Четвер, 19 серпня 2021 19:27

Програма факультативного курсу "ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА MOBA" для 10 (11) класу загальноосвітніх навчальних закладів

ДІЛОВАУКРАЇНСЬКА MOBA
ПРОГРАМА
факультативного курсу

для 10 (11) класу

загальноосвітніх навчальних закладів

Рекомендовано листом Miніcmepcmвaocвіти і науки України
від 09.02.2006 №1/11-608

Укладач: Олена Оперчук, методист лабораторії методики навчання української мови Київського міського педагогічного університету імені Б.Д.Грінченка

Рецензенти: Н.В. Бондаренко, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник інституту педагогіки Академії педагогічних наук України; Н.М.Гладченко, учитель-методист лщею №198 "Еко" м. Києва; Л.Д.Старченко,учитель-методист ЗОШ №17 м. Киева.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
   Важлива проблема сьогодення - впровадження української мовив yciсфери життєдіяльності держави й суспільства: політику, екокоміку, науку, адміністрування, вищу школу, засоби масової інфорії. Писемнеспілкування між організаціями таустановами, в органах управління здійснюється українською мовою. Тому недосконалеволодіння українським діловим мовленням спричинює чималукількість помилок iзнижує рівень культури ділового спілкування.

Соціальна функція ділового мовлення (усного iписемного) полягає в тому, що воно обслуговує суспільні взаємини людей, служить для налагодження взаємозв'язків у галузі політичних, економічних, соціальних iкультурних відносин.

Службова документація охоплюєвciгалузі виробничоїдіяльності. Вона є візитівкою, додатковою рекламою, складником іміджу підприємства, організації, фірми. Тому правильно підготовлений iналежним чином оформлений документ не лише впливає на характер виробництва та його результати, а й також є свідченням рівняділової культури виконавця. Тобто сучасне життя потребує від кожного знань основ ведения ділової документації, видівiзастосування документа тощо. Цим пояснюється необхідність уведень шкільної програми факультативного курсу «Ділова українська мова»

Пропонованоюпрограмоюз цього курсу передбачено послідовнедокладне висвіглення найважливіших питань сучасного ділового мовлення, зокрема ві загальних понять мовної норми, особливостей офіційно-ділового стилю такласифікації документа, основних вимог до складання й оформления ділових папеpiв. Планується вивчення школярами структуринайуживаніших ділових папеpiв, набуттянавичок їxукладання, засвоєння етикету ділової кореспонденції. Оскільки опанування тієї чи iншої теми пов'язане з формуванням умінь iнавичок не лише культури мовлення, а й грамотного письма, пропонується повторения орфографічних iпунктуаційних правил. Отже, у процесі засвоєння особливостей ділового спілкування учні оволодіють нормами української лїтературної мови: графїчними, орфографічними, лексичними, морфологічними, синтаксичними, стилістичними, пунктуаційними.

Основна мета факультативного курсу «Ділова українська мова» - засвоєння державної мови відповідно до норм офіційного спілкування, оволодіння знаннями про особливості ділового стилю, формування вмінь iнавичок спілкування в офіційній сфері громадського життя, навичок комунікативно виправданого використання засобів мови з дотриманням етикетних норм ділового спілкування.

Завдання курсу:

 • дати грунтовні систематичні знання про особливості офіційно-ділового стилю, класифікацію ділових паперів, вимоги щодо їх складання й оформлення;
 • сформувати вміння й навички складати та оформлювати найпоширеніші ділові папери;
 • ознайомити з нормами етикету ділового спілкування;
 • забезпечити дотримання вимог культури ділового мовлення;
 • виховувати потребу вивчати рідну мову, плекати повагу до неї.

Факультативний курс «Ділова українська мова» розрахований на проведения в 10-х (11-х) класах ЗНЗ, його часовий формат - 35 год, одне заняття на тиждень.

Зміст навчального матеріалу та вимоги до навчальних досягнень учнів

35 год, 1 година тиждень

Пор.

К-ть
год
Зміст уроку. Державні вимоги до рівня загаль-
ноосвітньої підготовки учнів

ВСТУП (2год)

1 2

Поняття літературної мови.
Ділова українська мова як різновид літературної мови. Форми реалізації літературної мови.

