Фільтрувати матеріали за датою: червня 2021
Динаміка розвитку людства потребує вироблення у здобувачів освіти затребуваних життєвих умінь для подолання викликів сучасного соціуму. Розвиток аналітичного й критичного мислення, креативності, ініціативності, навичок комплексного розв’язання проблем, формування потреби активного самонавчання впродовж життя, виховання мовної стійкості, стресостійкості, гнучкості взаємопов’язані з формуванням компетентного мовця, національно свідомої, цілісної особистості.
Навчати мови – це передусім формувати в учнів уміння усвідомлювати й доцільно використовувати багатство її виражальних засобів, виробити потребу здобувати інформацію з різних джерел, оцінювати й використовувати її для ефективної комунікації, висловлювати й відповідально обстоювати власну думку й позицію відповідно до ситуації спілкування.
Зважаючи на це для успішної соціалізації здобувачі освіти мають усвідомити потребу в щоденному послуговуванні державною мовою, виявляти ціннісне ставлення до неї, розглядати майстерне володіння мовою як необхідну умову самореалізації в усіх життєвих сферах.
Соціалізації та громадянській активності здобувачів освіти, їхньому академічному поступові в здобутті освіти, вмотивованості до навчання, свідомому вибору подальшого життєвого шляху сприятиме перехід освіти до школи формування компетентностей, потрібних у ХХІ сторіччі.
У вересні 2020 року Кабінетом Міністрів України затверджено Державний стандарт базової середньої освіти. Державний документ ґрунтується на Законі України «Про освіту». Перелік ключових компетентностей та вмінь у Державному стандарті визначено з урахуванням «Рекомендацій Європейського Парламенту та Ради Європи щодо формування ключових компетентностей освіти впродовж життя», але доповнено з урахуванням викликів сучасного суспільства.
Державний стандарт визначає мету та принципи освітнього процесу в закладах базової середньої освіти, дає загальну характеристику змісту навчання, містить вимоги до обов’язкових результатів навчання й орієнтири для оцінювання їх. Документ відображає ключові компетентності, які мають бути сформовані у школярів після закінчення кожного з двох циклів – адаптаційного (5-6 класи) і базового предметного навчання (7-9 класи).
Для всіх ключових компетентностей у документі визначено вміння, що є наскрізними. Це, зокрема, читання з розумінням, уміння висловлювати власну думку усно й письмово, критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творча діяльність, ініціативність, уміння конструктивно керувати емоціями, оцінювання ризиків, розв’язування проблем, здатність співпрацювати з іншими людьми.
У Державному стандарті визначено зміст ключової компетентності «вільне володіння державною мовою», обов’язкові результати навчання здобувачів освіти відповідно до засад та принципів Концепції НУШ. Ці результати буде застосовано для здобувачів базової середньої освіти, починаючи з вересня 2022 року. Тобто за новим стандартом розпочнуть навчання ті учні, які зараз є третьокласниками Нової української школи.
Державний стандарт базової середньої освіти оприлюднено на сайті Кабінету Міністрів за покликанням: https://www.kmu.gov.ua/.../pro-deyaki-pitannya-derzhavnih....
Тож 2021/2022 навчальний рік є перехідним між дією чинного Державного стандарту і впровадженням нового державного документа. Упродовж року вивчення української мови здійснюватиметься за чинними програмами:
у 5 – 9 класах за навчальною програмою: Українська мова. 5 – 9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. К.: Видавничий дім «Освіта», 2013 (зі змінами, затвердженими наказом МОН України від 07.06.2017 №804);
у 10 класі – за навчальними програмами (рівень стандарту та профільний рівень), що затверджені наказом МОН України від 23.10.2017 № 1407;
в 11 класі – за навчальними програмами, затвердженими наказом МОН України від 28.10.2010 № 1021, крім рівня стандарту; рівень стандарту – зі змінами, затвердженими наказом МОН України від 14.07.2016 № 826.
Навчальні програми розміщені на офіційному сайті МОН України за покликанням: https://mon.gov.ua/.../zagalna.../navchalni-programi.
Держстандарт є основою для створення нових освітніх програм (типової й модельних навчальних програм з української мови). Постає необхідность мобілізації наукового потенціалу, досвіду вчителів-практиків для створення, розроблення й пілотування нових навчально-методичних матеріалів.
