Фільтрувати матеріали за датою: жовтня 2020

ІНСТРУМЕНТИ САМОООЦІНЮВАННЯ І ВЗАЄМООЦІНЮВАННЯ

І. РАМКА ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ
 • Рамки професійних якостей учителя є продовженням профстандарту. 
 • Головна мета інструменту оцінювання – комплексне самооцінювання і оцінювання вчителів, яке веде до їхнього професійного зростання.
 • Рамки професійних якостей учителя характеризують відмінного вчителя, тобто цей інструмент заплановано як мету, до якої прямує вчитель.
 ІІ.САМОАНАЛІЗ УРОКУ
 • 1. Характеристика логіко-структурних, дидактичних та методичних особливостей теми уроку, відповідність її змісту навчальній програмі, за якою працює вчитель.
 • 2. Чіткість постановки теми уроку, триєдиної мети (освітньої, виховної, розвивальної), завдань уроку.
 • 3. Раціональність вибору навчального матеріалу (зміст, об’єм, ступінь складності) відповідно до поставлених мети і завдань уроку.
 • 4. Доцільність вибору та реалізації комплексу принципів навчання.
 • 5. Вибір та реалізація методів, засобів і форм організації навчальної діяльності учнів на уроці.
 • 6. Визначення та реалізація виховного потенціалу навчального матеріалу.
 • 7. Динаміка розвитку здібностей, інтересів та нахилів учнів у процесі навчання на уроці.
 • 8. Ступінь організації навчальної діяльності учнів на уроці, дисципліни, активності та самостійності.
 • 9. Забезпечення на уроці відповідних санітарно-гігієнічних умов та морально-психологічного мікроклімату.
 • 10. Самооцінка вчителем стану реалізації мети уроку, тобто ступеня реалізації освітнього, виховного та розвивального потенціалів програмного матеріалу, 

 ІІІ. ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА УРОКУ УМЛ (ВЗАЄМООЦІНЮВАННЯ)

 ІV. АНКЕТА САМООЦІНЮВАННЯ

ТВЕРДЖЕННЯ ДЛЯ САМООЦІНЮВАННЯ Міра оцінювання
Так Швидше так Швидше ні Ні
1. Знаю основні нормативні документи, в яких зазначені вимоги до змісту та результатів навчання учнів        
2. Володію методами і прийомами активізації навчальної діяльності учнів та використовую їх в освітній практиці        
3. Ураховую індивідуальні особливості учнів під час добору методів, прийомів і засобів навчання        
4. Знаю вимоги до формування/формую для кожного учня добірку його власних робіт, які відображають індивідуальний прогрес у навчанні й розвитку        
5. Володію різними прийомами оцінювання навчальних досягнень учнів        
6. Створюю умови на уроці для розвитку мислення і творчої активності        
7. Розробляю з учнями критерії оцінювання їхньої роботи на уроці        
8. Маю досвід роботи з підготовки і реалізації різних заходів, проектів, програм, розробки дидактичних та методичних матеріалів тощо        
9. Формую в учнів уміння позитивного розв’язання конфліктів, досягнення компромісу, поваги до різних ідей тощо        
10. Враховую вимоги безпеки життєдіяльності, санітарно-гігієнічні вимоги під час облаштування освітнього середовища        
11. Мої взаємовідносини з дітьми сприяють розвитку їх особистісних якостей (ініціативності, самостійності, лідерства, патріотизму тощо)        
12. Організовую навчальні осередки з доступними матеріалами, що відповідають рівню розвитку дітей та стимулюють їх до навчання        
13. Постійно на уроках підтримую мотивацію учнів, стимулюю їхній інтерес до навчання та спонукаю самостійно ставити і розв’язувати завдання        
14. Приділяю значну увагу розвитку громадянської компетентності та демократичних цінностей учнів        
15. Використовую навчальні матеріали, які відображають різні національні, етнічні, статеві та вікові особливості дітей        
16. Забезпечую ергономіку класу з урахуванням потреб та інтересів дітей        
17. Співпрацюю з батьками щодо планування та організації освітнього процесу        
18. Залучаю усіх дітей (у тому числі з особливими освітніми потребами) до активної участі в освітньому середовищі        
19. Підтримую дисципліну на уроці шляхом партнерської взаємодії з учнями та не використовую директивні методи        
20. Володію сучасними інформаційними технологіями та розвиваю власну інформатичну компетентність        
21. Надаю можливість дітям і батькам брати участь у розробці наочних матеріалів із урахуванням сімейних традицій та звичаїв        
22. Залучаю батьків до організації екскурсій, спортивних заходів, вистав, таборів, інших заходів під час канікул дітей        
23. Визначаю власні потреби щодо розвитку професійних компетентностей та складаю план професійного саморозвитку в контексті вимог Нової української школи        
24. Організовую зустрічі для батьків, де вони могли б обмінюватися своїм досвідом щодо виховання і навчання дітей        
25. Беру активну участь у формуванні професійного освітнього середовища        
26. Застосовую інформаційні ресурси (ТБ, радіо, преса, інтернет тощо) у своїй роботі        
27. Керую власними емоціями та зберігаю психологічну рівновагу в різних непередбачуваних ситуаціях        
28. Обмінююсь інноваційним педагогічним досвідом із колегами, беру участь у конкурсах професійної майстерності та галузевих об’єднаннях і спільнотах        
29. Розробляю методичні й дидактичні матеріали на засадах академічної свободи з метою досягнення високих результатів в освітньому процесі        
30. Здатний до об’єктивного самооцінювання та вважаю себе професійно успішним вчителем        

