Про організацію методичної роботи в школі Методична робота в школі — спеціально організована діяльність педагогічного колективу, що створює умови для підвищення майстерності педагога.   Функції методичної роботи планування (визначеня системи заходів, спрямованих на досягнення найкращих результатів); організаційна (діяльність із удосконалення структури і змісту методичної роботи); діагностична(вивчення співвідношення між рівнем компетентності педагогів, що виявляється в узагальненому результаті їх праці, та вимогами суспільства до якості роботи працівників освіти); прогностична (передбачення знань та умінь, необхідних педагогам у майбутньому); моделювальна (виробленні принципово нових положень навчально-виховної роботи, формування, експериментальна перевірка та впровадження передового досвіду); відновлювальна (відновлення частково забутих або втрачених учителями знань після закінчення навчального закладу); коригувальна…
Понеділок, 04 вересня 2017 15:54

На варті мови той, хто любить Україну

Сценарій виховного заходу Мета. Навчальна мета. Опираючись на знання учнів із гуманітарних дисциплін, розкрити народотворчу і людинотворчу функції мови. Розвивальна мета. Розвивати критичне мислення, уміння аналізувати, узагальнювати, робити висновки. Виховна мета. Виховувати шанобливе ставлення до української мови як консолідуючого фактору української державності, формувати національну свідомість, опірність до культурно-мовної експансії з боку інших держав, особисту відповідальність за майбутнє української мови. Обладнання. Національна символіка, вислови про мову, комп’ютер, проектор, сигнальні картки, ватмани, таблиці, стікери, дошка. Епіграфи: «Мова для людини священна. Посягти на неї, пограбувати її – означає посягти на корінь життя людини». (Олесь Гончар.) «Зостатися без почуття до свого рідного, до своєї…
 Проект нового базового Закону України «Про освіту» Національна рамка кваліфікацій Концепція Нової української школи Презентація. Реформа Нової української школи Ключові зміни до оновлених програм Презентація. Ключові зміни до оновлених програм Оновлення програм з УМЛ 5-9 класи МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКЛАДАННЯ УМЛ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ У 2017/2018 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ (ЛИСТ МОН УКРАЇНИ 09.08.2017 Р. № 1/9-43) ЛИСТ МОНУ про рекомендовані програми та підручники Методичні рекомендації ТОКІППО щодо навчання української мови Методичні рекомендації ТОКІППО щодо навчання української літератури Навчально-методичні умови формування комунікативної і літературної компетентностей у процесі навчання української словесності (ПРЕЗЕНТАЦІЯ ТОКІППО) Особливості вивчення української мови (презентація ТОКІППО) Особливості вивчення української літератури (презентація ТОКІППО) Чинні…
Особливості навчання української мови і літератури у 2016/2017 навчальному році Українська мова (чинні програми) ž  5 - 8 класи: Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. - К.: Видавничий дім «Освіта», 2013 (зі змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 29.05.2015 № 585) ž  9 клас: Українська мова. 5-12 класи. - К.: Ірпінь: Перун, 2005 (зі змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 29.05.2015 № 585). ž  10-11 класи: програми, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 28.10.2010 № 1021 (рівень стандарту зі змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 14.07.2016 …
Особливості навчання української літератури у 8 класі в умовах запровадження нового Державного стандарту базової і повної        загальної освіти Вступ (1 година) Основні види роботи: з'ясування багатозначності художнього образу;  з'ясування типу образу; створення словесного елементарного образу; роздум «Розвиток відчуття краси і сили художнього слова». Усна народна творчість (9 години  замість 12, але вилучено  тему «З давньої української літератури. «Слово про похід Ігорів», на вивчення якої відводилося         4 години) Українські історичні пісні. Пісні Марусі Чурай (6 годин замість 4) Вимоги нової програми Програмовий матеріал Зміни у змісті навч.матеріалу Додано літературознавчий термін «історичні пісні» Зміни у державних вимогах до рівня загальноосвітньої підготовки учнів…
Особливості навчання української мови у 8 класі в умовах запровадження нового Державного стандарту базової і повної  загальної освіти (70 годин) Мовленнєва змістова      лінія   (16 годин) Зміни у змісті навчального матеріалу У колонці «Зміст навчального матеріалу» додано: Сприймання чужого мов-лення Сприймання на слух текстів, які містять аргументацію для підтвердження двох чи більше поглядів, думок;  також прямо виражену спонукальну інформацію. Читання мовчки і вголос Сприймання в прочитаному тексті різноманітної аргументації під час обговорення певної проблеми;  також прямо вираженої спонукальної інформації. Робота з книжкою: передмова в книжці. Відтворення готового тексту Говоріння. Вибірковий (а не стислий)  переказ розповідного тексту з елементами опису…
 Наукові статті Юзефик Л. Використання виховного потенціалу релігії в формуванні морально-духовної культури учня/ Л. Юзефик // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: Історія – Тернопіль: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2002. – Вип. 4. – С. 109 –112.  Гапон Л. Концепція лінгвоциду у трактуванні Ярослава-Богдана Рудницького на тлі культурно-історичних реалій розвитку української мови ХХ століття / Л. Гапон // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Серія: Філологічні науки. Мовознавство. У двох частинах. – Луцьк: Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2011. – Вип. 5. – Частина 1. – С. 95 –100. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/natural/Nvvnu/filolog_mov/2011_5_1/R2/Hapon.pdf  Гапон Л. Ярослав – Богдан Рудницький очима…
Неділя, 27 березня 2016 02:30

Україно! Мамо! Сестро! Жінко!

Гапон Л.О.   Сценарій театралізованого дійства «Україно! Мамо! Сестро! Жінко!Скільки в тебе чарівних облич Ти ж бо, Україно,- українка, Що пройшла крізь марево сторіч!» (Звучать позивні, на сцену виходять ведучі). Ведучий 1. Україно! Ти для мене диво! І нехай пливе за роком рік,                                                                                                              Буду, мамо горда і вродлива, З тебе дивуватися повік. Ведучий 2. Україно! Ти моя молитва, Ти моя розпука вікова. Гримотить над світом люта битва За твою любов, твої права. Ведучий 3. Воскреснемо, брати і сестри, бо земля наша, хоч і розіп’ята на хресті історії, але жива. Ведучий 4. Воскреснемо! Бо ми живемо на цій Богом даній…