З огляду на формування особистості компетентного учня, важливо спрямовувати зусилля на становленні компетентного мовця й компетентного читача. Необхідність цієї роботи підтверджують дані запровадженого й підтримуваного Організацією економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) міжнародного дослідження якості освіти PISA, у якому Україна вперше взяла участь у 2018 році. Дослідження якості освіти PISA створює умови для змін і реформування вітчизняної освітньої системи на основі обміну досвідом із країнами-учасницями міжнародного дослідження, спираючись на власні культурні й освітні традиції.
Дослідженням PISA поставлено за мету визначити рівень розвитку здатності підлітків читати, розуміти й інтерпретувати різноманітні тексти, зміст яких може бути корисним щодня; оцінити, як учні зможуть оперувати навчальними здобутками в ситуаціях можливих життєвих труднощів і викликів. Конкретні показники результатів виконання завдань для учасників дослідження дають змогу стверджувати, що базового рівня читацької грамотності не досягли 25,9 % українських учнів. Менше 4 % учасників проєкту досягли найвищого рівня. Кожен четвертий 15-річний учень в Україні має низький рівень читацької грамотності. Отже, наші учні за рівнем розвитку читацької компетентності відстають від середнього рівня порівняно з країнами-учасницями орієнтовно на один рік.
Варто зазначити, що міжнародне дослідження PISA має на меті не оцінювання засвоєння шкільної програми учнями, а їхню здатність застосовувати навчальні здобутки в життєвих ситуаціях і вимірює сформованість читацької грамотності, що передбачає досягнення базового рівня читацької компетентності здобувачів освіти.
У національному звіті PISA-2018 наведено таке тлумачення терміна читацька грамотність − «це здатність учня / студента сприймати, аналізувати, використовувати й оцінювати письмовий текст задля досягнення певних цілей, розширювати свої знання й читацький потенціал, а також посилювати свою готовність брати активну участь у житті суспільства» [Національний звіт за результатами міжнародного дослідження якості освіти PISA-2018 / кол. авт. : М. Мазорчук (осн. автор), Т. Вакуленко, В. Терещенко, Г. Бичко, К. Шумова, С. Раков, В. Горох та ін. ; Український центр оцінювання якості освіти. Київ : УЦОЯО, 2019. 439 с. URL : http://testportal.gov.ua/.../12/PISA_2018_Report_UKR.pdf, с. 93].
У процесі аналізу результатів сформованості читацької грамотності PISA-2018, найуживаніших помилок учасників проєкту можна визначити низку викликів, які стоять перед учителями-словесниками України. Передусім необхідно розвивати інтерес і любов учнів до процесу читання, ретельно добирати для роботи на уроках української мови навчальні тексти різних видів і стилів мовлення, інформація й проблеми яких зацікавлять нинішніх учнів і відповідатимуть їхнім потребам й уподобанням. Треба пропонувати завдання й запитання, які школярі зможуть застосовувати для знаходження способів розв’язання повсякденних життєвих проблем.
Наступний виклик – технологічний. В Україні оцінювання здійснювали у паперовому форматі, тому українські учасники не працювали із завданнями, що передбачали роботу з онлайн-текстами (завданнями на пошук та аналіз інформації з інтернет-джерел. PISA-2021 буде комп’ютеризованою). Необхідно взяти до уваги видозміни формату комп’ютерного варіанту PISA-2018, які відбулися в інших країнах:
• внесено електронні тексти;
• додано множинний текст (інтерпретація й узагальнення інформації із декількох відмінних одне від одного джерел);
• змін набула тематика текстів. Зміст багатьох текстів містить оцінку використання інформації в мережі Інтернет, зокрема розпізнавання достовірності сайтів і онлайн-документів.
Українські й закордонні вчені висловлюють думку, що високий рівень читацької грамотності є не лише основою для успіхів в інших галузях і напрямах освіти, а й передумовою для плідної участі в більшості сфер дорослого життя.