Поняття мовної норми. Типи норм.

Поняття     стилю та жанру української літературної мови. Основні ознаки стилів та жанрів.

Офіційно-діловий стиль, його
найважливіші риси.

Культура ділового мовлення.
Основні вимоги до мовлення (правильність, змістовність, логічність, точність, доречність, виразність).

Учень:

 • називає і характеризує функціональні стилі сучасної української мови;
 • визначає і називає ознаки офіційно-ділового стилю;
 • наводить приклади висловлювань різних стилів;
 • розпізнає і визначає жанри офіційно-ділового стилю;
 • розпізнає і називає мовні норми;
 • знає і дотримується норм літера-
 • турної мови;

знає основні правила української
орфоепії.

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО СКЛАДАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ

(2 год)

2 2

Документ - основний вид
офіційно-ділового стилю. Класифікація документів. Державний стандарт на оформлення документів управління та реквізити документів (правила оформлення реквізитів, сторінки). Ви-
моги до тексту документа.

Загальні вимоги до мови документа (об'єктивність, логічна послідовність, повнота інформації, ясність викладу, точність
опису, переконливість, лаконічність, нормативність мовних засобів, етикет ділових паперів).
Вибір слова (книжні слова, урочисті слова, іншомовні слова,терміни, професіоналізми, заста-
рілі слова, універсальні слова,зайві слова, абревіатури).

Учень:

 • називає види ділових паперів;
 • визначає   реквізити     основних ділових паперів;
 • знає і дотримується вимог до кожного виду ділових паперів;
 • складає документи з дотриманням загальних вимог;
 • користується   різними   видами словників.

   

Культура ділового мовлення.

Лексика ділового спілкування. Синонімічне багатство української
мови. Порушення лексичних норм
у документах; пароніми в діловому мовленні. Словники української мови: тлумачний, синонімів, перекладний.

 

ДОКУМЕНТАЦІЯ ЩОДО ОСОБОВОГО СКЛАДУ (9 год)                                    

3

2

Заява. її реквізити та оформ-
лення. Типи заяв.

Орфографія. Велика літера у
власних назвах. Правопис прізвищ
іншомовного походження.

Учень:

 • знає і застосовує правила вживання велико! літери, написання прізвищ, слів іншомовного
 • походження (зокрема, прізвищ, географічних назв);
 • складає заяву, дотримуючись орфографічних і пунктуаційних норм, правил побудови;
 • правильно використовує типові мовні звороти та фрази в процесі складання заяв;
 • виявляє і виправляє помилки,
 • допущені в заявах;
 • обґрунтовує вживання розділових знаків і написання певних слів;
 • виявляє і виправляє орфографічні й пунктуаційні помилки.
4 2

Характеристика. Основні реквізити характеристики.

Відомості з мови. Творення та відмінювання чоловічих і жіночих імен по батькові.

Учень:

 • знає особливості словозміни
 • іменників, правила творення та відмінювання чоловічих і жіночих імен по батькові;
 • складає характеристику, дотримуючись орфографічних і пунктуаційних норм, правил побудови;
 • правильно використовує типові мовні звороти та фрази в процесі складання характеристик.
 • виявляє і виправляє помилки,допущені в характеристиках;
 • обґрунтовує вживання розділових знаків і написання певних слів;
 • виявляє і виправляє орфографічні й пунктуаційні помилки.
 
5 2

Автобіографія - обов'язковий документ особової справи.

Орфографія     і   пунктуація. Вживання м'якого знака. Тире між підметом і присудком. Розділові
знаки   при   однорідних   членах речення, при уточнювальних івставних словах.

Учнь:

 • знає і застосовує правила вжи-
 • вання м'якого знака, розділових знаків при однорідних та відокремлених членах речення;
 • складає автобіографію,   дотримуючись орфографічних і пунктуаційних норм, правил побудови;
 • правильно використовує типові мовні звороти та фрази
 • при складанні автобіографії;
 • виявляє і виправляє помилки,допущені в автобіографіях;
 • обґрунтовує вживання розділових знаків і написання певних слів;
 • виявляє і виправляє орфографічні й пунктуаційні помилки.
6 2

Резюме. Реквізити резюме. Основні вимоги щодо його укладання.

