Неділя, 23 лютого 2020 20:27

Як оцінюємо урок словесності

 
 Експертна оцінка уроку української мови

Клас____________ Дата _____________ Кількість учнів (присутні/відсутні) __________/__________

Учитель___________________________Категорія___________________Стаж___________

Тема уроку_____________________________________________________________________

Мета уроку____________________________________________________________________

Мета відвідування______________________________________________________________

Параметри та показники уроку Експертні висновки та пропозиції

Увідно-мотиваційний етап

 • Обґрунтоване визначення мети, завдань, типу уроку, його місця в системі уроків з теми з урахуванням:

а) програмових вимог,

б) змісту матеріалу,

в) необхідного рівня знань і вмінь учнів,

г) підготовленості класу,

ґ) можливостей самого вчителя,

д) прогнозів на кінцевий результат навчання

 • активізація уваги учнів, налаштування на творчу співпрацю вчителя й учнів
 
Операційно-пізнавальний етап
 • Реалізація змістових ліній мовної освіти:
 1. мовно-мовленнєвої
 2. соціокультурної
 3. діяльнісної
 • Реалізація наскрізних змістових ліній:
 1. екологічна безпека та сталий розвиток
 2. громадянська відповідальність
 3. здоров'я і безпека
 4. підприємливість та фінансова грамотність
 • Формування ключових компетентностей випускника НУШ:
 1. спілкування державною мовою
 2. спілкування іноземними мовами
 3. математична компетентність
 4. компетентності в природничих науках і технологіях
 5. інформаційно-цифрова компетентність
 6. уміння вчитися впродовж життя
 7. ініціативність і підприємливість
 8. соціальна та громадянська компетентності
 9. обізнаність та самовираження у сфері культури
 10. екологічна грамотність і здорове життя
 • Забезпечення чотирьох видів мовленнєвої діяльності учнів:
 1. аудіювання
 2. говоріння
 3. читання
 4. письмо
 • Формування комунікативної компетентності учнів: розвиток діалогічного та монологічного мовлення
 • Добір текстового матеріалу з урахуванням однієї програмової соціокультурної лінії
 • Розвиток базових лексичних, граматичних, культуромовних, стилістичних, орфоепічних, правописних умінь і навичок
 • Збагачення словникового запасу учнів
 • Оптимальність поєднання методів, прийомів роботи та засобів навчання, класних, групових і індивідуальних форм навчання
 • Виокремлення складних моментів нової теми, продумування алгоритму їх пояснення із застосуванням різних методів і методичних прийомів
 • Зв'язок змісту уроку з реальним життям : практична цінність інформації, підтверджена фактами у змодельованих на уроці ситуаціях;  
 • Регламентованість обсягу і складність завдань
 • Використання наочного та роздавального матеріалу,   ІКТ
 • Оптимальне використання часу на уроці
 • Дотримання правил культурного спілкування: уважно слухати співрозмовника; не перебивати; давати час учням на обдумування відповіді; призупиняти своє мовлення, аби дати можливість висловитись іншому; висловлювати критичні зауваження у такій формі, щоб не образити співрозмовника, тощо
 

Корекційно-оцінювальний етап

 • Перевірка рівня сформованості знань і вмінь на різних рівнях засвоєння, закріплення матеріалу, робота над помилками
 • Оцінювання чотирьох видів мовленнєвої діяльності учнів: аудіювання, говоріння, читання, письмо
 • Інтегрування знань учнів з української мови й літератури
 • Дотримання критеріїв оцінювання результатів мовленнєвої діяльності, мовних знань і вмінь, мовного розвитку
 • Оцінювання рівнів сформованості ключових і предметних компетентностей: самооцінювання учнів, формувальне оцінювання учнів
 • Контроль і самоконтроль учнів під час виконання домашніх завдань, перевірки і самоперевірки після виконання завдання
 

Підсумковий етап

 • Уміння вчителя виділити отримані нові знання та навчальні компетенції
 • Визначення оптимального обсягу домашнього завдання з урахуванням індивідуальних особливостей учнів
 • Диференціація домашніх завдань
 

