Фільтрувати матеріали за датою: квітня 2020

Оцінювати можна в синхронному або асинхронному режимі.

Синхронний режим – це більш об’єктивне оцінювання, але воно вимагає відповідного технічного забезпечення у вчителя та всіх учнів.

Залишається ризик технічних збоїв під час виконання окремими учнями завдання, тому слід застосовувати індивідуальний підхід та передбачити можливість повторного виконання тесту (контрольної, самостійної роботи тощо).

У синхронному режимі учні можуть:

 • виконувати тести на платформах Googleclassroom, Naurok, Moodle тощо за вибором вчителя та з урахуванням можливостей учня;
 • виконувати письмові роботи, у тому числі диктанти, із використанням відеоінструментів Skype, Zoom тощо;
 • брати участь в усних формах контролю (усний переказ, читання напам’ять вірша та прозових текстів, презентація та захист проєктів тощо) із використанням відеоінструментів Skype, Zoom індивідуально або в групах;
 • брати участь в онлайн-семінарах та онлайн-форумах із використанням відеоінструментів Skype, Zoom або в чатах на платформах дистанційного навчання (наприклад, Moodle) у закритих групах Facebook та ін.;

Асинхронний режим більш гнучкий, учні можуть виконувати завдання у зручний час, але він менш об’єктивний.

Тому МОН рекомендує налаштувати опцію проходження тесту один раз та обмежити час на виконання завдання, встановити термін для здачі тесту (контрольної, практичної або самостійної роботи тощо), повідомляти результати індивідуально після здачі робіт всіма учнями.

Якщо треба, вчитель може провести додаткове усне опитування учнів телефоном або через відеозв’язок.

В асинхронному режимі учні можуть:

 • виконувати завдання на одній з платформ (Googleclassroom, Naurok, Moodle та ін. за вибором вчителя);
 • виконувати письмові роботи у текстових редакторах (Word та ін.) або узошитах та надсилати вчителю файли з виконаними завданнями електронною поштою, в один із месенджерів (Viber, WhatsApp, Facebook тощо) або іншими засобами поштового зв’язку (за відсутністю технічних засобів навчання або доступу до мережі Інтернет);
 • писати диктанти з використанням аудіо або відеозаписів, створених та надісланих вчителем;
 • знімати на відео або записувати аудіо усних відповідей та надсилати файли вчителю засобами електронного зв’язку тощо.

Результати оцінювання МОН радить повідомляти учням так: 

 • фіксувати в електронному щоденнику, якщо такий є,
 • надсилати дитині індивідуально через смс, електронну пошту, месенджери тощо.

Оприлюднення списку оцінок для всього класу є неприпустимим.

Про те, яким способом оцінюватимете вчитель клас, батьків та учнів слід повідомити заздалегідь, або оприлюднити це на сайті школи.

Поточне оцінювання вчителі можуть здійснювати в усній і письмовій формах: тестування, практичні, контрольні, діагностичні роботи, дослідницькі та творчі проєкти, есе, усні співбесіди та опитування тощо.

Кількість робіт для такого оцінювання під час дистанційного навчання варто оптимізувати, щоб не перевантажувати дітей.

Тематичне, семестрове та річне оцінювання можна проводити віддалено, з використанням цифрових технологій.

Якщо з навчального предмета не передбачені тематичні підсумкові роботи, підсумкову оцінку можна поставити за результатами поточного оцінювання.

Учні, які не мають результатів поточного оцінювання з об’єктивних причин, можуть бути оцінені за результатами проведення семестрової контрольної роботи.

МОН рекомендує запровадити гнучкий графік проведення підсумкових контрольних робіт за ІІ семестр, загальна тривалість якого має становити не менше двох тижнів.

У міністерстві радять попередньо надіслати учням графік проведення всіх видів оцінювання, у якому буде зазначатися:

 • форма та вид оцінювання з кожного навчального предмета;
 • необхідні для цього ресурси;
 • дата та тривалість проведення оцінювання (для синхронного режиму);
 • дата та час розміщення завдань, кінцевий термін та спосіб їх подання (для асинхронного режиму).

Учитель має отримати зворотній зв’язок від усіх учнів, чи вони ознайомилися з ним, чи можуть технічно виконати та надіслати завдання у визначений термін.

Якщо хтось з учнів не може це зробити, слід передбачити для них інший спосіб.

Учнів 4-х та 9-х класів у 2019-2020 навчальному році звільнили від державної підсумкової атестації (ДПА), тому у документах про освіту робиться запис «звільнений(а)».

Для учнів 1-2-х класів, а також 3-х пілотних класів НУШ, застосовується формувальне та підсумкове (завершальне) оцінювання через спостереження за поведінкою учнів в різних видах діяльності та відстеження динаміки успішності виконання ними навчальних завдань.

Навчальні та творчі роботи учнів систематизуються у портфоліо, яке використовується під час оцінювання для відстеження навчального поступу учнів. Спостереження ведеться учителем протягом року.

Для учнів 2-х класів та 3-х пілотних класів НУШ рекомендовано надсилати завдання для проведення діагностичних робіт, які виконуються учнями на роздрукованих бланках, у зошитах або на окремих аркушах.

Результати виконаних робіт фотографують та надсилають вчителеві електронною поштою, одним із месенжерів (Viber, Facebook, WhatsApp тощо) або звичайною поштою.

Діагностичні роботи можуть також створюватися вчителем та виконуватися учнями на одній з платформ дистанційного навчання (Googleclassroom, Naurok, Moodle та ін. за вибором вчителя).

