У 5-6 класах  освітній процес у закладах загальної̈ середньої освіти в 2023/2024 навчальному році  буде відбуватися згідно з вимогами  Державного стандарту базової середньої освіти (затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.09.2020 р. № 898). Міністерством освіти і науки України для використання в освітньому процесі в закладах загальної середньої освіти у 2023/2024 навчальному році  рекомендовані такі навчальні програми для 5-6 класів – модельні навчальні програми, яким надано гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» наказом від 12.07.2021 № 795 (зі змінами, внесеними у додаток наказами Міністерства освіти і науки України від 10.08. 2021 р., № 898, від 29.09. 2021 р. № 1031, від 13.12. 2021 р. №1358, від 02.02. 2022 р. № 96, від…
ДОБІРКА МАТЕРІАЛІВ НА ПОЧАТОК 2022-2023 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ. УКРАЇНСЬКА МОВА І ЛІТЕРАТУРА https://gapon.te.ua/informatsiina-platforma/materialy-monu/na-pochatok-navchalnoho-roku/item/1670-dobirka-materialiv-na-pochatok-20222023-navchalnoho-roku КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ. УКРАЇНСЬКА МОВА І ЛІТЕРАТУРА. 5 КЛАС НУШ 2022-2023 Н.Р. https://gapon.te.ua/informatsiina-platforma/materialy-monu/na-pochatok-navchalnoho-roku/item/1668-kalendarnotematychne-planuvannia-5-klas-20222023-nr ПІДРУЧНИК "УКРАЇНСЬКА МОВА. 5 КЛАС" Гапон Л.О., Грабовська О.М., Петришина О.І., Підручняк О.П. https://drive.google.com/file/d/1bHnS-sfHZGC9cG6hRlGFB5k0eA8lvczm/view  https://gapon.te.ua/rubryka-metodysta/dorobok-metodysta/metodychni-rekomendatsii/item/1680-ukrainska-mova-5-klas-nush-pidruchnyk-avt-hapon-hrabovska-petryshyna-pidruchniak-robocha-navchalna-prohrama-kalendarnotematychnyi-plan НАВЧАЛЬНА  ПРОГРАМА  "УКРАЇНСЬКА МОВА. 5 КЛАС"  https://drive.google.com/file/d/12_A_SlIyraloAm4vgwMIYK5kmV5dbZWA/view?usp=sharing https://gapon.te.ua/rubryka-metodysta/dorobok-metodysta/metodychni-rekomendatsii/item/1680-ukrainska-mova-5-klas-nush-pidruchnyk-avt-hapon-hrabovska-petryshyna-pidruchniak-robocha-navchalna-prohrama-kalendarnotematychnyi-plan ТЕМАТИЧНО-КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН  "УКРАЇНСЬКА МОВА. 5 КЛАС"  https://pp-books.com.ua/kalendarno-tematychne-planuvannya-do-pidruchnyka-ukrayinska-mova-5-klas-avt-gapon-l-ta-in/ https://gapon.te.ua/rubryka-metodysta/dorobok-metodysta/metodychni-rekomendatsii/item/1680-ukrainska-mova-5-klas-nush-pidruchnyk-avt-hapon-hrabovska-petryshyna-pidruchniak-robocha-navchalna-prohrama-kalendarnotematychnyi-plan ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ 5 КЛАСУ НУШ. ПРАКТИЧНІ ПОРАДИ ДЛЯ ВЧИТЕЛЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ  https://gapon.te.ua/rubryka-metodysta/dorobok-metodysta/metodychni-rekomendatsii/item/1675-otsiniuvannia-navchalnykh-dosiahnen-uchniv-5-klasu-nush-praktychni-porady-dlia-vchytelia-ukrainskoi-movy ФОРМУВАЛЬНЕ ОЦІНЮВАННЯ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ Й ЛІТЕРАТУРИ В КОНТЕКСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ   http://www.aphn-journal.in.ua/archive/51_2022/67.pdf https://gapon.te.ua/rubryka-metodysta/dorobok-metodysta/metodychni-rekomendatsii/item/1678-rob ЕКСПЛІКАЦІЯ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ В МОДЕЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМАХ  ДЛЯ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ."УКРАЇНСЬКА МОВА. 5-6 КЛАСИ"  http://nzp.tnpu.edu.ua/ https://gapon.te.ua/rubryka-metodysta/dorobok-metodysta/metodychni-rekomendatsii/item/1687-zno-dpa-u-2023-nr-nakaz-monu-715…
Відповідно до статті 54 «Права та обов'язки педагогічних, науково-педагогічних і наукових працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу» нового Закону України «Про освіту», педагоги мають право на: академічну свободу, включаючи свободу викладання, свободу від втручання в педагогічну, науково-педагогічну та наукову діяльність, вільний вибір форм, методів і засобів навчання, що відповідають освітній програмі; педагогічну ініціативу; розроблення та впровадження авторських навчальних програм, проєктів, освітніх методик і технологій, методів і засобів; вільний вибір освітніх програм, форм навчання, закладів освіти, установ та організацій, інших суб’єктів освітньої діяльності, що здійснюють підвищення кваліфікації та перепідготовку педагогічних працівників тощо [1]. Широке поле для професійної творчості педагога…
   ЕКСПЛІКАЦІЯ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ В МОДЕЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМАХ  ДЛЯ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ."УКРАЇНСЬКА МОВА. 5-6 КЛАСИ" http://nzp.tnpu.edu.ua/       Розглянуто компетентнісний підхід як основу освітньої реформи Нової української школи, зокрема проаналізовано нормативно-правові та наукові підходи до осмислення компетентнісного навчання. Проаналізовано реалізацію компетентнісного підходу на прикладі модельних навчальних програм «Українська мова. 5–6 класи» для закладів загальної середньої освіти, на основі яких учителісловесники розробляють свої робочі навчальні програми дисципліни «Українська мова», білінгвальних чи інтегрованих курсів. Порівняльний аналіз модельних навчальних програм засвідчує їхню відповідність Державному стандарту базової середньої освіти та реалізацію компетентнісного спрямування мовно - літературної галузі освіти. Зазначено, що основні частини програм містять результативний,…