У цьому контексті загострюється необхідність створення умов для повноцінного розвитку компетентного мовця. У центрі освітнього процесу сьогодні – учень з його потребами, мотивами, цінностями, намірами. Тож опанування української мови повинно сприяти кращій соціалізації особистості, формуванню в неї вмінь ефективної комунікативної взаємодії. Здобувачі освіти мають засвоювати мовні явища й категорії не як щось абстрактне, обов’язкове для запам’ятання, а як інструментарій мовленнєвого вчинку. Важливо акцентувати не на розпізнаванні, класифікуванні мовних явищ, не на мовному розборі, а на правилах комунікативно доцільного використання одиниць усіх рівнів мови в усному й писемному мовленні, зокрема приділяти увагу труднощам слововживання, складним випадкам правопису, нормам узгодження мовних одиниць, культурі слова тощо. Завдання мають обов’язково передбачати й формування в учнів умінь оволодіння різними техніками і прийомами читання, що дають змогу ефективно працювати з інформацією, критично оцінювати й інтерпретувати її, розуміти текст і підтекст, створювати власні тексти різної жанрово-стильової належності тощо.
В українській лінгводидактиці склалася традиція реалізувати виховний потенціал навчального предмета шляхом роботи з текстовим дидактичним матеріалом, зміст яких спрямовано на формування патріотизму, ціннісного ставлення до мови, українського народу, рідного краю. Уривки творів, що застосовують як матеріал для вправ, спонукають учнів успішно взаємодіяти у процесі розв’язання типових для їхнього віку життєвих проблем, адже учень (учениця) аналізує різні ситуації, висловлює власне ставлення до подій або вчинків, виділяє учасників спілкування, визначає їхні наміри; висловлює адекватні почуття і враження від почутого й прочитаного; засвоює морально-етичні й психологічні принципи спілкування і співпраці тощо.
Однак поза увагою вчителів почасти перебувають такі можливості тексту, як визначення головної й другорядної інформації, фіксування інформації різними способами, виконання логічних дій (аналіз, синтез, порівняння, класифікування, узагальнення, виявлення тези й доказів; добір власних аргументів; формулювання висновків), «переведення» тексту з одного стилю в інший; переведення тексту в інший формат: таблицю, схему, малюнок, а також естетика мови.
Особливим викликом 2021/2022 навчального року залишається проблема якісного надання освітніх послуг в умовах невпинного загострення епідемічної ситуації в країні.
Об’єктивна потреба в застосуванні нового педагогічного досвіду зумовила те, що в ключі найефективніших способів навчання онлайн зосереджується на розробленні вправ для набуття в учнів навичок онлайнового самостійного й командного виконання навчальних вправ, а також самостійного – вправ для поточного й підсумкового контролю освітніх результатів.
Оскільки навчання дистанційно може здійснюватися в синхронному і асинхронному режимах, то, відповідно, зміст і характер вправ, методичне забезпечення їх виконання повинні залежати від особливостей співпраці учня і вчителя в умовах цих двох режимів .
Синхронний режим, коли всі учасники освітнього процесу одночасно перебувають у вебсередовищі, передбачає співпрацю вчителя й учнів у реальному часі. Це може бути відео-, аудіозв’язок, спілкування в чаті. Перевагою синхронності є одночасний зворотний зв’язок, миттєве залучення учасників у визначений час. Зворотний зв’язок має бути постійним і своєчасним. Ефективним є застосування інтерактивних вправ, розташованих на різноманітних електронних ресурсах, наприклад, LearningApps.org що спонукає учнів до повторення, узагальнення і систематизації знань, формування в них стійких умінь і навичок. Крім того, можливість відразу перевірити правильність виконання вправ і завдань спонукає здобувачів освіти до рефлексії.
Прикметною ознакою сучасного освітнього процесу є змішане навчання, що зумовлює поєднання традиційних і новітніх технологій, які в результаті їх поєднання й змішування допомагають реалізувати поставлені завдання. Змішане навчання передбачає зміщення акцентів із пасивного засвоєння знань до їх самостійного здобування, що сприяє розвиткові самоосвітніх умінь здобувачів освіти. Необмежений доступ до інформації, у тому числі навчальної, що розміщена на різноманітних електронних носіях, уможливлює формування в здобувачів освіти вмінь працювати з інформацією.
У цих умовах відбувається зміна видів діяльності суб’єктів освітнього процесу: можна не просто прослухати новий матеріал у дистанційному режимі, а й обговорити його. Це формує в здобувачів освіти уміння працювати разом, аналітичні, комунікативні вміння, сприяє розвиткові критичного мислення.
Учитель стає не ретранслятором навчальної інформації, а фасилітатором, консультантом, що докорінно змінює його функції в освітньому процесі;
ГОРОШКІНА О.М., НОВОСЬОЛОВА В.І. https://www.facebook.com/groups/505688203677039/
Опубліковано в Методичні рекомендації

