ№24 Гапон Л.О.
7.2.1.5. Сучасна мовна комунікація: функціональний аспект. І. Шкіцька Партнерська кафедра квітень ТКМЦНОІМ Гапон. Л.О.
7.2.2.Інтерактивна школа  сучасного вчителя-словесника «Робота вчителя-словесника в контексті реформування повної загальної середньої освіти»
7.2.2.1. Формування компетентної мовної особистості Модерація серпень ТЗОШ№16 Гапон Л.О.
7.2.2.3 Реалізація наскрізних ліній на уроках УМЛ Інтерактивне заняття грудень ТКМЦНІМ Гапон Л.О.
7.2.2.4. Есе на уроках української словесності Семінар-практикум лютий ТЗОШ№27 Гапон Л.О.
 7.2.2.5.      травень    Гапон Л.О.
7.2.3.Бюро інновацій «Інсайт»
7.2.3.1. Інноваційні форми методичної роботи в школі Семінар-презентація вересень ТСШ№7 Гапон Л.О.
7.2.3.2. Панорама методичних знахідок учителів-словесників Презентація досвіду

лютий

ТКМЦНОІМ Гапон Л.О.
7.2.3.3. Лайфхаки сучасного уроку словесності  Модерація березень ТКМЦНОІМ  Гапон Л.О.
7.2.3.4.  Українознавчий контент сучасного уроку укранської мови  Презентація досвіду травень  ТЗОШ№23  Гапон Л.О.
7.2.4. Літературно-мистецький арсенал
7.2.4.2.

Націєтворчий потенціал  пісні Степана Галябарди

Творчий вечір  листопад Українська гімназія Гапон Л.О.
7.2.4.3. Високе небо Богдана Лепкого Семінар-супутник листопад Бібліотека "Літературне Тернопілля" Гапон Л.О.
7.2.4.4. Мова - життя основа Мовне свято лютий  Українська гімназія Гапон Л.О.
7.2.4.5.

Мій Шевченко

Артсалон березень Український дім Гапон Л.О.

XІ. Основні завдання на 2017-2018 н.р.             

 1. Забезпечити вчителів-словесників інформаційно-методичними ресурсами щодо реалізації завдань Нової української школи
 2. Актуалізувати дидактичні, психологічні, фахові знання, посилити мотивацію вчителів до професійного саморозвитку.
 3. Упроваджувати новітні інтерактивні форми методичної роботи з педагогічними кадрами.
 4. Сприяти підвищенню рівня інноваційної компетентності учителів-словесників з урахуванням вимог і викликів цифрової епохи.

                         Прогнозування розвитку

 1. Створити сприятливе особистісно зорієнтоване педагогічне середовище для формування успішної індивідуальної траєкторії саморозвитку вчителя-словесника
 2. Забезпечити  реалізацію концептуальних засад концепції Нової української школи
Опубліковано в Плани і звіти

 

Українська мова

У 2017-2018 навчальному році вивчення української мови здійснюватиметься за такими програмами:

  У 5-9 класах за навчальною програмою: Українська мова. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. − К.: Видавничий дім «Освіта», 2013 (зі змінами,   затвердженими наказом  МОН України від 07.06.2017 №804 (електронний ресурс: http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalni-programi-5-9-klas-2017.html);

 у 10-11 класах - за навчальними програмами, затвердженими наказом МОН від 28.10.2010 № 1021, крім рівня стандарту; рівень стандарту зі змінами, затвердженими наказом Міністерства від 14.07.2016 № 826. Програми розміщені на офіційному сайті МОН України за посиланням:  http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalni-programy.html

Звертаємо увагу, що в 2017 році навчальну  програму з української мови для 5-9 класів модернізовано згідно з Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти, затвердженим у 2011 році,  та з метою наскрізного впровадження механізму реалізації завдань компетентнісного підходу в навчанні української мови в контексті положень «Нової української школи».

У зв’язку з цим  розроблено новий формат пояснювальної записки до програми, де визначено ієрархію цілей навчання, зазначено мету базової середньої освіти, уточнено предметну мету. Відповідно до поставлених цілей навчання української мови і стратегій модернізації освіти в Україні конкретизовано завдання навчального предмета.

