ПРОГРАМА КУРСУ

«МОВНО-РИТОРИЧНА ОСВІТА В НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ: АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ ЛІНГВОМЕТОДИКИ»

Пояснювальна записка

Актуальність курсу.Динамічні трансформації, що відбуваються в сучасному суспільстві, нова філософія освіти, утвердження у свідомості громадян раціональних світоглядних орієнтирів та оновлення всіх сфер діяльності людини зумовлюють необхідність підвищення конкурентоспроможності вчителів, зокрема фахівців-філологів.

Нові етапи в розвитку системи мовної освіти зумовлені потребами суспільства та змінами в розвитку освітньої парадигми.

Зміни стратегії й тактик мовної освіти, відбиті в Державному стандарті базової і повної загальної середньої освіти (Постанова Кабінету Міністрів України від 23. 11. 2011 р. № 1392), Державному стандарті початкової загальної освіти (Постанова Кабінету Міністрів України від 20. 04. 2011 р. № 462), а також у концепції «Нова українська школа», спонукають до пошуку нових шляхів удосконалення процесу навчання української мови в школі.

Відбувається переорієнтація методик викладання мови від системно-описових до комунікативно-діяльнісних: вивчення мови спрямовано не стільки на запам’ятовування системи правил, скільки на розуміння закономірностей їх функціонування та формування комунікативних умінь і навичок.

До концепції уроку української мови внесено нові вимоги та корективи, які найбільше відповідають сучасним цілям і завданням освітнього процесу в загальноосвітній школі. Активно відбувається модернізація та впровадження нових конструктивних ідей, положень і рекомендацій щодо змісту, класифікації, структури й технології уроку.

Зокрема, актуальним є висвітлення особливостей національної української риторики й ораторської мови, змісту, мети і функцій української риторики та методики її навчання в школі.

Мета курсу «Лінгвометодика мовно-риторичної освіти в умовах становлення нової української школи»: розширити та поглибити знання філологів у царині лінгвометодики й лінгводидактики з урахуванням суспільних і педагогічних вимог, висвітлити актуальні стратегії впровадження мовно-риторичної освіти в умовах становлення нової української школи.

Основними завданнями вивчення курсу є:

 • підвищення професійної майстерності вчителя-словесника;
 • інтенсифікація методичної діяльності на засадах компетентнісного та особистісно орієнтованого підходів;
 • формування особистості вчителя нової доби, здатного виконувати складні професійні й суспільні завдання.

Слухачі курсу повинні знати:

–       предмет, об’єкт, мету, структуру, напрями сучасної методики викладання української мови;

–       зміст, структуру, мету, специфіку шкільного курсу «Українська мова», принципи, інноваційні методи та прийоми його викладання;

–       специфіку сучасного уроку української мови, його структури та критеріїв ефективності відповідно до Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. № 1392, оновлених навчальних програм, ідей концепції «Нова українська школа»;

Слухачі курсу повинні вміти:

–       планувати та організовувати працю на інноваційних засадах;

–       моделювати і проводити урокиз урахуванням сучасних тенденцій розвитку методики викладання мови в школі;

–       формувати комунікативну компетентність учнів;

–       формувати ключові компетентності шляхом реалізації змістових лінії, зокрема наскрізних;

–       володіти технологією інноваційних методів і прийомів навчання мови, оптимально використовувати засоби навчання, елементи програмування, алгоритмізацію та комп’ютеризацію на уроках мови, виходячи із специфіки матеріалу, що вивчається;

–       вести позакласну роботу з предмета, удало поєднувати її форми з програмним вивченням мови.

Навчально-тематичний план і програма курсу

«МОВНО-РИТОРИЧНА ОСВІТА В НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ: АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ ЛІНГВОМЕТОДИКИ»

Назва теми вс. лекц. сем. пр.
1. Концептуальні засади навчання української мови в контексті сучасноїлінгводидактики. 2 2 -
2. Технологія сучасного уроку української мови. 8 2   6
3. Новітні методи й технології навчання української мови. 8 2   6
4.

Нове в програмі з української мови для

10–11 класів.

8 2   6
5. Поглиблене впровадження мовної освіти. 6 2   4
    32 10   28

Тема 1. Концептуальні засади навчання української мови в контексті сучасної лінгводидактики.

Концепції когнітивної, комунікативної методики навчання української мови. Науково-методичні доробки провідних лінгводидактів: Н. Б. Голуб, О. М. Біляєвої, М. І. Пентилюк, О. М. Горошкіної, С. О. Карамана, О. П. Глазової.

Тема 2.Технологія сучасного уроку української мови .

Технологічна карта уроку. Методична канва(партитура) уроку. Ментальна карта конспекту уроку. Реалізація змістових ліній, зокрема наскрізних, на уроках української мови. Типологія уроків. Методичні варіанти сучасних типів уроків. Моделювання уроків нового типу.

Тема 3.Новітні методи й технології навчання української мови.

         Хмарні інновації на уроці мови. Застосування технології «веб-квест» у системі загальної мовної освіти. Використання кейс-методу, методу проектів, методу інтелект-карт на уроках української мови.

Тема 4.Нове в програмі з української мови для 10 – 11 класів.

         Вивчення лексикографії, риторики, стилістики в школі. Сучасний урок риторики: особливості проектування та реалізації. Трансформаційний зміст сучасного уроку мовлення. Форми роботи з текстом.

Тема 5.Поглиблене впровадження мовної освіти в школі.

Позакласна робота з української мови. Формування «мовної стійкості». Виховний потенціал лінгвоісторіографії. Вивчення української мови в класах філологічного профілю. Основи наукових досліджень учнів.Зміст і методика викладання курсів за вибором філологічного спрямування в системі допрофільної підготовки учнів.

Теми для самостійного опрацювання

 1. Методика навчання діалогічного мовлення в процесі вивчення української мови (засвоєння мовленнєвого етикету, дотримання умов і правил проведення нарад, засідань, диспутів).
 2. Здійснення допрофільної підготовки учнів шляхом організації різних видів диференційованого навчання мови
 3. Формування мовної особистості на уроках української мови.
 4. Навчання рецептивних і продуктивних видів мовленнєвої діяльності.
 5. Міжпредметна інтеграція у вивченні української мови.

Форми практичних робіт: майстер-класи, воркшопи, модерування, захист проектів, моделювання уроків різних типів, презентації методичних доробків, опис досвіду.

Форми підсумкового контролю успішності навчання: інформаційні повідомлення, інтернет-публікації, концепція проекту – нова ідея, модель уроку, створення ментальної карти уроку.

