ПРОГРАМА КУРСУ «МОВНО-РИТОРИЧНА ОСВІТА В НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ: АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ ЛІНГВОМЕТОДИКИ» Пояснювальна записка Актуальність курсу.Динамічні трансформації, що відбуваються в сучасному суспільстві, нова філософія освіти, утвердження у свідомості громадян раціональних світоглядних орієнтирів та оновлення всіх сфер діяльності людини зумовлюють необхідність підвищення конкурентоспроможності вчителів, зокрема фахівців-філологів. Нові етапи в розвитку системи мовної освіти зумовлені потребами суспільства та змінами в розвитку освітньої парадигми. Зміни стратегії й тактик мовної освіти, відбиті в Державному стандарті базової і повної загальної середньої освіти (Постанова Кабінету Міністрів України від 23. 11. 2011 р. № 1392), Державному стандарті початкової загальної освіти (Постанова Кабінету Міністрів України від 20. 04. 2011 р.…
Програма курсу Інтерпретація літературного твору на уроках літератури рідного краю та уроках позакласного читання (8год) Пояснювальна записка           У добу масової «диджиталізації», коли книга втрачає своє призначення, а телебачення йІнтернет створюють в ілюзію повноцінного еквівалента, повної компенсації художнього твору, актуальність проблеми організовування та проведення уроків позакласного читання, зокрема уроків літератури рідного краю, в рамках вивчення української літератури восновній і старшій школі зумовлена низкою чинників важко недооцінити. Адже саме впідлітковому віці відбувається становлення особистості учня, формування його стійких світоглядних позицій, а виховання читацької активності – це одночасно виховання громадянина в широкому значенні цього слова.           На думку багатьох учених-методистів, уроки позакласного…
Програма курсу Методика викладання української літератури в контексті впровадження концепції «Нова українська школа» (28 год) Пояснювальна записка В умовах інформаційного полікультурного простору стала особливо важливою суспільна роль учителів української мови і літератури, істотно підвищились вимоги до якісного рівня їхньої професійної підготовки. З огляду на динамічний розвиток сучасного літературно-мистецького процесу, зміщення акцентів у системі цінностей людства, оновлення літературознавчої науки, що породжують необхідність зміни технологій вивчення української літератури, зросла значущість літературознавчої компетентності в професійно-особистісній структурі педагога-філолога. Відтак у просторі післядипломної освіти словесників виникає проблема реформування літературознавчої та оновлення методичної підготовки на засадах компетентнісного підходу. У курсі викладено й систематизовано наукові ідеї, поодиноко запропоновані в наукових…
ПРОГРАМА КУРСУ «МОВНА КОМУНІКАЦІЯ В ПЕДАГОГІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ» Актуальність курсу. Проблема формування особистостей із високою комунікативною культурою та лідерськими якостями, які вміють самостійно мислити, переконувати, спонукати до популяризації української культури, до дій із розбудови демократичної України та національного відродження, є сучасною стратегічною державною проблемою, оскільки стосується всіх сфер діяльності нашого суспільства. Необхідною передумовою підвищення освітнього і культурного рівня українців, запорукою якісно нової організації суспільних відносин і засобом утвердження пріоритету високої мовної культури в усіх сферах суспільного життя та державотворчої ролі української мови є організація культуромовного простору сучасної школи загалом і підвищення культури мовлення педагога в професійно орієнтованих комунікативних ситуаціях зокрема. Сучасні мовознавці…