Версія для друку
Вівторок, 16 серпня 2016 22:21

Особливості навчання української мови й літератури у 2016-2017 навчальному році

Особливості навчання української мови і літератури у 2016/2017 навчальному році

Українська мова (чинні програми)

ž  5 - 8 класи: Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. - К.: Видавничий дім «Освіта», 2013 (зі змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 29.05.2015 № 585)

ž  9 клас: Українська мова. 5-12 класи. - К.: Ірпінь: Перун, 2005 (зі змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 29.05.2015 № 585).

ž  10-11 класи: програми, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 28.10.2010 № 1021 (рівень стандарту зі змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 14.07.2016  №   826).

ž  Особливості оформлення результатів обов'язкових видів контролю з української мови

ž  Кількість фронтальних та індивідуальних видів контрольних робіт незмінна.

ž  Фронтально оцінюється аудіювання, читання мовчки, диктант, письмовий переказ і письмовий твір (запис про їх проведення  здійснюється на сторінці класного журналу «Зміст уроку»).

ž  Індивідуально оцінюється говоріння (діалог, усний переказ, усний твір) і читання вголос (контроль читання вголос здійснюється лише у 5–9 класах). Для цих видів діяльності не відводиться окремий урок, проте оцінки виставляють в колонку без дати (повторне оцінювання цих видів мовленнєвої діяльності не здійснюється).

ž  Оцінка за контрольний твір та переказ є середнім арифметичним оцінок за зміст і грамотність, її виставляють у колонку під датою (надпис «Твір», «Переказ» не роблять).

Примітка. У відповідних таблицях  зазначено мінімальну кількість фронтальних видів контрольних робіт, але учитель має право збільшувати цю кількість 

Тематичну оцінку виставляють на підставі поточних оцінок з урахуванням контрольних робіт, а за семестр – на основі тематичного оцінювання.

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів  5-8 класів: Наказ МОН від 21.08. 2013 № 1222 «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти»

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів  9-11 класів: Наказ Міністерства № 996 від 30.08.2011 "Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти"

Заповнення журналу : Методичний лист щодо заповнення журналів з української мови та літератури, світової літератури (Лист МОН України від 21 серпня 2010 року № 1/9 – 580).

Фронтальні види контрольних робіт(5-9 класи)

Форми контролю

 

5 6 7 8 9
І ІІ І ІІ І ІІ І ІІ І ІІ
Перевірка мовної теми*               4 4 4 4 3 3 2 2 2 2

Письмо:

 переказ

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

 твір 1 1 1 1 1 1 1

Правопис:

диктант**
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Аудіювання* 1 1 1 1 1
Читання мовчки* 1 1 1 1 1

Фронтальні види контрольних робіт (10–11класи) (рівень стандарту, академічний рівень)

Форми контролю    
10 11    
І ІІ І ІІ  
Перевірка мовної теми* 2 2 2 2  

Письмо:

переказ

1

1

1

1

 
твір 1 - 1 -  

Правопис:

диктант**

1 1 1 1  
Аудіювання* 1 1  
Читання мовчки* 1 1  

Фронтальні види контрольних робіт (10–11 класи) (філологічний напрям: профіль – українська філологія)

Форми контролю    
10 11    
І ІІ І ІІ  
Перевірка мовної теми* 3 3 3 3  

Письмо:

переказ

1 1 1 1  
твір 1 1 1 1  

Правопис:

диктант**

1 1 1 1  
Аудіювання* 1 1 1 1  
Читання мовчки* 1 - 1 -  

Українська мова (зміни у мовленнєвій змістовій лінії програми для 8 класу)

Спрощено шляхом заміни виду роботи :

 • -  «Вибірковий (був - стислий) переказ розповідного тексту з елементами опису пам'яток історії й культури в науковому (був -художній)  стилі» (усно);
 • - «Докладний (був - вибірковий) переказ розповідного тексту з елементами опису пам'яток історії й культури в публіцистичному стилі» (письмово).

Вилучено:

 • «Стислий переказ розповідного тексту з елементами опису місцевості в художньому стилі»(усно),
 • «Докладний переказ тексту художнього стилю  із творчим завданням»  (письмово),
 • «Твір-оповідання на основі почутого (з обрамленням)». 

