Неділя, 21 серпня 2022 19:18

Оцінювання навчальних досягнень учнів 5 класу НУШ. Практичні поради для вчителя української мови

Оцінювання п’ятикласників здійснюється відповідно до Методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів 5-6 класів, які здобувають освіту відповідно до нового Державного стандарту базової середньої освіти, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 01.04.2022 № 289.

 

 

Основними видами оцінювання результатів навчання учнів є такі:

 1. Поточне : призначене для встановлення рівнів опанування здобувачами освіти навчального матеріалу та здійснення корегування щодо застосованих технологій навчання; упроваджувати поточне оцінювання необхідно систематично, використовуючи завдання на повторення пройденого матеріалу й закріплення вивченого.
 2. Підсумкове : тематичне, семестрове, річне.
 3. Формувальне:самооцінювання, взаємооцінювання учнів, оцінювання вчителем із використанням окремих інструментів (карток, шкал, щоденника спостереження вчителя, портфоліо результатів навчальної діяльності учнів тощо).

Поточне, підсумкове (тематичне, семестрове, річне) оцінювання результатів навчання здійснюють за 12-бальною системою (шкалою), а його результати позначають цифрами від 1 до 12.

За рішенням педагогічної ради заклад освіти визначає адаптаційний період з__________ до _________, коли поточне та тематичне оцінювання не здійснюється.

Результати формувального (поточного формувального) оцінювання, самооцінювання, взаємооцінювання учнів, оцінювання вчителем із використанням окремих інструментів (карток, шкал, щоденника спостереження вчителя, портфоліо результатів навчальної діяльності учнів тощо) педагог фіксує в особистих джерелах.

ЗАГАЛЬНІ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ

Рівні результатів навчання Бал Загальна характеристика
І. Початковий 1 Учень/учениця розрізняє об'єкти вивчення.
2 Учень/учениця відтворює незначну частину навчального матеріалу, має нечіткі уявлення про об’єкт вивчення.
3 Учень/учениця відтворює частину навчального матеріалу; з допомогою вчителя, виконує елементарні завдання.
II. Середній 4 Учень/учениця з допомогою вчителя відтворює основний навчальний матеріал, повторює за зразком певну операцію, дію.
5 Учень/учениця відтворює основний навчальний матеріал, із помилками й неточностями дає визначення понять, формулює правило.
6 Учень/учениця знає й розуміє основні положення навчального матеріалу відповідає правильно, але недостатньо осмислено; застосовує знання, коли виконує завдання за зразком.
III. Достатній 7 Учень/учениця правильно відтворює навчальний матеріал, знає основоположні теорії і факти, наводить окремі власні приклади на підтвердження певних думок, частково контролює власні навчальні дії.
8 Учень/учениця має достатні знання, застосовує вивчений матеріал у стандартних ситуаціях, намагається аналізувати, встановлювати найсуттєвіші зв'язки й залежність між явищами, фактами, робити висновки, загалом контролює власну діяльність; відповідає логічно, але з певними неточностями.
9 Учень/учениця добре володіє вивченим матеріалом, застосовує знання в стандартних ситуаціях, аналізує й систематизує інформацію, використовує загальновідомі докази й самостійно та правильно аргументує їх
IV. Високий 10 Учень/учениця має повні, глибокі знання, використовує їх у практичній діяльності, робить висновки, узагальнення
11 Учень/учениця має гнучкі знання в межах вимог навчальних програм, аргументовано використовує їх у різних ситуаціях, знаходить інформацію та аналізує її, ставить   і розв’язує проблеми.
12 Учень/учениця має системні, міцні знання в обсязі та в межах вимог навчальних програм, усвідомлено використовує їх у стандартних та нестандартних ситуаціях;   самостійно аналізує, оцінює, узагальнює опанований матеріал, самостійно користується джерелами інформації, ухвалює обґрунтовані рішення.