Результати VІ заключного етапу  Міжнародного проєкту-конкурсу «Тарас Шевченко єднає народи»

Протоколи: https://www.facebook.com/ShevchenkoUnitesPeoples

У номінації: «Мій Шевченко: музично-театральний»

Диплом ІІІ ступеня:

 • ТЗОШ No16 ім.В.Левицького ,,Тополя’’ 7 клас. Україна, м. Тернопіль 

У номінації "Відеоформат: співана"

Диплом ,,Мистецька надія'':

 • Квартет "Нушики". ,,Тополя'' (Дворянська Марта, Мороз Вікторія, Решнюк Максим, Механюк Арсеній). Україна, м. Тернопіль. 7 р. 

Диплом І ступеня:

 • Христина Гела "Не тополю високую" . КЗТМР "ЦТДЮ". Україна, м. Тернопіль. 34 р.

Диплом ІІ ступеня:

 • Олександра Матвєєва ,,Зацвіла в долині...'' Україна, м. Тернопіль. 9 р. 
 • Вокальний ансамбль ,,Росинки''. "Зоре моя вечірняя" Україна, м. Тернопіль. КЗ ТМР "ЦТДЮ" 

У номінації "Відеоформат: читана"

Диплом І ступеня:
 
 • Яна Ярка "Стала весна" Україна, м. Тернопіль. 6 р.
 • учні 2-Б класу Тернопільської класичної гімназії Макух Є., Ходзінський Б., Гоцко А., Атаманчук А.) Заповіт" (мова виконання -українська, англійська, італійська, німецька) Україна, м. Тернопіль. 7 р.
 • Роза Данилюк "Село" Україна, м. Тернопіль. 7 р.
 • Марта Олійник "Іду я тихою ходою" Україна, м. Тернопіль. 8 р.
 • Мілана Малайко ,,Русалка" (фрагмент)Україна, м. Тернопіль. 10 р.
 • Софія Кріль ,,Якби ви знали паничі...''Україна, м. Тернопіль. 9 років.
 • Домініка Валідуда ,,І досі сниться..." Україна, м. Тернопіль. 13 р.
 • Марта Бачинська "Реве та стогне Дніпр широкий"Україна, м. Тернопіль. 11 р.
 • Аліна Щирба ,,Садок вишневий коло хати'' (мова виконання - англійська), Україна, м. Тернопіль. 12 р.
 • Софія Цьох ,,Лілея'' Україна, м. Тернопіль. 11 р.
 • Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №3 з поглибленим вивченням іноземних мов (Городиловська Ангеліна, Мельничук Марта, Шулик Максим, Кирилюк Тетяна) "Така її доля..."  15 р.
 •  Анна та Ольга Яремко. Вірш Марії Шипи ,,Зірка Кобзаря'' ТЗОШ№ №22 . Україна, м. Тернопіль.
 • Банах Ангеліна ,,Заповіт" (мова виконання - англійська).Україна, м. Тернопіль. 15 р.
 • Юлія Рудакевич ,,Мені однаково, чи буду...'' (мова виконання - англійська) Україна , м. Тернопіль. 16 р.
 • Наталія Шеліга ,,Мені однаково, чи буду…'' Україна, м. Тернопіль. 16 р.
 • Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №3 з поглибленим вивченням іноземних мов Тернопільської міської ради (Мандзій Аріана, Чесніковський Максим, Нікітенко Тетяна, Кирилюк Тетяна, Зубар Ірина) "Думи мої, думи мої" (мова виконання - англійська, українська, французька, німецька).Україна, м. Тернопіль. 16 р.
 • Володимир Савчук "Думи мої, думи мої..."Україна, м. Тернопіль. 67 р. КЗТМР "ЦТДЮ". 

 Диплом ІІ ступеня:

 • Каріна Зварич Уривок з поеми "Сон" Україна, м. Тернопіль. 9 р.
 • Учні 5-Б класу, Тернопільської спец. школи І-ІІ №17 ім. В. Вихруща з поглибленим вивчення іноземних мов."Челендж до дня народження Т.Шевченка" Україна, м. Тернопіль. 10 р.
 • Галина Баган ,,Заповіт'' (мова виконання - англійська)Україна, м. Тернопіль. 12 р.
 • Вероніка Баран ,,Садок вишневий коло хати'' (мова виконання - німецька) Україна, м. Тернопіль. 12 р.
 • Богдан Бойку ,, Мені тринадцятий минало" Україна, м. Тернопіль. 14 р.
 • Колективна робота Тернопільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 13 ім. Андрія Юркевича
 • Христина Подільчук "У нашім раї на землі..." Україна, м. Тернопіль. 16 р.
 • Юлія Бугера ,,Тополя'' (мова виконання - англійська) Україна, м. Тернопіль. 15 р.
 • Соломія Закордонець ,,Думка'' Україна, м. Тернопіль. 15 р.
 • Каріна Тихоліз уривок з містерії ,,Три душі'' Україна, м. Тернопіль. 18 р.

