Микола Степанюк   ПРОГРАМА ФАКУЛЬТАТИВНОГО КУРСУ “УКРАЇНСЬКА ЛЕКСИКОГРАФІЯ” ДЛЯ УЧНІВ 9 КЛАСУ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА У наш час, в умовах надшвидкого накопичення інформації з усіх галузей знання, особливо зросло значення джерел для оперативного одержання надійних відомостей наукового, прикладного або пізнавального характеру. Незважаючи на стрімкий розвиток мережі Інтернет, життя і професійну діяльність сучасної людини неможливо уявити без використання довідкової літератури. Саме в словниках зафіксовано й систематизовано накопичені людством знання з різних галузей науки, техніки, мистецтва. Поняття лексикографічні джерела об’єднує енциклопедичні видання понятійно-довідкового характеру (енциклопедії, енциклопедичні словники й довідники) та лінгвістичні словники. Ті й інші розширюють світогляд людей, сприяють…
УКРАЇНСЬКИЙ МОВЛЕННЄВИЙ ЕТИКЕТ ПРОГРАМА факультативного курсу для 8 (9) класу загальноосвітніх навчальних закладів Схвалено до використання в навчально-виховному процесі комісією з української мови Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (Протокол № 2 від 04.05.2007 року) Укладач: Валентина Синюта, учитель-методист української мови та літератури Сихівської гімназії м. Львова. Рецензенти: І.Д.Остапик, кандидат філологічних наук, доцент Львівського національного університету імені І.Франка; Л.Я.Мельник, головний методист-організатор Інформаційно-методичного центру освіти м. Львова; Є.В.Ромашок, учитель-методист української мови й літератури загальноосвітньої школи № 22 імені В.Стефаника м. Львова, заслужений учитель України. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА Людина - істота cоціальна, її життя в суспільстві регламентується системою різних традицій, звичаїв, правил та…
ДІЛОВАУКРАЇНСЬКА MOBA ПРОГРАМА факультативного курсу для 10 (11) класу загальноосвітніх навчальних закладів Рекомендовано листом Miніcmepcmвaocвіти і науки України від 09.02.2006 №1/11-608 Укладач: Олена Оперчук, методист лабораторії методики навчання української мови Київського міського педагогічного університету імені Б.Д.Грінченка Рецензенти: Н.В. Бондаренко, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник інституту педагогіки Академії педагогічних наук України; Н.М.Гладченко, учитель-методист лщею №198 "Еко" м. Києва; Л.Д.Старченко,учитель-методист ЗОШ №17 м. Киева. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА    Важлива проблема сьогодення - впровадження української мовив yciсфери життєдіяльності держави й суспільства: політику, екокоміку, науку, адміністрування, вищу школу, засоби масової інфорії. Писемнеспілкування між організаціями таустановами, в органах управління здійснюється українською мовою. Тому недосконалеволодіння українським…
  О.Глазова Ю.Кузнецов   ПРОГРАМА ФАКУЛЬТАТИВНОГО КУРСУ “УКРАЇНСЬКА ФРАЗЕОЛОГІЯ” ДЛЯ 8 КЛАСУ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ Рекомендовано МОН України, лист № 1/11-608 від 09.02.2005. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА Уміння правильно й доречно вживати фразеологізми в усному й писемному мовленні - ознака високого рівня володіння мовою. Збагачення активного словника учнів, удосконалення граматичної будови їхнього мовлення, оволодіння українським мовленнєвим етикетом значною мірою може й повинно здійснюватись засобами української фразеології.Власне українські лексеми й фразеологізми упродовж багатьох десятиліть навмисне витіснялись зі сфер суспільного життя, виробництва й побутового мовлення. Це спричинювало нерозуміння учнями самобутності рідної мови, внаслідок чого втрачався вплив на духовну й мовну культуру школярів, формування національно свідомого громадянина.Вивчення фразеології…
ЛЕКСИКА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ Програма факультативного курсу для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів Рекомендовано листом Міністерства освіти і науки України від 09.022006 №1/11-608 Укладачі: Олександра Глазова, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри методики викладання української мо­ви та літератури Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, завідувач лабораторії методики на­вчання української мови Київського міського педагогічного університету імені Б.Д.Грінченка; Юрій Кузнецов, член-кореспондент Академії педагогічних наук України, доктор філологічних наук, професор, директор видавництва "Педа­гогічна преса", заслужений працівник освіти України. Рецензенти: Ю.І.Ковбасенко, кандидат філологіч­них наук, доцент кафедри зарубіжної літератури Київського міського педагогічного університету імені Б.Д.Грінченка; Н.Д.Порало, учитель-методист Українського фізико-математичного ліцею Київського національного університету імені Т.Г.Шевченка; Н.М.Гладченко, учитель-методист ліцею…
Нову навчальну програму з курсу за вибором «Українознавство» для 5–11 класів закладів загальної середньої освіти в Україні розглянуто і схвалено на засіданні вченої ради Науково-дослідного інституту українознавства (протокол № 7 від 30 липня 2019 р.). Відповідно до рішень комісії з української літератури та комісії з історії Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України навчальній програмі для 5-11 класів закладів загальної середньої освіти «Українознавство» (автори-укладачі А. Ціпко, Т. Бойко, С. Бойко, О. Газізова) надано гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» (лист МОН України від 10.08.2020 № 1/11-5310). Сподіваємось, що запропонована навчальна програма з курсу за вибором «Українознавство» для 5–11 класів закладів загальної середньої освіти України прийдеться до…
УКРАЇНСЬКА МОВА. 5–7 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (класів) з поглибленим вивченням української мови Укладач: Т. Д. Гнаткович, завідувач кабінету методики викладання су­спільно-гуманітарних та художньо-естетичних дис­циплін Закарпатського інституту післядип­лом­ної педагогічної освіти, кандидат педагогічних наук. Рецензенти: М. І. Пентилюк, доктор педагогічних наук, про­фе­сор кафед­ри українського мовознавства Херсон­ського дер­жав­­ного університету; Г. Т. Шелехова, провідний науковий співробітник лабо­ра­то­рії навчання української мови Інституту педагогіки НАПН України, кандидат педагогічних наук, стар­ший науковий співробітник; Л. П. Ходанич, кандидат педагогічних наук, доцент, заві­ду­вач ка­фед­ри педагогіки та психології Закарпат­сь­ко­­­го інституту піс­лядипломної педагогічної осві­ти; А. Ю. Лукач, учитель-методист Ужгородської спеціа­лі­зо­ва­ної загальноосвітньої школи-інтернату з поглиб­ле­ним вивченням окремих предметів. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА Освітня практика характеризується…