Фільтрувати матеріали за датою: січня 2020

31 січня 2020 року в акмеоклубі вчителів української мови й літератури педагоги обговорили тему "Комунікативний ідеал учителя-словесника." Про особливості педагогічного дискурсу  та про аудіальну інтерпретацію літературних творів на уроках літератури розповіла Гапон Л.О., PhD, методистка ТКМЦНОІМ. Про вагомість інтернет-іміджування української філології йшлося у виступі вчительки-методистки ТЗОШ№27 Смертіної О.С. Про вокально-сценічну культуру вчителя, про голос як інструмент педагогічного впливу  розказала хормейстерка ЦТДЮ Т.Г. Дмитрук-Тимченко.

Програма курсу

Методика викладання української літератури в контексті впровадження концепції «Нова українська школа» (28 год)

Пояснювальна записка

В умовах інформаційного полікультурного простору стала особливо важливою суспільна роль учителів української мови і літератури, істотно підвищились вимоги до якісного рівня їхньої професійної підготовки. З огляду на динамічний розвиток сучасного літературно-мистецького процесу, зміщення акцентів у системі цінностей людства, оновлення літературознавчої науки, що породжують необхідність зміни технологій вивчення української літератури, зросла значущість літературознавчої компетентності в професійно-особистісній структурі педагога-філолога. Відтак у просторі післядипломної освіти словесників виникає проблема реформування літературознавчої та оновлення методичної підготовки на засадах компетентнісного підходу.

У курсі викладено й систематизовано наукові ідеї, поодиноко запропоновані в наукових розвідках чи спеціальних монографіях. Ці ідеї мотивують до поглибленого засвоєння знань і сприяють професійному зростанню вчителів-словесників, стимулюють до постійної самоосвіти і самовдосконалення у фаховій діяльності.

Метою викладання курсу є підвищення професійної підготовки сучасного вчителя-словесника, формування дослідницьких якостей, розвиток творчого потенціалу його особистості, здібностей та самостійності у пошуку нестандартних рішень методичних проблем.

Основними завданнями вивчення курсує:

–      поглибити знання вчителів стосовно методологічних та психолого-педагогічних засад, специфіки викладання літератури в школі й особливостей літературного розвитку учня;

–      схарактеризувати актуальні проблеми методики викладання шкільного курсу «українська література» у ХХІ ст.;

–      простежити історію розвитку науки та методики викладання української літератури в школі, історичну зміну методів її викладання;

–      висвітлити взаємозв’язок сприйняття та аналізу літературного твору;

–      демонструвати вміння та навички організації в загальноосвітньому навчальному закладі ІІ–ІІІ ступеня таких процесів:

 • читання, інтерпретації, аналізу тексту художнього твору з урахуванням його родової та жанрової специфіки;
 • засвоєння питань історії та теорії світової літератури школярами;
 • мовної діяльності учнів, їхньої літературної творчості;
 • формування читацьких стратегій, інтересів, компетенцій;
 • виховання, навчання та розвитку особистості учня засобами художнього слова.

Слухачі курсу повинні знати:

–      предмет, об’єкт, мету, структуру, напрями методики викладання української літератури ХХІ ст.;

–      зміст, структуру, мету, специфіку шкільного курсу «Українська література», принципи, інноваційні методи та прийоми його викладання в школі ХХІ ст.;

–      специфіку сучасного уроку української літератури, його структури та критеріїв ефективності відповідно до Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. № 1392, ідей «Концептуальних засад реформування середньої школи «Нова українська школа»»;

–      проблему типології інноваційних уроків літератури;

–      етапи вивчення літературного твору в школі, особливості вивчення художніх творів;

–      специфіку вивчення питань теорії та історії літератури в середніх і старших класах;

–      інтегративні методи вивчення літератури в системі міжпредметних зв’язків дисциплін гуманітарного циклу.

Слухачі курсу повинні вміти:

–      планувати та організовувати працю на інноваційних засадах;

–      моделювати і проводити уроки літератури з урахуванням сучасних тенденцій розвитку методики викладання літератури в школі;

–      формувати літературну предметну компетентність учнів;

–      раціонально використовувати інноваційні методи та прийоми викладання літератури, зокрема аналізу художнього твору на уроках літератури;

–      інтегрувати процес викладання української літератури в системі міжпредметних зв’язків дисциплін гуманітарного циклу.

Освітня програма

Сучасні теоретико-методологічні засади й наукові основи методики викладання української літератури в ХХІ ст. Основні напрями методики викладання української літератури у ХХІ ст.  Естетизація навчання (Л. Нежива). Екзистенційно-діалогічне навчання (В. Токмань). Естетизація навчання (С. Жила). Філософізація навчання (Ю. Бондаренко). Компаративне навчання (А. Градовський). Технологічне навчання (А. Ситченко). Психологізація навчання (В. Уліщенко). Структуральне навчання (В. Шуляр). Тезаурус учителя-словесника (В.Іванишин).

Аналіз (інтерпретація, розкодування) літературного твору. Методологічні проблеми вивчення літературного твору в сучасному літературознавстві. Принципи, методи, способи, прийоми аналізу художнього твору. Підходи й алгоритми, відповідність методів аналізу естетичній природі тексту, певному художньому напряму та творчому методу письменника. Аналіз літературного твору в школі. Текстоцентрична й читацькоцентрична парадигми вивчення літературного твору в школі. Формування предметної літературної компетентності.