Диплом ІІІ ступеня:

 • Олеся Вуїв"Тобі, Тарасе!" Україна, м. Тернопіль. 7 р.
 • Антоніна Мазурова ,,Полякам'' Україна, м. Тернопіль. 9 р.
 • Мілана Малайко "Русалка" (фрагмент) Україна, м. Тернопіль. 10 р.
 • Поліна Кінаш ,,Садок вишневий коло хати" Україна, м. Тернопіль. 11 р.
 • Богдана Особенко ,,Тополя'' Україна, м. Тернопіль. 14 р.
 • Анастасія Крицька ,,Наймичка'' (уривок) Україна, м. Тернопіль. 17 р.
 • Наталія Баклаженко «Сон» У всякого своя доля Україна, м. Тернопіль. 15 р.
 • Оксана Чайківська ,,Ой три шляхи широкії '' Україна, м. Тернопіль. 25 р.

Дплом "Мистецька надія":

 • Анна Грегоращук ,,На панщині пшеницю жала'' Україна, м. Тернопіль. 9 р.

У номінації: "Мій Шевченко в художньо-прикладному втіленні.Образотворче мистецтво"

Диплом І ступеня:
 • Анастасія Сувалко "Садок вишневий коло хати" Україна, Тернопіль, 7р.
 • Денис Катані "Катерина" Україна, Тернопіль. 7р.
 • Ярина Лонк "Встала весна" Україна, Тернопіль, 7.р
 • Руснак Анна. " Над Дніпровою сагою." Тернопільський ліцей 21- спеціалізована мистецька школа імені Ігоря Герети. 10 р.
 • Єлизавета Панчишин "Садок вишневий коло хати" Україна, Тернопіль. 12 р.
 • Майстренко Аліна ,,Поставлю хату і кімнату..." Тернопільський ліцей 21- спеціалізована мистецька школа імені Ігоря Герети.16 р.
 • Руслан Галушка ,,Нескорена" Тернопільський ліцей N21- спеціалізована мистецька школа імені Ігоря Герети. 14р.
 • Глюз Наталя ,,Мені тринадцятий минало..." Тернопільський ліцей 21- спеціалізована мистецька школа імені Ігоря Герети. 16р.
 • Юлія Слюсар ,,Садок вишневий коло хати" студентка ІІ курсу ДНЗ ТЦПТО. Україна, м. Тернопіль. 17р.
 • Катерина Біла ,,Мені тринадцятий минало" студентка ІІ курсу ДНЗ ТЦПТО. Україна, м. Тернопіль. 16р.

Диплом ІІ ступеня:

 • Приходько Поліна "Встала весна, чорну землю барвінком укрила!" гуаш. 7р.
 • Яна Антонова "Тече вода з-під явора" Україна, Тернопіль 7р.
 • Софія Дмитрів "Садок вишневий коло хати" Україна,Тернопіль. 7р.
 • Костецька Вікторія Андріївн, ,,Хрущі над вишнями гудуть''Україна, Тернопіль10р,
 • Яна Забуга "Світає, край неба пала..." Україна, Тернопіль. 10 р.
 • Юрій Снєжик "Реве та стогне Дніпр широкий". Україна, Тернопіль. 10р.
 • Юрій Завада "Зоре моя вечірняя" Україна, Тернопіль. 9р.
 • Андрій Макара ,,З любов'ю в серці'' Україна м.Тернопіль 13р.
 • Кекляк Каміла ,,Лілея'' Тернопільська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №22. 13 р.
 • Ковтанюк Назарій ,,Мені тринадцятий минало."Тернопільський ліцей 21- спеціалізована мистецька школа імені Ігоря Герети. 13р.
 • Сапіжак Данило ,,Портрет Тернопільський ліцей 21- спеціалізована мистецька школа імені Ігоря Герети. 11р.
 • Перкач Ірина ,,Мені тринадцятий минало…'' Тернопільська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 13 ім. Андрія Юркевича
 • Юлія Посунько ,,Шевченкові твори''. Україна, Тернопіль. 16р.
 • Тетяна Гулич ,,Катерина" Тернопільський ліцей 21- спеціалізована мистецька школа імені Ігоря Герети. 15 р.
 • Бойчук Соломія ,,Думи мої, думи мої'' Україна, Тернопіль 17р.,
 • Гаврилюк Олеся ,За сонцем хмаронька пливе...'' Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ст. №17 ім. В.Вихруща з поглибленим вивченням іноземних мов. 15р.
 • Яна Міль ,,Тополя''. Україна, м. Тернопіль. 14р.
 • Юлія Буряк Портрет Т. Шевченка, Україна, м. Тернопіль. 17р.