 Унесено зміни до структури програми: мовну та мовленнєву змістові лінії синхронізовано: у мовленнєвій подано усні та письмові види роботи з використанням паралельно виучуваного на аспектних уроках теоретичного матеріалу. У переліку очікуваних результатів навчально-пізнавальної діяльності учнів виділено знаннєвий, діяльнісний і ціннісний складники.

З метою уникнення дублювань вилучено рубрики «Внутрішньопредметні зв’язки», «Міжпредметні зв’язки», «Культура мовлення». Спрощено формулювання тем мовної і мовленнєвої змістових ліній, зокрема мовленнєвознавчих понять.

 Творчим роботам надано виразно практичного спрямування. Крім обов’язкових видів творчих робіт, до  навчальної програми включено рекомендовані, право вибору яких надано вчителю. Серед рекомендованих видів робіт учитель може обрати ті, які вважає найбільш корисними, до того ж він може змінювати теми висловлень у відповідності до інтересів і потреб кожного класу.

Окрім того, до програми внесено такі зміни:

 • вилучено деякі види творчих робіт (відгук про відповідь товариша в 5 класі, повідомлення на лінгвістичну тему в науковому стилі в 6 класі, переказ тексту наукового стилю та відповідь на уроці в науковому стилі в 5 класі, вибірковий переказ тексту наукового стилю в 6, 9 класах);
 • додано як обов’язковий такий сучасний вид роботи, як есе (розмірковування в довільній формі);
 • осучаснено перелік запропонованих до вивчення ділових паперів (вилучено автобіографію, протокол, витяг із протоколу; розписку в 7 класі замінено на звіт про виконану роботу, план роботи перенесено з 6-ого у 8 клас);
 • перерозподілено в мовній змістовій лінії навчальні години на повторення вивченого в попередніх класах (указано перед окремими розділами);
 • змінено послідовність тем мовної змістової лінії в 5 класі для оптимізації їх відповідно до вікових особливостей учнів;
 • замінено в 5 класі тему «Частини мови» на «Текст. Речення. Слово» в розділі «Повторення вивченого в початкових класах»;
 • вилучено з програми 5 класу теми «Види речень за метою висловлення та інтонацією» (як вивчені в початковій школі), «Стилі мовлення»;
 • перенесено тему «Правопис слів іншомовного походження» з 5 до 6 класу, розвантажено тему «Найпоширеніші випадки чергування голосних і приголосних звуків» у 5 класі з метою оптимізації та уникнення повторів.

Зазначаємо, шо вказаний у навчальній програмі розподіл годин між розділами вважається орієнтовним. У разі потреби вчитель має право самостійно змінювати обсяг годин у межах розділу, а також послідовність вивчення розділів.

З метою уникнення перевантаження учнів,  для об’єктивного оцінювання їхніх навчальних досягнень пропонуємо зняти з фронтальних видів контрольних робіт аудіювання та читання мовчки, залишивши тільки навчальні види цих робіт.

  Зазначені зміни  також є початком до поступового переформатування видів мовленнєвої   діяльності (аудіювання, читання мовчки)    до вимог Програми міжнародного оцінювання учнів – PISA, що   оцінює читацьку грамотність учнів, визначає здатність особи до широкого розуміння тексту, пошуку нової інформації,  осмислення й оцінювання змісту та форми тексту тощо.

Звертаємо увагу на те, що змінено кількість фронтальних та індивідуальних видів контрольних робіт з української мови в загальноосвітніх навчальних закладах з українською мовою навчання.

Фронтально оцінюються диктант, письмовий переказ і письмовий твір  (навчальні чи контрольні види робіт), мовні знання й уміння, запис яких здійснюється на сторінці класного журналу «Зміст уроку».

Індивідуально оцінюються говоріння (діалог, усний переказ, усний твір) і читання вголос. Для цих видів діяльності не відводять окремого уроку, проте визначають окрему колонку без дати на сторінці класного журналу «Облік навчальних досягнень». У І семестрі проводять  оцінювання 2 видів мовленнєвої діяльності (усний переказ, діалог). У ІІ семестрі -  оцінювання таких видів мовленнєвої діяльності, як усний твір і читання вголос,  що здійснюється в 5–9 класах.

 Результати оцінювання говоріння (діалог, усний переказ, усний твір) і читання вголос протягом семестру  виставляють у колонку без дати й ураховують у семестрову оцінку.

 Повторне оцінювання із зазначених видів мовленнєвої діяльності не проводять.

