ФОРМУВАЛЬНЕ ОЦІНЮВАННЯ ДЛЯ 5-11 КЛАСІВ Мета формувального оцінювання - не перевірка і контроль, а встановлення зворотного зв'язку вчителя з учнями. Воно передбачає надання учням підтримки, допомоги, відзначення їх успіхів, аналізу помилок, планування подальшої роботи. ЗАСТОСУВАННЯ ФОРМУВАЛЬНОГО ОЦІНЮВАННЯ УЧНІВ НА УРОЦІ визначення учнями цілей навчання (на основі теми уроку, вчитель допомагає учням визначити цілі) забезпечення учителем зворотного зв’язку організація активної та інтерактивної участі учнів під час власного процесу пізнання та обговорення його результатів забезпечення умов за яких учні будуть знати і розуміти критерії оцінювання до початку роботи над завданням на цьому етапі відбувається організація рефлексії – учні аналізують наслідки та процес…
Неділя, 23 лютого 2020 20:27

Як оцінюємо урок словесності

   Експертна оцінка уроку української мови Клас____________ Дата _____________ Кількість учнів (присутні/відсутні) __________/__________ Учитель___________________________Категорія___________________Стаж___________ Тема уроку_____________________________________________________________________ Мета уроку____________________________________________________________________ Мета відвідування______________________________________________________________ Параметри та показники уроку Експертні висновки та пропозиції Увідно-мотиваційний етап Обґрунтоване визначення мети, завдань, типу уроку, його місця в системі уроків з теми з урахуванням: а) програмових вимог, б) змісту матеріалу, в) необхідного рівня знань і вмінь учнів, г) підготовленості класу, ґ) можливостей самого вчителя, д) прогнозів на кінцевий результат навчання активізація уваги учнів, налаштування на творчу співпрацю вчителя й учнів   Операційно-пізнавальний етап Реалізація змістових ліній мовної освіти: мовно-мовленнєвої соціокультурної діяльнісної Реалізація наскрізних змістових ліній: екологічна безпека та сталий…
 Педагогіка співпраці – напрям педагогічного мислення і практичної діяльності, спрямований на демократизацію і гуманізацію педагогічного процесу Педагогіка співробітництва (за Селевко Г. К.): за рівнем застосування: загальнопедагогічна; за філософською основою: гуманістична; за орієнтацією на особистісні структури: усебічно гармонійна; за змістом: навчаюча+виховна, гуманістична, загальноосвітня, прониклива; за типом управління: система малих груп; за організаційними формами: академічна+клубна, індивідуальна+групова, диференційована; за підходом до дитини: гуманно-особистісна, суб'єкт-суб'єктна; за переважаючим методом: проблемно-пошукова, творча, діалогічна, ігрова; за категорією тих, кого навчають: масова (всі категорії) [4]. Основні ідеї педагогіки співпраці ("Учительська газета" 18 жовтня 1986 року) ідея зміни стосунків з учнями заснована на увазі вчителя до учнів, залучення дітей…
   СИСТЕМА ВНУТРІШНЬОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ  Складники системи ЗМІСТ СТРУКТУРНИХ КОМПОНЕНТІВ ЦІЛЬОВИЙ Мета: неперервне поступове зростання якості освіти, корпоративної, організаційної, управлінської, педагогічної культури… КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ Стратегії: -демократизація -гуманізація -розвиток горизонтальних зв’язків в управлінні -кооперація -неперервність Принципи: -партнерство -співвідповідальність -самоорганізація -системність -цілісність -наступність -об’єктивність   Підходи -синергетичний компетентнісний -дільнісний -акмеологічний -аксіологічний -праксіологічний -прагматичний СЕРЕДОВИЩНИЙ Суб’єкти: -адміністрація -педагоги -технічний персонал -батьки -органи місцевого самоврядування Об’єкти: 1.Освітнє середовище закладу освіти . 2.Система оцінювання здобувачів освіти. 3.Оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників 4.Управлінські процеси закладу освіти Умови: -оптимальне -співвідношення цілей -рівний доступ до ресурсів -колективний вплив на прийняття рішень -системи заохочень ТЕХНОЛОГІЧНИЙ Процедури -інформування - планування…
Професіоналізм – це інтегральна психологічна характеристика людини праці, яка відображає рівень і характер оволодіння людиною професією, яка означає, що людина виконує свою трудову діяльність на високому рівні. Професіоналізм включає високі результати праці, ефективне виконання професійної діяльності при взаємодії з іншими людьми, наявність професійно важливих якостей особистості. Поняття „професіоналізму” охоплює три сторони праці: професійну діяльність, професійне спілкування, особистість професіонала. Професійна діяльність – це активність людини, яка спрямована на перетворення предмету праці з метою отримання результату, який відповідає суспільним і особистісним матеріальним і духовним потребам. Професійне спілкування – це активність людини, яка спрямована на встановлення взаємодії і співробітництва з іншими людьми в…
 І. Мова – символічна репрезентація світу, засіб організації картини буття «Межі моєї мови окреслюють межі мого Всесвіту» (Людвіґ Віттґенштайн, австрійський філософ і логік). "Мова, якою ми говоримо, будує певну картину світу, яка своєю чергою впливає на спосіб нашого думання. Ми мислимо в категоріях мови, якою ми розмовляємо, і відповідно до цих категорій будуємо навколишній світ. Відтак мова і культура перебувають між собою в детерміністській лінгвістичній залежності, тобто зміна мови веде за собою зміну культури" ( Едвард Сепір, американський мовознавець). «Перехід української літератури між Сковородою і Котляревським на розмовну мову був таким радикальним, «єретичним» і вирішальним для подальшої диференціації українського та…
Сторінка 1 із 3