Перелік (станом на 03.09.2021 р.) модельних навчальних програм, підручників і навчальних посібників для 5 класу, яким надано гриф «Схвалено для використання в освітньому процесі»: https://drive.google.com/.../1aEJA7koXZzCgBb8XccP.../view... Завантажити модельні навчальні програми для 5–6 класів «Українська література» та «Інтегрований курс літератур (української та зарубіжної)», а також календарні планування до них можна за покликаннями: http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/726056 http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/726057 http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/726157 http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/72615 Завантажити модельні навчальні програми для 5–6 класів «Українська мова» (автори модельної програми і підручника: Ніна Голуб, Олена Горошкіна, автор підручника: Олександра Глазова ) і каледарне планування можна тут: http://yakistosviti.com.ua/uk/Ukrayinska-mova-2021
Нормативно-правова база Закони України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту»; Концепція реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року (схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 № 988; https://cutt.ly/OyA9z5p); Державний стандарт базової і повної загальної освіти, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1392 (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1392-2011-%D0%BF#Text) Наказ МОНУ «Про затвердження Порядку проведення інституційного аудиту закладів загальної середньої освіти» від 09.01.2019   № 17. Накази Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 405 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти II ступеня»; від 20.04.2018   № 406 «Про затвердження типової…
  Микола Степанюк   ПРОГРАМА ФАКУЛЬТАТИВНОГО КУРСУ “УКРАЇНСЬКА ЛЕКСИКОГРАФІЯ” ДЛЯ УЧНІВ 9 КЛАСУ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА У наш час, в умовах надшвидкого накопичення інформації з усіх галузей знання, особливо зросло значення джерел для оперативного одержання надійних відомостей наукового, прикладного або пізнавального характеру. Незважаючи на стрімкий розвиток мережі Інтернет, життя і професійну діяльність сучасної людини неможливо уявити без використання довідкової літератури. Саме в словниках зафіксовано й систематизовано накопичені людством знання з різних галузей науки, техніки, мистецтва. Поняття лексикографічні джерела об’єднує енциклопедичні видання понятійно-довідкового характеру (енциклопедії, енциклопедичні словники й довідники) та лінгвістичні словники. Ті й інші розширюють світогляд людей, сприяють…
УКРАЇНСЬКИЙ МОВЛЕННЄВИЙ ЕТИКЕТ ПРОГРАМА факультативного курсу для 8 (9) класу загальноосвітніх навчальних закладів Схвалено до використання в навчально-виховному процесі комісією з української мови Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (Протокол № 2 від 04.05.2007 року) Укладач: Валентина Синюта, учитель-методист української мови та літератури Сихівської гімназії м. Львова. Рецензенти: І.Д.Остапик, кандидат філологічних наук, доцент Львівського національного університету імені І.Франка; Л.Я.Мельник, головний методист-організатор Інформаційно-методичного центру освіти м. Львова; Є.В.Ромашок, учитель-методист української мови й літератури загальноосвітньої школи № 22 імені В.Стефаника м. Львова, заслужений учитель України. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА Людина - істота cоціальна, її життя в суспільстві регламентується системою різних традицій, звичаїв, правил та…
ДІЛОВАУКРАЇНСЬКА MOBA ПРОГРАМА факультативного курсу для 10 (11) класу загальноосвітніх навчальних закладів Рекомендовано листом Miніcmepcmвaocвіти і науки України від 09.02.2006 №1/11-608 Укладач: Олена Оперчук, методист лабораторії методики навчання української мови Київського міського педагогічного університету імені Б.Д.Грінченка Рецензенти: Н.В. Бондаренко, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник інституту педагогіки Академії педагогічних наук України; Н.М.Гладченко, учитель-методист лщею №198 "Еко" м. Києва; Л.Д.Старченко,учитель-методист ЗОШ №17 м. Киева. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА    Важлива проблема сьогодення - впровадження української мовив yciсфери життєдіяльності держави й суспільства: політику, екокоміку, науку, адміністрування, вищу школу, засоби масової інфорії. Писемнеспілкування між організаціями таустановами, в органах управління здійснюється українською мовою. Тому недосконалеволодіння українським…
  О.Глазова Ю.Кузнецов   ПРОГРАМА ФАКУЛЬТАТИВНОГО КУРСУ “УКРАЇНСЬКА ФРАЗЕОЛОГІЯ” ДЛЯ 8 КЛАСУ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ Рекомендовано МОН України, лист № 1/11-608 від 09.02.2005. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА Уміння правильно й доречно вживати фразеологізми в усному й писемному мовленні - ознака високого рівня володіння мовою. Збагачення активного словника учнів, удосконалення граматичної будови їхнього мовлення, оволодіння українським мовленнєвим етикетом значною мірою може й повинно здійснюватись засобами української фразеології.Власне українські лексеми й фразеологізми упродовж багатьох десятиліть навмисне витіснялись зі сфер суспільного життя, виробництва й побутового мовлення. Це спричинювало нерозуміння учнями самобутності рідної мови, внаслідок чого втрачався вплив на духовну й мовну культуру школярів, формування національно свідомого громадянина.Вивчення фразеології…
ЛЕКСИКА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ Програма факультативного курсу для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів Рекомендовано листом Міністерства освіти і науки України від 09.022006 №1/11-608 Укладачі: Олександра Глазова, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри методики викладання української мо­ви та літератури Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, завідувач лабораторії методики на­вчання української мови Київського міського педагогічного університету імені Б.Д.Грінченка; Юрій Кузнецов, член-кореспондент Академії педагогічних наук України, доктор філологічних наук, професор, директор видавництва "Педа­гогічна преса", заслужений працівник освіти України. Рецензенти: Ю.І.Ковбасенко, кандидат філологіч­них наук, доцент кафедри зарубіжної літератури Київського міського педагогічного університету імені Б.Д.Грінченка; Н.Д.Порало, учитель-методист Українського фізико-математичного ліцею Київського національного університету імені Т.Г.Шевченка; Н.М.Гладченко, учитель-методист ліцею…
 Розвиток сучасної шкільної літературної освіти визначається утвердженням особистісно та компетентнісно орієнтованої моделі навчання, що унормовано в Законі України «Про освіту» (2017), Державному стандарті базової середньої освіти (2020), Концепції Нової української школи (2016). Відповідно набуває актуальності проблемаформування ключових і предметної (читацької) компетентностейучнів. Мета вивчення української літератури в закладах загальної середньої освіти – формування компетентного учня-читача, всебічно, гармонійно розвиненої особистості з активною життєвою позицією. Аналітико-синтетична робота з творами літератури допомагає школярам повніше осягти їх ідейно-художній зміст, осмислити конкретно-історичне та загальнолюдське значення зображеного письменником, сприяє прилученню до надбань вітчизняної та світової культури, розвитку художнього сприймання та естетичних смаків учнів.  У 2021/2022 навчальному році…
Сторінка 1 із 9