Самооцінювання є невід’ємною складовою формувального оцінювання, тому до завдань, які надсилає вчитель дітям для виконання, бажано додавати завдання для самооцінювання за тією шкалою, яка вже знайома учням та застосовувалась раніше.

Завдання, підготовлені вчителем за допомогою електронних засобів, можуть містити інструмент для самооцінювання учнів в ігровій формі, що сприятиме підвищенню мотивації учнів до їх виконання.

Опубліковано в оцінювання

Методичні рекомендації про ведення журналу під час карантину

 • Усі уроки записуємо відповідно до календарно-тематичного плану учителя та розкладу уроків.
 • Оцінки виставляємо за мінімальну кількість обов'язкових видів контролю навчальних досягнень учнів (перевірка мовних знань і умінь у формі тестових завдань і диктанту, усний твір, читання вголос (5 - 9 класи), якщо є, то письмовий переказ, твір - дивитися таблицю у МР до початку 2019/2020 навчального року та у "наших" календарно-тематичних планах на с. (9, 35, 66, 91, 112,132, 160). 
 • Щодо оцінок за ведення зошитів, то учитель, ураховуючи цьогочасні обставини, може оцінювати зошит за надісланими фото аркушів, на яких зображено результати виконання завдань (пам'ятаймо, що колонка у журналі "Зошит" впливає на заробітну плату учителя, тому для органів КРУ це потрібно).
 • Спосіб і засоби (інстументарій технічного та технологічного характеру) проведення цих видів контролю кожен учитель обирає відповідно до умов роботи.
Також пам'ятаймо про нормативні документи, гуманність, гнучкість, індивідуальний підхід, цифрову нерівність учасників освітнього процесу, депресивні прояви через карантин.

Листи МОНУ про записи в журналі під час карантину

 Методичні рекомендації ОІППО

Опубліковано в Методичні рекомендації
Неділя, 19 квітня 2020 20:02

Усе про сучасний урок

Відповідно до ролі, яка відводиться вчителю і учню, сьогодення висуває нові вимоги до уроку, який має реалізовувати компетентнісний підхід у навчанні, розв’язуючи конкретні завдання, зокрема:

 •        підвищувати рівень умотивованості учнів: учень має чітко усвідомлювати, для чого йому потрібні чи будуть потрібні знання, отримані з того чи іншого навчального предмета, але відповідно до вікових особливостей це усвідомлення приходить тільки у старших класах, і то не завжди, тому вчитель протягом навчального процесу має звертати увагу на практичну значущість отриманих знань і навичок;
 •        використовувати набутий учнями суб’єктивний досвід, бо саме навчання через власний життєвий досвід краще усвідомлюється і залишається у довгостроковій пам’яті;
 •        ефективно та творчо застосовувати на практиці опановані знання і досвід;
 •        формувати в учнів навички здобувати, осмислювати та використовувати інформацію з різних джерел, при цьому навчити знаходити не просто інформацію у готовому вигляді, а вчитися здобувати її, використовуючи кілька джерел, аналізуючи поданий у них матеріал;
 •        чітко й оптимально організовувати кожний крок, що в результаті призведе до найбільш активного усвідомлення навчального матеріалу;
 •        підвищувати рівень самоосвітньої та творчої активності учнів, саме через самостійність відбувається свідоме оволодіння знаннями;
 •        створювати умови для інтенсифікації навчально-виховного процесу;
 •        формувати моральні цінності особистості;
 •        розвивати соціальні й комунікативні здібності учнів;
 •        створювати ситуації успіху: чим більше учень усвідомлює свою значущість у навчальному процесі, чим більше його залучення у навчальний процес як особистості, тим кращий результат навчання;
 •        організовувати ненав’язливі контроль, самоконтроль та взаємоконтроль за процесом навчання: яким би самостійним не був учень, форми контролю мають бути обов’язково, але в різних варіаціях; без належного контролю через певний час можливе зниження успішності учнів, бо умотивованість навчання без перевірки досягнень поступово може йти на спад.

Вимоги до сучасного уроку

1. Структура уроку.

 •        учитель чітко має визначити мету й основні завдання уроку;
 •        визначення типу уроку, з огляду на зміст навчального матеріалу (його складності, необхідності формування навичок тощо), визначення органічного зв’язку усіх складників уроку;
 •        зв’язок сьогоднішнього уроку з попереднім і закладення перспективи на наступний, тобто підготовка системи уроків, а не кожного окремого уроку;
 •        обрання оптимальних методів навчання і закріплення нового матеріалу, з огляду на мету і пізнавальні завдання уроку;
 •        визначення оптимального обсягу домашнього завдання з урахуванням індивідуальних особливостей учнів, а також форма звіту.

2. Підготовка й організація уроку:

 •        підготовка й використання наочного та роздавального матеріалу, зокрема із застосуванням інформаційних і інтерактивних технологій:
 •        визначити і підготувати завдання, які учні можуть виконувати самостійно під керівництвом вчителя;
 •        використовувати контроль і самоконтроль учнів під час виконання домашніх завдань, перевірку і самоперевірку після виконання ними завдання;
 •        обов’язкове виокремлення складних моментів нової теми, продумування алгоритму їх пояснення.

3. Зміст уроку та процесу навчання.

 •        зміст уроку має сприяти розвитку в учнів пізнавальних процесів, таких як сприйняття, пам’яті, уваги, мислення, мовлення, а не просто запам’ятовуванню навчального матеріалу;
 •        формування найкращих якостей особистості школярів, а саме акуратності, дисциплінованості, ініціативності тощо;
 • мотивування позитивного ставлення учнів до навчання.