Сучасний урок української літератури.Типологія уроків. Методичні структури уроків різних типів. Особливості проведення інтегрованих та нестандартних уроків Методичні структури компетентнісно орієнтованого уроку (Н. Бібік), компетентнісно-діяльнісного уроку літератури (В.Шуляр), особистісно зорієнтованого уроку (С. Подмазін). Реалізація наскрізних змістових ліній на уроках літератури. Формування ключових компетентностей на уроках української літератури.

Педагогічні технології викладання української літератури. Завдання методики викладання літератури в контексті концепції «Нова українська школа». Діалог культур як методологія та форма сучасної освіти. Інтерактивні методи викладання літератури. Метод проектів та його роль у формуванні умінь та навичок учнів. Візуалізація. Сторітелінг. Відео-, аудіопрезентація, мультимедійні технології викладання української літератури. Ейдетика як навчальна технологія. Вивчення літератури за опорними схемами та образними асоціаціями. Інтегративні методи вивчення літератури в системі міжпредметних зв’язків дисциплін гуманітарного циклу.

Формування читацької грамотності за версією PISA на уроках літератури. Компетентнісні завдання на уроках літератури. Робота з текстами різних стилів. Реалізація інфо- та медіаграмотності на уроках літератури.

Оцінювання на уроках літератури. Оцінювання рівня сформованості компетентностей. Контрольне й формувальне оцінювання на уроках української літератури. Методика проведення формувального оцінювання. Рефлексія і зворотній зв'язок. ІТ-інструменти для здійснення формувального оцінювання.

Навчально-тематичний план

№ з/п Змiст курсу Розподіл годин
всього лекц. прак.
1. Сучасні теоретико-методологічні засади й наукові основи методики викладання української літератури в ХХІ ст. 4 4 -
2. Аналіз (інтерпретація, розкодування) літературного твору 6 2 4
3. Сучасний урок української літератури. 4 2 2
4. Технології викладання української літератури 6 2 4
5. Формування читацької грамотності за версією PISA на уроках літератури 4 2 2
6. Оцінювання на уроках літератури 4 2 2
  Усього 28 14 14

Навчальний контент

 1. Ващук О. В. Інтеграція та інтегративний підхід як основа формування готовності вчителя до роботи з обдарованими дітьми : сутність, шляхи реалізації // Вісник Житомирського державного університету. Серія : Педагогіка. Вип. 5 (71). – Житомир, 2013. – С. 103–109.
 2. Галич О. А. та ін. Теорія літератури : підручник. – К. : Либідь, 2008. – 488 с.
 3. Дроздовський Д. Компетентності літератури. – К. : Альфа, 2019. – 105 с.
 4. Іванишин В. П. Нариси з теорії літератури. – К. : Академія, 2010. – 253 c.
 5. Костусенко О. Ю., Шелехова Г.Т., Гнаткович Т.Д. Оцінювання навчальних досягнень учнів 5-11 класів з української мови та літератури. – Ужгород, 2018 р. – 92 с
 6. Куцевол О. М. До нових висот методичної науки // Методичний пошук учителя-словесника. Вип. 5. – Вінниця, 2016. – С. 7–15.
 7. Марко В. Аналіз художнього твору. – К.: Академвидав, 2015. – 256 с.
 8. Мірошниченко Л.Ф. Методика викладання світової літератури в середніх навчальних закладах : Підручник. – К. : Вища школа, 2007. – 415 с.
 9. Наливайко Д. Теорія літератури й компаративістики. – К., 2006. – 347 с.
 10. Нікітіна О. В. Педагогічний дискурс учителя-словесника. – К., 2013. – 338 с.
 11. Пасічник Є.А. Методика викладання української літератури в середніх навчальних закладах : навчальний посібник. – К.: Ленвіт, 2000. – 348 с.
 12. Пометун О. Енциклопедія інтерактивного навчання. – К., 2006. – 141 с.
 13. Пультер С.О., Лісовський А.М. Методика викладання української літератури в школі : курс лекцій для студентів-філологів. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2009. – 144 с.
 14. Романишина Н. Нова інтерпретація феномену креативності // Нова педагогiчна думка. Вип. 2 (86). – Рівне, 2016. – С. 59–61.
 15. Сиротенко В. П. Історія української літератури ХХ сторіччя та методика її викладання. – К., 2016. – 391 с.
 16. Ситченко А.Л.Теоретико-методичні засади аналізу художнього твору в шкільному курсі літератури : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. д-ра пед. наук : 13.00.02 – теорія і методика навчання (українська література) / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – К., 2005. – 40 с.
 17. Ткаченко А. Мистецтво слова. Вступ до літературознавства. – К., 2003. – 208 с.
 18. Токмань Г.Л. Методика навчання української літератури в середній школі: Підручник. – К. : Академія, 2012. – 310 с.
 19. Читання і письмо для критичного мислення. Адаптований переклад з анг. / Алан Кроуфорд, Е. Венди Саул, Самуел Метьюз, Джеймс Макінстер; за заг. ред. Олени Пометун. Режим доступу: https://www.ar25.org/article/tehnologiya-chytannya-ta-pysmo-dlya-rozvytku-krytychnogo-myslennya-chpkm.html#simple-table-of-contents-1
 20. Фасоля А. Читацька компетентність: що формуємо, що і як перевіряємо й оцінюємо. Дивослово.2017р. № 9. С.13-15.
 21. Яценко Т. Тенденції розвитку методики навчання української літератури в загальноосвітніх навчальних закладах (друга половина ХХ – початок ХХІ століття). – К., 2016. – 360 с.
 22. PISA : читацька грамотність / уклад. Т. С. Вакуленко, С. В. Ломакович, В. М. Терещенко.  – К. : УЦОЯО, 2017. – 123 с.