Перевірка мовних знань і вмінь здійснюється за допомогою завдань, визначених учителем (тести, диктант тощо)  залежно від змісту матеріалу, що вивчається.

Тематичну оцінку виставляють на підставі поточних оцінок з урахуванням контрольних робіт, а за семестр - на основі тематичного оцінювання та результатів оцінювання певного виду діяльності: говоріння (діалог, усний переказ, усний твір) або  читання вголос .

Фронтальні види контрольних робіт

Форми контролю

5 6 7 8 9
І ІІ І ІІ І ІІ І ІІ І ІІ
Перевірка мовної теми 4 4 4 4 3 3 2 2 2 2

Письмо:

 переказ

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

 твір 1 1 1 1 1 1 1

Правопис:

диктант

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Фронтальні види контрольних робіт (10–11класи)

(рівень стандарту, академічний рівень)

Форми контролю 10 11
І ІІ І ІІ
Перевірка мовної теми 2 2 2 2

Письмо:

переказ

1

1

1

1

твір 1 - 1 -

Правопис:

диктант

1 1 1 1

Фронтальні види контрольних робіт 10–11 класи

(філологічний напрям: профіль – українська філологія)

Форми контролю 10 11
І ІІ І ІІ
Перевірка мовної теми 3 3 3 3

Письмо:

переказ

1 1 1 1
твір 1 1 1 1

Правопис:

диктант

1 1 1 1

У таблицях зазначено мінімальну кількість фронтальних видів контрольних робіт, учитель на власний розсуд має право збільшувати цю кількість, залежно від рівня підготовленості класу, здібностей конкретних учнів, умов роботи тощо.

Оцінка за контрольний твір з української мови та   переказ є середнім арифметичним за зміст і грамотність, яку виставляють в колонці з датою написання роботи (надпис у  колонці «Твір», «Переказ» не робиться). 

Акцентуємо увагу на проблемних питаннях, що виникають під час оцінювання навчальних досягнень учнів з української мови:

допущені  позиційні помилки (чергування у-в, і-й) визначаються як орфографічні (під час перевірки власних висловлень ЗНО це питання уніфіковано);

у разі відсутності учня  на одному зі  спарених уроків під час  написання контрольного твору, переказу рекомендуємо давати йому індивідуальне завдання, визначене вчителем.  Зазначене завдання виконується учнем під час уроку.

Кількість робочих зошитів з української мови за класами:

5–9 класи – по два зошити;

10–11 класи – по одному зошиту.

        Для контрольних робіт з української мови в усіх класах використовують по одному зошиту. 

Ведення зошитів оцінюється від 1 до 12 балів щомісяця протягом семестру і вважається поточною оцінкою, що зараховується до найближчої тематичної. Під час перевірки зошитів ураховується наявність різних видів робіт, грамотність, охайність, уміння правильно оформити роботи.

У разі відсутності учня на уроці протягом місяця рекомендуємо в колонці за ведення зошита зазначати н/о (нема  оцінки).

Під час підготовки вчителів до уроків радимо використовувати періодичні фахові видання:  журнали «Дивослово», «Українська мова і література в школі», «Українська мова і література в школах України», газету «Українська мова та література».

Українська література

У 2017-2018 навчальному році вивчення української літератури в 5-9 класах здійснюватиметься за навчальною програмою: Українська література. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Освіта, 2013 зі змінами, затвердженими наказом  МОН України від 07.06.2017№804(http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalni-programi-5-9-klas-2017.html );

У 10-11 класах – за навчальними програмами, затвердженими  наказом Міністерства від 28.10.2010 № 1021, крім академічного рівня та рівня стандарту, затверджені наказом  МОН  від  14.07.2016 № 826.Програми розміщені на офіційному сайті МОН України за посиланням: http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalni-programy.html.

Звертаємо увагу, що в 2017 році програму з української літератури для 5-9 класів модернізовано згідно з Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти, затвердженим в 2011 році, та з метою наскрізного впровадження механізму реалізації завдань компетентнісного підходу в навчанні української літератури в контексті положень «Нової української школи».