4. Техніка проведення уроку:

 •        певний темп і ритм уроку, який може відрізнятися в окремо взятому класі в залежності від темпераменту і психотипу учнів;  
 •        сприятливий психологічний клімат на кожному уроці, а саме доброзичливе ставлення учнів один до одного, бажання і сміливість висловлювати власну думку на проблему, навіть нестандартну, готовність вчителя прийти на допомогу учневі;
 •        взаємодія вчителя і учнів, що перетворюється на творчу співпрацю, педагогічний такт у будь-якій ситуації;
 •        урізноманітнення видів діяльності учнів, що змушує їх бути активними учасниками навчально-виховного процесу;
 •        підтримання інтересу учнів до уроку.
Опубліковано в Методичні рекомендації
Опубліковано в РЕКОМЕНДОВАНІ РЕСУРСИ


ФОРМУВАЛЬНЕ ОЦІНЮВАННЯ ДЛЯ 5-11 КЛАСІВ

 • Мета формувального оцінювання - не перевірка і контроль, а встановлення зворотного зв'язку вчителя з учнями. Воно передбачає надання учням підтримки, допомоги, відзначення їх успіхів, аналізу помилок, планування подальшої роботи.

ЗАСТОСУВАННЯ ФОРМУВАЛЬНОГО ОЦІНЮВАННЯ УЧНІВ НА УРОЦІ

 • визначення учнями цілей навчання (на основі теми уроку, вчитель допомагає учням визначити цілі)
 • забезпечення учителем зворотного зв’язку
 • організація активної та інтерактивної участі учнів під час власного процесу пізнання та обговорення його результатів
 • забезпечення умов за яких учні будуть знати і розуміти критерії оцінювання до початку роботи над завданням
 • на цьому етапі відбувається організація рефлексії – учні аналізують наслідки та процес власної роботи, оцінюють результати роботи за відповідними техніками
 • коригування навчальної діяльності з урахуванням одержаних результатів оцінювання

У системі особистісно зорієнтованого навчання за результатами стандартизованого і формувального оцінювання учитель повинен:

 • зробити аналіз помилок (виявити проблеми і потреби кожного учня);
 • дати правильний зворотний зв’язок (заохотити, спрямувати, мотивувати);
 • на основі аналізу підготувати індивідуальні диференційовані завдання учням.

ЗВОРОТНИЙ ЗВЯЗОК

 • Формувальне оцінювання – «безперервний потікзворотного зв'язку з учнями», «слушні коментарі та   зрозумілі пропозиції, які допомагають учневі усвідомити власні прогалини в знаннях так, щоб він накопичив достатньо інформації для просування вперед.»
 • Формувальне оцінювання – це цілеспрямований безперервний процес спостереження за навчанням та вихованням учня.
  • Формувальне оцінювання використовують з метою покращення процесу навчання з урахуванням виявлених потреб учнів.
  • Формувальне оцінювання використовують у повсякденній практиці (поурочно, щоденно) у формі, прийнятній для учнів та вчителя.
  • Формувальне оцінювання «неформальне», здебільшого «безоцінне».
  • Формувальне оцінювання - елемент особистісно зорієнтованого та компетентнісно зорієнтованого навчання/уроку.
  • Формувальне оцінювання передбачає оцінювання згідно з критеріями і зворотний зв'язок.
  • Упродовж навчального дня педагог встановлює зворотний зв’язок із учнем, щоб забезпечити педагогічний супровід процесу формування поведінки, ціннісних орієнтирів та установок школяра.
  • Зворотний зв’язок своєчасно і точно описує сильні та слабкі сторони учня, а також містить пропозиції щодо подальшої навчальної та розвивальної діяльності.
  • Учня залучають до процесу оцінювання самого себе та однокласників, щоб развинути його вміння ставити перед собою цілі й на цій основі оцінювати свої навчальні досягнення, поведінку, а також підвищувати мотивацію до навчання.
  • Учні набагато частіше потребують не стільки оцінки в балах, скільки повідомлення про те, які частини завдання виконані добре, а які потребують удосконалення.
  • Важливо якомога частіше давати учням зворотний зв’язок: відзначати успіхи, щоб зберігати мотивацію, надавати поради про те, що потребує додаткового опрацювання, хвалити за помилки, якщо вони виявлені самим(ою) учнем/ученицею
  • Доцільно застосовувати методи самоперевірки, а також взаємної перевірки учнів, надаючи їм критерії оцінювання та створюючи середовище коментування робіт (наприклад, у сервісах Google: документах, презентаціях, блогах тощо).
  • Виконані роботи доцільно супроводжувати зворотним зв’язком у вигляді коментарів і виставлених балів відповідно до критеріїв оцінювання.

Техніки формувального оцінювання для надання зворотного зв'язку

 • письмові та усні коментарі
 • Google-тести з коментарями
 •  метод «Вимірювання температури»
 •  метод «Сендвіч»: комплімент – рекомендація –   комплімент
 • метод «Три чернетки» (взаємооцінювання)
 • метод «2 зірки і побажання» (взаємооцінювання)
 •  метод «Конференція 1 на 1»
 •  спостереження
 •  опитувальники-блискавки
 • щоденники / журнали
 •  самооцінювання (дати дитині критерії, ключ, модельну відповідь)

СЛОВЕСНЕ ОЦІНЮВАННЯ

1. Якщо учень відповів правильно:

 • підкреслюємо, що саме у відповідібуло найбільш вдалим: «вичерпно описано….», «зв’язно, аргументовано викладено…»

2. Якщо учень відповів з помилками:

 • спочатку вказуємо, що сказано учнем правильно
 • потім вказуємо, де були неточності, використовуючи такі вислови:
 • «тут … було не зовсім точно», «уточни», «спробуй ще раз», «згадай», «як це можна сказати по-іншому»,«ти так вважаєш, а як думають інші»
 • ставимо уточнювальні питання:
 • «Як?», «Яким способом?»
 • не поспішаємо підказувати, даємо учневі час пдумати
 • пропонуємо способи уникнення помилок у майбутньому: кажемо, яке правило треба повторити, що можна прочитати про…, який ролик переглянути про …

3. Якщо учень відповів неправильно:

 • кажемо «ти був на правильному шляху, коли…», «ти міркував у правильному напрямку, коли», «ти так вважаєш, а як думають інші»
 • пропонуємо способи уникнення помилок у майбутньому: яке правило треба повторити, що можна прочитати про…, який ролик переглянути…

НЕ МОЖНА

 • Оцінювати усну відповідь словами «добре - погано» або «правильно-неправильно», не пояснюючи, що саме учень сказав неправильно і що треба зробити, щоб згодом відповідати правильно.
 • Казати «неправильно» і зразу запитувати: «Хто знає, як правильно?»
 • Казати: «От ти не знаєш, а [Іринка, Петрик, увесь клас] знає!»
 • Ставити учневі 2-3 питання підряд.
 • Вимагати негайної відповіді, не даючи часу на обдумування(10-15 секунд).
 • Іронізувати, насміхатися, принижувати…

НЕ БАЖАНО

 • Ставити закриті запитання
 • Запитувати: «У кого є запитання?» (краще сазати : «Які є запитання?») Уживати конструкції «Так…, але…»

ТЕХНІКИ ФОРМУВАЛЬНОГО ОЦІНЮВАННЯ

Сигнали рукою

 • Учитель просить учнів показувати сигнали, що позначають розуміння або нерозуміння матеріалу (у ході пояснення понять, принципів, процесу тощо).
 • Попередньо потрібно домовитися з учнями про використання таких сигналів:
 • Я розумію _______ і можу пояснити (великий палець руки спрямовано вгору).
 • Я все ще не розумію _________ (великий палець руки спрямовано в сторону).
 • Я не зовсім упевнений у _________(помахати рукою).
 • Після ознайомлення із сигналами учитель опитує учнів кожної групи:
 • Що саме Ви не зрозуміли?
 • У чому відчуваєте невпевненість?
 • Що ви зрозуміли й можете пояснити?
 • За результатами отриманих відповідей учитель приймає рішення про повторне вивчення, закріплення теми або продовження вивчення тем за програмою

Світлофор

 • У кожного учня є картки трьох кольорів світлофора. Учитель просить учнів показувати карткою відповідного кольору розуміння (зелений), неповне розуміння (жовтий), нерозуміння (червоний) матеріалу. Після сигналу учитель з’ясовує, що зрозуміли, а що не зрозуміли?

Шкала

 • Напишіть 3-5 тверджень, які не є ні правильними, ні помилковими, і попросіть оцінити їх за шкалою від 1 до 5, де 1 – не згоден, 5 – повністю згоден. Якщо учні працюють в парах, попросіть їх порівняти і обговорити результати.

Картки

 • Після вивчення нової теми роздайте учням невеликі щільні картки. Попросіть їх з одного боку написати, що вони зрозуміли (основну думку, 2-3 пропозиції), з іншого – що залишилося незрозумілим. Зберіть картки і проаналізуйте відповіді. За певних умов картки можна не підписувати.

Картки з відповідями

 • Кожному учню необхідно мати набір карток з номерами, зазвичай 1, 2, 3, 4. Ви зачитуєте питання і варіанти відповіді з номерами, учні піднімають картку з номером відповіді, яку вони вважають правильною.

Перевірити один одного

 • Учні працюють в парах або групах, по черзі відповідаючи на складені вчителем питання. Вчитель спостерігає за їх роботою, при необхідності виправляє і допомагає. Питання, що викликали найбільші труднощі, можна в кінці заняття ще раз обговорити з усім класом.

Вихідний квиток

 • Після вивчення нового матеріалу ви ставите кілька питань з теми, пропонуючи на вибір кілька правильних відповідей. Учні можуть відповідати за допомогою карток з номерами (піднімають картку з номером 1, якщо правильний перший варіант, картку з номером 2, якщо правильний другий варіант). Ті, які відповіли правильно на питання, пересідають на задні парти класу і виконують наступне завдання. Ті, хто відповіли неправильно, сідають ближче до вчителя і той пояснює їм складні моменти, і знову ставить запитання. Ті, хто відповіли правильно – пересідають на задні парти. Решта пересуваються ближче до вас. Так працюєс, поки всі не засвоять тему.

Дві зірки й побажання (взаємооцінювання)

 • Застосовується для оцінювання творчих робіт учнів, творів, есе. Учитель пропонує перевірити роботу однокласника. Коли учні коментують роботи один одного, вони не виставляють оцінки, а вказують на два позитивні моменти – «дві зірки» – і на один момент, який потребує доопрацювання – «побажання»

Однохвилинне есе

Техніка, яка використовується з метою представлення учнями зворотного зв’язку про вивчене з теми. Для написання есе вчитель може поставити такі запитання: Що найголовніше ти дізнався сьогодні? Які питання залишилися для тебе незрозумілими?