Свідоцтво досягнень відображає результати навчальних досягнень учня/учениці 5-6 класу і має такий вигляд:

__________________________________ (повна назва закладу освіти)

СВІДОЦТВО ДОСЯГНЕНЬ

учня / учениці ______ класу __________________________________ (прізвище та ім’я учня / учениці)

_______________ навчальний рік

Характеристика навчальної діяльності* Стан сформованості (сформовано/формується)
 • виявляє інтерес до навчання
 • виявляє розуміння прочитаного
 • висловлює власну думку
 • критично та системно мислить
 • логічно обґрунтовує власну позицію
 • діє творчо
 • виявляє ініціативу в процесі навчання
 • конструктивно керує емоціями
 • оцінює ризики
 • самостійно приймає рішення
 • розв’язує проблеми співпрацює з іншими

Характеристика результатів навчальної діяльності

Предмет /інтегрований курс Результати діяльності Рівень досягнення результатів навчання
Українська мова І семестр ІІ семестр За рік
1. Сприймає усну інформацію / аудіювання
2.Усно взаємодіє та висловлюється / говоріння
3.Сприймає письмові тексти / читання
4.Письмово взаємодіє та висловлюється / письмо
Загальна оцінка результатів навчання

АЛГОРИТМ РОБОТИ ВЧИТЕЛЯ З ХАРАКТЕРИСТИКИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

 1. Графа «Характеристика навчальної діяльності» сформована відповідно до переліку наскрізних умінь, визначених Державним стандартом базової середньої освіти.
 2. Зазначену графу заповнює класний керівник за результатами спостережень, проведених спільно з учителями-предметними, які працюють із класом.
 3. Спостереження проводять упродовж року та фіксують в індивідуальних картках спостережень.
 4. У свідоцтві графу «Характеристика навчальної діяльності» заповнюють так: сформовано/формується.

АЛГОРИТМ РОБОТИ ВЧИТЕЛЯ З ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ

 1. Графа «Характеристика результатів навчання» заповнюється з урахуванням фіксованих у класних журналах результатів досягнень учнів упродовж навчального року.
 2. Оцінювання результатів навчальної діяльності має бути зорієнтованим на очікувані групи результатів навчання, передбачені навчальною програмою з предмета, групи умінь та вимоги до обов’язкових результатів навчання, передбачені Державним стандартом.
 3. Учитель виставляє поточні оцінки та оцінки за контрольні (діагностичні) роботи за темами, викладеними в начальній програмі / календарному плані та оцінку за ведення зошита.
 4. Тематичне оцінювання здійснює на основі поточного оцінювання із урахуванням проведених діагностичних (контрольних) робіт. Під час виставлення тематичного бала результати перевірки робочих зошитів не враховують.
 5. Якщо рівень результатів навчання учня (учениці) визначити неможливо з якихось причин, у класному журналі та свідоцтві досягнень, свідоцтві навчальних досягнень роблять запис «не атестований(а) (н/а)».
 6. Оцінка за семестр ставиться за результатами тематичного оцінювання та оцінювання груп загальних результатів, відображених у свідоцтві навчальних досягнень:Сприймає усну інформацію / аудіювання.

ТАБЛИЦЯ 1

ВИМОГИ ДЕРЖСТАНДАРТУ ДО ОБОВ’ЯЗКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ

УКРАЇНСЬКА МОВА І  ЛІТЕРАТУРА

ГРУПИ ВМІНЬ,

ПЕРЕДБАЧЕНИХ ДЕРЖАВНИМ СТАНДАРТОМ

ХАРАКТЕРИСТИКА РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

УКРАЇНСЬКА МОВА

І. Взаємодія з іншими особами усно, сприймання і використання інформації для досягнення життєвих цілей у різних комунікативних ситуаціях. МОВ 1.1-1.2. 1. УМІННЯ ПРАЦЮВАТИ З ІНФОРМАЦІЄЮ 1. СПРИЙМАЄ УСНУ ІНФОРМАЦІЮ / АУДІЮВАННЯ
Учень / учениця : Учень / учениця   вміє : Види навчальної діяльності
Сприймає усну інформацію:
 • слухає уважно,
 • ставить слушні запитання,
 • відповідає на запитання.

1.1. Знаходити, добирати необхідне.

1.2. Унаочнювати.

1.3. Сприймати й реагувати.

1.4. Робити висновки.

1.5. Аналізувати.

1.6. Оцінювати.

