Тема:   Стилістичне забарвлення фразеологізмів. Виражальні можливості фразеологізмів Мета: систематизувати й узагальнити знання із фразеології, розкрити функціонально-стилістичні можливості лексичних та фразеологічних одиниць; удосконалювати вміння використовувати фразеологізми в мовленні; збагатити словник новими фразеологізмами та крилатими висловами; розвивати творче мислення, комунікативну активність; удосконалювати творчі здібності учнів, аргументовано доводити свою думку,збагачувати й активізувати словниковий та фразеологічний запас учнів. створити умови для активної роботи; забезпечити умови для формування мовної компетентності комунікативно доцільно вживати фразеологізми;через роботу з медійними матеріалами пояснити учням одну з поширених маніпуляцій – зміну акцентів на увагу; сприяти формуванню ключових компетентностей; спонукати до розвитку емоційного інтелекту; виробляти стійку мотивацію й свідоме прагнення до…
Тема. Вживання великої літери. Лапки у власних назвах. Мета: -        систематизувати матеріал про вживання великої літери й лапок у власних назвах, розглянути складні випадки правопису; -        удосконалювати орфографічні навички і вміння; -        формувати вміння обґрунтовувати вибір написання відповідним правилом; -        розвивати пам’ять, мислення, увагу; -        виховувати любов і повагу до рідного краю, його історії та культури.                     Тип уроку: урок систематизації й узагальнення знань, умінь і навичок.                     Вид уроку: урок-екскурсія.                     Методи й прийоми роботи: розповідь, спостереження й аналізу мовних явищ, метод вправ; тестування, прийом «Незакінчене речення», «Лови помилку!», різні види граматичного розбору (синтаксичний, фонетичний, морфемний),…
Тема. Лексика української мови Мета: закріпити здобуті на попередніх уроках знання про загальновживані,діалектні,професійні, емоційно забарвлені слова; удосконалювати вміння і навички учнів вживати їх в усному й писемному мовленні;  розвивати логічне мислення, спостережливість, логічне мислення  виховувати культуру мовлення учнів, заохочувати їх до активної життєвої позиції. Тип:   узагальнення й систематизація вивченого. Методи: метод проектів ( робота в групах), бесіда. Обладнання: словники, підручник О. Глазової, Ю. Кузнецова «Українська мова» (10 клас, Київ, Освіта, 2011).              Епіграф:                                                     Слово-найтонше доторкання до серця                                                                                                   В.Сухомлинський Перебіг уроку І. Мотивація навчальної діяльності учнів        1.1. Організаційний момент 1.2. Вступне слово вчителя                              Відкрий. Це чиста…
ТЕМА. Стилістичні засоби лексикології.        МЕТА: узагальнити і систематизувати  знання з теми «Стилістичні засоби лексикології, розвивати навички пояснення й обґрунтовування  найскладніших орфограм та пунктограм, здійснювати лексичний аналіз слів, навички роботи із словниками та додатковою літературою,виховувати повагу до рідної мови, до  людей, які займаються  популяризацією української мови на рідних теренах. ТИП УРОКУ. Узагальнення й  систематизації знань. Форма проведення уроку. Гра - урок. Засоби навчання : ПК, мультимедійні засоби, роздавальні і дидактичні матеріали, орфографічний і тлумачний словники,ключі до перевірки завдань, підручник.  Епіграф до уроку                                                                                                 Усі слова – співучі струни ,                                                                                           Коли під майстровим смичком                                                                                                                        М.Рильський                                                  Перебіг…
Тема. Уживання фразеології в різних стилях. Багатозначність, синонімія, антономія фразеологізмів. Мета: систематизувати й поглибити знання про фразеологію, набуті в середніх класах, удосконалювати вміння стилістично доцільно використовувати сталі словосполучення в усному й писемному мовленні, розвивати оргдіяльнісні вміння, розширювати світогляд учнів, заохочувати до освоєння виражальних можливостей української мови. Тип уроку: урок узагальнення знань і мовленнєвого розвитку. Форми і методи роботи: інтерактивні методи та прийоми, лексико-стилістична, творчо-дослідницька та перекладацька лабораторії, завдання творчо-дослідницького характеру виконують методом випереджувального навчання. Обладнання: фразеологічні словники, індивідуальні роз даткові картки з ілюстраціями фразеологізмів, комп’ютер. Перебіг уроку І. Мотивація навчальної діяльності, цілевизначення, планування, з’ясування емоційної готовності. Фразеологізми – іскрометні скарби…
Тема. Основні ознаки фразеологізмів. Джерела української фразеології. Національно-мовний колорит фразеології. Національна специфіка української фразеології. Актуальні проблеми української фразеології на сучасному етапі розвитку мовознавчої науки Мета: поглибити знання учнів з української фразеології; розкрити функціонально-стилістичні можливості фразеологічних одиниць; удосконалювати навички грамотного вживання фразеологізмів у мовленні; розвивати образне й логічне мислення; розвивати мовлення; поширити й поглибити словниковий запас; удосконалювати культуру мовлення; виховувати любов до рідної мови, свого народу та повагу до національної культури. Обладнання: підручник, фразеологічні словники, роздаткові картки. Тип уроку: урок формування практичних умінь і навичок на основі по­вторення.                                                          Немамудріших, ніж народ, учителів,                                                                 У нього кожне слово – це…