V. ПОРТФОЛІО

Функції вчительського портфоліо:
•фіксує динаміку за певний час
• забезпечує неперервний процес освітиі самоосвіти
•відзначає результати діяльності
•дозволяє виявити кількісні та якісні індивідуальні досягнення
 
Структура вчительського портфоліо:
•обмін досвідом
•участь у тренінгах, конференціях, семінарах, вебінарах,онлайн-курсах
•розроблення системи навчальнихзанять, публікації в друкованих та електроннихджерелах
•експертна діяльність (розроблення та експертиза тестових завдань ЗНО, експертиза підручників,
•навчальних програм, участь у сертифікації вчителів, інституційному аудиті тощо)
• самоосвіта

 Створюємо бездоганне вчительське портфоліо

Опубліковано в Методичні рекомендації
Траєкторія розвитку фахової компетентності вчителя української мови й літератури мови – це шлях, яким рухається педагог з метою незворотної, спрямованої, закономірної зміни своїх знань, умінь, навичок, цінностей, ставлення та досвіду. Для визначення та коригування траєкторії необхідно володіти інструментами самооцінювання і взаємооцінювання. 
22 жовтня 2020 року в рамках роботи трансфер-містечка інноваційних можливостей №5   на платформі "Зум" відбулося фахове інтернет-навчання українських філологів  у підлокації "Лінгводидактична." Спікер - Гапон Л.О., PhD, викладач ТКМЦНОІМ. Учасники - 100 вчителів-словесників. Педагоги опрацювали базові  документи для  самоаналізу та   самооцінки   свого професійного розвитку. Як інструменти самооцінювання і взаємооцінювання розглянули рамки професійного розвитку, портфоліо, опрацювали структуру самоаналізу й експертної оцінки уроку української мови й літератури. Результати навчання узагальнено в методичних рекомендаціях.
Опубліковано в МАТЕРІАЛИ ВЕБІНАРІВ

На виконання Указу Президента від 30.09.2010 № 928 ,"Про Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка", відповідно до Положення про Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 № 571 (далі – Положення), листа Міністерства освіти і науки України від 30.09.2020 № 1/9-553 «Про проведення ХI Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка», наказу управління освіти і науки Тернопільської облдержадміністрації № 138/01-07 від 13.10.2020 «Про проведення в місті у 2020/2021 навчальному році ХI Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка», з метою вшанування творчої спадщини Тараса Григоровича Шевченка, виявлення творчо обдарованої молоді, розвитку її потенціалу, виховання в молодого покоління поваги до мови і традицій свого народу, підвищення рівня мовної освіти в Україні  у 2020/2021 навчальному році ХІ Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка (далі – Конкурс) беде проведено з дотриманням законодавства України в частині запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 у такі терміни:шкільний) етап – 20 жовтня 2020 року в закладах загальної середньої освіти серед учнів 5–11 класів; ІІ (міський) етап – 01 листопада 2020 року в ТСШ№7. Наказ у вкладеннні.