1.7. Виявляти головне/другорядне.

1.8. Змінювати форму подання тощо).

 • Аудіювання медіатексту.
 • Аудіювання тексту.
 • Відповіді на запитання за змістом почутого.
 • Аудіювання діалогів, а також текстів, які містять визначені синтаксичні одиниці.
 • Аудіювання текстів, що містять слова із суфіксами, які надають слову значень зменшуваності й пестливості.
Виокремлює усну інформацію :
 • знаходить у почутому відповіді на поставлені запитання,
 • розрізняє відому і нову для себе інформацію,
 • визначає ключові слова.
2.УСНО ВЗАЄМОДІЄ ТА ВИСЛОВЛЮЄТЬСЯ / ГОВОРІННЯ
Види навчальної діяльності
Перетворює інформацію з почутого повідомлення в різні форми повідомлень:
 • переказує почуте,
 • складає план почутого,
 • унаочнює та візуалізує почуте повідомленняє.
     
 • Виконання проєкту (наприклад,  проведення гри «Найрозумніший»).
 • Виправлення орфоепічних помилок.
 • Виявлення та аналіз орфоепічних помилок (зокрема в наголошуванні слів) у своєму мовленні та мовленні інших людей.
 • Виконання проєкту (наприклад, підготовка й проведення мовознавчої вікторини на тему «Фонетика. Орфоепія»).
 • Докладний усний переказ розповідного тексту художнього стилю з елементами опису тварини, що містить синоніми та антоніми (за колективно складеним простим планом).
 • Докладний усний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами роздуму (за планом).
 • Записування аудіоповідомлення для соцмереж зі зразками правильної вимови.
 • Зіставлення прочитаного із зображеним на малюнку (зокрема передавання емоцій людини в тексті та на малюнку).
 • Інсценування байки, текст якої містить діалог.
 • Колективне складання словника найпоширеніших етикетних формул (привітання, прощання, вибачення, висловлення вдячності та ін.).
 • Міркування та відповіді на запитання за змістом висловлень відомих людей про значення мови в житті людини й суспільства (усно).
 • Обмін думками на теми, пов’язані із ціннісними орієнтирами.
 • Переказування тексту за виписаними словосполученнями.
 • Письмовий докладний переказ тексту розповідного характеру з елементами роздуму, що містить однорідні члени речення.
 • Підготовка аудіоповідомлення для соцмереж про поширені помилки в наголошуванні слів.
 • Складання висловлення за поданими чи дібраними самостійно опорними словами.
 • Складання висловлення про дружбу чи людські чесноти з використанням слів, у яких відбувається спрощення (наприклад, щасливий, чесний, совісний, безкорисливий, заздрісний, улесливий).
 • Складання діалогу про погоду з використанням запропонованих або дібраних самостійно антонімів.
 • Складання діалогу-розпитування «Як проїхати до центральної частини міста» (з використанням реплік-речень, які містять обставини).
 • Складання і розігрування діалогу етикетного характеру з використанням синонімічних етикетних формул вітання, прохання, вдячності (у музеї, бібліотеці, магазині, спортзалі та ін.) з урахуванням віку та статусу співрозмовника.
 • Складання і розігрування діалогу-розпитування про корисність різних видів спорту (правила користування смартфоном та ін.) з використанням синонімів.