Форми контролю

Теми для самостійного опрацювання

1. Профільне вивчення української літератури.

2.Методологічні підходи до проблеми студіювання літератури сучасних літературних критиків.

3. Реалізація міжпредметних зв’язків на уроках української літератури.

4. Методика вивчення оглядових тем у курсі української літератури.

Форми практичних робіт –інтерактивне заняття, тренінг, воркшоп, моделювання уроків різних типів.

Форми підсумкового контролю успішності навчання – інформаційні повідомлення, інтернет-публікації, ментальна карта уроку, концепція проекту – нова ідея, модель уроку.

Засоби діагностики успішності навчання –усне опитування, співбесіда, інтерв’ю, виконання індивідуальних завдань.

Опубліковано в ПРОГРАМИ КУРСІВ

29 січня 2020 року в ТСШ№3 відбулося заняття в інтерактивній школі українського словесника. Спікер - Леся Гапон, PhD, методистка ТКМЦНОІМ. Філологи обговорили такі актуальні аспекти діяльності вчителя НУШ, як:

 • планування роботи,
 • формувальне оцінювання, 
 • академічна доброчесність,
 • індивідуальна освітня траєкторія,
 • ІКТ-грамотність,
 • компетентнісний підхід.

27 січня 2020 року в ТНПУ ім В.Гнатюка  відбувся обласний етап учнівської олімпіади з УМЛ. 

Список переможців обласного етапу

 • Мерецька Анна Вікторівна, 8 клас , ТУГ - 3 місце
 • Сивак Валерія, 9 клас, ТУГ - 1 місце
 • Лепявко Катерина, 10 клас , ТУГ - 1 місце
 • Пановик Петро, 10 клас, ТСШ№17 - 2 місце
 • Лукащук Василь, 11 клас, ТСШ№3 - 1 місце
 • Турчин Софія, 11 клас, ТУГ - 1 місце
Опубліковано в ОЛІМПІАДА
Понеділок, 20 січня 2020 13:51

Списки курсантів - 2020

Програма «Загальнопрофесійні освітні технології та інструменти діяльності педагогічних працівників»

№ п/п Назва спецкурсу Автор, викладач Години
28. Мовна комунікація в педагогічній діяльності Гапон Леся Олексіївна 18
ЗПМ 28_1  02.06. 2020; 04.06.2020; 09.06. 2020; 11.06.2020; 18.06.2020

Штепа

Оксана ЗЗСО 28

Марусяк

Марія ТСШ 29

Федак

Юлія ТСШ 29

Паньків

Валентина ЗЗСО 28

Дика

Надія ЗЗСО 11

Кавецька

Світлана ЗЗСО 11

Марчук

Ольга ЗЗСО 11

Дудяк

Олександра ЗЗСО 19

Бойко

Оксана ЗЗСО 19

Ковальчук

Леся ЗЗСО 19

Федорович

Галина ЗЗСО 19

Скушка

Олеся ЗЗСО 19

Бей

Галина ЗЗСО 26

Бережинська

Антоніна ЗЗСО 26

Іваник

Галина ЗЗСО 26

Іордан

Леся ЗЗСО 26

Кавецька

Наталя ЗЗСО 26

Кобилянська

Галина ЗЗСО 26

Ножак

Людмила ЗЗСО 26

Зубкова

Лілія ЗЗСО 14

Прожога

Олеся ЗЗСО 14

Солтис

Тетяна ТНВК ШЛ 15
ЗПМ 28_2

 20-21.01.2020, 10-11.02.2020, 17.02.2020 

Козак

Ольга ТСШ 7

Береза

Людмила ТСШ 7

Гунтик

Ольга ТСШ 3

Патряк

Лариса ТСШ 17

Чирська

Наталія ТУГ

Зуляк

Галина ТУГ

Сеник

Надія ТНВК ШЛ 6

Оксана

Таран ЗЗСО 4

Галина

Скурська ЗЗСО 8

Руслана

Огороднік ЗЗСО 8

Галина

Бараннікова ЗЗСО 8

Бойчук

Віра ЗЗСО 8

Ваврик

Галина ТНВК 28

Стецюк

Ірина ТНВК 28

Бурич

Марія ЗЗСО Чернихів

Кошин

Любов ЗЗСО Чернихів

Мельничук

Лілія ЗЗСО Чернихів

Палихата

Надія ЗДО 25

Троян

Ірина ЗДО 25

Зазуляк

Діана ЗДО 25

П'єх

Ольга ЗДО 5

Ковальчук

Любов ТКМЦНОІМ
ЗПМ 28_3  12.05-22.05. 2020 

Гладун

Любов ЗДО 15

Зола

Галина ЗДО 15

Лебідь

Наталя ЗДО 15

Мариніна

Галина ЗДО 15

Саламанюк

Лілія ЗДО 26

Семчишин

Уляна ЗДО 26

Скора

Людмила ЗДО 26

Янківська

Галина ЗДО 26

Ростецька

Оксана ЗДО 26

Боднарчук

Віра ЗДО 26

Занько

Ольга ЗДО 26

Яремчук

Лариса ЗДО 29

Дячук

Віра ЗДО 34

Свіргун

Лариса ЗДО 34

Сорока

Олена ЗДО 34

Балук

Надія ЗДО 34

Дорожовська

Марія ЗДО 34

Філь

Тетяна ЗДО 27

Марчило

Неля ЗДО 27

Чорна

Любов ЗДО 27

Пронів

Наталія ЗДО 30

Бурин

Лариса ЗДО 30

Кучабська

Галина ЗДО 30

Бінявська

Світлана ЗДО 30

Програма «Науково-методичні підходи до удосконалення освітнього процесу»

