Понеділок, 15 серпня 2016 23:43

Особливості навчання української мови у 8 класі в умовах запровадження нового Державного стандарту базової і повної загальної освіти

Особливості навчання української мови у 8 класі в умовах запровадження нового Державного стандарту базової і повної  загальної освіти (70 годин)

Мовленнєва змістова      лінія   (16 годин)

Зміни у змісті навчального матеріалу

У колонці «Зміст навчального матеріалу» додано:

Сприймання чужого мов-лення Сприймання на слух текстів, які містять аргументацію для підтвердження двох чи більше поглядів, думок;  також прямо виражену спонукальну інформацію.
Читання мовчки і вголос

Сприймання в прочитаному тексті різноманітної аргументації під час обговорення певної проблеми;  також прямо вираженої спонукальної інформації.

Робота з книжкою: передмова в книжці.

Відтворення готового тексту

Говоріння. Вибірковий (а не стислий)  переказ розповідного тексту з елементами опису пам'яток історії й культури в художньому стилі.

Письмо. Докладний (а не вибірковий)  переказ розповідного тексту з елементами опису пам'яток історії й культури в публіцистичному стилі.

Монологічне мовлення Ділові папери. Витяг із протоколу.

Внесено зміни, що стосуються державних вимог до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Відомості про мовлення

Аналізує текст, його основні ознаки й будову.

Розрізняє жанри мовлення (… витяг з протоколу, інтерв'ю).

Виявляє стилістичні помилки в тексті й виправляє їх.

Аудіювання Аргументи, використані в тексті для підтвердження двох чи більше поглядів, думок; прямо виражену спонукальну інформацію в тексті
Читання мовчки

З’ясовує незрозумілі фрази, дає власні визначення.

Розрізняє  в тексті прямо виражену спонукальну інформацію,

різноманітну аргументацію під час обговорення  певної проблеми.

Відтворення готового тексту Уникає стилістичних помилок.
Монологічне мовлення Використовує засоби образності в тексті, передає причинно-наслідкові зв’язки.

Внесено зміни, що стосуються державних вимог до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Вилучено

Відтворення готового тексту:

вибірковий переказ розповідного тексту тз елементами опису пам'яток історії та культури в науковому стилі (говоріння);

докладний переказ тексту художнього стилю із творчим завданням (письмо);

Монологічне мовлення:

твір-оповідання на основі почутого (з обрамленням, письмо);

Міжпредметні звязки:

роздуми на суспільну тему (історія).

Мовна змістова лінія (50 год.)

У розділі «Повторення та узагальнення вивченого. Пунктуація»(3 години замість 2).

Вилучено «Словосполучення і речення; члени речення; звертання; вставні слова. Просте і складне речення. Пряма мова і діалог».

Додано «Морфологія й орфографія». «Основні правила правопису».

У розділі «Словосполучення й речення» (4 години).

Додано «Види зв'язку в словосполученні».

Вилучено «Види речень за метою висловлювання; окличні речення… Порядок  слів у реченні. Логічний наголос. Розділові знаки в кінці речення»,  «Внутрішньопредметні зв'язки. Лексика і фразеологія.  Культура мовлення (логічний наголос,  інтонація спонукальних і окличних речень).  Текст».

У розділі «Двоскладне речення» (8 годин замість 10):

Додано «Узгодження головних членів речення. Речення поширені й непоширені. Порядок слів у реченні. Логічний наголос… Способи вираження обставин».

Вилучено «Внутрішньопредметні зв'язки. Лексикологія і фразеологія.  Культура мовлення (єдність видо-часових форм дієслів-присудків як засіб зв'язку речень у тексті). Текст» .

У розділі  «Односкладне речення» (7 годин):

Додано «Незакінчені речення, їх стилістичні функції».

Вилучено «Внутрішньопредметні зв'язки. Лексикологія і фразеологія. Текст».

У розділі «Однорідні члени речення» (5 годин замість 6):

Додано «Поширені й непоширені однорідні члени речення. Смислові відношення між однорідними членами речення.

Вилучено «Внутрішньопредметні зв'язки. Лексикологія і фразеологія.  Культура мовлення (синоніміка рядів однорідних членів з різними типами зв'язку між ними). Текст».

У розділі «Речення зі звертаннями, вставними словами (словосполученнями, реченнями)» (5 годин замість 6):

Додано «Риторичне звертання. Групи вставних слів і словосполучень за значенням», «Міжпредметні зв'язки. Використання риторичних звертань у художньому творі (література)».

Вилучено « Внутрішньопредметні зв'язки. Лексикологія і фразеологія. Текст».

У розділі «Речення з відокремленими членами» (13 години замість  10):

Вилучено «Внутрішньопредметні зв'язки. Лексикологія і фразеологія. Культура мовлення (дієприслівникові звороти як засіб зв'язку речень у тексті). Текст».

У розділі «Повторення в кінці року відомостей про словосполучення й просте речення» (4 години замість 3).

Акценти у державних вимогах до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Зміст навч.  матеріалу Основні види роботи
Вступ Значення мови як найважливішого засобу пізнання, спілкування і впливу.
Повторення та узагальнення вивченого

Визначення частин мови і їх граматичних ознак, правопис.

Використання вивчених понять у власному мовленні.

Належність слова до певної групи лексики, використання у мовленні.

Використання словників різних видів.

Словосполучення  речення

Визначення головного й залежного слова у словосполученні, виду зв’язку.

Побудова словосполучень і речень різних видів, інтонування їх з урахуванням логічного наголосу.

Оцінка виражальних можливостей словосполучень і речень різних видів.

Пунктуація (обґрунтування розділових знаків).

Редагування  та побудова тексту із вивченими мовними засобами.