Вимірювання температури

Метод використовують для виявлення того, наскільки учні правильно виконують завдання. Для цього діяльність учнів призупиняється запитанням: «Що ми робимо?». Відповідь на поставлене запитання – демонстрація розуміння завдання або процесу його виконання. У разі роботи в парах або групах учитель просить пару або групу продемонструвати процес виконання завдання. Інші спостерігають

Мовні зразки (підказки)

Учитель періодично дає учням мовні зразки (вислови, підказки),які допомагають будувати відповідь.

Наприклад:

 • Основною ідеєю (принципом, процесом) є _____, тому що_______

Трихвилинна пауза

Учитель надає учням трихвилинну паузу, яка дає можливість учням обдумувати поняття, ідеї уроку, пов’язати з попереднім матеріалом, знаннями, досвідом, а також визначитися із незрозумілими моментами.

 • Я змінив/змінила своє ставлення до….
 • Я дізнався/дізналася більше про….
 • Я здивувався/здивувалася тому, що…
 • Я відчув/відчула… Я ставився/ставилася до …

Тижневий звіт

У кінці навчального тижня кожному учневі пропонується дати відповіді на запитання:

 • Чому я навчився за тиждень?
 • Що для мене залишилося нез’ясованим?
 • Які запитання я б поставив учням, якби був учителем?
Опубліковано в Методичні рекомендації

▪Prometheus https://prometheus.org.ua/
▪EdEra https://www.ed-era.com/
▪edX https://www.edx.org/
▪Coursera https://www.coursera.org/
▪Matific https://www.matific.com/ua/uk/home/
▪Khan Academy https://www.khanacademy.org/
▪Доступна освіта https://dostupnaosvita.com.ua/
▪iLearn https://ilearn.org.ua/
▪Be Smart https://besmart.study/
▪ЗНО-ОНЛАЙН https://zno.osvita.ua/
▪Відкритий Університет Майдану https://vum.org.ua/
▪Codecademy https://www.codecademy.com/
▪Duolingo https://uk.duolingo.com/
▪Lingva.Skills https://lingva.ua/
▪Hogwarts is here http://www.hogwartsishere.com

Опубліковано в РЕКОМЕНДОВАНІ РЕСУРСИ

 

 Микола Неустроев  порівняв 34 сервіси для відеозв'язку за наявністю 5 важливих функцій, а також за вартістю і кількістю учасників в одному дзвінку. Результат можна подивитися у вигляді тексту і таблиць - кому як зручніше.

 Стаття складається з 4 розділів. У перших трьох ми вивчимо безкоштовні, тимчасово безкоштовні і платні рішення, а в останньому подивимося на сервіси для групових текстових чатів: зазвичай вони теж надають можливості для відеодзвінків, хоч і в урізаному вигляді.

Ми виділили 5 функцій, які, на наш погляд, особливо важливі для відеоконференцій:

 1. Підключення до зборів за посиланням без реєстрації;
 2. Шерінг екрану;
 3. Відправка файлів і зображень в чат;
 4. Запис дзвінка;
 5. Інтеграція з календарем G Suite або Microsoft 365, для швидкого планування зустрічей.

Ми оцінюємо безкоштовний тариф кожного сервісу по 5-бальній шкалі: по одному балу за функцію.

Щоб огляд був предметним, ми відразу ввели обмеження:

 • не оцінюємо інтерфейс і дизайн, тому що у всіх програм він приблизно однаковий;
 • не оцінюємо якість зв'язку, тому що це суб'єктивно і сильно залежить від особистого досвіду;
 • не розглядаємо детально безпеку дзвінків, тому що з точки зору простих користувачів сервіси практично не відрізняються один від одного за цим критерієм;
 • не згадуємо можливість дзвонити зі смартфона, тому що мобільні додатки є у всіх розглянутих програм.

В кінці кожного розділу є зведена таблиця і короткі висновки - вони стануть в пригоді, якщо ви не хочете читати статтю повністю.

Про всяк випадок попереджаємо, що більшість посилань в статті ведуть на відповідні сторінки продуктів на сайті Remote - це наш каталог сервісів для віддаленої роботи.

1. Безкоштовні відеоконференції для команд від 20 осіб

У першому розділі ми розглянемо безкоштовні сервіси для відеозв'язку, в яких може телефонувати невелика команда з 20 осіб.

У цю добірку потрапили:

 • Zoom
 • Skype
 • Messenger Rooms
 • Google Meet (ex-Hangouts)
 • Jitsi Meet
 • U Meeting
 • 8x8 Video Meetings
 • GlobalMeet Collaboration
 • Starleaf

Zoom - один з найпопулярніших інструментів для відеозв'язку, який однаково підходить як маленьким командам, так і великим корпораціям. Сервіс став по-справжньому популярним: наприклад, нещодавно саме з його допомогою актори з «Володаря Кілець» зідзвонювалися , щоб пригадати минуле.

Прославився Zoom і скандалами з безпекою. Однак, критичні проблеми були усунуті, а компанія отримала уроки і зміцнила захист свого застосування.

За нашою п'ятибальною шкалою для оцінки важливих функцій Zoom набирає 5 з 5 балів навіть у безкоштовному тарифі. Невеликий спойлер - це єдиний сервіс в огляді, який може цим похвалитися.

Переконливо виглядає і велика кількість учасників в безкоштовному тарифі. Єдиний мінус - кожна зустріч обмежена 40 хвилинами. Але ж треба якось заманювати людей на платний тариф.

Дідок Skype від Microsoft поки ще на коні. Програма набирає 4 з 5 балів з важливих функцій: не вистачає тільки синхронізації з календарем. Варто зауважити, що тепер підключитися до дзвінка в Skype можна за посиланням, без реєстрації та скачування додатків.