 • Складання речень і мікротекстів, що містять слова, у вимові яких трапляються помилки.
 • Складання розповіді «Мудрі батькові поради» («Улюблені пісні моєї мами», «Чого навчив мене мій тренер») з використанням речень, що містять пряму мову.
 • Складання розповіді з використанням різних видів речень за метою висловлювання (орієнтовні теми: «Я – українець (українка)», «Ми відповідальні за майбутнє країни», «Ми – патріоти»).
 • Складання тексту-відповіді відповідно до запропонованої ситуації з використанням вставних слів.
 • Складання усних текстів.
 • Обмін думками на теми, пов’язані із ціннісними орієнтирами.
 • Складання усного висловлення, пов’язаного з конкретною життєвою ситуацією.
 • Створення розповіді про відвідування зоопарку з використанням незмінних слів (назв тварин).
 • Усне висловлення-роздум з використанням визначених синтаксичних одиниць (наприклад, «Чому потрібно говорити правду?»).
 • Усний опис малюнка, за допомогою якого можна проілюструвати прочитаний текст.
 • Формулювання правил спілкування на основі прочитаних крилатих висловів.
 • Складання та розігрування діалогів, зокрема:
 • в онлайн-середовищі відповідно до запропонованої ситуації спілкування, пов’язаної із життєвим досвідом учнів із використанням етикетних формул;
 • телефонних розмов, що передбачають уникання небажаного  й небезпечного спілкування, протистояння маніпулятивним впливам;
 • за ілюстрацією (або коміксом).
Аналізує та інтерпретує усну інформацію:
 • формулює тему та ідею;
 • зіставляє почуте із життєвим досвідом,
 • розпізнає факти, судження, факти, судження та аргументи
Оцінює усну інформацію:
 • обґрунтовує достовірність, повноту,
 • вказує на окремі особливості, що сприяють або заважають ефективній комунікації,
 • характеризує вплив окремих деталей
Висловлює та обстоює власні погляди, ідеї, переконання:
 • висловлює своє ставлення до думок інших осіб,
 • наводить кілька аргументів і прикладів на підтвердження власної позиції
Використовує вербальні та невербальні засоби під час представлення своїх думок:
 • використовує вербальні та невербальні засоби для ефективної комунікації,
 • дотримується норм у виборі мовленнєвих засобів,
 • використовує окремі засоби художньої виразності.
Регулює власний емоційний стан:
 • регулює власні емоції в комунікації,
 • збагачує міжособистісну комунікацію позитивними емоціями.
ІІ. Сприймання, аналіз, інтерпретація, критичне оцінювання інформації в текстах різних видів (зокрема художніх текстах, медіатекстах)   та використання її для збагачення   власного досвіду. МОВ 2.1-2.7. 2. ТЕКСТОВІ ВМІННЯ 3. СПРИЙМАЄ ПИСЬМОВІ ТЕКСТИ / ЧИТАННЯ
Учень / учениця : Учень / учениця вміє: Види навчальної діяльності
Сприймає текст:
 • читає тексти різних функціональних стилів і мовленнєвих жанрів у різний спосіб (оглядово, вибірково тощо) відповідно до мети читання,
 • розрізняє складники структури тексту відповідно до його жанрово-родової належності та стильових особливостей,
 • використовує заголовок, зміст та анотацію для оптимізації роботи з текстом