Опубліковано в Тараса Шевченка
Понеділок, 19 жовтня 2020 09:28

План роботи на 2020-2021 навчальний рік

I.Реалізація державних, регіональних, міських програм та нормативно-правових актів

Закони

 • Закон України «Про ратифікацію Європейської хартії регіональних мов або мов меншин». Вісник Верховної Ради України (ВВР), 2003, № 30.
 • Закон України «Про забезпечення функціонування української мови як державної». Відомості Верховної Ради (ВВР), 2019, № 21.
 • Закон України «Про повну загальну середню освіту». Відомості Верховної Ради (ВВР), 2020, № 31.
 • Закон України «Про освіту». Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, № 38–39.

Концепції

 • Концепція «Нова українська школа», ухвалена рішенням колегії МОН 27.10.2016 р.
 • Концепція реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, ухвалена розпорядженням КМУ від 14.12.16 №988-р.
 • Концепція літературної освіти, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 26.01.2011 № 58.
 • Концепція національно-патріотичного виховання дітей та молоді, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 № 641.

Стандарти

 • Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1392.
 • Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2020 р. № 898

Навчальні програми

Міські програми

 • Програма розвитку освіти на 2020–2022 роки, затверджена рішенням Тернопільської міської ради від 

II. Інформаційно-консультативний

НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ

ЦИКЛОГРАМА ДІЯЛЬНОСТІ

Самоосвіта (постійно):

 • Участь у вебінарах, тренінгах, онлайн-курсах.
 • Ознайомлення з науково-методичною літературою.
 • Робота нормативно-правовими документами.

Планування і звітування:

 • Складання, погодження і затвердження річного плану роботи (раз на рік).
 • Складання плану-органайзера на місяць (щомісяця).
 • Підготовка аналітичного звіту за семестр (раз на пів року).
 • Підготовка аналітичного звіту за рік (раз на рік).

Інформування (постійно):

 • Поповнення сайту http://gapon.te.ua/ : методичні рекомендації, розробки, оголошення, інструкції тощо.
 • Адміністрування групи «Словолюби».
 • Написання інформаційних листів, наказів, інструкцій.
 • Участь в укладанні освітянського альманаху та каталогу.
 • Участь в укладанні науково-методичних посібників для вчителів УМЛ.
 • Публікації наукових статей і тез наукових конференцій.
 • Публікації в Googl Scolar.

Групова робота:

 • методичні заходи (двічі на місяць).

Масова робота:

 • педагогічні зібрання, конкурси різного рівня (раз на місяць).

Індивідуальна робота (двічі на місяць):

 • Індивідуальна діагностика (за запитом).
 • Індивідуальне консультування (за запитом).
 • Вивчення досвіду педагогів (за запитом).
 • Підготовка до творчих конкурсів (за запитом).
 • Укладання траєкторії професійного розвитку вчителів УМЛ (за запитом).

III.Організаційно-діяльнісний

ПЕДАГОГІЧНІ ЗАХОДИ

 Тема  Дата

 Платформа/

місце проведення

 Спікер
1. Валіза українського філолога на початок 2020–2021 н.р. 18.08.2020  Zoom Гапон Л.О.
2. Серпнева конференція 30.08.2020 Комплексне містечко

Литвинюк Г.І.

Гапон Л.О.

3. Робота з медіатекстом на уроках УМЛ  14.09.2020 https://go.mywebinar.com/hkzm-pxzg-gqlk-mcqj   Гапон Л.О.
4. День працівників освіти

30.08.2020

01.09.2020

УД «Перемога»

Литвинюк Г.І.

Гапон Л.О.

