Четвер, 06 лютого 2020 15:34

Інтерпретація літературного твору на уроках літератури рідного краю та уроках позакласного читання

Програма курсу

Інтерпретація літературного твору на уроках літератури рідного краю та уроках позакласного читання (8год)

Пояснювальна записка

          У добу масової «диджиталізації», коли книга втрачає своє призначення, а телебачення йІнтернет створюють в ілюзію повноцінного еквівалента, повної компенсації художнього твору, актуальність проблеми організовування та проведення уроків позакласного читання, зокрема уроків літератури рідного краю, в рамках вивчення української літератури восновній і старшій школі зумовлена низкою чинників важко недооцінити. Адже саме впідлітковому віці відбувається становлення особистості учня, формування його стійких світоглядних позицій, а виховання читацької активності – це одночасно виховання громадянина в широкому значенні цього слова.

          На думку багатьох учених-методистів, уроки позакласного читання, і літератури рідного краю зокрема, мають власну специфіку та принципово відрізняються від уроків класного читання: на цих уроках розв’язуються інші задачі. З одного боку, це відносно вільні уроки, на яких розвиваються читацькі інтереси, світогляд учнів, їхні естетичні смаки та почуття, уявлення та творчість, сприймання художніх образів. З іншого – на цих уроках виконуються визначенні програмні вимоги, формуються навички та вміння, необхідні активному читачеві. Саме ці уроки є найбільш ефективними у формуванні читацької компетентності.

У курсі викладено й систематизовано наукові ідеї, запропоновані в наукових розвідках чи монографіях. Ці ідеї мотивують до поглибленого засвоєння знань і сприяють професійному зростанню вчителів-словесників, стимулюють до постійної самоосвіти ісамовдосконалення у фаховій діяльності.

Метою викладання курсу є поглиблення знань педагогів про своєрідні складники літературної освіти – позакласне читання та літературу рідного краю.

Основними завданнями вивчення курсу є:

–           поглибити знання вчителів стосовно специфіки організовування уроків позакласного читання та уроків вивчення літератури рідного краю;

–           окреслити роль уроків позакласного читання та уроків вивчення літератури рідного краю у формуванні читацької компетентності учня;

–           висвітлити на уроках вивчення літератури рідного краю взаємозв’язок творчості письменників Тернопілля із загальноукраїнським літературним процесом;

–           продемонструвати особливості інтерпретації епічних, ліричних, драматичних творів на уроках позакласного читання та уроках вивчення літератури рідного краю.

Слухачі курсу повинні знати:

–           зміст, структуру, типологію уроків позакласного читання;

–           творчість провідних письменників Тернопілля;

–           інноваційні методи та прийоми інтерпретації художнього твору на уроках позакласного читання та уроках вивчення літератури рідного краю.

Слухачі курсу повинні вміти:

–           інтерпретувати епічні, ліричні, драматичні твори на уроках позакласного читання та уроках вивчення літератури рідного краю;

–           моделювати і проводити уроки позакласного читання та уроки вивчення літератури рідного краю з урахуванням сучасних тенденцій розвитку методики викладання літератури в школі;

–           формувати читацьку компетентність учнів на уроках позакласного читання та уроках вивчення літератури рідного краю;

–           раціонально використовувати інноваційні методи та прийоми викладання літератури на уроках позакласного читання та уроках вивчення літератури рідного краю.

Освітня програма

Методичні засади організовування уроків позакласного читання та уроків вивчення літератури рідного краю. Позакласне читання як складова літературної освіти. Типологія уроків позакласного читання. Практична дидактична модель організації позакласного читання. Типи завдань на уроках позакласного читання. Форми уроків вивчення літератури рідного краю. Типи завдань на уроках вивчення літератури рідного краю.

Інтерпретація літературного твору в літературознавстві та в шкільній практиці. Види інтерпретації літературного твору: художня, політична, аматорська, аудіальна. Герменевтичне коло як універсальна стратегія інтерпретації. Принципи аналізу таінтерпретації літературного твору. Методи і прийоми роботи з художнім текстом на уроках позакласного читання та на уроках вивчення літератури рідного краю.