2.1. Сприймати.

2.2. Інтерпретувати.

2.3. Аналізувати.

2.4. Збагачувати естетичний та емоційно-чуттєвий досвід.

2.5. Осмислювати зміст, ставити запитання.

2.6. Змінювати епізоди.

2.7. Виявляти проблему.

2.8. Формулювати основну думку.

 • Аналіз будови тексту, виділення зачину, основної частини та кінцівки.
 • Аналіз та оцінювання прочитаного чи прослуханого тексту.
 • Аналіз, оцінювання, інтерпретація тексту.
 • Визначення ключових слів у тексті.
 • Визначення мікротем і тематичних речень.
 • Виразне читання текстів з дотриманням правил орфоепії.
 • Висловлення власних почуттів, вражень, викликаних прочитаним.
 • Відповіді на запитання за змістом прочитаного чи почутого.
 • Виконання проєкту (наприклад, складання плейлиста чи добірки пісень, у текстах яких є звертання або вставні слова).
 • Виконання проєкту (наприклад, складання рекламного тексту з метою спонукати правильно добирати слова, урізноманітнювати своє мовлення тощо).
 • Добирання заголовка тексту.
 • Зіставлення прочитаного із зображеним на малюнку (зокрема передавання емоцій людини в тексті та на малюнку).
 • Колективне складання простого плану прослуханого або прочитаного тексту.
 • Підготовка відеопам’ятки (постер, слайди, відеоролик, схема) для соцмереж про вживання   апострофа.
 • Робота з графічними організаторами.
 • Робота зі словниками та довідковими джерелами. Обмін враженнями щодо здобутої в них інформації.
 • Створення тексту за визначеними характеристиками на основі певної графічної інформації (діаграми, графіка тощо).
 • Усне повідомлення на лінгвістичну тему (наприклад, «Префікси-антоніми»).
 • Формулювання теми й основної думки тексту.
 • Читання вголос речень (текстів) з дотриманням правил вимови слів та інтонування речень.
 • Читання мовчки тексту, аналіз прочитаного, відповіді на запитання за змістом прочитаного та виконання тестових завдань.
 • Читання та аудіювання діалогів, а також текстів, які містять визначені синтаксичні одиниці.
 • Читання вголос речень (текстів) з дотриманням правил вимови слів та інтонування речень.
Аналізує та інтерпретує текст :
 • формулює тему та ідею,
 • зіставляє почуте із життєвим досвідом,
 • розпізнає факти, судження, факти, судження та аргументи,
 • розрізняє тексти різних стилів, типів та жанрів у контексті авторського задуму,
 • поєднує інформацію, подану в різні способи (словесну, графічну, числову тощо) у межах одного або кількох текстів
Збагачує естетичний та емоційно-чуттєвий досвід :
 • висловлює в усній та/або письмовій формі власні почуття, враження, викликані прочитаним
Перетворює текстову інформацію:
 • переказує зміст тексту у різний спосіб відповідно до завдання,
 • фіксує потрібні елементи тексту, за допомогою окремих графічних позначок,
 • представляє текстову інформацію, використовуючи різні способи і засоби візуалізації змісту,
 • створює текст на основі певної графічної інформації (діаграми, графіка тощо)
Обирає тексти для читання:
 • обирає тексти для читання і наводить окремі аргументи щодо свого вибору,
 • використовує достовірні джерела інформації.
Оцінює текст:
 • обґрунтовує значення інформації, здобутої в прочитаному тексті,
 • визначає актуальність і несуперечливість,
 • аргументує власну оцінку прочитаного тексту, наводячи доречні цитати
Читає творчо:
 • у разі потреби змінює персонажів, додаючи окремі епізоди,
 • переказує прочитане з позиції одного з персонажів,
 • за мотивами прочитаного створює власний медійний продукт (мультфільм, театральну сценку, відеоролик, блог тощо)
ІІІ. Висловлювання думок, почуттів і ставлень, письмова взаємодія з іншими особами, зокрема інтерпретація літературних творів українських і зарубіжних письменників; взаємодія з іншими особами у цифровому середовищі, дотримання норм літературної мови. МОВ 3.1-3.3

3.КОМУНІКАТИВНІ

ВМІННЯ

4. ПИСЬМОВО ВЗАЄМОДІЄ ТА ВИСЛОВЛЮЄТЬСЯ / ПИСЬМО
Учень / учениця : Учень / учениця вміє: Види навчальної діяльності
Створює письмові висловлення:
 • різних типів, стилів,
 • з дотриманням норм,
 • на засадах академічної доброчесності.

3.1. Створювати письмові висловлення.

3.2. Висловлювати і захищати власні погляди, думки, ідеї, переконання.

3.3. Взаємодіяти письмово в режимі реального часу (в цифровому середовищі).

3.4. Визначати наміри співрозмовників.

3.5. Висловлювати власне ставлення до події, проблеми, дії, вчинку.

3.6. Регулювати свій емоційний стан.

3.7. Використовувати доцільні для конкретної ситуації жанри мовлення.

3.8. Аналізувати ситуацію спілкування, коригувати її.