У зв’язку з цим розроблено новий формат пояснювальної записки до програми, де визначено роль української літератури у формуванні ключових компетентностей, з’ясовано особливості запровадження наскрізних ліній «Екологічна безпека та сталий розвиток» (НЛ–1), «Громадянська відповідальність» (НЛ–2), «Здоров'я і безпека» (НЛ–3), «Підприємливість та фінансова грамотність» (НЛ–4), які відображають провідні соціально й особистісно значущі ідеї, що послідовно розкриваються в процесі навчання й виховання; спрогнозовано портрет випускника основної школи.

Унесено зміни до структури програми, де рубрика «Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності» містить перелік умінь, навичок, ціннісних ставлень, які передбачено сформувати в результаті вивчення теми, і коло необхідних для цього знань.

Зміст навчального матеріалу передбачає текстове вивчення творів,  що виділені напівжирним шрифтом, інші ж лише називаються для допомоги вчителеві під час вивчення певної теми. Крім того,  для осучаснення змістового компоненту, актуалізації компетентнісного підходу, надання вчителеві методичної допомоги під час вивчення програмових тем запропоновано рекомендаційні рубрики «Мистецький контекст» (МК), «Сучасна українська дитяча й підліткова література» (СЛ).

 У рубриці «Мистецький контекст» (МК)  подано зразки різних видів мистецтв (образотворче, музичне, скульптура тощо), з якими вчитель-словесник, на власний розсуд, може ознайомити учнів.

 У рубриці «Сучасна українська дитяча й підліткова література» (СЛ) запропоновано сучасні твори, які ідейно та тематично пов’язані із запропонованими для текстуального вивчення. Учитель може використати їх задля зацікавлення учнів сучасним літературним процесом, проведення паралелей між класичним і сучасним творами (за рахунок  резервних годин; на уроках позакласного читання; літератури рідного краю тощо).

 Вивчення  української літератури  також відбувається із залученням міжпредметних зв’язків - МЗ (українська мова, історія, зарубіжна література, іноземні мови, образотворче мистецтво, музика, природознавство, географія, естетика, етика тощо).

Крім того, здійснено частковий перерозподіл кількості годин на вивчення творів (зі збереженням структурних тематичних блоків чинної програми):

Кл Назва теми Додано Вилучено Зміни
6 Тарас Шевченко     Уточнено назву  «Думка» («Тече вода в синє море»)
6 Леонід Глібов     Вилучено вивчення байки «Щука» напам’ять.
6 Павло Глазовий «Кухик»  

«Найважча роль», «Заморські гості», «Кухлик», «Похвала» –

2-3 – на розсуд учителя

7 Із пісенних скарбів     2 пісні – на розсуд учителя.
7 Марина Павленко    

Запропоновано альтернативу для текстуального вивчення:

Марина Павленко. «Русалонька із 7-В, або Прокляття роду Кулаківських»

або

Степан Процюк. «Аргонавти»

7

Олег Ольжич.

 Олена Теліга

  О.Теліга «Пломінний день»

Запропоновано вивчення поезій на вибір:

Олег Ольжич, Олена Теліга – по 1 твору

Вилучено вивчення поезії напам’ять

7 Пісенна творчість українських поетів   «Вчителька» А.Малишко «Пісня про рушник», «Стежина» або 
В.Івасюк «Червона рута», «Балада про мальви», «Я піду в далекі гори», «Водограй»
8 Усна народна творчість     Українські  історичні пісні 1-2 з кожної тематичної групи – на вибір учителя
8 Тарас Шевченко     Замість вивчення поезії «Мені однаково» запропоновано  1 поезію для вивчення напам’ять – на вибір 
9 Родинно-побутові пісні Жартівлива пісня «Ой під вишнею, під черешнею»  

Родинно-побутові пісні

«Місяць на небі, зiроньки сяють», «Цвіте терен, цвіте терен», «Сонце низенько» (2 на вибір) + жартівлива

9 Українська середньовічна література 
ХІ–ХV ст.
   

Розвиток писемності після хрещення Русі-України

(988 р.). Найдавніші рукописні книгиРусі-України (ОстромировеЄвангеліє, ІзборникСвятослава) (оглядово).