№ пп Назва спецкурсу Автор, викладач Години
15. Інтерперетація літературного твору на уроках літератури рідного краю та уроках позакласного читання Гапон Леся Олексіївна 8
 08-15.05. 2020  

Семенець

Галина ЗЗСО 4

Якубишина

Галина ЗЗСО 4

Юрин

Світлана ЗЗСО 14

Вороняк

Тетяна ТСШ 29

Злепко

Галина ТСШ 29

Похила

Лілія ТСШ 29

Чіпак

Олександра ТСШ 29

Яшкін

Руслана ТНВК СШЛ 21

Островська

Надія ТНВК СШЛ 21

Писуляк

Наталія ТНВК СШЛ 21

Залуцька

Ольга ЗЗСО 20

Колодійчук

Євгенія ЗЗСО 20

Заїка

Лідія ЗЗСО Курівці

Цуприк

Леся ЗЗСО 25

Гуцал

Марія ТНВК Колегіум

Ковальчук

Любов ТКМЦНОІМ
16. Актуальні проблеми методики викладання української літератури в Новій українській школі

Гапон Леся Олексіївна

Зарихта Ольга Володимирівна

28
ФФМ-16_1  02-03.03.2020,  23-24.03.2020,  05-06.05.2020 

Михайлів

Петро ТСШ 7

Кольба

Валентина ТНВК ШЛ 6

Ваврик

Ольга ЗЗСО 30

Шимків

Дмитро ЗЗСО 13

Гандзій

Наталія ТСШ 3

Мужилівська

Ольга ТСШ 3

Канак

Валентина ТСШ 3

Сагайдак

Вероніка ТСШ 3

Дрогобицька

Богданна ТСШ 3

Бабіна

Марія ЗЗСО 4

Качанова

Ірина ЗЗСО 16

Ухач

Леся Галколедж

Пискливець

Ольга Галколедж

Лобас

Надія ТНВК ШЛ 2

Чіпак

Юлія ТНВК ШЛ 2

Чортик

Ольга ЗЗСО Курівці

Ваврик

Ольга ЗЗСО 30

Костинська

Стефанія ТСШ 5

Гуцул

Зоряна ТСШ 5

Даценко

Олександра ТНВК Колегіум
ФФМ-16_2  

Палкова

Зоряна ЗЗСО 23

Кліщ

Марія ЗЗСО 23

Лисевич

Любов ЗЗСО 23

Пилипишин

Ганна ЗЗСО 23

Тарасюк

Лариса ЗЗСО 23

Яськів

Галина ЗЗСО 14

Давида

Ольга ЗЗСО 14

Лебедєва

Тетяна ЗЗСО 14

Мричко

Галина ЗЗСО 14

Ващак

Лілія ТСШ 29

Вороняк

Тетяна ТСШ 29

Злепко

Галина ТСШ 29

Миколів

Лариса ТСШ 29

Кропельницька

Тетяна ТСШ 29

Похила

Лілія ТСШ 29

Ситар

Леся ТСШ 29

Чіпак

Олександра ТСШ 29

Гусак

Лілія ТНВК СШЛ 21

Кучерук

Світлана ТНВК СШЛ 21

Шпільман

Лариса ТНВК СШЛ 21

Загребельна

Оксана ТНВК ШЛ 15

Івашків

Наталя ЗДО 14

Мельничук

Оксана ЗЗСО 20

Назарко

Надія ЗЗСО 20
17.

Мовно-риторична освіта в Новій українській школі. Актуальні аспекти лінгвометодики

