Фільтрувати матеріали за датою: грудня 2020

Програма спецкурсу

Стратегії формувального оцінювання у 5-11 класах

(8 год)

Освітня програма

Формувальне оцінювання у сучасній системі оцінювання навчальних досягнень учнів.

Ознаки формувального оцінювання. Принципи формувального оцінювання. Особливості процесу формувального оцінювання. Умови ефективної реалізації формувального оцінювання.

Формувальне оцінювання в системі особистісно орієнтованого і компетентнісного навчання. Зворотний зв’язок. Самооцінювання та взаємооцінювання. Рефлексія і корекція навчальної діяльності учнів.

Інструменти  формувального оцінювання. Критеріальні таблиці. Портфоліо як технологія формувального оцінювання. Компетентісно орієнтовані завдання у контексті формувального оцінювання. Учнівські проєкти та їх оцінювання. Оцінювання групових форм роботи. Інтернет-технології для здійснення формувального оцінювання.

Навчально-тематичний план

№ п/п

Змiст курсу Розподіл годин
всього лекц. прак.
1. Формувальне оцінювання у сучасній системі оцінювання навчальних досягнень учнів. 2 1 1
2. Формувальне оцінювання в системі особистісно орієнтованого і компетентнісного навчання. 2 0,5 1,5
3. Інструменти  формувального оцінювання. 2 1 3
  Усього 8 2.5 5,5

Навчальний контент

 1. Вілмут  Дж. Використання портфоліо для навчання та оціню­вання : навч. посіб. / за ред. І. Є. Булах, М. Р. Мруги.  Київ : Майстер-клас, 2007.  48 с.
 2. Вілмут, Дж. Оцінювання для навчання : навч. посіб. / за ред. І. Є. Булах, М. Р. Мруги. Київ : Майстер-клас, 2007. 170 с.
 3. Власов В. С. Контроль навчальних досягнень учнів як складник процесу навчання. Практичний довідник учителя історії. 2015. № 2. С. 19.
 4. Гапон Л. О. Формувальне оцінювання на уроках української мови й літератури у 5-9 класах // Актуальні проблеми лінгводидактики в сучасному освітньому середовищі: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. Тернопіль, 6 листопада 2020 року.
 5. Данилов Д. Д. Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). Нарва, 2010. 66 с.
 6. Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти : вивчення, викладання, оцінювання. Київ : Ленвіт, 2003. 262 с.
 7. Засєкін Д. О. Формувальне оцінювання на уроках фізики Електронний збірник наукових праць ЗОІППО. № 2(39).  2020.
 8. Знак Н. В. Оцінювання  навчальних досягнень учнів в умовах особистісно зорієнтованого навчання. URL : http://
 9. Коберник І. Оцінювання в Новій українській школі: ресурс для розвитку замість вироку. URL : http://nus.org.ua/view/otsinyuvannya-v-novij-ukrayinskij-shkoli-resurs-dlya-rozvytku-zamist-vyroku/
 10. Логвина И., Рождественская Л. Инструменты формирующего оценивания в деятельности учителя-предметника .Нарва, 2012. 50 с.
 11. Локшина О. Інновації в оцінюванні навчальних досягнень учнів у шкільній освіті країн Європейського союзу // Порівняльно-педагогічні студії. 2009. № 2. С. 107–113.
 12. Морзе Н. В., Барна О. В., Вембер В. П. Формувальне оцінювання: від теорії до практики // Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. 2013. № 6. С. 45–57.
 13. Нова українська школа. Концептуальні засади реформування середньої школи. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkola-compressed.pdf
 14. Оценивание учебных достижений учащихся. Методическое руководство / Р. Х. Шакиров и др.  Бишкек : Билим, 2012.  80 с.
 15. Пометун О. І., Ремех Т. О. Формувальне оцінювання у навчанні історії та громадянської освіти в контексті нової української школи. С. 108–109.
 16. Пометун О. І., Ремех Т. О. Оцінювання учнів з громадянської освіти в контексті компетентнісного підходу // Український педагогічний журнал . 2019. № 1. С. 86-97.
 17. Сахно О. Формувальне оцінювання: вибудовуємо індивідуальну освітню траєкторію кожного учня // Учитель початкової школи. 2019. № 9. С.28–29.
 18. Топол В. Новий стандарт для 5–9 класів дозволить як інтеграцію, так і окремі предмети – інтерв’ю з розробником Романом Шияном. URL : https://cutt.ly/zgxVD7C
 19. Уліщенко В. В. Особливості оцінювання навчальних досягнень учнів з української літератури // Virtus. №25. 2018. С. 137–141.
 20. Фасоля А. Читацька компетентність: що формуємо, що і як пер перевіряємо й оцінюємо // Дивослово. № 9. 2017. С. 8–15.