9 Пам’ятки оригінальної літератури княжої Русі-України     Літописи як історико-художні твори. «Повість минулих літ». «ПоученієВолодимира Мономаха»,Києво-Печерськийпатерик (оглядово).
9 Українська література доби Ренесансу і доби Бароко     Видатні діячі української культури (оглядово)
9 Література  українського романтизму     Література українського романтизму (оглядово)
9 Література  українського романтизму      Вилучено байкарську творчість поетів-романтиків; для текстуального вивчення:  Петро Гулак-Артемовський. балада «Рибалка»; Євген Гребінка. Вірш «Човен».
9 Михайло Старицький     Вилучено
9 Іван Нечуй- Левицький. «Кайдашева сім’я»     Вилучено

 У  змісті програми запропоновано альтернативу під час вивчення тем, внесено корективи, що дозволило осучаснити корпус програмових текстів новими авторами:

Кл Назва теми Додано Вилучено Зміни
5 Легенди      Подано 5 на вибір учителя
5 Народні казки «Яйце-райце»  

Казки однієї тематичної групи подано на вибір:

«Про правду і кривду» або «Мудра дівчина»;

«Ох» або «Летючий корабель»

5 Літописні оповіді     Три твори на вибір учителя
5 Із народної мудрості     Вилучено вивчення напам’ять загадок, прислів’їв, приказок
5 Олександр Олесь     Твори із книги «Княжа Україна» подано 2  на вибір
5 Тарас Шевченко    

Ознайомлення з дитячими роками Т.Шевченка на основі творів на вибір:

СтепанВасильченко.

«В бур’янах» або

Оксана Іваненко. «Тарасові шляхи» (оглядово)

5

П.Тичина,

М. Рильський

    Поняття «ліричний герой» логічно перенесено в уроки вивчення творчості П.Тичини
6 Тарас Шевченко     Уточнено назву  «Думка» («Тече вода в синє море»)
6 Леонід Глібов     Вилучено вивчення байки «Щука» напам’ять.
6 Павло Глазовий «Кухик»  

«Найважча роль», «Заморські гості», «Кухлик», «Похвала» –

2-3 – на розсуд учителя

7 Із пісенних скарбів     2 пісні – на розсуд учителя.
7 Марина Павленко    

Запропоновано альтернативу для текстуального вивчення:

Марина Павленко. «Русалонька із 7-В, або Прокляття роду Кулаківських»

або

Степан Процюк. «Аргонавти»

7

Олег Ольжич.

 Олена Теліга

  О.Теліга «Пломінний день»

Запропоновано вивчення поезій на вибір:

Олег Ольжич, Олена Теліга – по 1 твору

Вилучено вивчення поезії напам’ять

7 Пісенна творчість українських поетів   «Вчителька» А.Малишко «Пісня про рушник», «Стежина» або
В.Івасюк «Червона рута», «Балада про мальви», «Я піду в далекі гори», «Водограй»
8 Усна народна творчість     Українські  історичні пісні 1-2 з кожної тематичної групи – на вибір учителя
8 Тарас Шевченко     Замість вивчення поезії «Мені однаково» запропоновано  1 поезію для вивчення напам’ять – на вибір 
9

Родинно-побутові пісні

Жартівлива пісня «Ой під вишнею, під череш-нею»  

Родинно-побутові пісні

«Місяць на небі, зiроньки сяють», «Цвіте терен, цвіте терен», «Сонце низенько» (2 на вибір) + жартівлива

9

Українська середньовічна література
ХІ–ХV ст.

   

Розвиток писемності після хрещення Русі-України

(988 р.). Найдавніші рукописні книгиРусі-України (ОстромировеЄвангеліє, ІзборникСвятослава) (оглядово).

9 Пам’ятки оригінальної літератури княжої Русі-України     Літописи як історико-художні твори. «Повість минулих літ». «ПоученієВолодимира Мономаха»,Києво-Печерськийпатерик (оглядово).
9 Українська література доби Ренесансу і доби Бароко     Видатні діячі української культури (оглядово)
9

Література  українського романтизму

   

Література українського романтизму (оглядово)

9

Література  українського романтизму 

    Вилучено байкарську творчість поетів-романтиків; для текстуального вивчення:  Петро Гулак-Артемовський. балада «Рибалка»; Євген Гребінка. Вірш «Човен».
9 Михайло Старицький     Вилучено
9 Іван Нечуй- Левицький. «Кайдашева сім’я»     Вилучено

Також оновлено список додаткової літератури для читання.

