Четвер, 19 серпня 2021 19:25

ПРОГРАМА ФАКУЛЬТАТИВНОГО КУРСУ “УКРАЇНСЬКА ФРАЗЕОЛОГІЯ” ДЛЯ 8 КЛАСУ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

 

О.Глазова

Ю.Кузнецов

 

ПРОГРАМА ФАКУЛЬТАТИВНОГО КУРСУ “УКРАЇНСЬКА ФРАЗЕОЛОГІЯ” ДЛЯ 8 КЛАСУ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Рекомендовано МОН України, лист № 1/11-608 від 09.02.2005.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Уміння правильно й доречно вживати фразеологізми в усному й писемному мовленні - ознака високого рівня володіння мовою. Збагачення активного словника учнів, удосконалення граматичної будови їхнього мовлення, оволодіння українським мовленнєвим етикетом значною мірою може й повинно здійснюватись засобами української фразеології.Власне українські лексеми й фразеологізми упродовж багатьох десятиліть навмисне витіснялись зі сфер суспільного життя, виробництва й побутового мовлення. Це спричинювало нерозуміння учнями самобутності рідної мови, внаслідок чого втрачався вплив на духовну й мовну культуру школярів, формування національно свідомого громадянина.Вивчення фразеології має велике пізнавальне значення: розширює знання учнів про мову, формує в них розуміння чіткої диференціації фразеологізмів щодо їх вживання в різних сферах суспільного життя.Практичне значення вивчення фразеології полягає передовсім у підвищенні культури мовлення школярів. Крім того, її вивчення дає можливість для виховної роботи, поскільки значення більшості фразеологізмів увиразнює ментальність нашого народу, висвітлює народне сприймання вітчизняної історії, ставлення народу до різноманітних суспільних і побутових проблем, позитивних і негативних рис людської вдачі.Цими причинами й зумовлено актуальність розробки програми факультативу “Українська фразеологія” для учнів 8 класу загальноосвітньої середньої школи, ліцеїв та гімназій.

У навчальних програмах “Рідна мова” для загальноосвітніх навчальних закладів вивченню фразеології часу й уваги відведено небагато. Це спричинило введення до програми факультативу поняття фразеології, важливі для успішного засвоєння учнями цього розділу.

Основна мета факультативного курсу “Українська фразеологія” – засвоєння учнями знань про основні ознаки фразеологізмів та їхні функції у мовленні; формування в них умінь і навичок доречно й правильно вживати фразеологізми у мовленні з урахуванням їх стилістичних особливостей; збагачення фразеологічного словника школярів.

Завдання факультативного курсу:

 • дати ґрунтовні й систематичні знання про ознаки фразеологізмів і їхні функції в мовленні, види фразеологізмів за семантичною злитістю, причини змін фразеологічного складу української мови;
 • формувати вміння й навички доречно й правильно вживати фразеологізми в різноманітних ситуаціях спілкування, користуватися фразеологічними словниками та довідниками;
 • збагачувати, уточнювати й активізувати фразеологічний запас школярів, сприяти оволодінню учнями українським мовленнєвим етикетом засобами української фразеології;
 • виховувати потребу у вивченні рідної мови, в удосконаленні власного мовлення.

Факультативний курс розраховано на викладання протягом навчального року (34 год, 1 заняття на тиждень).

п\п

Кіль-

кість

годин

Зміст навчального матеріалу Вимоги до рівня підготовки учнів

1

34

1

Вступ.

Фразеологія як розділ науки про мову. Зв’язок фразеології з іншими розділами мовознавчої науки.Фразеологія – плід багатовікової мовної творчості народу, скарбниця його спостережливості й мудрості. Фразеологічне багатство української мови.

Учень:

 • знає предмет вивчення фразеоло гії;
 • розуміє зв’язок фразеології з іншими розділами науки про мову;
 • розпізнає фразеологізми, пояс нює їхнї значення.
2 3

Фразеологізм та його ознаки

Відмінність фразеологізмів від вільних словосполучень і слів. Основні ознаки фразеологізмів. Фразеологічні одиниці й аспекти їх вивчення. Граматична будова фразеологізмів. Синтаксична функція фразеологізмів у реченні.

 

Відомості з орфографії. Написання з великої літери назв релігійних понять і культових книг (піти до Бога вівці пасти; Святе Сімейство; Божа іскра; мудрий по коліна в Біблії).

Відомості з синтаксису. Синтаксична роль фразеологізмів.

Відомості з пунктуації. Розділові знаки в реченнях, що містять фразеологізовані вирази з повторю ваними сполучниками сурядності (ні риба ні м’ясо; або пан або пропав); у реченнях із фразеологізованими порівняннями (білий як сніг; жовтий як віск) і фразеологізованими виразами, вираженими дієприслівни- ковими зворотами (сидіти склавши руки; терпіти зціпивши зуби).