Засоби діагностики успішності навчання: усне опитування, співбесіда, інтерв’ю, виконання індивідуальних завдань.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Біляєв О. М. Лінгводидактика рідної мови. – К. : Генеза, 2005. – 180 с.
 2. Варзацька Л. Типи інтегрованих уроків у системі компетентнісної освіти //Дивослово. Вип. 11. – 2013. – С. 2–4.
 3. Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти // Інформаційний збірник та коментарі МОН України. – 2012. – № 4–5. – С. 3–56.
 4. ГолубН. Б.та ін. Технологія сучасного уроку рідної мови / За ред. Н. М. Остапенко. – Черкаси, 1999. – 128 с.
 5. ГолубН.Б. Риторика у вищій школі. – Черкаси : Брама-Україна, 2008. – 400 с.
 6. Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології. – К. : Академвидав, 2004 – 218.
 7. Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти : вивчення, викладання, оцінювання / За ред. С. Ю. Ніколаєва. – К. : Ленвіт, 2003. – 273 с.
 8. Караман С.О. Упровадження педагогічних інновацій у теорію і практику професійної підготовки вчителя-словесника // Вісник Львівського університету. Випуск 50. – Львів, 2010. – С. 87–97.
 9. Караман С.О. Методика навчання української мови в гімназії. – К. : Ленвіт, 2000. – 272 с.
 10. Кочан І. М. Захлюпана Н. М. Словник-довідник із методики викладання української мови. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2005. – 306 с.
  1. Мацько Л. Українська мова в освітньому просторі. – К., 2009. – 607 с.
 11. Методика навчання української мови в середніх освітніх закладах / За ред. М. I. Пентилюк. – К. : Ленвіт, 2009. – 400 с.
 12. Остапенко Н. Сучасні підходи до класифікації методів навчання рідної мови та роль О. М. Біляєва у її формуванні // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць. – К., 2008. – С. 255–263.
 13. Пентилюк М. І., Горошкіна О. М., Нікітіна А. В. Концепція когнітивної методики навчання української мови // Дивослово. – 2004. – № 8. – С. 5–9.
 14. Пентилюк М. І., Горошкіна О. М., Нікітіна А. В. Концептуальні засади комунікативної методики навчання української мови // Актуальні проблеми сучасної лінгводидактики : збірник статей. – К. : Ленвіт, 2011. –С. 226–237.
 15. Пентилюк М. І., Окуневич Т.І. Сучасний урок мови. – Харків, 2007. – 176 с.
 16. Плиско К. М. Принципи, методи і форми навчання української мови (Теоретичний аспект). – Харків : Основа, 1995. – 240 с.
 17. Пометун О. І. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання. – К., 2004. – 192 с.
 18. Семеног О. М. Професійна підготовка майбутніх учителів української мови і літератури. – Суми, 2005. – 404 с.
 19. Похвалітова Ю. М. Риторика : збірка-посібник із спецкурсу для гімназійних класів з українською мовою викладання. – Маріуполь, 2007. –18 с.
 20.   Саранді Н. Життя людини – це сукупність промов, від яких залежить її доля : з досвіду викладання практичної риторики в загальноосвітньому навчальному закладі нового типу // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2008. – № 5 (68). –С. 18–22.
 21. Федоренко В. Розвиток риторичних здібностей школярів у навчальному процесі // Бібліотечка «Дивослова». – 2008. – № 8 (38). – С. 61–64.
 22. Федорос Д. Ф. Риторика – наука і мистецтво переконувати : техніка підготовки усної доповіді : 10 клас // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2009. – № 30 (214).
 23. Чавдаров С. Х. Методика викладання української мови (граматики і правопису) в середній школі. – К., 1946. – 210 с.
 24. Шелехова Г. Т. Система роботи з розвитку зв’язного мовлення на уроках рідної мови в середній школі. – К., 1996. – 56 с.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Біляєв О. М.Лінгводидактика рідної мови. Київ, 2005.
 2. Варзацька Л. Типи інтегрованих уроків у системі компетентнісної освіти //Дивослово. 2013. Вип. 11. С.2–4.
 3. Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти // Інформаційний збірник та коментарі МОН України. 2012. № 4–5. С. 3–56.
 4. ГолубН. Б.та ін. Технологія сучасного уроку рідної мови / за ред. Н. М. Остапенко. Черкаси, 1999.128 с.
 5. ГолубН.Б. Риторика у вищій школі. Черкаси : Брама-Україна, 2008. 400 с.
 6. Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології. Київ : Академвидав, 2004.
 7. Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання / ред. С. Ю. Ніколаєва. Київ : Ленвіт, 2003. 273 с.
 8. КараманС.О. Упровадження педагогічних інновацій у теорію і практику професійної підготовки вчителя-словесника // Вісник Львівського університету. 2010. Випуск 50. С. 87–97.
 9. Караман С.О. Методика навчання української мови в гімназії. Київ : Ленвіт, 2000. 272 с.
 10. Кочан І. М. Захлюпана Н. М. Словник-довідник із методики викладання української мови. Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2005. 306 с.
 11. Загальноєвропейські рекомендації з питань мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання. Київ : Ленвіт, 2003.
 12. Мацько Л. Українська мова в освітньому просторі. Київ, 2009. 607 с.
 13. Методика навчання української мови в середніх освітніх закладах / ред. М. I.Пентилюк. Київ :Ленвіт, 2009. 400 с.
 14. Остапенко Н. Сучасні підходи до класифікації методів навчання рідної мови та роль О. М. Біляєва у її формуванні // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць. Київ, 2008. С. 255–263.
 15. Пентилюк М. І., Горошкіна О. М., Нікітіна А. В. Концепція когнітивної методики навчання української мови // Дивослово. 2004. № 8. С. 5–9.
 16. Пентилюк М. І., Горошкіна О. М., Нікітіна А. В. Концептуальні засади комунікативної методики навчання української мови // Актуальні проблеми сучасної лінгводидактики : збірник статей. Київ : Ленвіт, 2011. С. 226–237.
 17. ПентилюкМ. І., ОкуневичТ.І. Сучасний урок мови. Харків, 2007. 176 с.
 18. Плиско К. М. Принципи, методи і форми навчання української мови (Теоретичний аспект). Харків : Основа, 1995. 240 с.
 19. Пометун О. І. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання. Київ, 2004. 192 с.
 20. Семеног О. М. Професійна підготовка майбутніх учителів української мови і літератури. Суми, 2005.
 21. Похвалітова Ю. М. Риторика : збірка-посібник із спецкурсу для гімназійних класів з українською мовою викладання. Маріуполь, 2007.  18 с.
 22. Саранді Н. Життя людини – це сукупність промов, від яких залежить її доля: з досвіду викладання практичної риторики в загальноосвітньому навчальному закладі нового типу // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. 2008. № 5 (68). С. 18–22.
 23. Федоренко В. Розвиток риторичних здібностей школярів у навчальному процесі // Бібліотечка «Дивослова». 2008. № 8 (38). С. 61–64.
 24. Федорос Д. Ф. Риторика – наука і мистецтво переконувати : техніка підготовки усної доповіді : 10 клас // Вивчаємо українську мову та літературу. 2009. № 30 (214).
 25. Чавдаров С. Х. Методика викладання української мови (граматики і правопису) в середній школі. Київ, 1946. 210 с.
 26. Шелехова Г. Т. Система роботи з розвитку зв’язного мовлення на уроках рідної мови в середній школі. Київ, 1996. 56 с.
 • Освітні серіали 
 • Як організувати дистанційне навчання
 • Створення онлайнового освітнього середовища під час карантинних заходів
 • Гейміфікована платформа ОсвіторіїiLearn
 • Покрокова інструкція від зіркового вчителя, фіналіста Global Teacher Prize Ukraine Юрія Гайдученка
 • Підбірка доступних та фанових сервісів для оцінювання учнів
 • Тимчасовий центр надання інформації та інструментів для допомоги вчителям у період епідемії коронавірусу (COVID-19) https://teachfromhome.google/intl/uk/
 • Quizlet – це безкоштовний онлайн-сервіс для створення та застосування флеш-карток та навчальних ігор у різних категоріях.
 • Classtime – ресурс для створення тестів, завдань, інтерактивних уроків.
 • Mozaweb – відкритий ресурс з електронними підручниками, розробками уроків.  Код для безкоштовної реєстрації   MOZ-PX-PBWX-TIDD-VIMY-TVRI-UFWG-UAEDPMOZA.
 •  Zoom – це сервіс для організації онлайн-конференцій та відеозв’язку.  Допоможе легко проводити онлайн-уроки. Тут можна організовувати конференції та веб-семінари для різної кількості користувачів і спікерів.
 •  Classdojo – це сервіс, який допоможе максимально зімітувати шкільне середовище вдома. Він зроблений для кращої комунікації батьків, учителів та дітей.
 •  Google Classroom – безкоштовний сервіс для навчальних закладів. Мета – спростити створення, поширення і класифікацію завдань, прискорити обмін файлами між учителями і учнями. Реєструватись окремо не потрібно, достатньо мати пошту на Gmail.
 •  Ding Talk – сервіс для відеозв’язку та дистанційного навчання. Він повністю безкоштовний. Для користування потрібно завантажити програму на смартфон, планшет чи ПК. Мова користування – англійська. Інтерфейс простий, інтуїтивно зрозумілий.
 •  «One Note» та «Class Notebook» – сервіс підійде для тих користувачів, які більше звикли до сервісів Microsoft. Блокнот поєднує функціонал «Microsoft Word», «Power point» та інших програм, створюючи збалансований набір можливостей, корисних у роботі з дітьми.
 • Padlet – мультимедійний ресурс для створення, спільного редагування та зберігання інформації. Це віртуальна стіна, на яку можна прикріплювати фото, файли, посилання на сторінки Інтернет, замітки. Зручний сервіс для взаэмодії з учнями.
Середа, 26 лютого 2020 14:45