5. Література рідного краю як засіб патріотичного виховання школярів. 8 жовтня Комплексне містечко Гапон Л.О.
6. Особливості мовно-літературної освіти в епоху дигіталізації 27 жовтня https://go.mywebinar.com/hkzm-pxzg-gqlk-mcqj Гапон Л.О.
7. Творчі конкурси в системі неперервної освіти педагогів. листопад https://go.mywebinar.com/hkzm-pxzg-gqlk-mcqj Гапон Л.О.
8. «Актуальні проблеми лінгводидактики в сучасному освітньому середовищі». 6 листопада

Реєстраційний лист на адресу

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Литвинюк Г.І.

Гапон Л.О.

9 Сучасна літературна освіта. Тріада основних компетентностей. грудень https://go.mywebinar.com/hkzm-pxzg-gqlk-mcqj Гапон Л.О.
10 4 «С» сучасного вчителя-словесника грудень https://go.mywebinar.com/hkzm-pxzg-gqlk-mcqj Гапон Л.О.
11 Сучасна мовна освіта. Мовні досягнення людини ХХІ століття січень https://go.mywebinar.com/hkzm-pxzg-gqlk-mcqj Гапон Л.О.
12 Мовно-комунікативний аспект вивчення мови. лютий https://go.mywebinar.com/hkzm-pxzg-gqlk-mcqj Гапон Л.О.
13 Створення інноваційного методичного контенту в інтернет-мережі. лютий https://go.mywebinar.com/hkzm-pxzg-gqlk-mcqj Гапон Л.О.
14 Е-оцінювання навчальних досягнень учнів у мовно-літературній галузі. березень https://go.mywebinar.com/hkzm-pxzg-gqlk-mcqj Гапон Л.О.
15 Шкільний аналіз літературного твору: від екстенсивного до інтенсивного вивчення. березень https://go.mywebinar.com/hkzm-pxzg-gqlk-mcqj Гапон Л.О.
16 Інновації Держстандарту (проєкту Держстандарту): пошук¸ проблеми, рішення квітень https://go.mywebinar.com/hkzm-pxzg-gqlk-mcqj Гапон Л.О.
17 Професіограма творчого вчителя квітень https://go.mywebinar.com/hkzm-pxzg-gqlk-mcqj Гапон Л.О.
18 Траєкторія професійного розвитку вчителя-словесника травень https://go.mywebinar.com/hkzm-pxzg-gqlk-mcqj Гапон Л.О.

ОЛІМПІАДИ, КОНКУРСИ

Зміст роботи Термін проведення міського етапу Відповідальний
З учителями
1.

«Учитель року 2021»

Номінація «Українська мова та література»

Листопад 2020 р.

Гапон Л.О.
З учнівською молоддю
1. ХІ Міжнародний мовно-літературний конкурс імені Тараса Шевченка. Жовтень 2020 р. Гапон Л.О.
2. XХІ Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика. Листопад 2020 р. Гапон Л.О.
3. XХВсеукраїнськийконкурсучнівської творчості «Об’єднаймося ж, брати мої!»   Грудень 2020 р. Гапон Л.О.
4. Всеукраїнська учнівська олімпіада. Базова навчальна дисципліна – українська мова та література. Грудень 2020 р. Гапон Л.О.
5. ХIV міжнародний конкурс з українознавства для учнів 8-11 класів ЗЗСО Березень 2021р.

Гапон Л.О.

IV.Науково-методична діяльність

Методична проблема:

 • Професійне зростання вчителів-словесників у компетентнісному методичному просторі міста Тернополя

Видавнича діяльність.

 • Участь в укладанні освітянського альманаху та каталогу.
 • Участь в укладанні науково-методичних посібників для вчителів УМЛ.
 • Публікації наукових статей і тез наукових конференцій.
 • Адміністрування сайту учителів української мови й літератури.