Радує, що відеоконференції не обмежені за часом, проте максимальне число учасників менше, ніж в Zoom.

Зовсім недавно Meet був рішенням для особистих потреб, а потреби бізнесу вирішував його платний побратим Hangouts. Тепер це єдиний сервіс з широким набором безкоштовних функцій.

Google Meet не поступається Zoom за кількістю учасників у безкоштовній версії. При цьому зустрічі в Meet можна проводити по 60 хвилин без перерви (у Zoom по 40 хвилин).

Однак з важливих функцій безкоштовний тариф набирає всього 2 бали: для підключення до зустрічі обов'язково потрібен аккаунт в Google, в чаті можна передавати файли, а запис дзвінків доступна тільки в платному тарифі. Окремо варто зауважити, що у сервісу немає десктопного додатка, тому все навантаження йде на браузер, що може вплинути на їхню роботу.

Хороша новина в тому, що до 30 вересня 2020 року в Google Meet безкоштовно доступні всі розширені функції, в тому числі участь у зустрічі до 250 чоловік, онлайн-трансляції і запис дзвінків. Після 30 вересня додаткові можливості будуть доступні тільки по підписці на пакет онлайн-сервісів G Suite.

Хлопці з Facebook несподівано увірвалися на ринок відеоконференцій в травні цього року і відразу запропонували конкурентоспроможне рішення, причому повністю безкоштовне. За важливих функцій Rooms набирає 3 з 5: поки немає запису дзвінків і інтеграції з календарем. Максимальне число учасників - 50 осіб.

Створювати дзвінок можна з програми Messenger від Facebook, на веб-сторінці соцмережі або з Instagram. Скоро функція для запуску дзвінка також з'явиться в WhatsApp - ще одній програмі, яким володіє корпорація.

Jitsi Meet це популярна програма з відкритим вихідним кодом. Її можна встановити у себе на сервері або скористатися безкоштовною веб-версією.

По можливостях сервіс набирає 4 балів з 5: на жаль, в чаті можна обмінюватися тільки текстовими повідомленнями. Технічно можливо підключити до 75 учасників, але розробники програми не рекомендують перевищувати поріг в 30 чоловік, щоб не було проблем зі зв'язком.

Рішення від CyberLink програє конкурентам за безкоштовними можливостям: один созвона вміщує всього 25 учасників і обмежений 30 хвилинами. Проте, доступні 4 з 5 важливих функцій, тому сервісом цілком можна користуватися.

Примітно, що платний тариф Enterprise може похвалитися повноцінним наскрізним шифруванням дзвінків.

8x8 Video Meetings - маловідомий сервіс, але він заслуговує на увагу, адже за можливостями його можна порівняти зі Skype і Messenger Rooms.

Безкоштовний тариф дозволяє підключати до 50 осіб без обмежень по тривалості сесії. Майже всі необхідні функції теж є.

Програма від компанії PGi мало того займає в нашій добірці перше місце по максимальному числу учасників, так ще й спілкуватися в GlobalMeet Collaboration можна без обмежень за часом. До того ж є майже всі важливі функції.

Варто мати на увазі, що з якоїсь причини зайти під російським IP на головний сайт компанії не виходить: відбувається перенаправлення на google.com. Можна включити VPN або скористатися регіональною версією сайту - наприклад, для Великобританії .

 

У базовій версії Starleaf найскромніші можливості з усіх безкоштовних додатків, але програма все одно гідна згадки. Підключати до дзвінка можна 20 учасників, а кожна сесія обмежена 45 хвилинами.

За важливих функцій сервіс набирає 3 з 5 балів: запис дзвінка доступна лише в платному тариф, а чат дозволяє обмінюватися тільки текстовими повідомленнями.

Компанія Cisco, щоб не відставати від конкурентів, розширила можливості безкоштовного тарифу: тепер на ньому можна підключати до 100 чоловік, з тривалістю сесії до 50 хвилин. Доступні 3 з 5 ключових функцій.

Гідний варіант, якби не одне «але» - програма доступна на території Росії тільки через партнерів. Можна зареєструватися через VPN, вказати в профілі іншу країну і спокійно користуватися безкоштовним тарифним планом, але можуть виникнути складності при переході на платний тариф.

У будь-якому випадку, якщо ви живете не в Росії, то базовий тариф від Webex Meetings можна розглядати як конкурентоспроможне безкоштовне рішення для відеозв'язку.

Вердикт ЩОДо безкоштовних програм

На ринку представлено багато сервісів для зручної та безкоштовної відеозв'язку.

Масові відеоконференції до 100-125 чоловік можна організувати в Zoom, Google Meet, Cisco Webex Meetings і GlobalMeet Collaboration. Якщо вам достатньо 50 учасників, то до списку доступних рішень приєднуються Skype, Messenger Rooms і 8x8 Video Meetings.

Ложкою дьогтю можуть стати обмеження на тривалість однієї сесії, які вводять деякі сервіси на своїх безкоштовних тарифах.

Підключення по посиланню без реєстрації, запис дзвінка, інтеграція з календарями Google і Microsoft, а також шеринг екрану є майже у всіх додатках. Однак поки що рідкістю є повнофункціональний чат, в який можна надіслати не тільки текстові повідомлення, але також файли і зображення - цим можуть похвалитися тільки Skype, Zoom і Messenger Rooms.

2. Тимчасово безкоштовні сервіси для відеозв'язку

Деякі сервіси, не володіючи повноцінним безкоштовним тарифом, проте зробили частину своїх можливостей загальнодоступними на час пандемії. Таких героїв небагато, але вони варті уваги. Як і в першому розділі, розглянемо тільки ті програми, в яких можна підключити як мінімум 20 осіб.