Унормовано (відповідно до специфіки тем та вікових особливостей учнів) перелік понять із теорії літератури: 5 клас: повість-казка (повторення), загадки, прислів’я та приказки (повторення), оповідання, ліричний герой, строфа. 6 клас: рефрен, акровірш (повторення), байка (повторення), гумор,  знято поняття віршові розміри, ямб, хорей.  7 клас: знято поняття «пафос». 8 клас – верлібр.  9 клас: притча (повторення, поглиблення), літопис (повторення), молитва.

Запропонована кількість часу на вивчення кожного розділу, теми є орієнтовною, учитель може її змінювати (у межах 70 годин). Резервний час можна використовувати для збільшення кількості годин на вивчення окремого твору, для уроків розвитку мовлення, контрольного оцінювання, перевірки вивчення творів напам’ять,  різних видів творчих та інших робіт (екскурсій, диспутів, семінарів тощо).

З метою рівномірного розподілу навантаження учнів протягом навчального року подаємо рекомендовану кількість видів контролю з української літератури (за класами). Поданий у таблиці розподіл годин є мінімальним і обов’язковим для проведення в кожному семестрі. Учитель-словесник на власний розсуд може збільшити кількість видів контрою відповідно до рівня підготовки учнів, особливостей класу тощо.

Обов’язкова кількість видів контролю

5–9 класи

 

Класи 5 6 7 8 9
Семестри І ІІ І ІІ І ІІ І ІІ І ІІ

Контрольні роботи

у формі:

контрольного класного твору;

виконання інших завдань (тестів, відповідей на запитання тощо)

2

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

Уроки розвитку мовлення*

2

у+п

2

у+п

2

у+п

2

у+п

2

у+п

2

у+п

2

у+п

2

у+п

2

у+п

2

у+п

Уроки позакласного читання

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Перевірка зошитів 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5

У 8-9 класах з поглибленим вивченням української літератури пропорційно збільшується кількість контрольних робіт та уроків розвитку мовлення (на розсуд учителя-словесника визначається кількість і види контрольних робіт).

 

10-11 класи

Класи 10 11   10 11
Семестри І ІІ І ІІ І ІІ І ІІ
 

Рівень стандарту,

академічний

Профільний рівень

Контрольні роботи

у формі:

контрольного класного твору*;

виконання інших завдань (тестів, відповідей на запитання тощо)

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

4

1

3

4

1

3

4

1

3

4

1

3

Уроки розвитку мовлення**

2

(у+п)

2

(у+п)

2

(у+п)

2

(у+п)

2

(у+п)

2

(у+п)

2

(у+п)

2

(у+п)

Уроки позакласного читання 1 1 1 1 2 2 2 2
Перевірка зошитів 4 5 4 5 4 5 4 5

*Контрольні класні твори пропонуємо давати у формі есе, міні-творів щодо розкриття певної проблеми чи образу програмового тексту тощо. Це розвиватиме самостійне творче мислення учнів  і дасть їм  можливість виконати роботу протягом одного уроку.

**У кожному семестрі обов’язковим є проведення двох уроків розвитку мовлення: одного уроку усного розвитку мовлення, а другого – письмового. Умовне позначення в таблиці – (у + п).

Рекомендуємо оцінку за  письмовий вид роботи виставляти всім учням, за усний – кількості учнів, які відповідали протягом уроку.

 Оцінку за ведення зошита з української літератури виставляють у кожному класі окремою колонкою в журналі раз на місяць і враховують як поточну до найближчої тематичної. Під час оцінювання зошита з української літератури слід ураховувати  наявність різних видів робіт; грамотність (якість виконання робіт); охайність; уміння правильно оформлювати роботи (дотримання вимог  орфографічного режиму). У разі відсутності учня на уроці протягом місяця рекомендуємо в колонці за ведення зошита зазначати н/о (нема  оцінки).

 Оцінка за контрольний твір з української літератури є середнім арифметичним за зміст і грамотність, яку виставляють у колонці з датою написання роботи. Надпис у журнальній колонці «Твір» не робиться. 

Оцінку за читання напам’ять поетичних або прозових творів  з української літератури виставляють у колонку без дати з надписом  «Напам’ять».

   Під час підготовки вчителів до уроків радимо використовувати періодичні фахові видання:  журнали «Дивослово», «Українська мова і література в школі», «Українська мова і література в школах України», «Українська  література в загальноосвітній школі», газету «Українська мова та література».

Сторінка 1 із 2