Авторські програми курсів підвищення кваліфікації:

 • Програма курсу «Мовна комунікація в педагогічній діяльності».
 • Програма курсу «Актуальні проблеми методики викладання української літератури в НУШ».
 • Програма курсу «Уроки позакласного читання і літератури рідного краю».
 • Програма курсу «Мовно-риторична освіта в новій українській школі: актуальні аспекти лінгвометодики».
 • Програма курсу «Стратегії критичного читання і письма для формування читацької грамотності PISA».
 • Програма курсу «Стратегії формувального оцінювання в 5–11 класах».
 • Програма курсу «Функційна грамотність педагога»

Прогнозовані результати:

 • підвищення мотивації до саморозвитку, самоменеджменту, самопрезентації;
 • створення траєкторій професійного успіху педагогів;
 • поява нових компонентів навиків успішного вирішення професійних проблем,
 • створення інноваційних індивідуальних моделей концепцій методичної творчості педагогів.
Опубліковано в Плани і звіти
П'ятниця, 16 жовтня 2020 00:23

Радіодиктант національної єдності

У листопаді Радіодиктант національної єдності знову об'єднає всю Україну!
Подія, яку проводить Суспільне за традицією європейських суспільних мовників, відбудеться з нововведеннями.
Докладно про це — на сайті: https://corp.suspilne.media/newsdetails/2995
Опубліковано в Оголошення
П'ятниця, 16 жовтня 2020 00:12

Конкурс мовного плаката

Умови участі у конкурсі мовного плаката

Відділ навчання української мови й літератури НАН України оголошує конкурс для учнів 5-11 класів. 

Терміни: 20 жовтня - 3 листопада.

Участь - заочна.

Тема: гострі мовні питання.

Опубліковано в Інші конкурси
16. Актуальні проблеми методики викладання української літератури в Новій українській школі Графік, покликання
ФФМ-16_2
  Палкова Зоряна ЗЗСО 23

Гапон Леся Олексіївна

https://go.mywebinar.com/hkzm-pxzg-gqlk-mcqj

16.09.2020

Зарихта Ольга Володимирівна

https://meet.google.com/xjy-gbss-wme

17.09.2020

08.10.2020

22.10.2020

05.11.2020

19.11.2020

Гапон Леся Олексіївна

https://go.mywebinar.com/hkzm-pxzg-gqlk-mcqj

08.12.2020

Початок щоразу о 14.30

Заходити десь о 14.20 в день проведення занять за покликанням, вказаним під прізвищем викладача

  Кліщ Марія ЗЗСО 23
  Лисевич Любов ЗЗСО 23
  Пилипишин Ганна ЗЗСО 23
  Тарасюк Лариса ЗЗСО 23
  Яськів Галина ЗЗСО 14
  Давида Ольга ЗЗСО 14
  Лебедєва Тетяна ЗЗСО 14
  Мричко Галина ЗЗСО 14
  Ващак Лілія ТСШ 29
  Вороняк Тетяна ТСШ 29
  Злепко Галина ТСШ 29
  Миколів Лариса ТСШ 29
  Кропельницька Тетяна ТСШ 29
  Похила Лілія ТСШ 29
  Ситар Леся ТСШ 29
  Чіпак Олександра ТСШ 29
  Гусак Лілія ШЛ 21 СМШ
  Кучерук Світлана ШЛ 21 СМШ
  Островська Надія ШЛ 21 СМШ
  Загребельна Оксана ТНВК ШЛ 15
  Івашків Наталя ЗДО 14
  Мельничук Оксана ЗЗСО 20
  Назарко Надія ЗЗСО 20
  Ситар Володимир ЗЗСО 11
17. Мовно-риторична освіта в Новій українській школі. Актуальні аспекти лінгвометодики

