Четвер, 22 жовтня 2020 07:16

ІНСТРУМЕНТИ САМОООЦІНЮВАННЯ І ВЗАЄМООЦІНЮВАННЯ ВЧИТЕЛІВ УМЛ

ІНСТРУМЕНТИ САМОООЦІНЮВАННЯ І ВЗАЄМООЦІНЮВАННЯ

І. РАМКА ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ
 • Рамки професійних якостей учителя є продовженням профстандарту. 
 • Головна мета інструменту оцінювання – комплексне самооцінювання і оцінювання вчителів, яке веде до їхнього професійного зростання.
 • Рамки професійних якостей учителя характеризують відмінного вчителя, тобто цей інструмент заплановано як мету, до якої прямує вчитель.
 ІІ.САМОАНАЛІЗ УРОКУ
 • 1. Характеристика логіко-структурних, дидактичних та методичних особливостей теми уроку, відповідність її змісту навчальній програмі, за якою працює вчитель.
 • 2. Чіткість постановки теми уроку, триєдиної мети (освітньої, виховної, розвивальної), завдань уроку.
 • 3. Раціональність вибору навчального матеріалу (зміст, об’єм, ступінь складності) відповідно до поставлених мети і завдань уроку.
 • 4. Доцільність вибору та реалізації комплексу принципів навчання.
 • 5. Вибір та реалізація методів, засобів і форм організації навчальної діяльності учнів на уроці.
 • 6. Визначення та реалізація виховного потенціалу навчального матеріалу.
 • 7. Динаміка розвитку здібностей, інтересів та нахилів учнів у процесі навчання на уроці.
 • 8. Ступінь організації навчальної діяльності учнів на уроці, дисципліни, активності та самостійності.
 • 9. Забезпечення на уроці відповідних санітарно-гігієнічних умов та морально-психологічного мікроклімату.
 • 10. Самооцінка вчителем стану реалізації мети уроку, тобто ступеня реалізації освітнього, виховного та розвивального потенціалів програмного матеріалу, 

 ІІІ. ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА УРОКУ УМЛ (ВЗАЄМООЦІНЮВАННЯ)

 ІV. АНКЕТА САМООЦІНЮВАННЯ

ТВЕРДЖЕННЯ ДЛЯ САМООЦІНЮВАННЯ Міра оцінювання
Так Швидше так Швидше ні Ні
1. Знаю основні нормативні документи, в яких зазначені вимоги до змісту та результатів навчання учнів        
2. Володію методами і прийомами активізації навчальної діяльності учнів та використовую їх в освітній практиці        
3. Ураховую індивідуальні особливості учнів під час добору методів, прийомів і засобів навчання        
4. Знаю вимоги до формування/формую для кожного учня добірку його власних робіт, які відображають індивідуальний прогрес у навчанні й розвитку        
5. Володію різними прийомами оцінювання навчальних досягнень учнів        
6. Створюю умови на уроці для розвитку мислення і творчої активності        
7. Розробляю з учнями критерії оцінювання їхньої роботи на уроці        
8. Маю досвід роботи з підготовки і реалізації різних заходів, проектів, програм, розробки дидактичних та методичних матеріалів тощо        
9. Формую в учнів уміння позитивного розв’язання конфліктів, досягнення компромісу, поваги до різних ідей тощо        
10. Враховую вимоги безпеки життєдіяльності, санітарно-гігієнічні вимоги під час облаштування освітнього середовища        
11. Мої взаємовідносини з дітьми сприяють розвитку їх особистісних якостей (ініціативності, самостійності, лідерства, патріотизму тощо)        
12. Організовую навчальні осередки з доступними матеріалами, що відповідають рівню розвитку дітей та стимулюють їх до навчання        
13. Постійно на уроках підтримую мотивацію учнів, стимулюю їхній інтерес до навчання та спонукаю самостійно ставити і розв’язувати завдання        
14. Приділяю значну увагу розвитку громадянської компетентності та демократичних цінностей учнів        
15. Використовую навчальні матеріали, які відображають різні національні, етнічні, статеві та вікові особливості дітей        
16. Забезпечую ергономіку класу з урахуванням потреб та інтересів дітей        
17. Співпрацюю з батьками щодо планування та організації освітнього процесу        
18. Залучаю усіх дітей (у тому числі з особливими освітніми потребами) до активної участі в освітньому середовищі        
19. Підтримую дисципліну на уроці шляхом партнерської взаємодії з учнями та не використовую директивні методи        
20. Володію сучасними інформаційними технологіями та розвиваю власну інформатичну компетентність        
21. Надаю можливість дітям і батькам брати участь у розробці наочних матеріалів із урахуванням сімейних традицій та звичаїв        
22. Залучаю батьків до організації екскурсій, спортивних заходів, вистав, таборів, інших заходів під час канікул дітей        
23. Визначаю власні потреби щодо розвитку професійних компетентностей та складаю план професійного саморозвитку в контексті вимог Нової української школи        
24. Організовую зустрічі для батьків, де вони могли б обмінюватися своїм досвідом щодо виховання і навчання дітей        
25. Беру активну участь у формуванні професійного освітнього середовища        
26. Застосовую інформаційні ресурси (ТБ, радіо, преса, інтернет тощо) у своїй роботі        
27. Керую власними емоціями та зберігаю психологічну рівновагу в різних непередбачуваних ситуаціях        
28. Обмінююсь інноваційним педагогічним досвідом із колегами, беру участь у конкурсах професійної майстерності та галузевих об’єднаннях і спільнотах        
29. Розробляю методичні й дидактичні матеріали на засадах академічної свободи з метою досягнення високих результатів в освітньому процесі        
30. Здатний до об’єктивного самооцінювання та вважаю себе професійно успішним вчителем        

V. ПОРТФОЛІО

Функції вчительського портфоліо:
•фіксує динаміку за певний час
• забезпечує неперервний процес освітиі самоосвіти
•відзначає результати діяльності
•дозволяє виявити кількісні та якісні індивідуальні досягнення
 
Структура вчительського портфоліо:
•обмін досвідом
•участь у тренінгах, конференціях, семінарах, вебінарах,онлайн-курсах
•розроблення системи навчальнихзанять, публікації в друкованих та електроннихджерелах
•експертна діяльність (розроблення та експертиза тестових завдань ЗНО, експертиза підручників,
•навчальних програм, участь у сертифікації вчителів, інституційному аудиті тощо)
• самоосвіта

 Створюємо бездоганне вчительське портфоліо

Прочитано 423 разів