 Диплом ІІІ ступеня:

 • Груба Анна-Марія малюнок за мотивом вірша Т.Шевченка "За сонцем хмаронька пливе". Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ст. №17 ім.В.Вихруща з поглибленим вивченням іноземних мов. 10р.
 • Аріадна Черленюк "У бур’янах...". Україна, Тернопіль.9р.
 • Желізняк Христина "Неначе писанка село'' Україна м.Тернопіль12р.
 • Половчук Дмитро ,,Великий льох'' Тернопільська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №22. 11р.
 • Галюк Остап ,,Садок вишневий коло хати…'' Тернопільська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №22. 13р.
 • Ковальчук Анастасія. "У нашім раї на землі..."Тернопільський ліцей 21- спеціалізована мистецька школа імені Ігоря Герети.11 р.
 • Глазунова Катерина ,,Катерина'' Тернопільська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №22. 14р.
 • Ковальова Анастасія, ілюстрація до твору Т.Шевченка "Лілея" Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ст. "17 ім. В.Вихруща з поглибленим вивченням іноземних мов. 15 років
 • Надія Алексеєвич ,,Садок вишневий коло хати''. Україна, Тернопіль, 18р.

Диплом "Мистецька надія":

 • Мацевко Маргарита ,,Садок вишневий коло хати''. Тернопільська класична гімназія. Україна, м. Тернопіль. 8р.
 • Іванців Анастасія "Весна землю оживає"Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ст. ім. В.Вихруща з поглибленим вивченням іноземних мов. 10р.
 • Гаврилюк Анастасія "Тече вода з-під явора...'' Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ст. №17 ім. В.Вихруща з поглибленим вивченням іноземних мов. 11р.
 • Яковишин Софія ,,Світає, край неба палає'' Україна, м.Тернопіль 11р.
 
Опубліковано в Шевченко єднає народи
Четвер, 03 червня 2021 12:29

Звіт за 2020-2021 н.р.

Розвиток педагогічної майстерності вчителя української мови і літератури в компетентнісному методичному просторі міста Тернополя відбувається в інтегративній системі, яка складається із взаємоузгоджених структурно-змістових елементів, що взаємодіють у діяльнісно-творчому, індивідуально-особистісному та акмеологічному аспектах.

Нормативно-правове підґрунтя викладання мови й літератури в системі базової освіти школяра забезпечують інформаційно-організаційні заходи. Зокрема на вебінарі з теми «Філологічна валіза українського словесника на початок навчального року», що відбувся 18 серпня 2020 року, учителів-словесників ознайомлено з документами, які регламентують зміст мовно-літературної освіти учнів в умовах очного, дистанційного та змішаного навчання, наголошено на особливостях коригувального навчання, рекомендовано методичні ресурси для успішного викладання і творчого зростання педагогів у 2020/2021 навчальному році.

Індивідуально-особистісному поступу сприяють коригувально-консультаційні заходи, до яких відносимо консультації учасників конкурсу «Вчитель року», щотижневе консультування педагогів з поточних питань, а також низку індивідуальних консультацій учителів із використанням засобів онлайнового спілкування.

Розширити поле педагогічної діяльності, сформувати професійні вміння, що ґрунтуються на поєднанні практики та теорії, досягнути акмелінгвістичної майстерності дозволяють науково-методологічні заходи, організовані  професійному  співробітництві  із  закладами  вищої  освіти,  а  саме:  наукові педагогічні читання,  присвячені 140-тій річниці від  дня  народження  Василя Сімовича (25 вересня, ТНПУ ім. В. Гнатюка), Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми лінгводидактики в сучасному освітньому середовищі» (6 листопада, ТНПУ ім. В. Гнатюка), онлайн-семінар «Траєкторія професійного розвитку вчителя української мови та літератури» (13 квітня 2021 року, спільно з Західноукраїнським національним університетом), семінар-практикум «Професійна мобільність учителя-словесника в практико-орієнтованому освітньому середовищі нової українськоїшколи» на дискусійній платформі «Мовники» (20 квітня 2021 року, спільно з ТНПУ ім. В. Гнатюка), семінар-тренінг «Роль Володимира Гнатюка у формуванні української науково-культурної парадигми» (25 травня 2021 року, ТНПУ ім. В. Гнатюка).

 Тематикаструктурно-змістовихзаходівобумовленадіяльністю компетентнісному методичному просторі міста Тернополя таких інноваційних організаційних структур, як «Інтерактивна школа сучасного вчителя» та «Комплексне трансфер-містечко інноваційних освітніх можливостей».

