Неділя, 23 лютого 2020 20:27

Як оцінюємо урок словесності

   Експертна оцінка уроку української мови Клас____________ Дата _____________ Кількість учнів (присутні/відсутні) __________/__________ Учитель___________________________Категорія___________________Стаж___________ Тема уроку_____________________________________________________________________ Мета уроку____________________________________________________________________ Мета відвідування______________________________________________________________ Параметри та показники уроку Експертні висновки та пропозиції Увідно-мотиваційний етап Обґрунтоване визначення мети, завдань, типу уроку, його місця в системі уроків з теми з урахуванням: а) програмових вимог, б) змісту матеріалу, в) необхідного рівня знань і вмінь учнів, г) підготовленості класу, ґ) можливостей самого вчителя, д) прогнозів на кінцевий результат навчання активізація уваги учнів, налаштування на творчу співпрацю вчителя й учнів   Операційно-пізнавальний етап Реалізація змістових ліній мовної освіти: мовно-мовленнєвої соціокультурної діяльнісної Реалізація наскрізних змістових ліній: екологічна безпека та сталий…
 Педагогіка співпраці – напрям педагогічного мислення і практичної діяльності, спрямований на демократизацію і гуманізацію педагогічного процесу Педагогіка співробітництва (за Селевко Г. К.): за рівнем застосування: загальнопедагогічна; за філософською основою: гуманістична; за орієнтацією на особистісні структури: усебічно гармонійна; за змістом: навчаюча+виховна, гуманістична, загальноосвітня, прониклива; за типом управління: система малих груп; за організаційними формами: академічна+клубна, індивідуальна+групова, диференційована; за підходом до дитини: гуманно-особистісна, суб'єкт-суб'єктна; за переважаючим методом: проблемно-пошукова, творча, діалогічна, ігрова; за категорією тих, кого навчають: масова (всі категорії) [4]. Основні ідеї педагогіки співпраці ("Учительська газета" 18 жовтня 1986 року) ідея зміни стосунків з учнями заснована на увазі вчителя до учнів, залучення дітей…
   СИСТЕМА ВНУТРІШНЬОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ  Складники системи ЗМІСТ СТРУКТУРНИХ КОМПОНЕНТІВ ЦІЛЬОВИЙ Мета: неперервне поступове зростання якості освіти, корпоративної, організаційної, управлінської, педагогічної культури… КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ Стратегії: -демократизація -гуманізація -розвиток горизонтальних зв’язків в управлінні -кооперація -неперервність Принципи: -партнерство -співвідповідальність -самоорганізація -системність -цілісність -наступність -об’єктивність   Підходи -синергетичний компетентнісний -дільнісний -акмеологічний -аксіологічний -праксіологічний -прагматичний СЕРЕДОВИЩНИЙ Суб’єкти: -адміністрація -педагоги -технічний персонал -батьки -органи місцевого самоврядування Об’єкти: 1.Освітнє середовище закладу освіти . 2.Система оцінювання здобувачів освіти. 3.Оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників 4.Управлінські процеси закладу освіти Умови: -оптимальне -співвідношення цілей -рівний доступ до ресурсів -колективний вплив на прийняття рішень -системи заохочень ТЕХНОЛОГІЧНИЙ Процедури -інформування - планування…
Професіоналізм – це інтегральна психологічна характеристика людини праці, яка відображає рівень і характер оволодіння людиною професією, яка означає, що людина виконує свою трудову діяльність на високому рівні. Професіоналізм включає високі результати праці, ефективне виконання професійної діяльності при взаємодії з іншими людьми, наявність професійно важливих якостей особистості. Поняття „професіоналізму” охоплює три сторони праці: професійну діяльність, професійне спілкування, особистість професіонала. Професійна діяльність – це активність людини, яка спрямована на перетворення предмету праці з метою отримання результату, який відповідає суспільним і особистісним матеріальним і духовним потребам. Професійне спілкування – це активність людини, яка спрямована на встановлення взаємодії і співробітництва з іншими людьми в…
 І. Мова – символічна репрезентація світу, засіб організації картини буття «Межі моєї мови окреслюють межі мого Всесвіту» (Людвіґ Віттґенштайн, австрійський філософ і логік). "Мова, якою ми говоримо, будує певну картину світу, яка своєю чергою впливає на спосіб нашого думання. Ми мислимо в категоріях мови, якою ми розмовляємо, і відповідно до цих категорій будуємо навколишній світ. Відтак мова і культура перебувають між собою в детерміністській лінгвістичній залежності, тобто зміна мови веде за собою зміну культури" ( Едвард Сепір, американський мовознавець). «Перехід української літератури між Сковородою і Котляревським на розмовну мову був таким радикальним, «єретичним» і вирішальним для подальшої диференціації українського та…
З 1 вересня 2019 року в школах України учні мають навчатися згідно з новою редакцією правопису (презентація основних змін у вкладенні). 
Сторінка 1 із 3