Форми контролю

Теми для самостійного опрацювання

 1. Види оцінювання навчальних досягнень учнів.
 2. Європейський досвід оцінювання.
 3. Структура оцінювальної діяльності педагога.
 4. Формулювання критеріїв і стандартів оцінювання.
 5. Оцінювання в роботі педагога НУШ.

Форми практичних робіт : тренінги, воркшопи, інтерактивні заняття.

Форми підсумкового контролю успішності навчання :проєкти, моделі, тести.

Засоби діагностики успішності навчання : анкетування, інтерв’ю, спостереження за роботою в групах.

Опубліковано в ПРОГРАМИ КУРСІВ

Програма спецкурсу

Стратегії критичного читання і письма для формування читацької грамотності PISA

(8 год)

Освітня програма

Читацька грамотність як предметна і ключова компетентність. Особливості текстів і завдань PISA.

Дотекстові стратегії критичного читання. Читання з передбаченням. Читання з зупинками. Передбачення на основі опорних понять. Істинні й хибні висловлювання.

Текстові стратегії критичного читання. Читання з позначками. Читаємо у парах / узагальнюємо в парах. Спрямоване читання. Смислове згортання (G.S.R.) Тонкі і товсті запитання. «Три по два».

Післятекстові стратегії критичного читання. Концептуальне (смислове) обговорення тексту: виявлення і формулювання основної ідеї тексту або сукупності його головних смислів. Дискусія. Співвіднесення читацьких інтерпретацій (тлумачень, оцінок) інформації з авторською позицією.

Письмо для формування читацької грамотності PISA. Стилістика і орфографія науково-популярного тексту.

Навчально-тематичний план

№ п/п

Змiст курсу Розподіл годин
всього лекц. прак.
1. Читацька грамотність як предметна і ключова компетентність. Особливості текстів і завдань PISA. 2 1 1
2. Дотекстові і текстові стратегії критичного читання. 2 0,5 1,5
3. Післятекстові стратегії критичного читання. 2 0,5 1,5
4 Письмо для формування читацької грамотності PISA. 2 0,5 1,5
  Усього 8 2.5 5,5

Навчальний контент

 1. Бондаренко Н. В. Читання як проблема методики навчання української мови // Дивослово. 2004. № 12. С. 19–25.
 2. Вагнер Т., Дінтерсміт Т. Мистецтво навчати. Як підготувати дитину до реального життя [пер. з англ. Н. Борис]. Київ: Наш формат, 2017.
 3. Голуб Н. Читацька компетентність українських школярів крізь призму матеріалів міжнародного дослідження якості освіти PISA // Український педагогічний журнал . 2020. № 1 С.57-62.
 4. Заир-Бек С. И. Развитие критического мышления через чтение и письмо: стадии и методические приемы //Директор школы. 2005. № 4. C. 66–72.
 5. Мазорчук М. та ін. Національний звіт за результатами міжнародного дослідження якості освіти PISA-2018. Київ, Україна: УЦОЯО, 2019.
 6. Новосьолова В. І. Уроки РІSА-2018 : аналіз результатів та методичні поради вчителям української мови і літератури. Українська мова і література в школі. 2020. № 1 (148). С. 3–8.
 7. Новосьолова В. І. Читацька грамотність як показник якості сучасної української шкільної мовно-літературної освіти. URL : http://undip.org.ua/upload/ iblock/0e1/zbirnyk-tez_28.10.19.pdf
 8. Проблема читання в сучасному інформаційному суспільстві:матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції, 12 вересня 2019 р., м. Київ / Ін-т педагогіки НАПН України; за заг. ред. Т. О. Яценко. Київ : УОВЦ, 2019. 122 с.
 9. Уроки PISA-2018. Київ: Педагогічна думка, 2020. 82 с.
 10. Цукерман  Г. А. Оценка читательской грамотности РІSА. Москва, 2010. 78 с.
 11. Чепелєва Н. В. Технології читання: посібник. Київ: Главник, 2004. 95 с.
 12. PISA:читацька грамотність / уклад. Т. С. Вакуленко, С. В. Ломакович, В. М. Терещенко. Київ : УЦОЯО, 2017. 123 с.

Форми контролю

Теми для самостійного опрацювання

 1. Основні характеристики критичного читання.
 2. Формування медійної грамотності в освітньому процесі.
 3. Особливості роботи з медіатекстами.
 4. Види грамотності в інформаційному суспільстві.
 5. Мовно-функційна грамотність як чинник життєвого успіху.

Форми практичних робіт : тренінги, інтенсиви.

Форми підсумкового контролю успішності навчання : тести, виступи в ролі спікера групи.

Засоби діагностики успішності навчання : анкетування, спостереження за роботою в групах, «бортовий журнал».

Опубліковано в ПРОГРАМИ КУРСІВ
Сторінка 3 із 3