6-7 вересня для слухачів груп ЗПМ_28_4 та ЗПМ_28_5  відбулися очні заняття  курсів підвищення кваліфікації ТКМЦНОІМ "Мовна комунікація в педагогічній діяльності". Разом із викладачем Гапон Л.О. курсанти відкривають секрети рідної мови.
Розпочали навчання дві групи ФФМ-16 з теми "Актуальні аспекти викладання української літератури в НУШ" . Учителі опрацьовуватимуть найновіші методики викладання, визначатимуть самоцінність індивідуального досвіду дитини в спілкуванні з художнім текстом, продукуватимуть стратегії сучасної методики викладання української літератури,  її екзистенціально-діалогічний та процесуально-діяльнісний аспекти.
Четвер, 04 березня 2021 16:47

Успішно завершили навчання

Успішно завершили навчання три групи ЗПМ-28 з теми "Мовна комунікація в педагогічній діяльності". Учасники здобули знання із прагмалінгвістики про найважливіші аспекти сучасної мовної комунікації в освітньому дискурсі; удосконалили комунікативну компетентність.
Культура мови - складова частина загальної культури людини, культура мови вчителя - складова частина його професійної діяльності. Успіх учителя зумовлений не лише власним професійним (науковим, навчальним, організаційним, управлінським) досвідом, але й здатністю налагодити сталі комунікаційні стосунки як з учнями та їхніми батьками, так і своїми колегами.Педагогічне спілкування містить могутній резерв зростання професійної майстерності педагога і освітнього процесу загалом. У ході занять групи ЗПМ_28 слухачі курсів підвищення кваліфікації працюють над визначенням педагогічних комунікативних характеристик, проаналізували компоненти мовленнєвої діяльності вчителя.  
Успішно завершила навчання група ФФМ_16_2  з теми  "Актуальні проблеми методики викладання української літератури в Новій українській школі". Викладачі - Ольга Зарихта, Леся Гапон. Слухачі курсу навчилися: –      планувати та організовувати працю на інноваційних засадах; –      моделювати і проводити уроки літератури з урахуванням сучасних тенденцій розвитку методики викладання літератури в школі; –      формувати літературну предметну компетентність учнів; –      раціонально використовувати інноваційні методи та прийоми викладання літератури, зокрема аналізу художнього твору на уроках літератури; –      інтегрувати процес викладання української літератури в системі міжпредметних зв’язків дисциплін гуманітарного циклу.
Завершено роботу трьох груп ФФМ17 з теми "МОВНО-РИТОРИЧНА ОСВІТА В НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ: АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ ЛІНГВОМЕТОДИКИ" Слухачі курсу навчилися планувати та організовувати працю на інноваційних засадах; моделювати і проводити урокиз урахуванням сучасних тенденцій розвитку методики викладання мови в школі;–       формувати комунікативну компетентність учнів; формувати ключові компетентності шляхом реалізації змістових лінії, зокрема наскрізних;володіти технологією інноваційних методів і прийомів навчання мови, оптимально використовувати засоби навчання, елементи програмування, алгоритмізацію та комп’ютеризацію на уроках мови, виходячи із специфіки матеріалу, що вивчається;вести позакласну роботу з предмета, удало поєднувати її форми з програмним вивченням мови. ДЯКУЮ ВСІМ ЗА СПІВПРАЦЮ! ДО НОВИХ ЗУСТРІЧЕЙ!
Група ФФМ 17_1 розпочала вивчення актуальних аспектів лінгвометодики. Мета курсу - розширити та поглибити знання філологів у царині лінгвометодики й лінгводидактики з урахуванням суспільних і педагогічних вимог, висвітлити актуальні стратегії впровадження мовно-риторичної освіти в умовах становлення нової української школи.
Середа, 16 вересня 2020 16:25

Група ФФМ_16_2 розпочала роботу

16 вересня розпочала роботу група ФФМ_16_2 Тема "Актуальні проблеми методики викладання української літератури в НУШ". У процесі роботи буде порушено методичні проблеми викладання української літератури : 1.Психологічні особливості сприймання художнього слова учнями і спосіб їх урахування в учительській роботі. 2.Педагогічні принципи викладання літератури. 3.Фахова підготовка вчителя. 4.Методи і прийоми викладання. 5.Інноваційні педагогічні технології у проекції на вивчення літератури. 6.Сучасні вимоги до уроку української літератури. 7.Типи уроків. 8.Специфіка викладання окремих розділів літературної освіти: біографії письменника, позакласного читання, літератури рідного краю, з’ясування теоретико-літературних понять тощо. 9.Організування сприймання учнями художнього тексту і його шкільний літературознавчий аналіз, особливості вивчення жанрової специфіки твору. 10.Розвиток усного…