ГРАФІКИ КУРСІВ 2019-2020

 

 
Шифр Тема К-ть годин Терміни Місце проведення
ЗПМ_28_ Мовна комунікація в педагогічній діяльності 18

25.09. 2019

02.10. 2019

09.10.2019

16.10.2019

ТКМЦНОІМ
ФФМ_16_ Актуальні проблем методики викладання української літератури в НУШ 28

16.09.2019

23.09.2019

21.10.2019

28.10.2019

04.11.2019

21.11.2019

16.12.2019

23.12.2019

ТКМЦНОІМ
ЗПМ_28_1 Мовна комунікація в педагогічній діяльності 18

02.06. 2020

04.06.2020

09.06. 2020

11.06.2020

18.06.2020

My Оwn Conference
ЗПМ_28_2 Мовна комунікація в педагогічній діяльності 18

20-21.01.2020

10-11.02.2020

17.02.2020

ТКМЦ
ЗПМ_28_3 Мовна комунікація в педагогічній діяльності 18

12.05.2020

13.05.2020

18.05.2020

21.05.2020

23.05.2020

My OwnConference
ФФМ_15 Інтерпретація літературного твору на уроках літератури рідного краю та уроках позакласного читання 8

08.05.2020

15.05.2020

My OwnConference
ФФМ_16_1 Актуальні проблеми методики викладання української літератури в Новій українській школі 28

02-03.03

23-24.03

05.05.2020

06.05.2020

ТКМЦ

My Own Conference

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Програма курсу

Інтерпретація літературного твору на уроках літератури рідного краю та уроках позакласного читання (8год)

Пояснювальна записка

          У добу масової «диджиталізації», коли книга втрачає своє призначення, а телебачення йІнтернет створюють в ілюзію повноцінного еквівалента, повної компенсації художнього твору, актуальність проблеми організовування та проведення уроків позакласного читання, зокрема уроків літератури рідного краю, в рамках вивчення української літератури восновній і старшій школі зумовлена низкою чинників важко недооцінити. Адже саме впідлітковому віці відбувається становлення особистості учня, формування його стійких світоглядних позицій, а виховання читацької активності – це одночасно виховання громадянина в широкому значенні цього слова.

          На думку багатьох учених-методистів, уроки позакласного читання, і літератури рідного краю зокрема, мають власну специфіку та принципово відрізняються від уроків класного читання: на цих уроках розв’язуються інші задачі. З одного боку, це відносно вільні уроки, на яких розвиваються читацькі інтереси, світогляд учнів, їхні естетичні смаки та почуття, уявлення та творчість, сприймання художніх образів. З іншого – на цих уроках виконуються визначенні програмні вимоги, формуються навички та вміння, необхідні активному читачеві. Саме ці уроки є найбільш ефективними у формуванні читацької компетентності.

У курсі викладено й систематизовано наукові ідеї, запропоновані в наукових розвідках чи монографіях. Ці ідеї мотивують до поглибленого засвоєння знань і сприяють професійному зростанню вчителів-словесників, стимулюють до постійної самоосвіти ісамовдосконалення у фаховій діяльності.

Метою викладання курсу є поглиблення знань педагогів про своєрідні складники літературної освіти – позакласне читання та літературу рідного краю.

Основними завданнями вивчення курсу є:

–           поглибити знання вчителів стосовно специфіки організовування уроків позакласного читання та уроків вивчення літератури рідного краю;

–           окреслити роль уроків позакласного читання та уроків вивчення літератури рідного краю у формуванні читацької компетентності учня;

–           висвітлити на уроках вивчення літератури рідного краю взаємозв’язок творчості письменників Тернопілля із загальноукраїнським літературним процесом;

–           продемонструвати особливості інтерпретації епічних, ліричних, драматичних творів на уроках позакласного читання та уроках вивчення літератури рідного краю.

Слухачі курсу повинні знати:

–           зміст, структуру, типологію уроків позакласного читання;

–           творчість провідних письменників Тернопілля;

–           інноваційні методи та прийоми інтерпретації художнього твору на уроках позакласного читання та уроках вивчення літератури рідного краю.

Слухачі курсу повинні вміти:

–           інтерпретувати епічні, ліричні, драматичні твори на уроках позакласного читання та уроках вивчення літератури рідного краю;

–           моделювати і проводити уроки позакласного читання та уроки вивчення літератури рідного краю з урахуванням сучасних тенденцій розвитку методики викладання літератури в школі;

–           формувати читацьку компетентність учнів на уроках позакласного читання та уроках вивчення літератури рідного краю;

–           раціонально використовувати інноваційні методи та прийоми викладання літератури на уроках позакласного читання та уроках вивчення літератури рідного краю.

Освітня програма

Методичні засади організовування уроків позакласного читання та уроків вивчення літератури рідного краю. Позакласне читання як складова літературної освіти. Типологія уроків позакласного читання. Практична дидактична модель організації позакласного читання. Типи завдань на уроках позакласного читання. Форми уроків вивчення літератури рідного краю. Типи завдань на уроках вивчення літератури рідного краю.

Інтерпретація літературного твору в літературознавстві та в шкільній практиці. Види інтерпретації літературного твору: художня, політична, аматорська, аудіальна. Герменевтичне коло як універсальна стратегія інтерпретації. Принципи аналізу таінтерпретації літературного твору. Методи і прийоми роботи з художнім текстом на уроках позакласного читання та на уроках вивчення літератури рідного краю.

Інтерпретація творів письменників Тернопілля на уроках вивчення літератури рідного краю. Богдан Лепкий, Богдан Мельничук, Іванна Блажкевич, Степан Будний, Володимир Вихрущ, Ганна Костів-Гуска, Осип Маковей, Левко Крупа, Улас Самчук, Степан Будний, Олександр Вільчинський.

Навчально-тематичний план

Назва теми вс. лекц. сем. пр.
1. Методичні засади організовування уроків позакласного читання та уроків вивчення літератури рідного краю 2 2
2. Інтерпретація літературного твору в літературознавстві та в шкільній практиці. 2 2 - -
3. Інтерпретація творів письменників Тернопілля на уроках вивчення літератури рідного краю 4 - - 4
    8 4   4

Навчальний контент

 1. Ващук О.В. Інтеграція та інтегративний підхід як основа формування готовності вчителя до роботи з обдарованими дітьми : сутність, шляхи реалізації // Вісник Житомирського державного університету. Серія : Педагогіка. Вип. 5 (71). – Житомир, 2013. – С. 103–109.
 2. Галич О.А. та ін. Теорія літератури : підручник. – Київ : Либідь, 2008. – 488 с.
 3. Іванишин В.П. Нариси з теорії літератури. – Київ : Академія, 2010. – 253 c.
 4. Література рідного краю. Тернопілля. 5–12 класи. Конспекти уроків /Упор. Н. Ліщук. – Тернопіль: Мандрівець, 2009. – 228 с.
 5. Марко В. Основи аналізу літературного твору // Дивослово. –1999. – Вип. 10. – С. 41–49.
 6. Наливайко Д. Теорія літератури й компаративістики. – Київ, 2006. – 347 с.
 7. Неделевич В.Ю. До проблеми розуміння учнями художніх текстів [Електронний ресурс] / В.Ю. Неделевич. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum /NiO/2011_9/2_rozd/Nedel.htm
 8. Пасічник Є.А. Методика викладання української літератури в середніх навчальних закладах : навчальний посібник. – Київ: Ленвіт, 2000. – 348 с.
 9. Пультер С.О., Лісовський А.М. Методика викладання української літератури вшколі : курс лекцій для студентів-філологів. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2009. – 144 с.
 10. Ситченко А.Л. Теоретико-методичні засади аналізу художнього твору вшкільному курсі літератури : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. д-ра пед. наук : 13.00.02 – теорія і методика навчання (українська література) / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – К., 2005. – 40 с.
 11. Соломка Е.Т. Формування читацької компетентності учнів старших класів: автореф. дис. … канд. психол. наук: 19.00.07 „Педагогічна та вікова психологія” / Е.Т. Соломка; Ін-т психол. ім. Г.С. Костюка АПН України. – Київ, 2000. – 20 с.
 12. Токмань Г.Л.   Методика навчання  української  літератури в середній школі: Підручник. – К. : Академія, 2012. – 310 с.
 13. Уліщенко В.В. Теорія і практика інтерсуб’єктного навчання української літератури в школі: монографія / В.В. Уліщенко.– Київ: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2011. – 398 с.
 14. Яценко Т. Тенденції розвитку методики навчання української літератури в загальноосвітніх навчальних закладах (друга половина ХХ – початок ХХІ століття). – Київ, 2016. – 360 с.