Гапон Леся Олексіївна

Балящук Марія Михайлівна

32
ФФМ-17_1

Ковальчук

Леся ЗЗСО 19

Дулиш

Людмила ЗЗСО 23

Пасічник

Світлана ЗЗСО 28

Ланг

Людмила ЗЗСО 28

Пальчик

Ольга ЗЗСО 28

Мельничук

Надія ЗЗСО 28

Пюрко

Ольга ЗЗСО 28

Корнят

Оксана ЗЗСО 28

Сольник

Наталія ЗЗСО 14

Волинець

Галина ЗЗСО 10

Гусак

Лілія ТНВК СШЛ 21

Дулиш

Людмила ЗЗСО 23

Заяць

Ірина ЗЗСО 23

Коцяба

Віра ЗЗСО 23

Крайчак

Наталія ЗЗСО 23

Олійник

Марія ЗЗСО 23

Антонів

Юлія ЗЗСО 10

Шеремет

Наталія ЗЗСО 14

Пенкальська

Руслана ЗЗСО 14

Снітовська

Галина ЗЗСО 14

Кадило

Людмила ЗЗСО 10

Пархін

Оксана ЗЗСО 14

Білоус

Галина ТШЛ 15

Вовк

Ірина ТШЛ 15

Цідило

Ольга ТШЛ 15

Шмігель

Олена ТШЛ 15

Басіста

Ольга ЗЗСО 10

Загазей

Оксана ТКГ

Підручняк

Ольга ТКГ
ФФМ-17_2  
 

Зарихта

Ольга Гармонія

Мельник

Марія Гармонія

Чуба

Марія ТСШ 3

Коцюруба

Ірина ТСШ 3

Петрокушин

Руслана ТСШ 3

Сватенко

Вікторія ЗЗСО 4

Бабіна

Марія ЗЗСО 4

Костинська

Стефанія ТСШ 5

Зазябла

Надія ЗЗСО 8

Гурська

Наталія ЗЗСО 18

Жизномірська

Ірина ЗЗСО 18

Лабінська

Марія ЗЗСО 18

Мудеревич

Лілія ЗЗСО 18

Пилипчук

Світлана ЗЗСО 18

Когут

Світлана ЗЗСО 18

Чикенда

Надія ЗЗСО 18

Замойська

Ірина ТУГ

Лобас

Надія ТНВК ШЛ 2

Чіпак

Юлія ТНВК ШЛ 2

Васютинська

Ольга ЗЗСО 24

Сосінська

Тетяна ЗЗСО 24

Телев’як

Марія ЗЗСО 24

Осадчук

Наталія ЗЗСО 24

Грицьків

Ірина ЗЗСО 24

Поврозник

Наталя ЗЗСО 24
ФФМ-17_3  
 

Ваврик

Ольга ЗЗСО 30

Простакова

Наталія ТПЛСП

Очеретнюк

Ірина ЗЗСО 16

Козак

Ольга ТСШ 7

Пошпур

Марія ТСШ 7

Луканюк

Марія ТСШ 7

Кучерява

Ольга Галколедж

Божаківська

Мирослава Галколедж

Безкоровайна

Марія Галколедж

Щерба

Зоряна Галколедж

Ваврик

Ольга ЗЗСО 30

Михайлюк

Оксана ЗДО 21

Фляк

Наталія ЗЗСО 24

Сеньків

Тарас ЗЗСО 24

Рудяк

Ольга ЗЗСО 24

Крушельницька

Світлана ЗЗСО 24

Клос

Ірина ЗЗСО 24

Кубішин

Лариса ЗЗСО 24

Карпа

Мар'яна ЗЗСО 24

Загребельна

Наталія ЗЗСО 24

Желізко

Юлія ЗЗСО 24

Гамрецька

Тетяна ЗЗСО 24

Співак

Галина ЗЗСО 24

Шуст

Галина ЗЗСО 24

 

Опубліковано в СПИСКИ КУРСАНТІВ

Новий закон «Про повну загальну середню освіту», що ухвалений українським парламентом 16 січня, містить норму щодо забезпечення академічної доброчесності у сфері загальної середньої освіти.Зокрема, законом встановлений обов'язок учнів та вчителів дотримуватись академічної доброчесності та види відповідальності за виявлені факти її порушення.Забезпечення дотримання принципів академічної доброчесності у школі покладено на керівників та інших педагогічних працівників закладу освіти.

Законом визначено, що порушеннями академічної доброчесності у системі загальної середньої освіти є: академічний плагіат, фабрикація; фальсифікація, списування, обман, хабарництво, необ’єктивне оцінювання.Також порушеннями академічної доброчесності є такі форми обману, як:

 • надання педагогічними працівниками та іншими особами допомоги учням під час проходження ними підсумкового оцінювання (семестрового та річного), державної підсумкової атестації, зовнішнього незалежного оцінювання, не передбаченої умовами та/або процедурами їх проходження;
 • використання учнем під час контрольних заходів непередбачених допоміжних матеріалів та/або технічних засобів;
 • проходження процедури оцінювання результатів навчання замість інших осіб;
 • необ’єктивне оцінювання компетентностей педагогічних працівників під час атестації чи сертифікації.

Педпрацівники, стосовно яких встановлено факт порушення академічної доброчесності

 • не можуть бути залучені до проведення процедур та заходів забезпечення і підвищення якості освіти, учнівських олімпіад та інших змагань;
 • не можуть бути допущені до позачергової атестації, що має на меті підвищення кваліфікаційної категорії або присвоєння педагогічного звання;
 • не можуть отримувати будь-які види заохочення (премії, інші заохочувальні виплати, нагороди тощо) протягом одного року;
 • можуть бути позбавлені педагогічного звання.

Факт порушення академічної доброчесності враховується під час

 • вирішення питання про притягнення педагогічного працівника до дисциплінарної відповідальності;
 • конкурсного відбору на посаду керівника закладу освіти.

Відповідальність учнів за порушення академічної доброчесності

 • зауваження;
 • повторне проходження підсумкового оцінювання;
 • повторне проходження державної підсумкової атестації;
 • повторне проходження відповідного освітнього компонента освітньої програми;
 • позбавлення отриманих із порушеннями академічної доброчесності академічної стипендії, призових місць на учнівських змаганнях, турнірах, олімпіадах, конкурсах.