Докладний письмовий переказ тексту розповідного характеру з елементами опису предмета (або тварини), що містить синоніми та антоніми (за самостійно складеним простим планом). Редагування переказу. Лист до рідної людини з використанням звертань і вставних слів. Написання есе про красу й милозвучність української мови (про транспорт майбутнього, воду в природі тощо). Написання оповідання (казки) за поданим початком з використанням діалогу. Написання твору-роздуму за колективно складеним планом у художньому стилі (орієнтовні теми: «Чому потрібно берегти природу», «Що може зробити мене щасливим», «Чому необхідно знати історію свого народу»).Написання твору-опису тварини (або предмета) з використанням слів із суфіксами та префіксами, що надають тексту емоційного забарвлення й виразності (у художньому стилі). Написання твору-роздуму на тему, пов’язану із життєвим досвідом учнів, у художньому стилі за колективно складеним планом. Написання твору-розповіді на основі власного досвіду в художньому стилі (за планом).Письмовий докладний переказ тексту розповідного характеру з елементами роздуму, що містить однорідні члени речення. Складання висловлення з використанням опорних словосполучень (наприклад: улюблені книжки, відповіді на запитання, запам’ятаю назавжди).Складання висловлення за поданими чи дібраними самостійно опорними словами. Складання писемних текстів. Складання тексту (опису, роздуму) про природні явища з використанням епітетів .Складання тексту вітальної листівки з використанням означень. Складання тексту, у якому всі слова починаються однаковою буквою. Складання висловлення, пов’язаного з конкретною життєвою ситуацією, з вибором синтаксичних одиниць. Складання власних висловлень на запропоновану тему із використанням вивченої орфограми. Складання речень з опорними словами та певного змісту. Складання речень за картиною з використанням визначених синтаксичних одиниць. Складання речень-компліментів з використанням слів із префіксом пре- (наприклад, для привітання з днем народження).Складання розповіді (легенди) про історію рідного міста (села) з використанням складних речень. Складання текстів з указаними синтаксичними одиницями. Створення казки, текст якої містить слова, що надають слову значення збільшеності та згрубілості. Складання текстів з указаними синтаксичними одиницями. Укладання пам’ятки щодо дотримання найпоширеніших чергувань приголосних звуків.
Взаємодіє письмово в режимі реального часу (у цифровому середовищі):
 • створює невеликі типові повідомлення на спеціальних (захищених) цифрових сервісах і в соціальних мережах,
 • висловлюється, спілкується, дискутує в цифровому середовищі,
 • дотримується норм етикету під час онлайн-спілкування.
Підготовка аудіо- чи відеорекомендацій (постер, слайди, відеоролик) для соцмереж про поширені лексичні помилки. Підготовка відеопам’ятки (постер, слайди, відеоролик) про написання префіксів. Складання «хмари слів». Складання писемних текстів на цифрових носіях. Створення дописів-рекомендацій з культури мовлення для розміщення в соціальних мережах. Складання у формі спонукальних речень порад, яких мають дотримуватися п’ятикласники, і розміщення цих порад у соцмережах. Створення дописів-рекомендацій з культури мовлення для розміщення в соціальних мережах. Створення тексту інформації для шкільного вебсайту або шкільної електронної газети про кумедну поведінку ваших домашніх улюбленців з використанням різних за метою висловлення речень.
Редагує письмові тексти:
 • знаходить і виправляє недоліки та помилки в змісті, будові і мовному оформленні власних висловлень,
 • удосконалює текст.
Вправи на редагування. Редагування есе. Редагування тексту листа. Редагування переказу. Редагування речень і текстів (зокрема оголошень), у яких допущено лексичні помилки, з коментуванням. Редагування речень і текстів, що містять спільнокореневі слова й форми одного слова (з коментуванням).Редагування речень і текстів. Редагування речень, у яких допущено помилки у слововживанні. Редагування твору-роздуму, твору-опису, твору-розповіді. Розв’язання ситуаційних завдань, пов’язаних із неправильним уживанням слів. Редагування речень, словосполучень, у яких допущено лексичні чи граматичні помилки (з коментуванням). Редагування речень, у яких допущено помилки у вживанні однорідних членів речення (з коментуванням). Робота з деформованим текстом (заміна повторюваних слів синонімами, використання синонімів як засобу зв’язку речень у тексті).
ІV. Дослідження індивідуального мовлення, використання мови   для власної мовної творчості, спостереження за мовними та літературними явищами, проведення їх аналізу.   МОВ 4.1-4.2. 4. МОВНІ ВМІННЯ Поточні оцінки за перелічені види робіт ураховуються при виставлення тематичної оцінки.
Учень / учениця :    Учень / учениця   вміє: Види навчальної діяльності
Досліджує мовні явища:
 • виокремлює та розрізняє мовні одиниці різних рівнів (звуки, частини слова, слова, форми слова, словосполучення, речення, тексти);
 • порівнює та зіставляє мовні одиниці різних рівнів за визначеними ознаками;
 • порівнює та зіставляє мовні одиниці;
 • вирізняє окремі мовні явища у своєму та чужому мовлення;
 • порівнює тексти щодо наявності в них певних мовних явищ.