Форми контролю

Теми для самостійного опрацювання

1. Тернопільська організація Національної спілки письменників України.

2. Фольклор Тернопілля.

3. Гумористи Тернопілля.

4. Реалізація міжпредметних зв’язків на уроках позакласного читання.

5. Використання краєзнавчого матеріалу на уроках вивчення літератури рідного краю.

6. Співці стрілецької слави.

Форми практичних робіт :тренінг, інтерактивне заняття.

Форми підсумкового контролю успішності навчання : інформаційні повідомлення, модель уроку.

Засоби діагностики успішності навчання : усне опитування, виконання індивідуальних завдань.

Програма курсу

Методика викладання української літератури в контексті впровадження концепції «Нова українська школа» (28 год)

Пояснювальна записка

В умовах інформаційного полікультурного простору стала особливо важливою суспільна роль учителів української мови і літератури, істотно підвищились вимоги до якісного рівня їхньої професійної підготовки. З огляду на динамічний розвиток сучасного літературно-мистецького процесу, зміщення акцентів у системі цінностей людства, оновлення літературознавчої науки, що породжують необхідність зміни технологій вивчення української літератури, зросла значущість літературознавчої компетентності в професійно-особистісній структурі педагога-філолога. Відтак у просторі післядипломної освіти словесників виникає проблема реформування літературознавчої та оновлення методичної підготовки на засадах компетентнісного підходу.

У курсі викладено й систематизовано наукові ідеї, поодиноко запропоновані в наукових розвідках чи спеціальних монографіях. Ці ідеї мотивують до поглибленого засвоєння знань і сприяють професійному зростанню вчителів-словесників, стимулюють до постійної самоосвіти і самовдосконалення у фаховій діяльності.

Метою викладання курсу є підвищення професійної підготовки сучасного вчителя-словесника, формування дослідницьких якостей, розвиток творчого потенціалу його особистості, здібностей та самостійності у пошуку нестандартних рішень методичних проблем.

Основними завданнями вивчення курсує:

–      поглибити знання вчителів стосовно методологічних та психолого-педагогічних засад, специфіки викладання літератури в школі й особливостей літературного розвитку учня;

–      схарактеризувати актуальні проблеми методики викладання шкільного курсу «українська література» у ХХІ ст.;

–      простежити історію розвитку науки та методики викладання української літератури в школі, історичну зміну методів її викладання;

–      висвітлити взаємозв’язок сприйняття та аналізу літературного твору;

–      демонструвати вміння та навички організації в загальноосвітньому навчальному закладі ІІ–ІІІ ступеня таких процесів:

 • читання, інтерпретації, аналізу тексту художнього твору з урахуванням його родової та жанрової специфіки;
 • засвоєння питань історії та теорії світової літератури школярами;
 • мовної діяльності учнів, їхньої літературної творчості;
 • формування читацьких стратегій, інтересів, компетенцій;
 • виховання, навчання та розвитку особистості учня засобами художнього слова.

Слухачі курсу повинні знати:

–      предмет, об’єкт, мету, структуру, напрями методики викладання української літератури ХХІ ст.;

–      зміст, структуру, мету, специфіку шкільного курсу «Українська література», принципи, інноваційні методи та прийоми його викладання в школі ХХІ ст.;

–      специфіку сучасного уроку української літератури, його структури та критеріїв ефективності відповідно до Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. № 1392, ідей «Концептуальних засад реформування середньої школи «Нова українська школа»»;

–      проблему типології інноваційних уроків літератури;

–      етапи вивчення літературного твору в школі, особливості вивчення художніх творів;

–      специфіку вивчення питань теорії та історії літератури в середніх і старших класах;

–      інтегративні методи вивчення літератури в системі міжпредметних зв’язків дисциплін гуманітарного циклу.

Слухачі курсу повинні вміти:

–      планувати та організовувати працю на інноваційних засадах;

–      моделювати і проводити уроки літератури з урахуванням сучасних тенденцій розвитку методики викладання літератури в школі;

–      формувати літературну предметну компетентність учнів;

–      раціонально використовувати інноваційні методи та прийоми викладання літератури, зокрема аналізу художнього твору на уроках літератури;

–      інтегрувати процес викладання української літератури в системі міжпредметних зв’язків дисциплін гуманітарного циклу.

Освітня програма

Сучасні теоретико-методологічні засади й наукові основи методики викладання української літератури в ХХІ ст. Основні напрями методики викладання української літератури у ХХІ ст.  Естетизація навчання (Л. Нежива). Екзистенційно-діалогічне навчання (В. Токмань). Естетизація навчання (С. Жила). Філософізація навчання (Ю. Бондаренко). Компаративне навчання (А. Градовський). Технологічне навчання (А. Ситченко). Психологізація навчання (В. Уліщенко). Структуральне навчання (В. Шуляр). Тезаурус учителя-словесника (В.Іванишин).

Аналіз (інтерпретація, розкодування) літературного твору. Методологічні проблеми вивчення літературного твору в сучасному літературознавстві. Принципи, методи, способи, прийоми аналізу художнього твору. Підходи й алгоритми, відповідність методів аналізу естетичній природі тексту, певному художньому напряму та творчому методу письменника. Аналіз літературного твору в школі. Текстоцентрична й читацькоцентрична парадигми вивчення літературного твору в школі. Формування предметної літературної компетентності.

Сучасний урок української літератури.Типологія уроків. Методичні структури уроків різних типів. Особливості проведення інтегрованих та нестандартних уроків Методичні структури компетентнісно орієнтованого уроку (Н. Бібік), компетентнісно-діяльнісного уроку літератури (В.Шуляр), особистісно зорієнтованого уроку (С. Подмазін). Реалізація наскрізних змістових ліній на уроках літератури. Формування ключових компетентностей на уроках української літератури.

Педагогічні технології викладання української літератури. Завдання методики викладання літератури в контексті концепції «Нова українська школа». Діалог культур як методологія та форма сучасної освіти. Інтерактивні методи викладання літератури. Метод проектів та його роль у формуванні умінь та навичок учнів. Візуалізація. Сторітелінг. Відео-, аудіопрезентація, мультимедійні технології викладання української літератури. Ейдетика як навчальна технологія. Вивчення літератури за опорними схемами та образними асоціаціями. Інтегративні методи вивчення літератури в системі міжпредметних зв’язків дисциплін гуманітарного циклу.

Формування читацької грамотності за версією PISA на уроках літератури. Компетентнісні завдання на уроках літератури. Робота з текстами різних стилів. Реалізація інфо- та медіаграмотності на уроках літератури.

Оцінювання на уроках літератури. Оцінювання рівня сформованості компетентностей. Контрольне й формувальне оцінювання на уроках української літератури. Методика проведення формувального оцінювання. Рефлексія і зворотній зв'язок. ІТ-інструменти для здійснення формувального оцінювання.