В добірку потрапили:

 • Lifesize
 • AnyMeeting Video Conferencing
 • Sangoma Meet
 • VideoMost SaaS

Lifesize пропонує тимчасовий безкоштовний тариф, на якому можна підключати до 25 учасників без обмежень по тривалості відеоконференцій. Акція діє півроку з моменту створення облікового запису.

За важливих функцій сервіс набирає 3 бали з 5: чат тут звичайний, а запис дзвінків доступна тільки в платному тарифі.

Звертаємо увагу, що російська версія сайту не працює - зате доступна англійська версія .

Сервіс AnyMeeting Video Conferencing до кінця року став повністю безкоштовним, включаючи найдорожчий тариф.

Функціональність програми на хорошому рівні: є все з нашого списку важливих функцій, крім відправки файлів в чат. Однак кількість учасників невелика: через веб-інтерфейс можуть підключатися тільки 30 чоловік.

Компанія Sangoma вирішила зробити свій інструмент для відеозв'язку тимчасово безкоштовним. Sangoma Meet дозволяє підключати до 50 осіб без обмежень за часом. За ключових функцій рішення набирає 2 бали з 5: є можливість підключатися по посиланню і показувати свій екран. Компанія не повідомляє, коли додаток знову стане платним.

Вітчизняний сервіс для відеоконференцій запустив безкоштовний тариф, який діє 3 місяці з моменту передплати. На цьому тарифі можна підключати до дзвінка до 30 осіб. За важливих функцій програма набирає 4 бали з 5.

Вердикт ЩОДО тимчасово безкоштовних програм

Якщо вас не влаштовують безкоштовні рішення, але все-таки хочеться заощадити, то можна розглянути і тимчасові акції. Однак варто пам'ятати, що в якийсь момент карета перетвориться на гарбуз.

3. Порівняння платних сервісів для відеозв'язку

Припустимо, безкоштовних можливостей вам недостатньо, і ви зрозуміли, що в будь-якому випадку доведеться витрачатися на платні інструменти. Не поспішайте завантажувати додатки, які на слуху через їх безкоштовного тарифу. Варто порівняти всі доступні варіанти за ціною і можливостям.

Повноцінне порівняння всіх функцій всіх тарифів не входить в завдання нашого огляду. Однак ми порівняємо тарифи по головним параметрами - кількістю доступних учасників і вартості.

Ціни в порівнянні вказані в розрахунку на одного організатора - того, хто може створювати зустрічі. Саме такий підхід до ціноутворення поширений серед рішень для відеоконференцій. Варто враховувати, що до вартості можуть бути зверху додані податки.

Попереджаємо, що ми не включили в таблицю ряд сервісів:

 • У яких немає платних тарифів: Skype, Messenger Rooms, Jitsi Meet;
 • У яких платний тариф не збільшує доступне число учасників в порівнянні з безкоштовним: 8x8 Video Meetings, GlobalMeet Collaboration;
 • У яких платний тариф є пакетом офісних програм і оплачується за кожного користувача, а не за організатора: Google Meet, Microsoft Teams.

У багатьох рішень є свої особливості в тарифах:

 • Zoom дозволяє до 9 організаторів на тарифі за $ 15. Тариф за $ 20 допускає вже від 10 до 99 організаторів, але крім вартості за кожного організатора сам тариф варто ще $ 200 в місяць. Таким чином, реальна вартість за організатора буде варіюватися від $ 22 до $ 40, залежно від кількості куплених ліцензій. Крім цього, Zoom дозволяє купити надбудову, яка збільшує тільки чисельність учасників. На тарифі за $ 15 така надбудова варто для одного організатора $ 65 за 500 учасників і $ 105 за 1000 учасників.
 • У Cisco Webex Meeting тариф за $ 27 доступний тільки при замовленні мінімум 5 ліцензій на місяць.
 • У Lifesize тариф за $ 15 доступний тільки при замовленні мінімум 15 ліцензій на місяць.
 • У Whereby тариф Pro за $ 15 дається одному організатору. Однак тариф Business командний і надається всій організації відразу. На вартість тарифу Business впливає не кількість учасників, а вказану кількість «кімнат» - просторів для спілкування.
 • Платний тариф сервісу StarLeaf вимагає купити мінімум 5 ліцензій.
 • У Vonage ціна однієї ліцензії залежить від їх кількості. Зазначена в порівнянні вартість в $ 28 доступна при оплаті від 5 до 20 ліцензій для тарифу Premium.
 • У TrueConf Online , крім тарифу на одного організатора, є груповий тариф, при якому організатором созвона може виступити будь-який учасник групи.

Вердикт ЩОДо платних програм

Вартість за популярний сервіс Zoom буде середньої в порівнянні з конкурентами, якщо вам достатньо 9 організаторів. Але якщо вам потрібно більше, то доведеться вже вважати індивідуально, наскільки вигідним буде для вас це рішення.

Є програми, які дозволяють підключати 250-300 учасників, і обходяться дешевше Zoom на будь-яких тарифах: це Lifesize і LogMeIn GoToMeeting .

Якщо вам досить 100 учасників, то є й інші недорогі рішення: Cisco Webex Meetings , Zoho Meeting , Proficonf , Eyeson і ezTalks . Але потрібно мати на увазі, що на тарифах понад 100 учасників їх ціна може виявитися не такою вигідною.

На жаль, якщо ваша команда набагато менше 100 чоловік, то заощадити на платних тарифах у вас не вийде - $ 8-10 це мінімальна вартість платного тарифу у всіх сервісів.