Учень:

 • розпізнає в мовленнєвому потоці фразеологізми;
 • визначає їхні істотні ознаки;
 • розрізняє фразеологізми та слова й вільні словосполучення;
 • знає аспекти вивчення фразеологізмів;
 • пояснює граматичну будову фразеологізмів;
 • визначає синтаксичну роль фразеологізмів у реченнях;
 • вміє записувати речення (тексти), що містять фразеологізми з дотриманням орфографічних і пунктуаційних норм.
3 6

Основні групи фразеологізмів

Класифікація фразеологічних одиниць за семантичною злитістю: фразео- логічні зрощення (бити байдики; піймати облизня), фразеологічні єдності (накивати п’ятами; вивести на чисту воду; море по коліна; міряти воду решетом), фразеологічні сполуки (страх бере; відвести очі, покласти край; берегти як зіницю ока). Прислів’я, приказки (Краще на своїй стороні кістьми лягти, ніж на чужині слави натягти. Вік звікувати – не пальцем перекивати. Добре роби – добре й буде!), крилаті вислови (І чужому научайтесь, й свого не цурайтесь. Через терни до зірок), афоризми (Заговори, щоб я тебе побачив; Один за всіх, всі за одного), фразеологічні каламбури (розводити кислиці; далеко куцому до зайця).

Учень:

 • знає класифікацію фразео логічних одиниць;
 • розрізняє фразеологічні зрощення, фразеологічні єдності та фразеологічні сполуки;
 • пояснює їхні значення;
 • витлумачує значення прислів’їв та приказок, крила тих висловів;
 • знає, які вислови називаються фразеоло гічними каламбурами.
4 2

Фразеологічні словники й довідники

З історії фіксації та вивчення української фразеології. Види фразеологічних словників за призначенням (реєстраційні, переклад ні, тлумачні) та способом подання мовного матеріалу (алфавітні, гніздові, комбіновані). Найбільш відомі   фразеологічні словники та довідники.

Міжпредметні зв’язки. Використання фразеологізмів в худож ніх творах (література), найперші фра зеологічні   дослідження українських письменників та лінгвістів (фольклор).

Учень:

 • знає найбільш відомі фразеологічні словники та досвідники;
 • розуміє структуру фразеоло гічних словників різних видів;
 • вміє з»ясовувати лексичне значення та походження фразеологізмів за фразеоло гічним словником або довідником;
 • вміє добирати фразеологічні відповідники з інших мов за допомогою перекладного фразеологічного словника.
4 2

Фразеологічні словники й довідники

З історії фіксації та вивчення української фразеології. Види фразеологічних словників за призначенням (реєстраційні, переклад ні, тлумачні) та способом подання мовного матеріалу (алфавітні, гніздові, комбіновані). Найбільш відомі   фразеологічні словники та довідники.

Міжпредметні зв’язки. Використання фразеологізмів в худож ніх творах (література), найперші фра зеологічні   дослідження українських письменників та лінгвістів (фольклор).

Учень:

 • знає найбільш відомі фразеологічні словники та досвідники;
 • розуміє структуру фразеоло гічних словників різних видів;
 • вміє з»ясовувати лексичне значення та походження фразеологізмів за фразеоло гічним словником або довідником;
 • вміє добирати фразеологічні відповідники з інших мов за допомогою перекладного фразеологічного словника.
5 10

Джерела української фразеології

Зв’язок фразеології з народним життям. Фразеологізми біблійного походження (адамові діти; вавилонське стовпотворіння; десять заповідей; нести свій хрест; терновий вінець). Фразеологізми з античних джерел (лавровий вінок; дев’ять муз; ахіллесова п’ята; аріаднина нитка; в здоровому тілі здоровий дух; пізнай себе). Крилаті вислови літературного походження (красен Дніпро ясної погоди; садок вишневий коло хати; Монтеккі та Капулетті; змагатися з вітряками; капітан Немо). Зміни у фразеологічному фонді мови: новоутворені (оонівський спостерігач; новий українець) та застарілі фразеологізми (сидіти на санях; приломити списа; нічтоже сумняшеся; притча во язицех; від аза до іжиці; ханьки м’яти). Фразеологічні історизми (зникнути, яко обри; справляти колодія.).

Відомості з пунктуації. Розділові знаки при цитатах.