Українська мова (зміни у мовній змістовій лінії програми для 8 класу)

У розділі «Повторення та узагальнення вивченого» вилучено:

 • матеріал на повторення про словосполучення й речення; члени речення (також однорідні); звертання; вставні слова,
 • просте й складне речення;  пряма мова й діалог.

З розділу «Синтаксис. Пунктуація»

 • вилучено теми: «Види речень за метою висловлювання й емоційним забарвленням (повторення)», «Речення поширені і непоширені»,
 • перенесено теми «Порядок слів у реченні. Логічний наголос», «Речення двоскладні й односкладні» до підрозділу «Просте речення»,
 • здійснено перерозподіл годин: знято 2 год. із теми «Речення із звертаннями, вставними словами (словосполученнями, реченнями)» і додано до теми «Речення з відокремленими членами».

У всіх розділах програми для 8 класу в рубриці «Внутрішньопредметні зв’язки» вилучено підпункти   «Лексикологія. Фразеологія», «Текст (риторичний аспект)».

Додано на повторення тему: «Лексикологія. Фразеологія. Морфологія. Основні правила правопису (за вибором учителя)».

Українська мова  (зміни у програмі для 9 класу)

ž  У розділах «Повторення вивченого у 8 класі. Просте  неускладнене й ускладнене речення» у рубриці «Внутрішньопредметні зв’язки» спрощено зміст пунктів «Лексикологія і фразеологія», «Культура мовлення й стилістика», «Текст (риторичний аспект)».

ž  У розділах «Синтаксис. Пунктуація», «Пряма й  непряма мова  (повторення й поглиблення)», «Складне речення і його ознаки», «Безсполучникове складне речення», «Складне речення з різними видами сполучникового й безсполучникового зв'язку» у рубриці «Внутрішньопредметні зв’язки» спрощено зміст пунктів «Лексикологія і фразеологія», «Текст (риторичний аспект)».

ž  У розділі «Відомості про мовлення» вилучено матеріал про текст, основні ознаки його, види міжфразних зв’язків.

ž  У підрозділі «Монологічне мовлення» вилучено:

 • «Твір-роздум у публіцистичному стилі  мовлення на морально-етичну тему» (усно);
 • «Твір у публіцистичному стилі  мовлення на суспільну тему» письмово).
 • Здійснено перерозподіл годин (1 год знято з підрозділу «Текст як одиниця мовлення й продукт мовленнєвої діяльності»), додано до «Повторення  й систематизація вивченого» у кінці року.
 • У розділі «Пряма й  непряма мова як засоби передачі чужої мови» внесено уточнювальні  правки «Пряма й  непряма мова  (повторення й поглиблення)».
 • У розділі «Текст як одиниця мовлення й продукт мовленнєвої діяльності» внесено уточнювальні  правки: «Будова  тексту», «Повторення вивчених розділових знаків  у простому й складному реченнях».

Зміни у програмах для 10-11 класів (рівень стандарту)

 • У  мовленнєвій змістовій лінії зменшено кількість годин (у 10 кл. з 19 год до 14 год, у 11 кл. – з 20 год до 18 год); уточнено  й спрощено види творчих робіт щодо поділу їх на усні й письмові (реферат, доручення тощо) і висвітлення мовленнєвознавчих понять; вилучено види роботи (переклад, відповідь на екзамені); спрощено види і зменшено  кількість письмових робіт; змінено державні вимоги до рівня мовленнєвої компетентності учнів.
 • У мовній змістовій лінії збільшено кількість годин (у 10 кл. з 16 год до 21 год, у 11 кл. – з 15 год до 17год); ущільнено або вилучено теми, які не є істотними і не мають практичного застосування, або вже вивчені в 5-8 класах; скориговано зміст державних вимог до рівня загальноосвітньої підготовки учнів.
 • У діяльнісній змістовій лінії уточнено державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів, удосконалено загально-навчальні, організаційні, контрольно-оцінні уміння, ціннісні орієнтації.
 • Спрощено і внесено зміни в змістове наповнення, тематику для реалізації соціокультурної змістової лінії.