Самооцінка уроку вчителем____________________________________________________________________

Експертні висновки щодо ефективності і результативності уроку______________________________

Рекомендації учителю______________________________________________________________

Найбільш яскравий елемент уроку__________________________________________________

Підпис експерта________________________________________________

Експертна оцінка уроку української літератури

Клас____________ Дата _____________ К-сть учнів (присутні/відсутні) __________/__________

Учитель___________________________Категорія___________________Стаж___________

Тема уроку_____________________________________________________________________

Мета уроку____________________________________________________________________

Мета відвідування______________________________________________________________

Параметри та показники уроку Експертні висновки та пропозиції

Увідно-мотиваційний етап

 • Обґрунтоване визначення мети, завдань, типу уроку, його місця в системі уроків з теми з урахуванням:

а) програмових вимог,

б) змісту матеріалу,

в) необхідного рівня знань і вмінь учнів,

г) підготовленості класу,

ґ) можливостей самого вчителя,

д) прогнозів на кінцевий результат навчання

 • Активізація уваги учнів, налаштування на творчу співпрацю вчителя й учнів
 
Операційно-пізнавальний етап
 • Реалізація змістових ліній літературної освіти:
 1. емоційно-ціннісної
 2. компаративної
 3. літературознавчої
 4. культурологічної
 • Реалізація наскрізних змістових ліній:
 1. екологічна безпека та сталий розвиток
 2. громадянська відповідальність
 3. здоров'я і безпека
 4. підприємливість та фінансова грамотність
 • Формування ключових компетентностей випускника НУШ :
 1. спілкування державною мовою
 2. спілкування іноземними мовами
 3. математична компетентність
 4. компетентності в природничих науках і технологіях
 5. інформаційно-цифрова компетентність
 6. уміння вчитися впродовж життя
 7. ініціативність і підприємливість
 8. соціальна та громадянська компетентності
 9. обізнаність та самовираження у сфері культури
 10. екологічна грамотність і здорове життя
 • Формування читацьких компетентностей
 • Уведення теоретико-літературних понять
 • Встановлення літературно-мистецьких зв’язків
 • Інтерпретація й аналіз літературного твору
 • Участь учнів у дослідницькій діяльності
 • Інтерсуб’єктність: діалог із автором, твором, літературним героєм тощо
 • Оптимальність поєднання методів, прийомів роботи та засобів навчання, класних, групових і індивідуальних форм навчання
 • Виокремлення складних моментів нової теми, продумування алгоритму їх пояснення із застосуванням різних методів і методичних прийомів
 • Зв'язок змісту уроку з реальним життям : практична цінність інформації, підтверджена фактами у змодельованих на уроці ситуаціях;  
 • Регламентованість обсягу і складність завдань
 • Використання наочного та роздавального матеріалу, ІКТ
 • Оптимальне використання часу на уроці
 • Дотримання правил культурного спілкування: уважно слухати співрозмовника; не перебивати; давати час учням на обдумування відповіді; призупиняти своє мовлення, аби дати можливість висловитись іншому; висловлювати критичні зауваження у такій формі, щоб не образити співрозмовника, тощо
 
Корекційно-оцінювальний етап
 • Перевірка рівня сформованості знань і вмінь на різних рівнях засвоєння, закріплення матеріалу, робота над помилками
 • Інтегрування знань учнів з української та зарубіжної літератури
 • Дотримання критеріїв оцінювання
 • Оцінювання рівнів сформованості ключових і предметних компетентностей: самооцінювання учнів, формувальне оцінювання учнів
 • Контроль і самоконтроль учнів під час виконання домашніх завдань, перевірки і самоперевірки після виконання завдання
 
Підсумковий етап
 • Уміння вчителя виділити отримані нові знання та навчальні компетенції з мови.
 • Диференційоване домашнє завдання
 

 Самооцінка уроку вчителем________________________________________________________

Експертні висновки щодо ефективності і результативності уроку_____________________

Рекомендації вчителю______________________________________________________________

Найбільш яскравий елемент уроку__________________________________________________

Підпис експерта________________________________________________

Прочитано 191 разів