Навчально-тематичний план

№ з/п Змiст курсу Розподіл годин
всього лекц. прак.
1. Сучасні теоретико-методологічні засади й наукові основи методики викладання української літератури в ХХІ ст. 4 4 -
2. Аналіз (інтерпретація, розкодування) літературного твору 6 2 4
3. Сучасний урок української літератури. 4 2 2
4. Технології викладання української літератури 6 2 4
5. Формування читацької грамотності за версією PISA на уроках літератури 4 2 2
6. Оцінювання на уроках літератури 4 2 2
  Усього 28 14 14

Навчальний контент

 1. Ващук О. В. Інтеграція та інтегративний підхід як основа формування готовності вчителя до роботи з обдарованими дітьми : сутність, шляхи реалізації // Вісник Житомирського державного університету. Серія : Педагогіка. Вип. 5 (71). – Житомир, 2013. – С. 103–109.
 2. Галич О. А. та ін. Теорія літератури : підручник. – К. : Либідь, 2008. – 488 с.
 3. Дроздовський Д. Компетентності літератури. – К. : Альфа, 2019. – 105 с.
 4. Іванишин В. П. Нариси з теорії літератури. – К. : Академія, 2010. – 253 c.
 5. Костусенко О. Ю., Шелехова Г.Т., Гнаткович Т.Д. Оцінювання навчальних досягнень учнів 5-11 класів з української мови та літератури. – Ужгород, 2018 р. – 92 с
 6. Куцевол О. М. До нових висот методичної науки // Методичний пошук учителя-словесника. Вип. 5. – Вінниця, 2016. – С. 7–15.
 7. Марко В. Аналіз художнього твору. – К.: Академвидав, 2015. – 256 с.
 8. Мірошниченко Л.Ф. Методика викладання світової літератури в середніх навчальних закладах : Підручник. – К. : Вища школа, 2007. – 415 с.
 9. Наливайко Д. Теорія літератури й компаративістики. – К., 2006. – 347 с.
 10. Нікітіна О. В. Педагогічний дискурс учителя-словесника. – К., 2013. – 338 с.
 11. Пасічник Є.А. Методика викладання української літератури в середніх навчальних закладах : навчальний посібник. – К.: Ленвіт, 2000. – 348 с.
 12. Пометун О. Енциклопедія інтерактивного навчання. – К., 2006. – 141 с.
 13. Пультер С.О., Лісовський А.М. Методика викладання української літератури в школі : курс лекцій для студентів-філологів. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2009. – 144 с.
 14. Романишина Н. Нова інтерпретація феномену креативності // Нова педагогiчна думка. Вип. 2 (86). – Рівне, 2016. – С. 59–61.
 15. Сиротенко В. П. Історія української літератури ХХ сторіччя та методика її викладання. – К., 2016. – 391 с.
 16. Ситченко А.Л.Теоретико-методичні засади аналізу художнього твору в шкільному курсі літератури : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. д-ра пед. наук : 13.00.02 – теорія і методика навчання (українська література) / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – К., 2005. – 40 с.
 17. Ткаченко А. Мистецтво слова. Вступ до літературознавства. – К., 2003. – 208 с.
 18. Токмань Г.Л. Методика навчання української літератури в середній школі: Підручник. – К. : Академія, 2012. – 310 с.
 19. Читання і письмо для критичного мислення. Адаптований переклад з анг. / Алан Кроуфорд, Е. Венди Саул, Самуел Метьюз, Джеймс Макінстер; за заг. ред. Олени Пометун. Режим доступу: https://www.ar25.org/article/tehnologiya-chytannya-ta-pysmo-dlya-rozvytku-krytychnogo-myslennya-chpkm.html#simple-table-of-contents-1
 20. Фасоля А. Читацька компетентність: що формуємо, що і як перевіряємо й оцінюємо. Дивослово.2017р. № 9. С.13-15.
 21. Яценко Т. Тенденції розвитку методики навчання української літератури в загальноосвітніх навчальних закладах (друга половина ХХ – початок ХХІ століття). – К., 2016. – 360 с.
 22. PISA : читацька грамотність / уклад. Т. С. Вакуленко, С. В. Ломакович, В. М. Терещенко.  – К. : УЦОЯО, 2017. – 123 с.

Форми контролю

Теми для самостійного опрацювання

1. Профільне вивчення української літератури.

2.Методологічні підходи до проблеми студіювання літератури сучасних літературних критиків.

3. Реалізація міжпредметних зв’язків на уроках української літератури.

4. Методика вивчення оглядових тем у курсі української літератури.

Форми практичних робіт –інтерактивне заняття, тренінг, воркшоп, моделювання уроків різних типів.

Форми підсумкового контролю успішності навчання – інформаційні повідомлення, інтернет-публікації, ментальна карта уроку, концепція проекту – нова ідея, модель уроку.

Засоби діагностики успішності навчання –усне опитування, співбесіда, інтерв’ю, виконання індивідуальних завдань.

Понеділок, 20 січня 2020 13:51

Списки курсантів - 2020

Програма «Загальнопрофесійні освітні технології та інструменти діяльності педагогічних працівників»

№ п/п Назва спецкурсу Автор, викладач Години
28. Мовна комунікація в педагогічній діяльності Гапон Леся Олексіївна 18
ЗПМ 28_1  02.06. 2020; 04.06.2020; 09.06. 2020; 11.06.2020; 18.06.2020

Штепа

Оксана ЗЗСО 28

Марусяк

Марія ТСШ 29

Федак

Юлія ТСШ 29

Паньків

Валентина ЗЗСО 28

Дика

Надія ЗЗСО 11

Кавецька

Світлана ЗЗСО 11

Марчук

Ольга ЗЗСО 11

Дудяк

Олександра ЗЗСО 19

Бойко

Оксана ЗЗСО 19

Ковальчук

Леся ЗЗСО 19

Федорович

Галина ЗЗСО 19

Скушка

Олеся ЗЗСО 19

Бей

Галина ЗЗСО 26

Бережинська

Антоніна ЗЗСО 26

Іваник

Галина ЗЗСО 26

Іордан

Леся ЗЗСО 26

Кавецька

Наталя ЗЗСО 26

Кобилянська

Галина ЗЗСО 26

Ножак

Людмила ЗЗСО 26

Зубкова

Лілія ЗЗСО 14

Прожога

Олеся ЗЗСО 14

Солтис

Тетяна ТНВК ШЛ 15
ЗПМ 28_2

 20-21.01.2020, 10-11.02.2020, 17.02.2020 

Козак

Ольга ТСШ 7

Береза

Людмила ТСШ 7

Гунтик

Ольга ТСШ 3

Патряк

Лариса ТСШ 17

Чирська

Наталія ТУГ

Зуляк

Галина ТУГ

Сеник

Надія ТНВК ШЛ 6

Оксана

Таран ЗЗСО 4

Галина

Скурська ЗЗСО 8

Руслана

Огороднік ЗЗСО 8

Галина

Бараннікова ЗЗСО 8

Бойчук

Віра ЗЗСО 8

Ваврик

Галина ТНВК 28

Стецюк

Ірина ТНВК 28

Бурич

Марія ЗЗСО Чернихів

Кошин

Любов ЗЗСО Чернихів

Мельничук

Лілія ЗЗСО Чернихів

Палихата

Надія ЗДО 25

Троян

Ірина ЗДО 25

Зазуляк

Діана ЗДО 25

П'єх

Ольга ЗДО 5

Ковальчук

Любов ТКМЦНОІМ
ЗПМ 28_3  12.05-22.05. 2020 

Гладун

Любов ЗДО 15

Зола

Галина ЗДО 15

Лебідь

Наталя ЗДО 15

Мариніна

Галина ЗДО 15

Саламанюк

Лілія ЗДО 26

Семчишин

Уляна ЗДО 26

Скора

Людмила ЗДО 26

Янківська

Галина ЗДО 26

Ростецька

Оксана ЗДО 26

Боднарчук

Віра ЗДО 26

Занько

Ольга ЗДО 26

Яремчук

Лариса ЗДО 29

Дячук

Віра ЗДО 34

Свіргун

Лариса ЗДО 34

Сорока

Олена ЗДО 34

Балук

Надія ЗДО 34

Дорожовська

Марія ЗДО 34

Філь

Тетяна ЗДО 27

Марчило

Неля ЗДО 27

Чорна

Любов ЗДО 27

Пронів

Наталія ЗДО 30

Бурин

Лариса ЗДО 30

Кучабська

Галина ЗДО 30

Бінявська

Світлана ЗДО 30

Програма «Науково-методичні підходи до удосконалення освітнього процесу»