Графік занять,

покликання

ФФМ-17_1   СЕРЕДА
  Ковальчук Леся ЗЗСО 19

07.10.2020

14.10.2020

21.10.2020

04.11.2020

11.11.2020

18.11.2020

25.11.2020

02.12.2020

Початок щоразу о 14.30

Заходити десь о 14.20 в день проведення занять за покликанням

https://go.mywebinar.com/hkzm-pxzg-gqlk-mcqj

  Дулиш Людмила ЗЗСО 23
  Пасічник Світлана ЗЗСО 28
  Ланг Людмила ЗЗСО 28
  Пальчик Ольга ЗЗСО 28
  Мельничук Надія ЗЗСО 28
  Пюрко Ольга ЗЗСО 28
  Корнят Оксана ЗЗСО 28
  Сольник Наталія ЗЗСО 14
  Волинець Галина ЗЗСО 10
  Гусак Лілія ШЛ 21 СМШ
  Заяць Ірина ЗЗСО 23
  Коцяба Віра ЗЗСО 23
  Крайчак Наталія ЗЗСО 23
  Олійник Марія ЗЗСО 23
  Антонів Юлія ЗЗСО 10
  Шеремет Наталія ЗЗСО 14
  Пенкальська Руслана ЗЗСО 14
  Снітовська Галина ЗЗСО 14
  Кадило Людмила ЗЗСО 10
  Пархін Оксана ЗЗСО 14
  Білоус Галина ТНВК ШЛ 15
  Вовк Ірина ТНВК ШЛ 15
  Цідило Ольга ТНВК ШЛ 15
  Шмігель Олена ТНВК ШЛ 15
  Басіста Ольга ЗЗСО 10
  Загазей Оксана ТКГ
  Підручняк Ольга ТКГ
  Солтис Тетяна ТНВК ШЛ 15
ФФМ-17_2 ЧЕТВЕР
  Зарихта Ольга Гармонія

08.10.2020

15.10.2020

22.10.2020

05.11.2020

12.11.2020

19.11.2020

26.11.2020

03.12.2020

Початок щоразу о 14.30

Заходити десь о 14.20 в день проведення занять за покликанням

https://go.mywebinar.com/hkzm-pxzg-gqlk-mcqj

  Мельник Марія Гармонія
  Чуба Марія ТСШ 3
  Коцюруба Ірина ТСШ 3
  Петрокушин Руслана ТСШ 3
  Сватенко Вікторія ЗЗСО 4
  Бабіна Марія ЗЗСО 4
  Костинська Стефанія ТСШ 5
  Зазябла Надія ЗЗСО 8
  Гурська Наталія ЗЗСО 18
  Жизномірська Ірина ЗЗСО 18
  Лабінська Марія ЗЗСО 18
  Мудеревич Лілія ЗЗСО 18
  Пилипчук Світлана ЗЗСО 18
  Когут Світлана ЗЗСО 18
  Чикенда Надія ЗЗСО 18
  Замойська Ірина ТУГ
  Лобас Надія ТНВК ШЛ 2
  Чіпак Юлія ТНВК ШЛ 2
  Васютинська Ольга ЗЗСО 24
  Сосінська Тетяна ЗЗСО 24
  Телев’як Марія ЗЗСО 24
  Осадчук Наталія ЗЗСО 24
  Грицьків Ірина ЗЗСО 24
  Поврозник Наталя ЗЗСО 24
  Бойко Галина ЗЗСО 27
  Вальчак Ганна ЗЗСО 27
  Когут Валентина ЗЗСО 27
  Галатюк Ольга ЗЗСО с. Кобзарівка
  Джуль Ганна ЗЗСО с. Кобзарівка
ФФМ-17_3 П’ЯТНИЦЯ
  Ваврик Ольга ТГ 30

09.10.2020

16.10.2020

23.10.2020

09.11.2020

13.11.2020

20.11.2020

27.11.2020

04.12.2020

Початок щоразу о 14.30

Заходити десь о 14.20 в день проведення занять за покликанням

https://go.mywebinar.com/hkzm-pxzg-gqlk-mcqj

  Простакова Наталія ТПЛСП
  Очеретнюк Ірина ЗЗСО 16
  Козак Ольга ТСШ 7
  Пошпур Марія ТСШ 7
  Луканюк Марія ТСШ 7
  Кучерява Ольга Галколедж
  Божаківська Мирослава Галколедж
  Безкоровайна Марія Галколедж
  Щерба Зоряна Галколедж
  Михайлюк Оксана ЗДО 21
  Фляк Наталія ЗЗСО 24
  Сеньків Тарас ЗЗСО 24
  Рудяк Ольга ЗЗСО 24
  Крушельницька Світлана ЗЗСО 24
  Клос Ірина ЗЗСО 24
  Кубішин Лариса ЗЗСО 24
  Карпа Мар’яна ЗЗСО 24
  Загребельна Наталія ЗЗСО 24
  Желізко Юлія ЗЗСО 24
  Гамрецька Тетяна ЗЗСО 24
  Співак Галина ЗЗСО 24
  Шуст Галина ЗЗСО 24
  Мойсеєва Юлія ЗЗСО 27
  Намака Наталія ЗЗСО 27
  Сава Ірина ЗЗСО 27
  Смертіна Олена ЗЗСО 27
  Гіль Оксана ЗЗСО28
  Паньків Валентина ЗЗСО 28