Акценти у державних вимогах до рівня загальноосвітньої підготовки учнів (продовження)

Двоскладне речення

Визначення членів речення (вид, якщо є), способу вираження.

Правопис прикладок і розділових знаків між  підметом і присудком та при порівняльних зворотах.

Аналіз будови речення, тексту, засобів зв’язку у тексті.

Удосконалення будови розповідного тексту з елементами опису., побудова текстів різних стилів.

Односкладне речення

Визначення односкладних (вид), неповних та незакінчених речень, їх виражальних можливостей й інтонування.

Пунктуація у цих реченнях.

Конструювання односкладних речень, використання їх у мовленні.

Речення з однорідними членами

Визначення виду ускладнення речення.

Пунктуація у цих реченнях, їх інтонування.

Конструювання ускладнених речень, використання їх у текстах різних стилів.

Акценти у державних вимогах до рівня загальноосвітньої підготовки учнів (продовження)

Речення зі звертаннями, встаними словами

Оцінка виражальних можливостей речень з різними видами звертань та вставними конструкціями.

Пунктуація при звертаннях та вставних конструкціях..

Конструювання речень зі звертаннями та вставними конструкціями. Використання їх у мовленні.

Речення з відокремленими членами речення

Пунктуація при відокремлених і уточнювальних членах речення, особливості їх інтонування.

Побудова висловлень у публіцистичному й науковому стилях із реченнями з відокремленими та уточнювальними членами.

Повторення в кінці року відомостей про словосполучення й просте речення Систематизація відомостей зі синтаксису та пунктуації. Доцільне використання синтаксичних конструкцій у власному мовленні.

Соціокультурна змістова лінія

Зміни у орієнтовному змісті навчального матеріалу

Додано до переліку сфер відношень фрази «Я і ти (члени родини, друзі, товариші» та  «Я і Батьківщина (її природа, історія)» (остання об’єднала дві сфери «Я і національна історія…» та «Я і рідна природа»).

Додано до  тематики текстів:

Найвидатніші постаті в українській культурі. Письменники про українську мову (Я і українська мова й література);

Любов до природи. Екологічний стан природи в Україні. Охорона довкілля. «Червона книга» (Я і Батьківщина);

Народна архітектура. Найвизначніші архітектурні споруди в Україні. Видатні українські архітектори (Я і мистецтво);

Традиційна родинна обрядовість (народження дитини, ім’янаречення, кумівство, весілля тощо) та її сучасна трансформація (Я іти).

Додано до тем висловлень учнів такі теми:

Мова – втілення думки. Що багатша думка, то багатша мова (Я і укр. мова й літ.),

Ми є. Були. І будем ми. Й Вітчизна наша з нами, Земля не вбиває байдужості (Я і Батьківщина);

Людина створила культуру, а культура людину. Традиційні ремесла й промисли українців, Володимирський собор –

перлина українського церквобудування. Покликання людини: пізнавати істину, творити добро, примножувати красу (Я  і національна культура),

Як я розумію дружбу, Хто для мене є взірцем (Я і ти).

Зміни щодо державних вимогах до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Сприймає, аналізує, оцінює прочитані та почуті відомості про Україну й світ та добирає й використовує ті, які необхідні для досягнення певної комунікативної мети

Використовує українську мову як засіб формування ціннісної позиції щодо громадянського патріотизму, любові до Батьківщини, української природи, почутпам'яток, сімейних цінностей, визнання цінності здоров'я свого  й інших, оптимізм у сприйманні світутя гордості за свою країну, поваги до її історії, культури й історичних

Усвідомлює необхідність бути готовим і здатним дотримуватися морально-етичних норм стосовно дорослих і ровесників у школі, позашкільному житті, дома, суспільно корисній діяльності

Діяльнісна (стратегічна) змістова лінія

Види загальнонавчальні умінь

Орієнтовні  вимоги до рівня діяльнісної компетентності  учнів

Організаційно-контрольні

Учень (учениця)  самостійно :

усвідомлює й визначає  мотив і мету власної пізнавальної  й життєвої діяльності; планує діяльність для досягнення мети, розподіляючи її на етапи; здійснює намічений план за допомогою дібраних методів і прийомів; оцінює проміжні й кінцеві результати пізнавальної діяльності і робить відповідні корективи.

Загальнопізнавальні (інтелектуальні, інфор-маційні)

Учень (учениця) самостійно :аналізує мовні й позамовні поняття, явища, закономірності; порівнює, узагальнює, конкретизує їх; робить висновки на основі спостережень; виділяє головне з-поміж другорядного; здобуває  інформацію з різноманітних джерел (довідкової, художньої літератури, ресурсів Інтернету тощо),  здійснює  бібліографічний пошук,  працює  з текстами  вивчених типів, стилів і жанрів мовлення; систематизує, зіставляє, інтерпретує готову інформацію; моделює мовні й позамовні поняття, явища, закономірності.

Творчі

Учень (учениця) самостійно:

уявляє словесно описані предмети і явища, фантазує на основі сприйнятого; прогнозує подальший розвиток певних явищ; переносить раніше засвоєні знання і вміння в нову ситуацію; помічає  й формулює проблему в процесі навчання й життєтворчості; усвідомлює будову предмета вивчення; робить припущення щодо способу розв’язання певної проблеми;  добирає аргументи для  його доведення; спростовує  хибні припущення й твердження.

Естетико-етичні Учень (учениця) помічає красу  в мовних явищах, явищах природи, у творах мистецтва, вчинках людей і результатах  їхньої  діяльності; критично оцінює відповідність своїх вчинків загальнолюдським моральним нормам, усуває помічені невідповідності; виявляє здатність поставити себе на місце іншої людини; усвідомлює і намагається творити добро словом і ділом, готовий і здатний його виконувати.
Прочитано 455 разів