Рішення щодо факту порушення академічної доброчесності

 • Рішення про встановлення факту порушення педагогічним працівником академічної доброчесності та визначення виду академічної відповідальності приймає педагогічна рада за участю працівника та/або його законного представника.
 • Рішення про академічну відповідальність учнів приймає педагогічний працівник, який виявив порушення академічної доброчесності, або педагогічна рада закладу освіти відповідно до положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти.
 • Рішення про позбавлення учня академічної стипендії, призових місць на учнівських змаганнях, турнірах, олімпіадах, конкурсах, отриманих із порушеннями академічної доброчесності, приймає орган (посадова особа), який їх надав (присвоїв) у порядку, визначеному законодавством.

osvita.ua/school/reform/69534/?fbclid=IwAR1WRekEAiqftmhibCRNHIE4_8Py18DVkoobVWm6Ph0wRALlbbwYlmPaEV8

Опубліковано в Сучасний учитель
СІЧЕНЬ 2020 РОКУ
1.

Інтерактивна школа сучасного вчителя-словесника. Творчий наратив словесника.

29 січня 2020 

Поч. о 14.30

ТСШ№3

Гапон Л.О., 25 48 90

2. Акмеоклуб вчителів УМЛ. Комунікативний ідеал учителя-словесника.

31.01.2020

Поч. о 14.30

ТСШ№5

Гапон Л.О.,25 48 90

3. ХІХ Усеукраїнський конкурс учнівської творчості. Обласний етап.

10.01.2020

Поч о 10.00

 

ТОКІППО

Вівчар А.Д.,

Гапон Л.О.,

25 48 90

4. Учнівська предметна олімпіада. Українська мова й література. Обласний етап.

27.01.2020

Поч о 9.00

ТНПУ

 

Гапон Л.О.,

25 48 90

5. ЗПМ_28_2 Мовна комунікація в педагогічній діяльності

20.01.2020

Поч. о 14.30

ТКМЦНОІМ, каб.45

Гапон Л.О.,25 48 90

6. ЗПМ_28_2 Мовна комунікація в педагогічній діяльності

21.01.2020

Поч. о 14.30

ТКМЦНОІМ, каб.45

Гапон Л.О.,25 48 90

ЛЮТИЙ - початок березня 2020 РОКУ
1. Інтерактивна школа сучасного вчителя.
Інтенсифікація творчої мовленнєвої діяльності на уроках УМЛ.

 26.02.2020

Поч о 10.00

ТЗОШ№22

Гапон Л.О.,25 48 90

2. Бюро інновацій «Інсайт».
Ігрові технології в практиці вчителя-словесника.

20.02.2020

Поч. о 14.30

ТЗОШ№19

Гапон Л.О.,25 48 90

3. Урочиста церемонія вручення нагород учням – переможцям ІІ (міського) етапу мовно-літературних конкурсів.

21.02.2020

Поч. о 14.30

ТУГ

Гапон Л.О.,25 48 90

4. Пленерні уроки у вивченні літератури.  

11.02. 2020

Поч. о 13.00

ТЗОШ№4

Ковальчук Л.М., 521283

Гапон Л.О., 25 48 90

5

Інтерактивна школа сучасного вчителя.

Педагогічне проектування в діяльності вчителя-словесника.

03.02.2020

Поч. о 14.30

ТНВК№9

Гапон Л.О.,25 48 90

6. Бюро інновацій «Інсайт». Освітні тренди вчителя-словесника (для вчителів УМЛ, зар. літ.)

04.03.2020

Поч.о 14.30

ТСШ№7

Гапон Л.О.,

25 48 90

Ковальчук Л.В.,

521283

7.  Х Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені  Тараса Шевченка: усеукраїнський етап. 08.02.2020 ТСШ№3

Гапон Л.О.,25 48 90

8. ХХ Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика: усеукраїнський етап.

29.02.2020

Поч. о 9.00

ТУГ

Гапон Л.О.,25 48 90

9. ЗПМ_28_2 Мовна комунікація в педагогічній діяльності.

10.02.2020

Поч. о 14.30

ТКМЦНОІМ,

каб.45

Гапон Л.О.,25 48 90

10. ЗПМ_28_2 Мовна комунікація в педагогічній діяльності.

11.02.2020

Поч. о 14.30

ТКМЦНОІМ,

каб.45

Гапон Л.О.,25 48 90

11. ЗПМ_28_2 Мовна комунікація в педагогічній діяльності.

17.02.2020

Поч. о 14.30

ТКМЦНОІМ,

каб.45

ТКМЦНОІМ,

каб.45

 12. ФМ_16_1 Актуальні проблеми методики викладання української літератури в Новій українській школі

02.03.2020 Поч.

о 14.30

ТКМЦНОІМ,

каб.45

 

ТКМЦНОІМ,

каб.45

ТРАВЕНЬ 2020 РОКУ

з/п

Вебінари для вчителів української мови й літератури Термін Для участі у вебінарі зайдіть за 10- 15 хв до початку у вебінарну кімнату за покликанням
1. Основні аспекти мовленнєво-методичної компетентності сучасного вчителя в умовах дистанційного навчання

 6.05.2020

поч 12.00

https://go.mywebinar.com/hkzm-pxzg-gqlk-mcqj
2. Оцінювання учнів (поточне і формувальне, підсумкове; у синхронному й асинхронному режимах) в умовах дистанційного навчання

 11.05.2020

поч 12.00

https://go.mywebinar.com/hkzm-pxzg-gqlk-mcqj
3 Формування читацької грамотності в умовах дистанційного навчання