4. 1. Розуміти й пояснювати роль мови в житті людини й суспільства.

4.2. Виявляти, розуміти й пояснювати мовне явище.

4.3. Досліджувати мовне явище.

4.4. Збагачувати власне мовлення, демонструвати активний словник.

4.5. Використовувати знання мови у мовленнєвій творчості.

4.6. Користуватися словниками.

4.7. Дотримуватися норм літературної мови.

4.8. Редагувати.

Вибір прийменника, сполучника з дотриманням правил милозвучності. Виділення у слові значущих частин. Визначення в реченні чи тексті вказаних синтаксичних одиниць. Визначення в реченнях (текстах) і добирання слів, що містять антонімічні префікси. Визначення в слові орфограм, обґрунтування написання значущих частин слова, записування правильно слів з вивченими орфограмами. Визначення в слові орфограм, обґрунтування написання слів, записування правильно слів з вивченими орфограмами. Визначення головного й залежного слова в словосполученні. Визначення належності звуків до певної групи: твердих і м’яких, дзвінких і глухих, шиплячих. Визначення пунктограм, обґрунтування вживання розділових знаків, записування правильно речень із вивченими пунктограмами. Визначення складів у слові. Перенесення слів із рядка в рядок. Визначення частин мови, якими виражено вказані члени речення. Використання логічного наголосу для виділення слів зі смисловим навантаженням. Виписування з довідникових джерел прислів’їв, приказок у формі спонукальних речень. Відновлення прислів’їв, приказок з певної групи слів. Вправи на розрізнення голосних і приголосних, глухих, дзвінких, твердих та м’яких звуків, звуків ґ і г. Групування словосполучень залежно від способу вираження головного слова. Добирання слів з певними префіксами та суфіксами, слів за схемами. Добирання ключових слів (словосполучень) для опису пам’ятки архітектури. Добирання синонімів і антонімів, слів з уподібненням, чергуванням звуків, спільнокореневих слів. Добирання сполучників для зв’язку частин складного речення. Доповнення речень вставним словом, однорідними членами. Доповнення речень словами в правильних граматичних формах. Доповнення речень словами з урахуванням контексту. Заміна словосполучень синонімічними з метою посилення виразності й образності тексту. Замінювання вставних слів і словосполучень синонімічними. Запис слова фонетичною транскрипцією. Зіставлення лексичного та граматичного значення слова. Ігри зі словами (вікторини, кросворди, ребуси).Інтерактивні вправи. Конструювання словосполучень з поданих слів з використанням і без використання прийменників. Лінгвістичне мінідослідження. Лінгвістичні ігри. Мовленнєвий експеримент (наприклад, заміна іменників займенниками для уникнення небажаного повтору слів, зсув наголосу в слові).Обґрунтування ролі слів різних частин мови. Перебудова речень, наприклад: розповідних на спонукальні або питальні, складних на речення з прямою мовою, простих на складні. Підкреслення членів речення. Порівняння мовних і немовних (звукові і світлові сигнали, символіка, дорожні знаки тощо) засобів спілкування, які люди використовують у повсякденному житті. Порівнювання текстів щодо наявності в них антонімії. Поширення речень додатками, означеннями, обставинами. Робота з орфографічним, тлумачним словниками. Розбір словосполучення як синтаксичної одиниці. Розпізнавання в словах явищ уподібнення звуків, спрощення, чергування звуків. Розпізнавання в текстах слів з указаними орфограмами, фонетичними явищами. Синтаксичний розбір речення. Складання і проведення словникових диктантів. Складання речень вказаного виду чи з використанням визначених слів. Складання речень з указаними синтаксичними одиницями. Складання словосполучень за схемами. Тлумачення лексичних значень омонімів, паронімів з урахуванням контексту. Тлумачення лексичного значення ужитих у реченнях (текстах) слів. Упорядкування за алфавітом прізвищ письменників (співаків, імен героїв улюблених мультфільмів та ін.). Фонетичний розбір слова. Розв’язання ситуаційних завдань, пов’язаних з уживанням слів. Визначення наголосу в слові. Виявлення та аналіз орфоепічних помилок (зокрема у вимові шиплячих) у своєму мовленні та мовленні інших людей. Орфоепічний тренінг (удосконалення вимови звуків відповідно до правил орфоепії).
Використовує знання з мови в мовленнєвій творчості.