Частина сервісів стоять помітно дорожче інших. Іноді у високу ціну є наочне пояснення. Наприклад, тарифи можуть включати пакети хвилин для дзвінків на мобільні або міські номери.

4. Безкоштовні можливості в програмах для робітників чатів

У цьому розділі розглянемо сервіси, головна функція яких - командна листування. Зазвичай в таких інструментах є і групові відеодзвінки, але їх можливості поступаються спеціалізованим рішенням. Хоча для багатьох команд цього може бути достатньо.

Зміст добірки:

 • Slack
 • Microsoft Teams
 • Discord
 • Workplace
 • Flock
 • Wickr

Не будемо зупинятися на можливостях і тарифах цих сервісів в цілому, а розглянемо їх тільки з точки зору відеоконференцій.

Заздалегідь уточнимо, що ми не включили в огляд такі рішення як Rocket.Chat, Twist, Chanty, Fleep, Zulip. Причина в тому, у них немає вбудованих можливостей для відеодзвінків або ж вони знаходяться в пробному режимі, а значить ненадійні.

Slack це популярне рішення для командної листування, проте в плані відеозв'язку його можливості обмежені.

У безкоштовному тарифі можна телефонувати лише удвох, а важливих функцій для відеозв'язку зовсім немає. Тому безкоштовна версія програми набирає 1 бал з 5.

У платному тариф вже можна підключати до 15 учасників і показувати екран співрозмовника. Але запис розмови і підключення до нього людей поза командою відсутні в Slack зовсім.

З плюсів варто відзначити, що в Slack є модулі до популярних рішень для відеозв'язку. За рахунок цього можна швидко запускати дзвінки прямо з чату .

У плані дзвінків Teams не тільки перевершує побратимів по групі, але і дає фору профільним рішенням для відеоконференцій. Дозволяється підключати до 300 учасників, в тому числі по посиланню без реєстрації.

По функціях рішення від Microsoft набирає 4 з 5 балів: на жаль, запис розмови доступна тільки в платному тарифі.

Discord - безкоштовний командний чат, задуманий для об'єднання спільнот геймерів і гиків. Але на хвилі пандемії багато хто звернув увагу на цей сервіс, тому що його можна використовувати і для вирішення бізнес-завдань.

Зазвичай Discord дозволяє підключати під час відеодзвінка всього лише до 10 осіб, але максимальний поріг учасників тимчасово підвищили до 25 осіб.

Однак Discord це все-таки не інструмент для бізнесу, тому тут не можна підключити до зустрічі тих, хто не зареєстрований в сервісі, а також тут немає інтеграції з календарями і немає можливості записувати відео. Тому з точки зору ключових функцій Discord набирає 2 бали з 5.

У сервісі Workplace від Facebook за відеозв'язок відповідає інструмент Workplace Rooms .

З точки зору числа учасників і наявності важливих функцій Workplace Rooms ідентичний своєму побратиму Messenger Rooms, але він володіє додатковими функціями для бізнесу.

У плані основних функцій для відеоконференцій безкоштовний і платний тарифи Workplace не відрізняються.

Сервіс Flock схожий на Slack, в тому числі по частині ціноутворення та можливостей для відеодзвінків. У безкоштовної версії можна телефонувати лише 1 на 1, але навіть такий дзвінок буде обмежений 20 хвилинами. При цьому ніяких важливих функцій для відеозв'язку немає, крім повноцінного чату. Разом програма набирає 1 бал з 5.

У платній версії можна підключати до 20 осіб - трохи більше, ніж у Slack. Але можливості для дзвінків все одно залишаються такими ж бідними, як і на безкоштовному тарифі.

Wickr це програма, розроблена для максимальної безпеки і приватності: все спілкування в ній проходить з використанням наскрізного шифрування. Воно ж «end-to-end encryption» або E2EE.

Додатково радує, що безкоштовний тариф цілком функціональний і дозволяє підключати до відеодзвінків до 30 учасників.

Однак варто мати на увазі, що Wickr це не повноцінне бізнес-рішення на кшталт Slack, а скоріше аналог Telegram.

Вердикт ЩОДО програмам для робітників чатів

Популярний Slack не дуже підходить для відеоконференцій, тим більше в безкоштовній версії. Замість розвитку власних функцій для відеозв'язку він пішов по шляху посилення інтеграції з уже існуючими сервісами. Те ж саме можна сказати і про багато його аналоги, в тому числі Flock.

Якщо ви працюєте в екосистемі Microsoft або готові на неї перейти, то можна розглянути Microsoft Teams. Ця програма навіть у безкоштовному тарифі дає великі можливості для листування та підтвердження замовлення до 300 осіб, що є рекордом з усіх інструментів, розглянутих в статті.

Workplace і Discord підійдуть не всім, але у них теж є інструменти для відеоконференцій в невеликих командах.

А багато конкурентів з цієї ніші взагалі поки не надають власного вбудованого рішення для відеозв'язку, покладаючись в цьому питанні тільки на інтеграції зі сторонніми сервісами.

 

Ми постаралися зробити вичерпний і актуальний гайд по підбору рішення для відеозв'язку.

Якщо ж вам потрібно підібрати сервіс для виконання іншого завдання, наприклад, таск-менеджер, корпоративну базу знань, чат або онлайн-сховище, то вам допоможе наш проект Remote . На сайті ви знайдете короткі характеристики сервісів, їх опис, скріншоти і посилання на офіційні ресурси.

 
 
 
 
 
 
 
Опубліковано в РЕКОМЕНДОВАНІ РЕСУРСИ