№ пп Назва спецкурсу Автор, викладач Години
15. Інтерперетація літературного твору на уроках літератури рідного краю та уроках позакласного читання Гапон Леся Олексіївна 8
 08-15.05. 2020  

Семенець

Галина ЗЗСО 4

Якубишина

Галина ЗЗСО 4

Юрин

Світлана ЗЗСО 14

Вороняк

Тетяна ТСШ 29

Злепко

Галина ТСШ 29

Похила

Лілія ТСШ 29

Чіпак

Олександра ТСШ 29

Яшкін

Руслана ТНВК СШЛ 21

Островська

Надія ТНВК СШЛ 21

Писуляк

Наталія ТНВК СШЛ 21

Залуцька

Ольга ЗЗСО 20

Колодійчук

Євгенія ЗЗСО 20

Заїка

Лідія ЗЗСО Курівці

Цуприк

Леся ЗЗСО 25

Гуцал

Марія ТНВК Колегіум

Ковальчук

Любов ТКМЦНОІМ
16. Актуальні проблеми методики викладання української літератури в Новій українській школі

Гапон Леся Олексіївна

Зарихта Ольга Володимирівна

28
ФФМ-16_1  02-03.03.2020,  23-24.03.2020,  05-06.05.2020 

Михайлів

Петро ТСШ 7

Кольба

Валентина ТНВК ШЛ 6

Ваврик

Ольга ЗЗСО 30

Шимків

Дмитро ЗЗСО 13

Гандзій

Наталія ТСШ 3

Мужилівська

Ольга ТСШ 3

Канак

Валентина ТСШ 3

Сагайдак

Вероніка ТСШ 3

Дрогобицька

Богданна ТСШ 3

Бабіна

Марія ЗЗСО 4

Качанова

Ірина ЗЗСО 16

Ухач

Леся Галколедж

Пискливець

Ольга Галколедж

Лобас

Надія ТНВК ШЛ 2

Чіпак

Юлія ТНВК ШЛ 2

Чортик

Ольга ЗЗСО Курівці

Ваврик

Ольга ЗЗСО 30

Костинська

Стефанія ТСШ 5

Гуцул

Зоряна ТСШ 5

Даценко

Олександра ТНВК Колегіум
ФФМ-16_2  

Палкова

Зоряна ЗЗСО 23

Кліщ

Марія ЗЗСО 23

Лисевич

Любов ЗЗСО 23

Пилипишин

Ганна ЗЗСО 23

Тарасюк

Лариса ЗЗСО 23

Яськів

Галина ЗЗСО 14

Давида

Ольга ЗЗСО 14

Лебедєва

Тетяна ЗЗСО 14

Мричко

Галина ЗЗСО 14

Ващак

Лілія ТСШ 29

Вороняк

Тетяна ТСШ 29

Злепко

Галина ТСШ 29

Миколів

Лариса ТСШ 29

Кропельницька

Тетяна ТСШ 29

Похила

Лілія ТСШ 29

Ситар

Леся ТСШ 29

Чіпак

Олександра ТСШ 29

Гусак

Лілія ТНВК СШЛ 21

Кучерук

Світлана ТНВК СШЛ 21

Шпільман

Лариса ТНВК СШЛ 21

Загребельна

Оксана ТНВК ШЛ 15

Івашків

Наталя ЗДО 14

Мельничук

Оксана ЗЗСО 20

Назарко

Надія ЗЗСО 20
17.

Мовно-риторична освіта в Новій українській школі. Актуальні аспекти лінгвометодики

Гапон Леся Олексіївна

Балящук Марія Михайлівна

32
ФФМ-17_1

Ковальчук

Леся ЗЗСО 19

Дулиш

Людмила ЗЗСО 23

Пасічник

Світлана ЗЗСО 28

Ланг

Людмила ЗЗСО 28

Пальчик

Ольга ЗЗСО 28

Мельничук

Надія ЗЗСО 28

Пюрко

Ольга ЗЗСО 28

Корнят

Оксана ЗЗСО 28

Сольник

Наталія ЗЗСО 14

Волинець

Галина ЗЗСО 10

Гусак

Лілія ТНВК СШЛ 21

Дулиш

Людмила ЗЗСО 23

Заяць

Ірина ЗЗСО 23

Коцяба

Віра ЗЗСО 23

Крайчак

Наталія ЗЗСО 23

Олійник

Марія ЗЗСО 23

Антонів

Юлія ЗЗСО 10

Шеремет

Наталія ЗЗСО 14

Пенкальська

Руслана ЗЗСО 14

Снітовська

Галина ЗЗСО 14

Кадило

Людмила ЗЗСО 10

Пархін

Оксана ЗЗСО 14

Білоус

Галина ТШЛ 15

Вовк

Ірина ТШЛ 15

Цідило

Ольга ТШЛ 15

Шмігель

Олена ТШЛ 15

Басіста

Ольга ЗЗСО 10

Загазей

Оксана ТКГ

Підручняк

Ольга ТКГ
ФФМ-17_2  
 

Зарихта

Ольга Гармонія

Мельник

Марія Гармонія

Чуба

Марія ТСШ 3

Коцюруба

Ірина ТСШ 3

Петрокушин

Руслана ТСШ 3

Сватенко

Вікторія ЗЗСО 4

Бабіна

Марія ЗЗСО 4

Костинська

Стефанія ТСШ 5

Зазябла

Надія ЗЗСО 8

Гурська

Наталія ЗЗСО 18

Жизномірська

Ірина ЗЗСО 18

Лабінська

Марія ЗЗСО 18

Мудеревич

Лілія ЗЗСО 18

Пилипчук

Світлана ЗЗСО 18

Когут

Світлана ЗЗСО 18

Чикенда

Надія ЗЗСО 18

Замойська

Ірина ТУГ

Лобас

Надія ТНВК ШЛ 2

Чіпак

Юлія ТНВК ШЛ 2

Васютинська

Ольга ЗЗСО 24

Сосінська

Тетяна ЗЗСО 24

Телев’як

Марія ЗЗСО 24

Осадчук

Наталія ЗЗСО 24

Грицьків

Ірина ЗЗСО 24

Поврозник

Наталя ЗЗСО 24
ФФМ-17_3  
 

Ваврик

Ольга ЗЗСО 30

Простакова

Наталія ТПЛСП

Очеретнюк

Ірина ЗЗСО 16

Козак

Ольга ТСШ 7

Пошпур

Марія ТСШ 7

Луканюк

Марія ТСШ 7

Кучерява

Ольга Галколедж

Божаківська

Мирослава Галколедж

Безкоровайна

Марія Галколедж

Щерба

Зоряна Галколедж

Ваврик

Ольга ЗЗСО 30

Михайлюк

Оксана ЗДО 21

Фляк

Наталія ЗЗСО 24

Сеньків

Тарас ЗЗСО 24

Рудяк

Ольга ЗЗСО 24

Крушельницька

Світлана ЗЗСО 24

Клос

Ірина ЗЗСО 24

Кубішин

Лариса ЗЗСО 24

Карпа

Мар'яна ЗЗСО 24

Загребельна

Наталія ЗЗСО 24

Желізко

Юлія ЗЗСО 24

Гамрецька

Тетяна ЗЗСО 24

Співак

Галина ЗЗСО 24

Шуст

Галина ЗЗСО 24

 

Четвер, 05 грудня 2019 09:08

Успішний старт

У вересні 2019 року успішно розпочали навчання перші групи філологів у системі курсової перепідготовки ТКМЦНОІМ: група з вивчення актуальних проблем сучасної методики викладання літератури та група з вивчення мовної комунікації в педагогічній діяльності.Умови навчання чудові. Заняття творчі, активні, креативні, атмосферні. Викладачі - Леся Гапон, Руслана Петрокушин, Ольга Зарихта.

 

ПРОГРАМА КУРСУ

«МОВНА КОМУНІКАЦІЯ В ПЕДАГОГІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ»

Актуальність курсу. Проблема формування особистостей із високою комунікативною культурою та лідерськими якостями, які вміють самостійно мислити, переконувати, спонукати до популяризації української культури, до дій із розбудови демократичної України та національного відродження, є сучасною стратегічною державною проблемою, оскільки стосується всіх сфер діяльності нашого суспільства.