Відомості з орфографії. Велика літера у власних назвах (віща Кассандра; стовпи Геракла: загибель Помпеї) та власних назвах, що перейшли в загальні (Завжди були тартюфи, молчаліни і просто митрофанушки. (Є.Сверстюк.). Велика і мала літери у присвійних і відносних прикметниках (пенелопина вірність; сізіфів труд; мідасів суд; дамоклів меч; бальзаківський вік; рафаелівська мадонна).

Міжпредметні зв’язки Відображення у фразеологізмах реалій народного побуту, обрядів і традицій, уявлень народу про життя (фольклор, історія). Біблійні образи й мотиви, персонажі античної міфології, персоналії античної історії та культури в українській фразеології (література, історія). Найбільш відомі біблійні й античні мотиви та сюжети (образотворче мистецтво).

Учень:

 • розуміє зв»язок фразеології з народним життям;
 • знає найбільш поширені фразеологізми біблійного походження, фразеологізми з античних джерел, крилаті вислови літературного походження; фразеологізми, що походять з історії;
 • витлумачує їхнє лексичне значення;
 • пояснює їхнє походження;
 • використовує у власному усному й писемному мовленні;
 • оцінює випадки вдалого і невдалого їх використання у чужому і власному мовленні;
 • вміє записати речення (текст), що містить фразеологізми з дотриман ням орфоепічних і пункту аційних норм.
6 5

Системність фразеологізмів

Багатозначність і омонімія фразеологізмів (роззявити рота – здивуватися і роззявити рота – вступити у сварку). Багатство української фразеології. Фразеологічні синоніми. Відмінність між фразеологічними синонімами (мало каші з’їв – мало квасу випив; дерти носа – дути губи; зводити кінці з кінцями – перебиватися з хліба на воду – перебиватися з копійки на копійку) та фразеологічними варіантами (як (мов, немов, наче, ніби) у Бога за пазухою (дверима); плутатися (вертітися) під ногами; поставити на [рівні] ноги). Антонімія фразеологічних зворотів (не заманити калачем – не викурити й ладаном; мозолити руки – справляти сім   неділь на тиждень).

Міжпредметні зв’язки Фразеологія як виразна ознака авторського стилю (література).

Учень:

 • розуміє відмінність між фразеологічними синоні мами і фразеологічними варіантами;
 • розкриває лексичні значення багатозначних фразеологізмів;
 • вирізняє в реченнях (текстах) фразеологічні омоніми й витлумачує їхнії значення;
 • добирає за допомогою відповідних фразеологічних слвоників фразеологічні синоніми та фразеологічні антоніми;
 • вміє використовувати їх в усному й писемному мовленні;
 • оцінює випадки вдалого і невдалого їх використання у чужому і власному мовленні;
 • розуміє роль уживання фразеології у формуванні авторського стилю письмен ника.
7 6

Уживання фразеологізмів у мовленні Образність фразеологізмів. Стилістична диференціація фразеоло гічних одиниць. Типові помилки у вживанні фразеологізмів. Фразеоло гічні відповідники у різних мовах. Переклад текстів з фразеологізмами. Авторська зміна фразеологізмів.

Відомості з пунктуації. Розділові знаки в реченнях із прямою мовою.

Міжпредметні зв’язки Фразеологія як засіб образності мовлення (література).

Учень:

 • розуміє фразеологічну диференціацію фразеологізмів;
 • помічає і виправляє власні й чужі помилки у вживанні фразеологізмів;
 • вміє перекладати тексти (речення), що містять фразеологізми, за допоїмо гою словника добираючи фразеологічні відповідники з іншої мови;
 • вміє розпізнавати відомі фразеологізми, інтерпре товані письменниками, відновлювати їхню форму, витлумачувати значення;
 • знає роль і значення фразеологізмів у мовленні.

ОРІЄНТОВНЕ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ  ФАКУЛЬТАТИВНИХ ЗАНЯТЬ

Зміст роботи

Кількість годин

Дата
 

 ВСТУП (1 год) 

   
1 Фразеологія мову як розділ науки про мову. Предмет вивчення фразеології. Фразеологічне багатство української мови. 1  
 

 ФРАЗЕОЛОГІЗМ І ЙОГО ОЗНАКИ (4 год)

   
2 Відмінність фразеологізмів від вільних словосполучень і слів. Основні ознаки фразеологізмів 1  
3-5 Граматична будова фразеологізмів. Синтаксична функція фразеологізмів у   реченні 3  
 

 ОСНОВНІ ГРУПИ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ (6 год) 

   
5-7 Фразеологічні зрощення, фразеологічні єдності та фразеологічні сполуки 3  
8-10 Прислів’я і приказки; крилаті вислови, афоризми; фразеологічні каламбури. 3  
 

 ФРАЗЕОЛОГІЧНІ СЛОВНИКИ ТА   ДОВІДНИКИ (2 год) 