Орфографія. Правопис прізвищ і географічних назв іншомовного походження.

Учень:

 • знає і застосовує правила правопису прізвищ, слів іншомов-
 • ного     походження   (зокрема,прізвищ, географічних назв);
 • складає резюме, дотримгуючись
 • орфографічних і пунктуаційних норм, правил побудови;
 • правильно використовує типові мовні звороти та фрази при складанні резюме;
 • виявляє і виправляє помилки,допущені в резюме;
 • обґрунтовує вживання розділових знаків і написання певних слів;
 • виявляє і виправляє орфографічні й пунктуаційні помилки.

7 1

Накази щодо особового складу. Реквізити наказу. Підготовка та оформлення наказів про прийняття на роботу, про переведення,звільнення, надання відпустки.
Організаційні та правові аспекти.

Орфографія і пунктуація.
Вживання апострофа. Розділові знаки при однорідних членах речення.

Учень:

 • знає і застосовує правила вживання   апострофа, вживання
 • розділових   знаків   при     однорідних членах речення;
 • розрізняє види наказів;
 • виявляє і виправляє помилки,допущені в наказах;
 • виявляє і виправляє орфографічні й пунктуаційні помилки.

ІНФОРМАЦІЙНІ ДОКУМЕНТИ    (9 год)                        

8 2

Службові листи. Класифікація листів: листи, що потребують відповіді (прохання, запити, претензії); листи, що не потребують відповіді(нагадування, підтвердження, супровідні листи, гарантійні листи,повідомлення, рекомендації, подяки, вітання, запрошення).

Правила етикету ділового листування. Вимоги до тексту листа. Початкові та прикінцеві речення
листів.

Орфографія. Подвоєння букв на письмі.

Пунктуація. Розділові знаки при відокремлених означеннях.Розділові знаки при звертанні.

Адреса. Правила, що забезпечують пересилання, зберігання і доставляння поштових переказів.

Учень:

 • знає і застосовує правила вживання розділових знаків при відокремлених означеннях та звертаннях;
 • складає листи, дотримуючись орфографічних і пунктуацій них норм, правил побудови;
 • правильно використовує типові мовні звороти та фрази при складанні ділових листів;
 • виявляє і виправляє помилки,допущені у листах;
 • обґрунтовує   вживання розділових знаків і написання певних слів у листах.
9 1 Анотація. Рецензія. Відгук.
Реферат. Мета його написання.
Складники реферату (назва, тема,
текст, розділи, висновки).

Учень:

 • розрізняє поняття анотація, рецензія, відгук, реферат;
 • виявляє і виправляє помилки,допущені в документах;
 • правильно використовує типові мовні звороти та фрази при складанні рецензії, анотації, відгуку;
 • виявляє і виправляє орфографічні й пунктуаційні помилки.
10

1

Телеграма. Види   телеграм(звичайні, термінові, урядові, до запитання, міжнародні). Реквізити
та їх послідовність. Телефонограма. Радіограма. Факси; реквізити факсу-підтвердження.

Орфографія.   Спрощення   у групах приголосних

Учень:

 • складає телеграми, телефонограми, дотримуючись орфографічних і пунктуаційних норм,правил побудови;
 • виявляє і виправляє помилки, допущені в документах;
 • обґрунтовує   вживання розділових знаків і написання певних слів.
11 1

Довідки. Особисті і службові
довідки.   Обов'язкові реквізити
довідки.

Орфографія   і   пунктуація. Правопис префіксів. Розділові знаки у складносурядних та складнопідрядних реченнях.

Учень:

знає і застосовує правила пра-

 • вопису префіксів, розділових знаків у складних реченнях;
 • складає довідку, дотримуючись орфографічних і пунктуаційних норм, правил побудови;
 • правильно використовує типові мовні звороти та фрази при складанні довідки;
 • виявляє і виправляє помилки, допущені у довідці;
 • обґрунтовує вживання розділових знаків і написання слів.
12 1

Доповідні (зовнішні і внутрішні) та пояснювальні записки.Спільні й відмінні ознаки.

Відомості з мови. Зміни приголосних при словотворенні.