Необхідною передумовою підвищення освітнього і культурного рівня українців, запорукою якісно нової організації суспільних відносин і засобом утвердження пріоритету високої мовної культури в усіх сферах суспільного життя та державотворчої ролі української мови є організація культуромовного простору сучасної школи загалом і підвищення культури мовлення педагога в професійно орієнтованих комунікативних ситуаціях зокрема.

Сучасні мовознавці тлумачать культуру мовлення як таку, що пов’язана, з одного боку, із правильністю мови, а з іншого – із мовною майстерністю, стилістичним чуттям слова, доречністю використання варіантних мовних форм.

Риторичну компетентність педагога науковці трактують як інтегративну суб’єктну властивість, яка характеризується здатністю особи реалізувати свій риторичний потенціал (знання, уміння, досвід, здібності, потреби, наміри, ціннісні орієнтації) на практиці для успішної діяльності в професійно- педагогічній сфері й соціально-культурному житті.

Запропонований курс, спрямований на розвиток комунікативних якостей сучасного педагога, формування особистості вчителя як ритора й авторитета в суспільстві, може бути корисним для педагогів як філологічних, так і нефілологічних спеціальностей.

Мета курсу:

 • формування системи сучасних знань із прагмалінгвістики про найважливіші аспекти сучасної мовної комунікації в освітньому дискурсі;
 • удосконалення комунікативної компетентності вчителя;
 • забезпечення ефективного спілкування під час педагогічної діяльності.

Завдання курсу:

 • поглибити базові знання з риторики, зокрема щодо жанрів і стилів педагогічного мовлення;
 • розширити світогляд педагогів за рахунок вивчення новітніх здобутків вітчизняних і зарубіжних учених у галузі комунікативної лінгвістики;
 • удосконалити теоретичну та практичну підготовку вчителів шляхом надання теоретичних знань про базові поняття мовної комунікації, зокрема про її складники та види, закони спілкування, способи здійснення мовленнєвого впливу, шляхи оптимізації комунікації тощо;
 • висвітлити взаємозалежність понять «культура», «мова» та «мовлення»;
 • ознайомити з критеріями культури мови, різновидами невербальної комунікації та шляхами їх урахування піж час спілкування;
 • з’ясувати роль ораторських умінь і навичок у професійній діяльності вчителя.

Слухачі курсу повинні знати:

 • основні складники процесу комунікації, типологію комунікації;
 • тенденції розвитку сучасної мовної комунікації;
 • мотиви, цілі та функції спілкування;
 • закони спілкування та особливості їх прояву в педагогічній діяльності;
 • правила та конвенції спілкування;
 • особливості вияву гендерних, вікових і статусних характеристик учасників інтеракції під час комунікації;
 • сутність понять «комунікативна стратегія», «комунікативна тактика»;
 • конструктивні та деструктивні комунікативні стратегії, використовувані в освітньому дискурсі;
 • види мовленнєвого впливу та шляхи нейтралізації деструктивних маніпулятивних комунікативних тактик;
 • природу комунікативних невдач і конфліктів та шляхи виходу з них;
 • методи й прийоми оптимізації ділової комунікації;
 • критерії культури мови;
 • закони і жанри риторики;
 • шляхи оптимізації публічного виступу перед гетерогенною та гомогенною аудиторією.

Слухачі курсу повинні вміти:

 • застосовувати на практиці отримані знання з комунікативної лінгвістики в конкретних ситуаціях;
 • володіти прийомами успішної мовленнєвої поведінки в різних сферах суспільного життя;
 • вести науковий пошук із вирішення проблем комунікації, що виникають під час педагогічної діяльності;
  • володіти методикою та навичками попередження й усунення комунікативних невдач; 
  • аналізувати ефективні стратегії і тактики монологічного й діалогічного мовлення;
  • під час здійснення власної риторично-педагогічній діяльності добирати комунікативні стратегії і тактики з урахуванням лінгвальних та екстралінгвальних факторів;
  • удосконалювати ораторські уміння та комунікативні навички професійної діяльності.

Навчально-тематичний план і програма курсу

«МОВНА КОМУНІКАЦІЯ В ПЕДАГОГІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ»

Назва теми вс. лекц. сем. пр.
1. Урахування закономірностей інформаційних процесів і сучасної мовної комунікації в професійній діяльності педагогів 2 2 - -
2. Культура мовлення педагогів у професійно орієнтованих комунікативних ситуаціях 6 2 - 4
3. Підвищення мовно-риторичної культури педагога 6 2 - 4
4. Опосередковане спілкування в освітньому процесі. Використання комп’ютерних засобів у професійно-педагогічній діяльності 4 2 - 2
    18 8 - 10

Тема 1. Урахування закономірностей інформаційних процесів і сучасної мовної комунікації в професійній діяльності педагогів

Закономірності інформаційних процесів і тенденції розвитку сучачної мовної комунікації. Загальнокогнітивні прояви інформаційних процесів. Закони спілкування. Бар’єри та перешкоди в процесі комунікації. Види і способи спотворення інформації. Основні принципи маніпулювання та шляхи нейтралізації маніпулятивного впливу.

Подолання труднощів у спілкуванні. Екстралінгвістичні і просодичні засоби комунікації. Декодування невербальної інформації. Вербальні й невербальні ознаки неправдоговоріння. Мовна поведінка: мовна толерантність і мовленнєва агресія.

Особливості професійно-педагогічної комунікації. Переконання і навіювання в процесі комунікації. Мовний аспект культури та етики спілкування у сфері освіти.

Тема 2. Культура мовлення педагогів у професійно орієнтованих комунікативних ситуаціях

Два рівні володіння українською літературною мовою : нормативне мовлення (відповідне нормам літературної мови) і мовлення комунікативно доцільне (змістовність, логічність, точність, виразність, доречність). Мовна норма. Мовний режим у школі. Антисуржик : подолання найбільш уживаних орфоепічних, лексичних, граматичних, стилістичних помилок. Нелітературні різновиди мови та педагогічна діяльність.Реабілітована українська лексика, слова іншомовного походження, неологізми та урочиста лексика у мовленні вчителя.

Тема 3. Підвищення мовно-риторичної культури педагога

Жанри усного і писемного мовлення вчителя. Пояснення, виступ, дискусія, бесіда, дебати, промова, доповідь, лист, щоденник, нарис, автобіографія, утішання, зауваження, гра, подяка, прохання, інтерв’ю, конспект уроку, оголошення, запис у щоденнику, характеристика, коментар, оцінювання відповіді, пропозиція, узагальнювальне слово, стаття, замітка до стіннівкитощо.

Мовленнєві техніки, що забезпечують досягнення пізнавальних, розвивальних і виховних цілей: метафоризація мовлення, сторітелінг, поєднання традиційних і новітніх засобів унаочнення під час виступів. Мистецтво створення комп’ютерної презентації.

Засоби образності мовлення: фонетичні (алітерація, звукові анафора й епіфора, асонанс, звуконаслідування); елементи інтонаційної виразності (логічний наголос, мелодика, паузація); лексико-семантичні (багатозначні слова, синоніми, антоніми, омоніми, метафора, гіпербола, словесні анафора й епіфора); синтаксичні виражальні засоби (крилаті вислови, паралелізм, інверсія, риторичне запитання).

Тема 5. Опосередковане спілкування в освітньому процесі. Використання комп’ютерних засобів у професійно-педагогічній діяльності. Електронна пошта як засіб професійно-педагогічної комунікації. Електронне листування, електронне повідомлення, коментар на сторінках сайтів, блогерство, робота з електронними банками інформації, участь у теле- та інтернет-конференціях, вебінарах. Імідж педагога в соцмережах. Дотримання мовних норм під час Інтернет-спілкування. Етичні правила комунікації в глобальних інформаційних мережах.