Перелік навчальних програм з української мови, рекомендованих МОН України, для реалізації варіативної складової навчальних планів у 2016/2017 навчальному році

Українська література

Особливості навчання української літератури  у 2016-2017 навчальному році

Українська література (чинні  програми)

Особливості навчання української літератури

 • В основній школі біографію письменників не вивчають, згадуються лише вибірково, диференційовано окремі факти з біографії письменника. З 9-го класу зміст навчального матеріалу доповнюється розглядом біографій письменників у доступних межах.
 • Оцінку за читання напам’ять виставляють у колонку без дати з надписом  «Напам’ять». 
 • У кожному семестрі обов’язковим є проведення двох уроків розвитку мовлення (одного і  одного – письмового).
 • Оцінка за контрольний твір є середнім арифметичним за зміст і грамотність (її виставляють в колонці під датою, надпису «Твір» не роблять).
 • Кількість видів контролю зазначено у відповідних таблицях (цей  розподіл є мінімальним і обов’язковим).
 • Запропонована у програмі кількість часу на вивчення кожного розділу, теми є орієнтовною, учитель може її змінювати.
 • Резервний час можна використати для уроків розвитку мовлення, контрольного оцінювання, різних видів творчих та інших  робіт (екскурсій, диспутів, семінарів).

Внесено зміни до анотацій програм і Державних вимог до рівня навчальних досягнень учнів.    

З метою рівномірного розподілу навантаження учнів протягом навчального року подаємо рекомендовану кількість видів контролю з української літератури (за класами). Поданий у таблиці розподіл годин є мінімальним і обов’язковим для проведення в кожному семестрі. Учитель-словесник на власний розсуд може збільшити кількість видів контрою відповідно до рівня підготовки учнів, особливостей класу тощо.

Обов’язкова кількість видів контролю

5–9 класи

Класи 5 6 7 8 9
Семестри І ІІ І ІІ І ІІ І ІІ І ІІ

Контрольні роботи

у формі:

контрольного класного твору;

виконання інших завдань (тестів, відповідей на запитання тощо)

2

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

2

2

3

2

2

Уроки розвитку мовлення*

2

(у+п)

2

(у+п)

2

(у+п)

2

(у+п)

2

(у+п)

2

(у+п)

2

(у+п)

2

(у+п)

2

(у+п)

2

(у+п)

Уроки позакласного читання

2 2 2 2 2 2 2 2 1 1
Перевірка зошитів 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5

У 8-9 класах з поглибленим вивченням української літератури пропорційно збільшується кількість контрольних робіт та уроків розвитку мовлення (на розсуд учителя-словесника визначається кількість і види контрольних робіт).

10-11класи

Класи 10 11   10 11
Семестри І ІІ І ІІ І ІІ І ІІ
 

Рівень стандарту, академічний

Профільний рівень

Контрольні роботи

у формі:

контрольного класного твору;

виконання інших завдань (тестів, відповідей на запитання тощо)

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

4

1

3

4

1

3

4

1

3

4

1

3

Уроки розвитку мовлення*

2

(у+п)

2

(у+п)

2

(у+п)

2

(у+п)

2

(у+п)

2

(у+п)

2

(у+п)

2

(у+п)

Уроки позакласного читання 1 1 1 1 2 2 2 2
Перевірка зошитів 4 5 4 5 4 5 4 5

У кожному семестрі обов’язковим є проведення двох уроків розвитку мовлення: одного уроку усного розвитку мовлення, а другого – письмового. Умовне позначення у таблиці – (у + п).

Зміни у програмі з укр. літ.

8 клас

 • Вилучено поезію «Ви щасливі, пречистії зорі» Лесі Українки, твори В. Самійленка, Остапа Вишні, повість «Хто зважиться – вогнем наречеться» О.Бердника.
 •  Включено твір «Білий кінь Шептало» Володимира Дрозда, повість «Місце для дракона» Юрія Винничука.
 • Вилучено літературознавчі поняття: силабо-тонічне віршування», «трискладові віршові розміри», «асоціативні образи», «літературний характер», «психологізм».

Нововведені твори Українська  література. 8 клас

9 клас

 • Вилучено баладу «Бондарівна», Притчу про сіяча, трактат Г.Сковороди «Вступні двері до християнської добронравності», повість «Конотопська відьма» Г.Квітки-Основ’яненка, поезію «Соловейко» М.Костомарова,  поему «Великий льох» Т.Шевченка, поетичні твори «До рідного народу», «Троє схотінок», «Заворожена криниця» П.Куліша, тему «З  літератури XX століття».
 • Додано вірш «Заповіт» Т.Шевченка.
 • Оповідання «Максим Гримач» Марка Вовчка замінено на повість «Інститутка».
 • Вилучено літературознавчі поняття: «силабо-тонічне віршування», «літературний напрям», «течія», «психологізм у літературі», «роман-хроніка».
 • Зміни у програмі з укр. Літ.