Учень:

 • розрізняє доповідні й пояснювальні записки, їх види;
 • складає службові записки, дотримуючись орфографічних і пунктуаційних норм, правил побудови;
 • правильно використовує тпові мовні звороти та фрази при складанні документів;
 • виявляє і виправляє помилки,допущені в записках;
 • обґрунтовує вживання розділових знаків і написання слів.
13 2

Протокол. Види протоколів
(стислий, повний, стенографічний).
Розділи   протоколу; структура розділу СЛУХАЛИ, ВИСТУПИЛИ. УХВАЛИЛИ. Витяг з протоколу.

Учень:

 • знає структуру протоколу;
 • розрізняє   види   протоколів(стислий, повніш, стенографіний);
 • складає протоколи, дотримуючись орфографічних і пунктуаційних норм, правил побудови;
 • правильно використовує типові мовні звороти та фрази при складанні протоколу, виявляє і виправляє помилки,допущені в документах;
 • вживання розділових знаків і написання слів.

14 1

Звіт. Схема звіту.

Відомості з мови. Особливості відмінювання іменників II відміни.

План роботи. Його складники. Схема плану. Відмітки про виконання.

Оголошення. Структура й оформлення оголошень. Види оголошень за формою: писані, мальовані, друковані в газетах, журналах,на окремих аркушах, афіші. Повідомлення про захід. Запрошення.

Орфографія. Правопис складних іменників.

Стаття. Етапи написання
статті (попередній збір інформації, формування тексту, визначення структури, написання статті). Категорії читачів (поверховий, пересічний, уважний).

Учень:

 • розрізняє документи;
 • складає найуживаніші документи - оголошення, запрошення;
 • знає і визначає етапи написання   статті  (попередній   збір інформації, формування тексту, визначення структури, написання статті);
 • правильно використовує типові мовні звороти та фрази при складанні документів;
 • виявляє і виправляє помилки,допущені в документах;
 • виявляє і виправляє орфографічні й пунктуаційні помилки.

ОБЛІКОВО-ФІНАНСОВІ ДОКУМЕНТИ(4 ГОД)

5 1

Розписка. Правила оформлення розписки.

Відомості з мови. Відмінювання Числівників, Зв'язок числівників з іменниками.

Учень:

 • знає структуру розписки;
 • складає розписку, дотримуючись орфографічних і пунктуаційних норм, правил побудови;
 • правильно відміняє числівники і сполучає їх із іменниками;

  


18
1

Віза, субсидія, ваучер, приватизаційний сертифікат, довідка про присвоєння ідентифіка-
ційного номера (ознайомлення).

Учень:

 • Розрізняє документи – віза, субсидія, ваучер, приватизаційний сертифікат, довідка про присвоєння ідентифікаційного номера;
 • виявляє і виправляє помилки,допущені в документах;
 • обґрунтовує вживання розділових знаків і написання слів.

ДОКУМЕНТИ З ГОСПОДАРСЬКО-ДОГОВІРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ(1 ГОД)

19 1

Договір. Його реквізити. Типи договорів (постачання, підряду, про матеріальну відповідальність, спільну діяльність, створення нових форм господарювання, установчий договір, договір оренди).

Контракт. Його реквізити. Порядок укладання контракту. Структура тексту контракту. Відмінність між трудовим договором і контрактом.

Трудова угода.

Орфографія. Правопис складних прикметників

Учень:

 • розрізняє документи - договір,контракт, трудова угода, їхскладові частини;
 • знає і застосовує правила правопису складних прикметників;
 • правильно використовує типові мовні звороти та фрази при складанні документів;
 • виявляє і виправляє орфографічні і пунктуаційні помилки,| допущені в документах.

ОРГАНІЗАЦІЙНІ І РОЗПОРЯДЧІ ДОКУМЕНТИ ( 1 ГОД)

20 1

Інструкція, її призначення та будова. Види інструкцій (посадова, з техніки безпеки, з експлуатації обладнання)

Положення, їх реквізити. Типові й індивідуальні положення. Статут. Правила. Ознаки і призначення ухвали, розпорядження.Їх реквізити.