7.Для зручності паралельно з офіційним журналом учитель може вести записи в особистому нотатнику, виписуючи оцінки з офіційного журналу. На основі цих записів легше визначити оцінку за кожну з груп загальних результатів.

Зразок записів в особистому нотатнику:

Група загальних результатів Оцінювання групи 1. Сприймає усну інформацію / аудіювання Оцінювання групи 2. Усно взаємодіє та висловлюється / говоріння Оцінювання групи 3. Сприймає письмові тексти / читання Оцінювання групи 4. Письмово взаємодіє та висловлюється / письмо
                                                         Вид роботиі дата (якщо за роботу ставлять оцінки всім учням класу) Аудіювання медіатексту   25. 12 Середня   арифметична оцінка   Група 1 Діалог    29. 11. Усний переказ 20. 12 Середня   арифметична оцінка   Група 2 Читання вголос 21. 12 Середня   арифметична оцінка   Група 3 Письмовий переказ31.09. Твір-опис предмета 19.10. Диктант 29. 12 Середня   арифметична оцінка   Група 4
Іваненко Іван( оцінка, дата виставлення оцінки, якщо   оцінювалися не всі учні класу) 1028. 10. 829. 11. 10 10 1018. 09. 1024.10. 929. 11 10 9 10 812.09. 712.10. 817.11. 9 8 7 9 723.11. 8 8

Зразок записів в офіційному журналі (сторінка зліва):

Місяць і числоПрізвище та ім'я учня/учениці 09/09 27/09 Зошит Тематична 24/10 28/10 Зошит Тематична 05/11 15/11 Зошит Тематична 20/12 29/12 Зошит Тематична Група 1 Група 2 Група 3 Група 4  І семестр Скоригована
1 Іваненко Іван 9 10 7 10 10 8 6 9 8 9 10 9 11 8 10 10 10 10 8 8 9

Зразок записів в офіційному журналі (сторінка справа):

Дата Зміст уроку Завдання додому
63. 29 /12 Контрольний диктант. Виконати проєкт «Зимова казка».
Група 1. Сприймає усну інформацію / аудіювання.
Група 2.Усно взаємодіє та висловлюється / говоріння.
Група 3.Сприймає письмові тексти / читання.
Група 4..Письмово взаємодіє та висловлюється / письмо.
64. 10 / 01 Уподібнення приголосних звуків. Вивчити матеріал на с.146 - 147. Виконати вправу №231 (письмово).

8.Фіксація записів тематичного та семестрового оцінювання, оцінювання груп загальних результатів проводиться в окремій колонці без дати

9. Загальну оцінку результатів навчання за семестр можна вирахувати так: додати всі тематичні оцінки і оцінки за групи загальних результатів, а суму поділити на загальну кількість оцінок.

Наприклад, в учня Іваненка Івана за перший семестр в журналі виставлено:

 1. за тему 1 – 10 балів,
 2. за тему 2 – 9 балів,
 3. за тему 3 – 9 балів,
 4. за тему 4 – 10 балів;
 5. за групу 1 Сприймає усну інформацію / аудіювання – 10 балів,
 6. за групу 2Усно взаємодіє та висловлюється / говоріння – 10 балів,
 7. за групу 3 Сприймає письмові тексти / читання – 8 балів,
 8. за групу 4 Письмово взаємодіє та висловлюється / письмо – 8 балів.

Загальна оцінка результатів навчання за семестр: (10+9+9+10+10+10+8+8):8= 9.

10.Річне оцінювання здійснюється на підставі загальної оцінки результатів навчання за І та ІІ семестри.  

Прочитано 15173 разів