Середа, 16 вересня 2020 16:25

Група ФФМ_16_2 розпочала роботу

16 вересня розпочала роботу група ФФМ_16_2 Тема "Актуальні проблеми методики викладання української літератури в НУШ". У процесі роботи буде порушено методичні проблеми викладання української літератури : 1.Психологічні особливості сприймання художнього слова учнями і спосіб їх урахування в учительській роботі. 2.Педагогічні принципи викладання літератури. 3.Фахова підготовка вчителя. 4.Методи і прийоми викладання. 5.Інноваційні педагогічні технології у проекції на вивчення літератури. 6.Сучасні вимоги до уроку української літератури. 7.Типи уроків. 8.Специфіка викладання окремих розділів літературної освіти: біографії письменника, позакласного читання, літератури рідного краю, з’ясування теоретико-літературних понять тощо. 9.Організування сприймання учнями художнього тексту і його шкільний літературознавчий аналіз, особливості вивчення жанрової специфіки твору. 10.Розвиток усного…
ФФМ_16_2 Актуальні проблеми методики викладання української літератури в НУШ (28 год) Поч.о 14.30 16.09.2020   17.09.2020 08.10.2020 22.10.2020 05.11.2020 19.11.2020 03.12.2020   08.12.2020 Гапон   Зарихта Зарихта Зарихта Зарихта Зарихта Зарихта   Гапон https://go.mywebinar.com/hkzm-pxzg-gqlk-mcqj https://meet.google.com/xjy-gbss-wme https://meet.google.com/xjy-gbss-wme https://meet.google.com/xjy-gbss-wm https://meet.google.com/xjy-gbss-wme https://meet.google.com/xjy-gbss-wme https://go.mywebinar.com/hkzm-pxzg-gqlk-mcqj    ФФМ_17_1 Мовно-риторична освіта в Новій українській школі. Актуальні аспекти лінгвометодики (32 год) Поч.о 14.30 07.10.2020 14.09.2020 21.10.2020 04.11.2020 20.11.2020 02.12.2020 09.12.2020 16.12.2020  Гапон Савінцева Гапон Гапон Гапон Гапон Гапон Гапон  https://go.mywebinar.com/hkzm-pxzg-gqlk-mcqj    ФФМ_17_2 Мовно-риторична освіта в Новій українській школі. Актуальні аспекти лінгвометодики (32 год) Поч. о 14.30 08.10.2020 15.10.2020 22.10.2020 05.11.2020 19.11.2020 03.12.2020 10.12.2020 17.12.2020  Гапон Савінцева Гапон Гапон Гапон…
Група ЗПМ 28_3, до складу якої входили креативні, активні, творчі педагогічні працівники закладів дошкільної освіти, завершила онлайн-навчання з курсу "Мовна комунікація в педагогічній діяльності". Під час навчальних занять, які відбувалися на платформі MyOwnConference, педагоги вивчали закони спілкування, особливості інтернет-спілкування, ознайомилися зі змінами в новій редакції Українського правопису, вчилися дотримуватися орфоепічних, орфографічних, лексичних, лексико-фразеологічних, морфологічних та синтаксичних норм у професійному спілкуванні. На імейли слухачів надіслано добірку фахових матеріалів. 
 Про інтерпретацію літературного твору на уроках позакласного читання та на уроках літератури рідного краю говорили олайн. Група ФФМ_15 успішно закінчила курсову підготовку на платформі MyOwnConference.          
ПРОГРАМА КУРСУ «МОВНО-РИТОРИЧНА ОСВІТА В НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ: АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ ЛІНГВОМЕТОДИКИ» Пояснювальна записка Актуальність курсу.Динамічні трансформації, що відбуваються в сучасному суспільстві, нова філософія освіти, утвердження у свідомості громадян раціональних світоглядних орієнтирів та оновлення всіх сфер діяльності людини зумовлюють необхідність підвищення конкурентоспроможності вчителів, зокрема фахівців-філологів. Нові етапи в розвитку системи мовної освіти зумовлені потребами суспільства та змінами в розвитку освітньої парадигми. Зміни стратегії й тактик мовної освіти, відбиті в Державному стандарті базової і повної загальної середньої освіти (Постанова Кабінету Міністрів України від 23. 11. 2011 р. № 1392), Державному стандарті початкової загальної освіти (Постанова Кабінету Міністрів України від 20. 04. 2011 р.…
Середа, 26 лютого 2020 14:45

ГРАФІКИ КУРСІВ 2019-2020

    Шифр Тема К-ть годин Терміни Місце проведення ЗПМ_28_ Мовна комунікація в педагогічній діяльності 18 25.09. 2019 02.10. 2019 09.10.2019 16.10.2019 ТКМЦНОІМ ФФМ_16_ Актуальні проблем методики викладання української літератури в НУШ 28 16.09.2019 23.09.2019 21.10.2019 28.10.2019 04.11.2019 21.11.2019 16.12.2019 23.12.2019 ТКМЦНОІМ ЗПМ_28_1 Мовна комунікація в педагогічній діяльності 18 02.06. 2020 04.06.2020 09.06. 2020 11.06.2020 18.06.2020 My Оwn Conference ЗПМ_28_2 Мовна комунікація в педагогічній діяльності 18 20-21.01.2020 10-11.02.2020 17.02.2020 ТКМЦ ЗПМ_28_3 Мовна комунікація в педагогічній діяльності 18 12.05.2020 13.05.2020 18.05.2020 21.05.2020 23.05.2020 My OwnConference ФФМ_15 Інтерпретація літературного твору на уроках літератури рідного краю та уроках позакласного читання 8 08.05.2020 15.05.2020…
Програма курсу Інтерпретація літературного твору на уроках літератури рідного краю та уроках позакласного читання (8год) Пояснювальна записка           У добу масової «диджиталізації», коли книга втрачає своє призначення, а телебачення йІнтернет створюють в ілюзію повноцінного еквівалента, повної компенсації художнього твору, актуальність проблеми організовування та проведення уроків позакласного читання, зокрема уроків літератури рідного краю, в рамках вивчення української літератури восновній і старшій школі зумовлена низкою чинників важко недооцінити. Адже саме впідлітковому віці відбувається становлення особистості учня, формування його стійких світоглядних позицій, а виховання читацької активності – це одночасно виховання громадянина в широкому значенні цього слова.           На думку багатьох учених-методистів, уроки позакласного…
Програма курсу Методика викладання української літератури в контексті впровадження концепції «Нова українська школа» (28 год) Пояснювальна записка В умовах інформаційного полікультурного простору стала особливо важливою суспільна роль учителів української мови і літератури, істотно підвищились вимоги до якісного рівня їхньої професійної підготовки. З огляду на динамічний розвиток сучасного літературно-мистецького процесу, зміщення акцентів у системі цінностей людства, оновлення літературознавчої науки, що породжують необхідність зміни технологій вивчення української літератури, зросла значущість літературознавчої компетентності в професійно-особистісній структурі педагога-філолога. Відтак у просторі післядипломної освіти словесників виникає проблема реформування літературознавчої та оновлення методичної підготовки на засадах компетентнісного підходу. У курсі викладено й систематизовано наукові ідеї, поодиноко запропоновані в наукових…