Відомості з мови. Види односкладних речень

Учнь:

 • розрізняє інформаційні та розпорядчі документи;
 • правильно використовує типові мовні звороти та фразипри складанні інструкцій, пра-
 • вил, розпоряджень;
 • обґрунтовує вживання розділових знаків і написання слів
 • правильно використовує типові мовні звороти та фрази при складанні документів;
 • виявляє і виправляє помилки,попущені в розписках;
 • обґрунтовує вживання розділових знаків і написання слів.
16 1

Доручення. Реквізити доручення. Види доручень: офіційні (разові, спеціальні, загальні) і особисті. *

Орфографія. Правопис часток, прислівників.

Учень:

 • знає структуру доручення;
 • розрізняє види доручень (офіційні (разові, спеціальні, загальні) і особисті);
 • складає доручення, дотримуючись орфографічних і пункту-
 • аційних норм, правил побудови;
 • знає і застосовує правила написання часток, прислівників;
 • правильно використовує типові мовні звороти та фрази при складанні доручень;
 • виявляє і виправляє допущеніпомилки;
 • обґрунтовує вживання розділових знаків і написання слів.
17 1

Правила укладання відомості,накладної.

Акт. Його реквізити. Типи актів (акт прийому-передачі, обстеження, ревізії, проведення випробувань нової техніки).

Орфографія   і   пунктуація.Правопис сполучників. Розділові знаки у безсполучниковому складному реченні.

Правила складання списку. Загальноприйняті умовні позначки.

Учень:

 • розрізняє документи;
 • складає акти з дотриманнямвимог   щодо   оформлення, списки;
 • знає і визначає типи актів (акт прийому-передачі, обстеження, ревізії, проведення випробувань нової техніки);
 • правильно використовує типові мовні звороти та фразипри складанні документів;
 • знає і застосовує правила написання сполучників, зживання розділових знаків у безсполучниковому реченні;
 • виявляє і виправляє помилки,допущені у документах.

УСНЕ ДІЛОВЕ СПІЛКУВАННЯ                  (3 год)                              

21 3

Норми ділового етикету (вітання,
знайомлення і представлення, форми звертання, подяка, прощання, запрошення та прохання, вибачення, побажання, згода, підтвердження).

Важливі елементи ділового ети-
кету: візитна картка; текст візитної
картки; написи для різних випадків на візитних, картках;  види   візитних карток (стандартна картка, картка, що використовується з представницькою метою; картка фірми; об'єднана візитна картка); порядок привітань, рекомендацій, знайомств;одяг ділової людини.

Учень:

 • знає і дотримується норм етикету;
 • правильно будує усне висловлювання, використовуючи стійкі мовні звороти в усному діловому спілкуванні;
 • вміє будувати і вести телефонну розмову, бесіду, ділову нараду;
 • знає і розрізняє види візитних карток:
 • виділяє і розрізняє елементи ділового етикету.
22

3

Види усного спілкування: ділова бесіда (службова бесіда, правила для керівника, найважливіші правила етикету під час взяття на роботу, основні етапи бесіди: п'ять фаз ділової   бесіди   (початок   розмови, обмін   інформацією, аргументація, спростування чи прийняття доказів партнера, ухвалення рішення); правильне формулювання запитань; види запитань: закриті, подвійно закриті, відкриті, переломні, риторичні, запитання для обміркування;телефонна розмова, схема ділового спілкування по телефону, вхідний і вихідний дзвінки;публічні виступи, основні етапи публічного виступу (підготовка до виступу, конспект, план, тези, повний текст, композиція, інтонація, жести, міміка, вимова), жанри публічних виступів: лекція, доповідь, бесіда, наукова дискусія.

Відомості з мови. Сталі мовні звороти.

Культура ділового мовлення.
Орфоепічна правильність мовлення.

Учень:

 • правильно будує усне висловлювання, використовуючи сталі мовні звороти в усному діловому спілкуванні;
 • вміє будувати і вести телефонну розмову, бесіду, ділову нараду, дотримуючись основних етапів;
 • доцільно користується жестами й мімікою як допоміжнимизасобами усного спілкування;
 • правильно й доречно використовує типові мовні звороти та фрази.

 

 

Прочитано 1200 разів