22 жовтня 2020 року в рамках роботи п’ятого трансфер-містечка відбулося фахове інтернет-навчання українських філологів з теми «Самооцінювання і взаємооцінювання в системі антропологічній парадигмі». Учасниками підлокації «Лінгводидактична» стали 100 вчителів-словесників. Педагоги опрацювали базові документи для самоаналізу та самооцінки свого професійного розвитку. Як інструменти самооцінювання і взаємооцінювання розглянули рамки професійного розвитку, портфоліо, опрацювали структуру самоаналізу й експертної оцінки уроку української мови й літератури. Усі методичні матеріали та рекомендації викладено на сайті українських філологів міста. 25 березня 2021 року на платформі "Зум" в рамках шостого транфер-містечка інноваційних можливостей для українських філологів проведено заняття з теми «Критеріальні моделі оцінювання та самооцінювання уроків української мови та літератури». Упродовж заняття висвітлено актуальні методичні засади уроку словесності, базові знання про аналіз і самоаналіз уроку, експертне оцінювання уроку, особливості оцінювання уроку словесності. Слухачам запропоновано матрицю експертного оцінювання уроку, побудовану на універсальних параметрах.

 

На інтернет-заняттях в інтерактивній школі сучасного українського словесника висвітлено актуальні в епоху тотальної цифоровізації теми: «Робота з медіатекстом на уроках української мови й літератури» 14 вересня 2020 року, «Особливості мовно-літературної освіти в епоху дигіталізації» 11 грудня 2020 року, «Використання можливостей цифрових додатків для формування діяльнісно-комунікативної компетентності учнів на уроках мови» 22 січня 2021 року, «Створення інноваційного контенту в інтернет-мережі для оцінювання та самооцінювання учнів» 24 лютого 2021 року, "Е-оцінювання, самооцінювання учнів на уроках української мови й літератури" 12 березня 2021 року.

Учителі   обговорили   шляхи   ефективного   використання       ресурсів інтернет-мережі  для  організації  дистанційного  навчання,  види  дистанційних завдань для оцінювання й самооцінювання учнів, можливості платформ «Moodle» і «LearningApps», вебдодатків “Quizlet”, “Flipgrid”; навчилися добирати інформацію з доступних медіаджерел і творчорепрезетувати її на уроці, ознайомилися з інтернет-ресурсами, які дозволяють тренувати різні види мовної діяльності і поєднувати їх у різних комбінаціях, допомагають глибше усвідомити мовні та літературні явища, формувати лінгвістичні здібності, створити комунікативні ситуації, автоматизувати мовні дії, а також забезпечують реалізацію індивідуального підходу й інтенсифікацію самостійної роботи учня.

Професіогенез сучасного вчителя-словесника неможливий без урахування націєтворчого потенціалу мовно-літературної освіти. Про особливості патріотичного та морально-етичного виховання школярів на уроках літератури рідного краю учасники інтерактивної школи сучасного вчителя-словесника говорили 8 жовтня, опрацьовуючи тему «Література рідного краю як засіб патріотичного виховання школярів».

На онлайновому занятті 16 грудня 2020 року порушено проблему формування компетентностей на уроках української літератури, висвітлено роль ігрових прийомів для формування компетентностей, наведено приклади використання низки інноваційних прийомів, зокрема прийому «психодрама», «зміна наративної позиції», «фокфікшн», «метальна карта», «біографічний педагогічний сторителінг».

22 грудня учасники інтерактивної школи окреслили професіограму сучасного вчителя-філолога, спираючись на такі базові акмеологічні інваріанти: креативність (creativity), критичне мислення (critical thinking), комунікація (communication) та командна праця (сollaboration).

29 січня 2021 року для вчителів-словесників проведено онлайнове заняття в     інтерактивній школі сучасного вчителя-словесника заняття з теми "Мовні досягнення людини ХХІ століття як еталон цілевизначення." На вебінарі йшлося про мовну діяльність, яка готує учнів до нових реалій, про спроможність творити власне «я» мовними засобами. Особливу увагу приділено пошуку шляхів для збагачення словникового запасу, критичному аналізу прочитаного / почутого матеріалу, умінню продукувати якісні тексти в інтернет-мережі, формуванню навиків ведення конструктивної дискусії.

22 березня 2021 року для вчителів української словесності проведено вебінар з теми "Аналіз художнього твору на уроках словесності в аспекті компетентнісного підходу". У процесі роботи висвітлено такі шляхи формування ключових компетентностей на уроках словесності. реалізація діяльнісного підходу; використання інтерактивних методів навчання; інтегроване  вивчення      української               літератури зпредметами економічного, природничого циклу, курсами за вибором; кластерні компетентнісно орієнтовані завдання; аналіз та інтерпретація художніх текстів; когнітивні гачки: особисті конструкти-еталони,інтелектуальні ресурси учнів.