Інтерпретація творів письменників Тернопілля на уроках вивчення літератури рідного краю. Богдан Лепкий, Богдан Мельничук, Іванна Блажкевич, Степан Будний, Володимир Вихрущ, Ганна Костів-Гуска, Осип Маковей, Левко Крупа, Улас Самчук, Степан Будний, Олександр Вільчинський.

Навчально-тематичний план

Назва теми вс. лекц. сем. пр.
1. Методичні засади організовування уроків позакласного читання та уроків вивчення літератури рідного краю 2 2
2. Інтерпретація літературного твору в літературознавстві та в шкільній практиці. 2 2 - -
3. Інтерпретація творів письменників Тернопілля на уроках вивчення літератури рідного краю 4 - - 4
    8 4   4

Навчальний контент

 1. Ващук О.В. Інтеграція та інтегративний підхід як основа формування готовності вчителя до роботи з обдарованими дітьми : сутність, шляхи реалізації // Вісник Житомирського державного університету. Серія : Педагогіка. Вип. 5 (71). – Житомир, 2013. – С. 103–109.
 2. Галич О.А. та ін. Теорія літератури : підручник. – Київ : Либідь, 2008. – 488 с.
 3. Іванишин В.П. Нариси з теорії літератури. – Київ : Академія, 2010. – 253 c.
 4. Література рідного краю. Тернопілля. 5–12 класи. Конспекти уроків /Упор. Н. Ліщук. – Тернопіль: Мандрівець, 2009. – 228 с.
 5. Марко В. Основи аналізу літературного твору // Дивослово. –1999. – Вип. 10. – С. 41–49.
 6. Наливайко Д. Теорія літератури й компаративістики. – Київ, 2006. – 347 с.
 7. Неделевич В.Ю. До проблеми розуміння учнями художніх текстів [Електронний ресурс] / В.Ю. Неделевич. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum /NiO/2011_9/2_rozd/Nedel.htm
 8. Пасічник Є.А. Методика викладання української літератури в середніх навчальних закладах : навчальний посібник. – Київ: Ленвіт, 2000. – 348 с.
 9. Пультер С.О., Лісовський А.М. Методика викладання української літератури вшколі : курс лекцій для студентів-філологів. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2009. – 144 с.
 10. Ситченко А.Л. Теоретико-методичні засади аналізу художнього твору вшкільному курсі літератури : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. д-ра пед. наук : 13.00.02 – теорія і методика навчання (українська література) / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – К., 2005. – 40 с.
 11. Соломка Е.Т. Формування читацької компетентності учнів старших класів: автореф. дис. … канд. психол. наук: 19.00.07 „Педагогічна та вікова психологія” / Е.Т. Соломка; Ін-т психол. ім. Г.С. Костюка АПН України. – Київ, 2000. – 20 с.
 12. Токмань Г.Л.   Методика навчання  української  літератури в середній школі: Підручник. – К. : Академія, 2012. – 310 с.
 13. Уліщенко В.В. Теорія і практика інтерсуб’єктного навчання української літератури в школі: монографія / В.В. Уліщенко.– Київ: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2011. – 398 с.
 14. Яценко Т. Тенденції розвитку методики навчання української літератури в загальноосвітніх навчальних закладах (друга половина ХХ – початок ХХІ століття). – Київ, 2016. – 360 с.

Форми контролю

Теми для самостійного опрацювання

1. Тернопільська організація Національної спілки письменників України.

2. Фольклор Тернопілля.

3. Гумористи Тернопілля.

4. Реалізація міжпредметних зв’язків на уроках позакласного читання.

5. Використання краєзнавчого матеріалу на уроках вивчення літератури рідного краю.

6. Співці стрілецької слави.

Форми практичних робіт :тренінг, інтерактивне заняття.

Форми підсумкового контролю успішності навчання : інформаційні повідомлення, модель уроку.

Засоби діагностики успішності навчання : усне опитування, виконання індивідуальних завдань.

Прочитано 226 разів