Теми для самостійного опрацювання

 1. Основні характеристики мовної комунікації уXXI столітті.
 2. Використання мнемонічних прийомів на різних етапах мовної комунікації.
 3. Мовно-риторична особистість учителя.
 4. Риторизація освіти як педагогічна інновація.
 5. Роль мовно-риторичних умінь у процесі професійного та кар’єрного зростання вчителя.
 6. Конструктивні стратегії і тактики поведінки педагога в конфліктних ситуаціях.
 7. Урахування індивідуальних особливостей учняв освітній комунікації.
 8. Інтернет як інструмент підвищення пізнавальної активності учня.
 9. Специфіка Інтернет-спілкування вчителя з учнями.
 10. Вербальний вияв принципів морального кодексу в освітньому дискурсі.
 11. Смислові та психологічні бар’єри комунікації в освітньому процесі.

Форми практичних робіт: моделювання діалогів, виразне читання, симуляційні ігри, аналіз педагогічних ситуацій, редагування текстів, публічні виступи.

Форми підсумкового контролю успішності навчання: конкурс ораторського мистецтва, стаття.

Засоби діагностики успішності навчання: усне опитування, співбесіда, розв’язання завдань-кейсів, тестування, виконання індивідуальних / групових наукових робіт з актуальних проблем мовної комунікації.

Література

 1. Бондаренко Г. Л.Історія педагогічної риторики. – К., 2012. – 276 с.
 2. Ботвина Н. В.Міжнародні культурні традиції : мова та етика ділової комунікації. – К., 2008. – 252 c.
 3. Волкова Н. В.Професійно-педагогічна комунікація. – К., 2006. – 256 с.
 4. Голуб Н. Б.Риторична освіта сучасного вчителя // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки. Вип. 4. – Бердянськ, 2009. – С. 197–203.
 5. Грушевська С. Конфлікт : етико-психологічний аналіз. – К. : Науковий світ, 2012. – 214 с.
 6. ГуйванюкН.В.Мовна толерантність як соціолінгвістична категорія // Вісник Львівського ун-ту. Вип. 38. Ч. ІІ. – Львів, 2006. –                   С. 37‒46.
 7. Дерпак О. В.Конфронтативні мовленнєві жанри:комунікативно- прагматичний та мовний аспекти (на матеріалі української, англійської та польської мов). – К., 2005. – 196 с.
 8. Дроздова І. П. Формування українськомовної риторичної компетентності майбутніх викладачів нефілологічних дисциплін // Актуальні проблеми формування риторичної особистості вчителя в україномовному просторі. – Житомир, 2015.– С. 43–49.
 9. Курінна А. Ф.Розвиток риторичних можливостей особистості в професійній педагогічній діяльності // Шляхи формування професійної компетентності вчителя-словесника в процесі викладання філологічних дисциплін. – Запоріжжя, 2014. – С. 30–55.
 10. Мартиненко С. М. Особливості підготовки майбутнього вчителя початкової школи до мовленнєво-риторичної діяльності // Рідна мова. Вип. 19. – К., 2013. – С. 82–88.
 11. Мацько Л. І., Мацько О. М. Риторика. – К., 2006. – 311с.
  1. Мацько Л. І., Кравець Л. В. Культура української фахової мови : навч. посіб. – К. : Академія, 2007. – 360 с.
 12. Нищета В. А. Методика навчання риторики в школі. – К., 2014. – 200 с.
 13. Нікітіна А. В. Педагогічний дискурс учителя-словесника. – К., 2013. – 338 с.
 14. Палиця Г. Метамовa педагогічної риторики як актуальна проблема комунікативної лінгвістики[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ena.lp.edu.ua
 15. ПінчукЮ.В.Риторика, культура та техніка мовлення корекційного педагога. – К., 2015. – 160 с.
 16. Сагач Г. М. Риторика. – К., 2000. – 568 с.
 17. Славова Л. Л. Комунікативно-когнітивні аспекти міжкультурного непорозуміння // Мовні і концептуальні картини світу. Вип. 11. Кн. 2. – К., 2004. – С. 154‒157.
 18. Сучасна педагогічна риторика : теорія, практика, міжпредметні зв’язки : Зб. наук. праць за матеріалами наук. семінару / за ред. Т. А. Космеда. –Львів, 2007. – 267 с.
 19. Фролова І. Є. Конфронтація як різновид особистісної взаємодії // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. Вип. 928. – Х., 2014. – С. 68‒74.
 20. Чайка Л. В. Вербальний конфлікт : результати та перспективи досліджень // Лінгвістика ХХІ століття :нові дослідження і перспективи. – К., 2009. – С. 250‒257.
 21. ШкіцькаІ.Ю.Маніпулятивні тактики позитиву : лінгвістичний аспект. – К., 2012. – 440 с.
 22. ШкіцькаІ.Ю.Сучасна мовна комунікація в публічному управлінні. – Тернопіль, 2017. – 313с.

Література

 1. Історія педагогічної риторики. Київ, 2012. 276 с.
  1. Ботвина Н. В.Міжнародні культурні традиції: мова та етика ділової комунікації. Київ, 2008. 252 c.
  2. Волкова Н. В.Професійно-педагогічна комунікація. Київ, 2006. 256 с.
  3. Голуб Н. Б.Риторична освіта сучасного вчителя // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки. Вип. 4. Бердянськ, 2009. С. 197–203.
  4. Грушевська С. Конфлікт : етико-психологічний аналіз. Київ : Науковий світ, 2000. 214 с.
  5. ГуйванюкН.В.Мовна толерантність як соціолінгвістична категорія // Вісник Львівського ун-ту. 2006. Вип. 38. Ч. ІІ. С. 37‒46.
  6. Дерпак О. В.Конфронтативні мовленнєві жанри:комунікативно- прагматичний та мовний аспекти (на матеріалі української, англійської та польської мов). Київ, 2005. 196 с.
  7. Дроздова І. П. Формування українськомовної риторичної компетентності майбутніх викладачів нефілологічних дисциплін // Актуальні проблеми формування риторичної особистості вчителя в україномовному просторі. Житомир, 2015. С. 43–49.
  8. Курінна А. Ф.Розвиток риторичних можливостей особистості в професійній педагогічній діяльності // Шляхи формування професійної компетентності вчителя-словесника в процесі викладання філологічних дисциплін. Запоріжжя, 2014. С. 30–55.
  9. Мартиненко С. М. Особливості підготовки майбутнього вчителя початкової школи до мовленнєво-риторичної діяльності // Рідна мова. 2013. Вип. 19. С. 82–88.
  10. Мацько Л. І., Мацько О. М. Риторика. Київ, 2006. 311 с.
  11. Мацько Л. І., Кравець Л. В.Культура української фахової мови : навч. посіб. Київ : Академія, 2007. 360 с.
  12. Нищета В. А. Методика навчання риторики в школі. Київ, 2014. 200 с.
  13. Нікітіна А. В. Педагогічний дискурс учителя-словесника. Київ, 2013. 338 с.
  14. Палиця Г. Метамовa педагогічної риторики як актуальна проблема комунікативної лінгвістики. URL: http://ena.lp.edu.ua
  15. ПінчукЮ.В.Риторика, культура та техніка мовлення корекційного педагога. Київ, 2015. 160 с.
  16. Сагач Г. М. Риторика. Київ, 2000. 568 с.
  17. Славова Л. Л. Комунікативно-когнітивні аспекти міжкультурного непорозуміння // Мовні і концептуальні картини світу. Київ, 2004. Вип. 11. Кн. 2. С. 154‒157.
  18. Сучасна педагогічна риторика : теорія, практика, міжпредметні зв’язки : зб. наук. праць за матеріалами наук. семінару / ред. Т. А. Космеда. Львів, 2007. 267 с.
  19. Фролова І. Є. Конфронтація як різновид особистісної взаємодії // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. 2010. Вип. 928. С. 68‒74.
  20. Чайка Л. В. Вербальний конфлікт : результати та перспективи досліджень // Лінгвістика ХХІ століття :нові дослідження і перспективи. Київ, 2009. С. 250‒257.
  21. ШкіцькаІ.Ю.Маніпулятивні тактики позитиву: лінгвістичний аспект. Київ, 2012. 440 с.
  22. ШкіцькаІ.Ю.Сучасна мовна комунікація в публічному управлінні. Тернопіль, 2017. 313с.

Сторінка 4 із 4