6 квітня 2021 року відбувся вебінар для вчителів-словесників з теми "Інновації Держстандарту базової середньої освіти ЗНО 2021, нової редакції Українського правопису: пошук, проблеми, рішення". Висвітлено питання стосовно розвитку ідей Нової української школи в Державному стандарті базової середньої освіти, особливостей реалізації мовно-літературної галузі в типовому навчальному плані, упровадженні Нової редакції Українського правопису: колізії імплементації, інновацій ЗНО 2021.

Одним із шляхів підвищення фахової майстерності вчителів-філологів  є участь в організаційно-творчих заходах, підготовка дітей до мовно-літературних конкурсів, участь учителів у фахових випробуваннях.Інноваційні індивідуальні моделі методичної творчості в зональному турі всеукраїнського конкурсу «Вчитель року 2021» продемонстрували троє вчителів української словесності: Зоряна Палкова (ТЗОШ№23), Володимир Ситар (ТЗОШ№11), Галина Семенець (ТЗОШ№4). Їхні педагогічні ідеї, технологічні карти, майстер-класи, дистанційні уроки засвідчили високий і достатній рівень володіння сучасним лінгводидактичним інструментарієм у дистанційному форматі. Переможницею стала Галина Семенець (ТЗОШ№4).

Лауреатом Усеукраїнського конкурсу «Творчий вчитель – обдарований учень 2021» у номінації "Методична розробка" стала Оксана Гіль, учителька ТЗОШ І-ІІІст. №28 за розробку уроку "Інтеграція медійної грамотності на уроках української літератури у 9 класі як засіб підвищення рівня критичного мислення школярів". На проєкті "Навчаємося дистанційно" Оксана Гіль презентувала урок української літератури в 10 класі з теми : "Драма-феєрія Лесі Українки «Лісова пісня». Оригінальність жанру. Фольклорно-міфологічна основа твору. Особливості композиції".

Компетентнісний досвід професійно-педагогічної дії вчителі отримали під час проведення міських етапів ХI Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка (1 листопада, ТСШ№7), ХХІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика (26 листопада,ТЗОШ№26), міського етапу присвяченого Шевченківським дням усеукраїнського конкурсу учнівської творчості, під гаслом «Об’єднаймося ж, брати мої!» (23 грудня 2020 року, ТКМЦНОІМ).

Про високий рівень умотивованості, технологічної культури, сформованості професійно-педагогічної компетентності вчителів-філологів свідчать результати обласних та всеукраїнських етапів конкурсів.На обласному етапі ХI Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка, який відбувся онлайн 4 грудня, усі семеро переможців міського етапу стали переможцями. Дипломами І ступеня нагороджено: Бартіш Олену (ТНВК ШПЙС), Гаврись Софію (ТЗОШ№27), Гербут Уляну (ТУГ), Олійник Ірину (ДНЗ «Тернопільський центр професійно-технічної освіти». Диплом ІІ ступеня здобула Жаровська Юлія (ТУГ). Диплом III ступеня вибороли: Закордонець Соломія (ТЗОШ№16), Лобас Денис (ТУГ), Малюта Олена (ТСШ№29).На всеукраїнському етапі дипломом ІІ ступеня нагороджено Бартіш Олену (ТНВК ШПЙС), дипломи ІІІ ступеня здобули: Жаровська Юлія (ТУГ); Лобас Денис (ТУГ).Переможцями Всеукраїнського відкритого онлайн-марафону знавців мови імені Петра Яцика, що відбувся у березні 2021 року, стали: 1 місце – учениця 5 класу Бучинська Анастасія; 2 місце – учениця 10 класу Сивак Валерія; 3 місце – Катерина Балабан, учениця 3 класу ТЗОШ№28.

В     обласному літературному конкурсі "Дослідник фольклорних скарбів українців", що відбувся у квітні 2021 року, у номінації "Есе" серед учнів 9–11 класів диплом І ступеня здобула Якубишин Оксана, учениця 11 класу Тернопільської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів №4. За оригінальність відзначено роботи Стасишин Уляни, учениці 7 класу Тернопільської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів №13; Ціцюри Анастасії, учениці 8 класу Тернопільської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів №24; Тарнопільської Євгенії, учениці 8 класу Тернопільської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів №29.

Отже, система розвитку педагогічної майстерності вчителя української мови й літератури в компетентнісному методичному просторі міста Тернополя характеризується концептуальним, організаційним, змістовим, діагностичним, нормативно-правовим, науково-методичним, акметехнологічним забезпеченням, що сприяє успішному вирішенню професійних завдань, поступовому розширенню сфер професійно-педагогічної діяльності і виведення педагогів на новий, вищий рівень професіоналізації.

 

 

 

Опубліковано в Плани і звіти