   
11 З історії фіксації та вивчення української фразеології 1  
12 Види фразеологічних словників. Найбільш відомі фразеологічні словники та довідники 1  
 

 ДЖЕРЕЛА КРАЇНСЬКОЇ ФРАЗЕОЛОГІЇ (10 год) 

   
13, 14 Зв’язок фразеології   з народним життям 2  
15-17 Фразеологізми біблійного походження 3  
18-20 Фразеологізми з античних джерел. 3  
21, 22 Крилаті вислови літературного походження 2  
23 Новоутворені та застарілі фразеологізми. Фразеологічні історизми 1  
 

 СИСТЕМНІСТЬ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ (5 год) 

   
24, 25 Багатозначність і омонімія фразеологізмів 2  
26, 27 Фразеологічні синоніми та фразеологічні варіанти 2  
28 Антонімія фразеологічних зворотів 1  
 

 УЖИВАННЯ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ У МОВЛЕННІ (6 год) 

   
29, 30 Образність фразеологізмів. Стилістична диференціація фразеологічних одиниць. 2  
31 Типові помилки у   вживанні фразеологізмів 1  
32 Фразеологічні відповідники у різних мовах. Переклад текстів з фразеологізмами. 1  
33 Авторська зміна фразеологізмів. Розбір фразеологізму. 1  
34 Підсумкове заняття. 1  

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Українська мова: енциклопедія. – К.: Видавництво “Українська енциклопедія” ім..М.П.Бажана, 2000.
 2. Білоноженко В.М., Винник В.О., Гнатюк І.С., Горобець В.Й. та ін. Фразеологічний словник української мови. – К.: Наукова думка, 1993.
 3. Удовиченко Г.М. Фразеологічний словник української мови. – К.: “Вища школа”, 1984.
 4. Ужченко В.Д., Ужченко Д.В. Фразеологічний словник української мови. – К.: Освіта, 1998.
 5. Коломієць М.П., Регушевський Є.С. Словник фразеологічних синонімів/ За ред. В.О. Винника – К.: Рад.шк.. – 1988.
 6. Калашник В.С., Колоїз Ж.В. Словник фразеологічних антонімів української мови. – К.: Довіра, 2001.
 7. Коваль А.П., Коптілов В.В. Крилаті вислови в українській літературній мові: афоризми, літературні цитати, образні вислови. – К.: Вища школа, 1975.
 8. Коваль А.П. Крилате слово. – К.: Рад.школа, 1983.
 9. Медведєв Ф.П. Українська фразеологія. – Харків: Вища школа, 1977.
 10. Міщенко Н, Міщенко М. Слово батьків - з усіх віків: Прислів’я, приказки, фенологічний календар, загадки. – К.: Богдана, 1998.
 11. Мовчун А. Мовні скарби: вичення фразеологізмів у школі: Навч-метод. Посібник. – К.: Либідь, 2000.
 12. Мокиенко В.М. Вглубь поговорки. – К.: Рад.школа, 1989.
 13. Народні прислів'я та приказки /Упоряд., передома М.Дмитренка. – К.: Ред. Часопису «Народознавство», 1999.
 14. Овруцкий Н.О. Крылатые латинские изречения в литературе. – К.: Наукова думка, 1964.
 15. Олійник І.С.,Сидоренко М.М. Українсько-російський і російсько-український фразеологічний словник. – К.: Рад.школа, 1978.
 16. Передрій Г.Р., Смолянінова Г.М. Лексика і фразеологія української мови: Факультативний курс для 7-8 класів. Посібник для учнів. К.: Рад.школа, 1983.
 17. Пономарів О.Д. Стилістика сучасної української мови: підручник. – К.: Либідь, 1993.
 18. Пословица не мимо молвится: русские пословицы и поговорки с украинскими соответствиями/Составитель Н.Беленькова. – К.: Молодь, 1963.
 19. Тесленко О. Фразеологія на уроках рідної мови як етнографічний фактор // Українська мова і література в школі. – 2003. - №6.
 20. Тесленко О. Між предметні зв»язки як дидактична умова підвищення рівня знань учнів з фразеології // Диво слово. – 2000. - №1.
 21. Шкуратяна Н.Г., Шевчук С.В. Сучасна українська літературна мова: Навч. посібник для студентів педагогічних навчальних закладів.- К.: Літера, 2000.
 22. Українські народні прислів’я та приказки. – Харків: МОСТ-Торнадо, 2002.
 23. Ющук І.П. Українська мова: Підручник для студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів. – К.: Либідь, 2003.
 24. Ужченко В.Д. Народження і життя фразеологізму. – К.: Рад.школа, 1988
Прочитано 1166 разів