ПІДРУЧНИК  https://drive.google.com/file/d/1bHnS-sfHZGC9cG6hRlGFB5k0eA8lvczm/view РОБОЧА НАВЧАЛЬНА  ПРОГРАМА https://drive.google.com/file/d/12_A_SlIyraloAm4vgwMIYK5kmV5dbZWA/view?usp=sharing ТЕМАТИЧНО-КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН https://pp-books.com.ua/kalendarno-tematychne-planuvannya-do-pidruchnyka-ukrayinska-mova-5-klas-avt-gapon-l-ta-in/
 Формувальне оцінювання на уроках української мови й літератури в контексті впровадження Нової української школи http://www.aphn-journal.in.ua/archive/51_2022/67.pdf Проведено аналіз і практичне порівняння традиційного та формувального оцінювання. Зазначено, що підсумкове оцінювання традиційно використовують на завершальному етапі певного періоду навчання для співвіднесення результату учня з обов’язковими результатами, визначеними Державним стандартом. Формувальне оцінювання застосовують для вдосконалення процесу навчання з урахуванням виявлених потреб учнів / учениць у формі, прийнятній як для здобувачів / здобувачок освіти, так і для педагогів. Висвітлено сучасні методичні підходи до оцінювання результатів компетентнісно орієнтованого навчання школярів на уроках української мови й літератури. Вказано, що застосування формувального оцінювання учнів на уроці передбачає: визначення учнями…
Оцінювання п’ятикласників здійснюється відповідно до Методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів 5-6 класів, які здобувають освіту відповідно до нового Державного стандарту базової середньої освіти, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 01.04.2022 № 289.     Основними видами оцінювання результатів навчання учнів є такі: Поточне : призначене для встановлення рівнів опанування здобувачами освіти навчального матеріалу та здійснення корегування щодо застосованих технологій навчання; упроваджувати поточне оцінювання необхідно систематично, використовуючи завдання на повторення пройденого матеріалу й закріплення вивченого. Підсумкове : тематичне, семестрове, річне. Формувальне:самооцінювання, взаємооцінювання учнів, оцінювання вчителем із використанням окремих інструментів (карток, шкал, щоденника спостереження вчителя, портфоліо результатів навчальної діяльності…
Додаток 3 до листа Міністерства освіти і науки України від 19.08.2022 р. №1/9530-22 5 КЛАСИ  Українська мова У 2022/2023 навчальному році вивчення української мови в 5 класі здійснюватиметься за модельними навчальними програмами: Українська мова 5-6 кл. (автори Голуб Н.І., Горошкіна О.М.), Українська мова 5-6 кл. (автори Заболотний О.В. та ін.), рекомендованими наказом Міністерства освіти і науки України від 12.07.2021 № 795); інтегрованого мовно-літературного курсу (українська мова, українська та зарубіжні літератури) 5-6 кл. (автори Старагіна І.П. та ін.), рекомендовану наказом Міністерства освіти і науки України від 29.09. 2021 № 1031. Програми  розміщені   на   офіційному   сайті   МОН   за покликанням. Для реалізації принципу академічної свободи Міністерство освіти і науки…
Методичні рекомендації щодо вивчення української мови в закладах загальної середньої освіти у 2022/2023 навчальному році(О.М.Горошкіна, Н. Б.Голуб) Методичні рекомендації щодо вивчення української літератури в 5 класі НУШ в 2022/2023 навчальному році (Т.О.Яценко) Частина 1. Сучасні соціальні виклики, зумовлені глобалізацією, європеїзацією, утвердженням тенденцій відкритого суспільства, інформатизації, інноваційності в усіх його галузях, зумовлюють необхідність посилення вимог до змісту та якості освіти. Із початком повномасштабного вторгнення росії на територію України особливого загострення набула проблема ефективної організації освітнього процесу, спрямованого на формування компетентного мовця – патріота своєї держави, який шанує державну мову, послуговується нею, дбає про її розвиток. Українська мова – основа державотворення, потужний інструмент…
 Розвиток сучасної шкільної літературної освіти визначається утвердженням особистісно та компетентнісно орієнтованої моделі навчання, що унормовано в Законі України «Про освіту» (2017), Державному стандарті базової середньої освіти (2020), Концепції Нової української школи (2016). Відповідно набуває актуальності проблемаформування ключових і предметної (читацької) компетентностейучнів. Мета вивчення української літератури в закладах загальної середньої освіти – формування компетентного учня-читача, всебічно, гармонійно розвиненої особистості з активною життєвою позицією. Аналітико-синтетична робота з творами літератури допомагає школярам повніше осягти їх ідейно-художній зміст, осмислити конкретно-історичне та загальнолюдське значення зображеного письменником, сприяє прилученню до надбань вітчизняної та світової культури, розвитку художнього сприймання та естетичних смаків учнів.  У 2021/2022 навчальному році…
Сторінка 1 із 3