10 клас

 • Вилучено тему «Вступ», твори: поезії І.Франка («Безмежнеє поле…», «Розвивайся, ти високий дубе…»),  Лесі Українки («І ти колись боролась, мов Ізраїль», «Все-все покинуть, до тебе полинуть…», «To be or not to be?)».
 • Змінено кількість годин на вивчення творчості Панаса Мирного (2 год), Івана Карпенка-Карого (4 год), М. Старицького (2 год),І. Франка  10 год), Б. Грінченка (2 год), М. Коцюбинського (6 год), Лесі Українки (8 год), В.Винниченка (3 год), узагальнення та систематизацію вивченого (4 год).
 • Змінено послідовність вивчення тем: творчість Б.Грінченка вивчатиметься перед творчістю І. Франка.
 • Конкретизовано назву твору М. Старицького – «Облога Буші».
 • Уведено поняття: «психологічна новела» (10 клас).

11 клас

 • Вилучено теми (творчість Г.Косинки; вступ до теми «Драматургія другої половини ХХ – початку ХХІ ст.»; Українська російськомовна поезія»; огляд прози У.Самчука, Т.Осьмачки, Д.Гуменної, Н.Королевої («Еміграційна література (огляд)), новелу «Подвійне коло» Ю.Яновського; усмішку «Як варити і їсти суп з дикої качки» Остапа Вишні; поезії «Мені зоря сіяла рано вранці», «Крізь сотні сумнівів я йду до тебе» В.Стуса.
 • Змінено час на вивчення творчості П.Тичини (3 год), Ю.Яновського (2 год), Б.-І.Антонича (1 год), О. Довженка (4 год), Л.Костенко (5 год), Олеся Гончара (2 год), В.Шевчука (4 год), узагальнення та систематизацію вивченого (3 год).
 • Зменшено кількість творів для вивчення напам'ять: по одній поезії Богдана-Ігоря Антонича, поетів-шістдесятників, Л.Костенко.
 • Вилучено літературознавчі поняття: «повість-хроніка», «театр корифеїв», «віршові розміри (повторення)», «взаємопроникнення літературних родів» (10 клас); «художній час і простір», «умовність зображення» (11 клас).

Перелік навчальних програм з української літератури, рекомендованих МОН України, для реалізації варіативної складової навчальних планів у 2016/2017 навчальному році

Програма зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури 2017 рік

Українська література (зміни у  програмі ЗНО)

Вилучено 11 творів:

 • баладу “Бондарівна”
 • вірші Т.Шевченка “Мені однаково”, “До Основ’яненка”
 • твір Марка Вовчка “Максим Гримач”
 • новелу В.Стефаника “Камінний хрест”
 • твір В. Винниченка  “Момент”
 • новели Ю. Яновського  “Подвійне коло”, “Шаланда в морі”
 • вірш П.Тичини “Арфами, арфами...”
 • вірш В.Симоненка “Лебеді материнства”
 • твір Олеся Гончара “За мить щастя”

 Додано 7 творів:

 • баладу “Ой летіла стріла”
 •  новелу Ю. Яновського “Дитинство” (роман “Вершники”)
 • твір П. Тичини “Пам’яті тридцяти”
 • вірш М. Зерова “Київ – традиція”
 • вірші В. Симоненка “Ти знаєш, що ти – людина...”, “Задивляюсь у твої зіниці...”
 • твір О. Гончара “Залізний острів” (роман “Тронка”)
 • Із частини «Вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів» вилучено поняття «дво- і трискладові віршові розміри», «метонімія», «епіфора», «оксиморон», «психологізм», «асоціативність».

Фахові періодичні видання

 • Журнали «Дивослово», «Українська мова і література в школі», «Українська мова і література в школах України», «Українська  література в загальноосвітній школі»
 • Газета «Українська мова та література».  

Пам'ятні дати, ювілеї: Календар словесника

Підручники .8 клас Українська мова. Українська література.

Прочитано 5870 разів