 

 

 

 

Опубліковано в ГРАФІКИ КУРСІВ

Літературне краєзнавство – це важливе знаряддя патріотичного, морально-етичного виховання, дійовий засіб поглиблення знань з літератури і розвитку пізнавальних інтересів школярів та молоді.

Вивчення літератури рідного краю наближує творчість письменника до школяра. Митець втрачає свою хрестоматійну іконічність, перетворюючись на краянина.Робота з матеріалами музею, бібліографічний пошук, літературні подорожі рідним краєм, зустрічі з письменниками-сучасниками, зіставлення літературних образів зі звичайною реальністю роблять уроки цього типу незвичайними, пам’ятними.

8 жовтня 2020 року в комплексному містечку проведено методичний захід з теми "ЛІТЕРАТУРА РІДНОГО КРАЮ ЯК ЗАСІБ ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ШКОЛЯРІВ".

Леся Гапон, PhD, викладачка ТКМЦНОІМ, висвітлила питання стосовно  особливостей проведення уроків літератури рідного краю та  вивчення життя, діяльності та ролі видатних діячів Тернопільщини 

Родзинкою заходу стала зустріч із  Мирославою Ярмуш - дочкою письменника Василя Ярмуша. Вона презентувала збірку віршів батька "Ідилія ночі."

Новий Держстандарт базової середньої освіти 

5-9 класи вчитимуться за новими стандартами з 2022 року – яких змін чекати

Міністерство освіти і науки України проводить серію публічних консультацій з питань імплементації Державного стандарту базової середньої освіти (надалі – Стандарт).

Проєкт Стандарту розроблено в межах реалізації затвердженої в 2016 році Концепції «Нова українська школа», яка стала точкою відліку масштабної реформи шкільної освіти. 

Він тісно пов'язаний зі Стандартом для початкової школи, оскільки продовжує ідею компетентнісного підходу та інших реформаторських засад, зокрема, у навчанні, оцінюванні результатів та організації освітнього процесу в НУШ.

Стандарт має стати «рамкою» для розроблення Типової освітньої програми для базової школи, яка складатиметься з варіантів типових освітніх планів та каталогів модельних навчальних програм.

Цілі публічних консультацій – обговорення з широким колом стейкхолдерів:

 • дорожньої карти імплементації Державного стандарту базової середньої освіти;
 • варіативної структури типової освітньої програми та типових навчальних планів;
 • шляхів реалізації освітніх галузей через навчальні предмети та інтегровані курси;
 • готовності закладів освіти до організації освітнього процесу за власними освітніми програмами;
 • готовності вчителів до конструювання і реалізації власних програм;
 • ставлення освітянської спільноти до інтеграції знань та реалізації інтегрованих курсів у освітньому процесі.

Рекомендації, напрацьовані під час кожної публічної консультації, буде враховано під час доопрацювання Дорожньої карти, розроблення Типової освітньої програми, навчальних планів та модельних навчальних програм.

Консультаційний документ

Дорожня карта впровадження Державного стандарту базової освіти (проєкт)

Проєкт Державного стандарту базової освіти

Онлайн опитування 

УІРО "Презентація дорожньою карти"

Юлія Простакова "Інтегровані завдання PISA"

Опубліковано в Матеріали МОНУ

Група ФФМ 17_1 розпочала вивчення актуальних аспектів лінгвометодики.

Мета курсу - розширити та поглибити знання філологів у царині лінгвометодики й лінгводидактики з урахуванням суспільних і педагогічних вимог, висвітлити актуальні стратегії впровадження мовно-риторичної освіти в умовах становлення нової української школи.
Опубліковано в ФІДБЕК
Сторінка 1 із 2