14.05.2020

поч о 12.00

https://go.mywebinar.com/hkzm-pxzg-gqlk-mcqj
4 T-mistechko #4. Оцінювання рівнів сформованості компетентностей учнів основної школи (для вчителів УМЛ)

19 травня

Поч. о 12.00

https://go.mywebinar.com/hkzm-pxzg-gqlk-mcqj
5. Створення розвиткового освітнього середовища в класі та в умовах дистанційного навчання

22.05.2020

поч о 12.00

https://go.mywebinar.com/hkzm-pxzg-gqlk-mcqj
 6 ФФМ-16_1 Актуальні проблеми методики викладання української літератури в Новій українській школі

5 травня

Поч. о 14.00

https://go.mywebinar.com/hkzm-pxzg-gqlk-mcqj
 7 ФФМ-16_1 Актуальні проблеми методики викладання української літератури в Новій українській школі

7 травня

Поч. о 14.00

https://go.mywebinar.com/hkzm-pxzg-gqlk-mcqj
 8 ФФМ_15 Інтерперетація літературного твору на уроках літератури рідного краю та уроках позакласного читання

8 травня

Поч. о 14.00

https://go.mywebinar.com/hkzm-pxzg-gqlk-mcqj
 9 ЗПМ 28_3 Мовна комунікація в педагогічній діяльності

12 травня

Поч. о 14.00

https://go.mywebinar.com/hkzm-pxzg-gqlk-mcqj
 10 ЗПМ 28_3 Мовна комунікація в педагогічній діяльності

13 травня

Поч. о 14.00

https://go.mywebinar.com/hkzm-pxzg-gqlk-mcqj
 11 ФФМ_15 Інтерперетація літературного твору на уроках літератури рідного краю та уроках позакласного читання

15 травня

Поч. о 14.00

https://go.mywebinar.com/hkzm-pxzg-gqlk-mcqj
 12 ЗПМ 28_3 Мовна комунікація в педагогічній діяльності

18 травня

Поч. о 14.00

https://go.mywebinar.com/hkzm-pxzg-gqlk-mcqj
 13 ЗПМ 28_3 Мовна комунікація в педагогічній діяльності

21 травня

Поч. о 14.00

https://go.mywebinar.com/hkzm-pxzg-gqlk-mcqj
 14 ЗПМ 28_3 Мовна комунікація в педагогічній діяльності

23 травня

Поч. о 14.00

https://go.mywebinar.com/hkzm-pxzg-gqlk-mcqj
ЧЕРВЕНЬ 2020 РОКУ
1. Онлайн-консультування вчителів УМЛ з питань завершення навчального року
2. Онлайн-консультування вчителів УМЛ з питань організації читацької діяльності школярів на літніх канікулах
3. Онлайн-консультування вчителів УМЛ з питань удосконалення професійної майстерності
4. Розроблення методичних рекомендацій з актуальних питань викладання української мови й літератури
5. Онлайн-обговорення перспектив розвитку мовно-літературної галузі згідно з проєктом нового Держстандарту загальної середньої освіти
 6. ЗПМ 28_1 Мовна комунікація в педагогічній діяльності

02 червня

Поч. о 10.00

https://go.mywebinar.com/hkzm-pxzg-gqlk-mcqj
 7. ЗПМ 28_1 Мовна комунікація в педагогічній діяльності

04 червня

Поч. о 10.00

https://go.mywebinar.com/hkzm-pxzg-gqlk-mcqj
 8. ЗПМ 28_1 Мовна комунікація в педагогічній діяльності

09 червня

Поч. о 10.00

https://go.mywebinar.com/hkzm-pxzg-gqlk-mcqj
 9. ЗПМ 28_1 Мовна комунікація в педагогічній діяльності

11 червня

Поч. о 10.00

https://go.mywebinar.com/hkzm-pxzg-gqlk-mcqj
 10. ЗПМ 28_1 Мовна комунікація в педагогічній діяльності

18 травня

Поч. о 10.00

https://go.mywebinar.com/hkzm-pxzg-gqlk-mcqj
Опубліковано в Плани і звіти
Продовжується прийом конкурсних робіт на дитячий літературний конкурс ПероДактиль 2020 року!
ЗареєструватисЯ та подати конкурсну роботу можна на  сайті https://perodaktyl.com.ua/у розділі ВЗЯТИ УЧАСТЬ
Не забудьте ознайомитись з ПРАВИЛАМИ КОНКУРСУ.
Учасники

1. Діти віком від 8 до 16 років включно.
На момент закінчення терміну подання робіт учаснику має вже виповниться 8 років, проте ще не виповниться 17.
2. Територіальних обмежень немає. Брати участь у Конкурсі можуть діти, які проживають у будь-якому куточку Землі.
3. За достовірність авторства роботи відповідальність несе особа, що її прислала. У разі виявлення плагіату організаційний внесок не повертається.

Вікові категорії та номінації

Учасники Конкурсу розподіляються за віковими категоріями, в кожній з яких, передбачаєтьсятри премії в номіаціях «Проза» та «Поезія»:

 • 8 -10 років
 • 11-13 років
 • 14-16 років
Вимоги до робіт

1. До участі в конкурсі допускаються твори, написані лише українською мовою, які раніше не друкувались, не розповсюджувались будь-яким чином, і права на які не були передані третім особам.
2. Обмежень щодо жанру, теми, стилю та кількості поданих робіт немає. Твір має бути завершеним. Маємо лише прохання утриматись від релігійних та політичних тем.
3. Обсяг прозового твору – не більше 35 000 знаків, загальний обсяг поезій – до 20 000 знаків.
4. Колективна творчість не приймається.
5. Адміністрація Конкурсу має право відмовити Учаснику в допуску його роботи за власним розсудом без пояснення причини. В такому випадку організаційний внесок повертається учаснику в повному обсязі.

