П'ятниця, 04 грудня 2020 09:50

Функційна грамотність педагога

Програма спецкурсу Функційна грамотність педагога (10 год) Освітня програма Функційна грамотність як вітальна потреба людини ХХІ ст. Складники функційної грамотності. Загальна грамотність. Комунікативна грамотність. Інформаційна грамотність. Комунікативна грамотність. Мовно-стилістичний аспект функційної грамотності. Нова редакція Українського правопису. Ділові папери. Мовний режим. Культура мовлення. Науково-методичний аспект функційної грамотності вчителя. Методичні розробки, статті, опис досвіду, есе, рецензії, відгуки. Цитування, бібліографія, академічна доброчесність. Діагностика, моніторинг, експеримент у роботі вчителя. Комунікативний та інформаційний аспекти функційної грамотності вчителя. Ораторська майстерність. Педагогічне мовлення. Ситуативне і підготовлене мовлення. Фахове інтернет-спілкування. Навчально-тематичний план № п/п Змiст курсу Розподіл годин всього лекц. прак. 1. Функційна грамотність як вітальна потреба людини ХХІ ст.…
Програма спецкурсу Стратегії формувального оцінювання у 5-11 класах (8 год) Освітня програма Формувальне оцінювання у сучасній системі оцінювання навчальних досягнень учнів. Ознаки формувального оцінювання. Принципи формувального оцінювання. Особливості процесу формувального оцінювання. Умови ефективної реалізації формувального оцінювання. Формувальне оцінювання в системі особистісно орієнтованого і компетентнісного навчання. Зворотний зв’язок. Самооцінювання та взаємооцінювання. Рефлексія і корекція навчальної діяльності учнів. Інструменти  формувального оцінювання. Критеріальні таблиці. Портфоліо як технологія формувального оцінювання. Компетентісно орієнтовані завдання у контексті формувального оцінювання. Учнівські проєкти та їх оцінювання. Оцінювання групових форм роботи. Інтернет-технології для здійснення формувального оцінювання. Навчально-тематичний план № п/п Змiст курсу Розподіл годин всього лекц. прак. 1. Формувальне…
Програма спецкурсу Стратегії критичного читання і письма для формування читацької грамотності PISA (8 год) Освітня програма Читацька грамотність як предметна і ключова компетентність. Особливості текстів і завдань PISA. Дотекстові стратегії критичного читання. Читання з передбаченням. Читання з зупинками. Передбачення на основі опорних понять. Істинні й хибні висловлювання. Текстові стратегії критичного читання. Читання з позначками. Читаємо у парах / узагальнюємо в парах. Спрямоване читання. Смислове згортання (G.S.R.) Тонкі і товсті запитання. «Три по два». Післятекстові стратегії критичного читання. Концептуальне (смислове) обговорення тексту: виявлення і формулювання основної ідеї тексту або сукупності його головних смислів. Дискусія. Співвіднесення читацьких інтерпретацій (тлумачень, оцінок) інформації з…
ПРОГРАМА КУРСУ «МОВНО-РИТОРИЧНА ОСВІТА В НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ: АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ ЛІНГВОМЕТОДИКИ» Пояснювальна записка Актуальність курсу.Динамічні трансформації, що відбуваються в сучасному суспільстві, нова філософія освіти, утвердження у свідомості громадян раціональних світоглядних орієнтирів та оновлення всіх сфер діяльності людини зумовлюють необхідність підвищення конкурентоспроможності вчителів, зокрема фахівців-філологів. Нові етапи в розвитку системи мовної освіти зумовлені потребами суспільства та змінами в розвитку освітньої парадигми. Зміни стратегії й тактик мовної освіти, відбиті в Державному стандарті базової і повної загальної середньої освіти (Постанова Кабінету Міністрів України від 23. 11. 2011 р. № 1392), Державному стандарті початкової загальної освіти (Постанова Кабінету Міністрів України від 20. 04. 2011 р. №…
Програма курсу Інтерпретація літературного твору на уроках літератури рідного краю та уроках позакласного читання (8год) Пояснювальна записка           У добу масової «диджиталізації», коли книга втрачає своє призначення, а телебачення йІнтернет створюють в ілюзію повноцінного еквівалента, повної компенсації художнього твору, актуальність проблеми організовування та проведення уроків позакласного читання, зокрема уроків літератури рідного краю, в рамках вивчення української літератури восновній і старшій школі зумовлена низкою чинників важко недооцінити. Адже саме впідлітковому віці відбувається становлення особистості учня, формування його стійких світоглядних позицій, а виховання читацької активності – це одночасно виховання громадянина в широкому значенні цього слова.           На думку багатьох учених-методистів, уроки позакласного…
Програма курсу Методика викладання української літератури в контексті впровадження концепції «Нова українська школа» (28 год) Пояснювальна записка В умовах інформаційного полікультурного простору стала особливо важливою суспільна роль учителів української мови і літератури, істотно підвищились вимоги до якісного рівня їхньої професійної підготовки. З огляду на динамічний розвиток сучасного літературно-мистецького процесу, зміщення акцентів у системі цінностей людства, оновлення літературознавчої науки, що породжують необхідність зміни технологій вивчення української літератури, зросла значущість літературознавчої компетентності в професійно-особистісній структурі педагога-філолога. Відтак у просторі післядипломної освіти словесників виникає проблема реформування літературознавчої та оновлення методичної підготовки на засадах компетентнісного підходу. У курсі викладено й систематизовано наукові ідеї, поодиноко запропоновані в наукових…
ПРОГРАМА КУРСУ «МОВНА КОМУНІКАЦІЯ В ПЕДАГОГІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ» Актуальність курсу. Проблема формування особистостей із високою комунікативною культурою та лідерськими якостями, які вміють самостійно мислити, переконувати, спонукати до популяризації української культури, до дій із розбудови демократичної України та національного відродження, є сучасною стратегічною державною проблемою, оскільки стосується всіх сфер діяльності нашого суспільства. Необхідною передумовою підвищення освітнього і культурного рівня українців, запорукою якісно нової організації суспільних відносин і засобом утвердження пріоритету високої мовної культури в усіх сферах суспільного життя та державотворчої ролі української мови є організація культуромовного простору сучасної школи загалом і підвищення культури мовлення педагога в професійно орієнтованих комунікативних ситуаціях зокрема. Сучасні мовознавці…