Нагороди

На власників І, ІІ та ІІІ місць у кожній з вікових категорій переможців чекають цінні призи від Організаторів та Партнерів Конкурсу.

Також передбачено інші спеціальні призи та подарунки.

Терміни проведення

Збір конкурсних робіт:
25 жовтня 2019 – 29 лютого 2020 року

I етап відбору:
1 березня 2020 року – 7 квітня 2020 року

ІІ етап відбору (фінал):
7 квітня 2020 року – 30 квітня 2020 року

Публікація на сайті повного списку учасників ІІ етапу:
до 15 квітня 2020 року

Оголошення підсумків Конкурсу та нагородження переможців:
17 травня 2020 року

Організаційний внесок

120 грн. якщо автор подає одну Конкурсну роботу та по 100 грн. за кожну наступну.

Конкурсна робота – це один завершений прозовий твір обсягом до 35 000 знаків або до 5 (включно) поетичних творів, загальним обсягом до 20 000 знаків.

Опубліковано в Інші конкурси
 • 890 років з часу народження Кирила Туровського (1130-1182), освітнього діяча, проповідника;
 • 570 років з часу народження Юрія Дрогобича (справжнє ім’я та прізвище - Юрій Котермак) (1450-1494), філософа, астронома, першого українського доктора медицини, діяча східноєвропейського Відродження; автора першої відомої друкованої книги, написаної українцем;
 • 450 років з часу народження Памва Беринди (1570-1632), мовознавця, письменника;
 • 400 років з часу народження Лазаря Барановича (1620-1693), письменника, церковного, політичного діяча; 
 • 350 років з часу народження Самійла Величка (1670-1728), історика, козацького літописця;
 • 8 січня - 85 років з дня народження Василя Симоненка (1935-1963), письменника, журналіста;
 • 27 січня - 230 років з дня народження Петра Гулака-Артемовського (1790-1865), письменника, перекладача;
 • 30 січня - 90 років з дня народження Всеволода Нестайка (1930-2014), письменника, класика української дитячої літератури;
 • 31 січня - 150 років з дня народження Володимира Перетца (1870-1935), філолога, академіка Української академії наук;
 • 20 лютого - 115 років з дня народження Уласа Самчука (1905-1987), письменника, публіциста, журналіста;
 • 25 лютого - 170 років з дня народження Володимира Барвінського (1850-1883), громадського діяча, історика, письменника, перекладача, видавця;
 • 28 лютого - 190 років з дня народження Григорія Ґе (1830-1911), письменника, художника;
 • 19 березня - 125 років з дня народження Максима Рильського (1895-1964), письменника, перекладача, літературознавця, громадського діяча, академіка Академії наук УРСР;
 • 19 березня - 90 років з дня народження Ліни Костенко (1930), письменниці, громадської діячки;
 • 23 квітня - 100 років з дня народження Григорія Тютюнника (1920-1961), письменника;
 • 24 квітня - 100 років з дня народження Дмитра Білоуса (1920-2004), письменника, літературознавця, критика, перекладача;
 • 26 квітня - 130 років з дня народження Миколи Зерова (1890-1937), письменника, літературознавця, критика, перекладача, репресованого;
 • 5 травня - 120 років з дня народження Юрія Липи (1900-1944), письменника, публіциста, лікаря, громадського та політичного діяча;
 • 22 травня - 180 років з дня народження Марка Кропивницького (1840-1910), режисера, драматурга, актора, засновника українського професійного театру;
 • 28 липня - 140 років з дня народження Володимира Винниченка (1880-1951), письменника, драматурга, художника, політичного та державного діяча;
 • 1 серпня - 120 років з дня народження Олександра Копиленка (1900-1958), письменника, педагога, критика;
 • 23 вересня - 120 років з дня народження Володимира Кубійовича (1900-1985), вченого, історика, географа, енциклопедиста, громадського та політичного діяча, організатора та головного редактора "Енциклопедії українознавства";
 • 29 вересня - 175 років з дня народження Івана Карпенка-Карого (справжнє прізвище - Тобілевич) (1845-1907), письменника, драматурга, актора, режисера;
 • 18 жовтня - 130 років з дня народження Олени Курило (1890-1946), вченої, філолога, педагога, репресованої;
 • 28 листопада - 130 років з дня народження Зінаїди Тулуб (1890-1964), письменниці, перекладачки;
 • 14 грудня - 180 років з дня народження Михайла Старицького (1840-1904), письменника, драматурга, режисера, перекладача, культурного, громадського діяча;
 • 24 грудня - 100 років з дня народження Святослава Караванського (1920-2016), філолога, письменника, журналіста, політв’язня радянського режиму.

 

Опубліковано в Календар філолога

Інститут філології Київського університету імені Грінченка оголошує Всеукраїнський конкурс літературної творчості для учнів 8-11 класів  "Березневі містерії". Детальніше - у завантаженні.

Опубліковано в Інші конкурси
Сторінка 1 із 2