Вівторок, 03 квітня 2018 13:08

Вимоги до мовлення. Мовленнєва ситуація. Особливості орієнтування в ситуації спілкування в Інтернеті. Автор - учитель ТЗОШ№11 Григор'єва Л.З.

Тема: PM № 2. Вимоги до мовлення. Мовленнєва ситуація. Особливості орієнтування в ситуації спілкування в Інтернет просторі, зокрема в соціальних мережах. Уникнення небажаного й небезпечного спілкування, протистояння маніпулятивним впливам

Мета:узагальнити й систематизувати знання учнів про вимоги до мовлення, мовні норми, удосконалювати вміння й навички помічати й виправляти мовні й мовленнєві помилки, правильно і комунікативно доцільно використовувати мовні засоби; поглибити знання про мовленнєву ситуацію як організаційний чинник мовленнєвої діяльності, аналізувати мовленнєву ситуацію, визначаючи адресата й адресанта мовлення, мотив і мету,формувати вміння будувати спілкування залежно від ситуації; виховувати тактовність, ввічливість, повагу до співрозмовників; з’ясувати особливості ситуації спілкування в Інтернет просторі, зокрема в соціальних мережах; окреслити шляхи уникнення небажаного й небезпечного спілкування, протистояння маніпулятивним впливам; спонукати до роздумів про необхідність мовної самоосвіти та безперервного самовдосконалення; розвивати комунікативно-мовленнєві вміння, мислення, культуру усного й писемного мовлення.

Тип уроку: урок розвитку комунікативних умінь і навичок.

Обладнання: мультимедійний проектор, екран, роздавальний матеріал.

Перебіг уроку

І. Організаційний етап.

ІІ. Актуалізація і корекція опорних знань учнів.

  1. Перевірка домашнього завдання.
  2. Бліцопитування.
  • Що таке мова?
  • Які функції мови ви знаєте? (Пізнавальна, комунікативна, мислеоформлююча, номінативна, виражальна, об’єднуюча, емо­ційна, естетична).
  • Що таке мовлення?
  • У чому полягає відмінність між мовою та мовленням? Чи можна оволодіти мовленням, не опанувавши мови?
  1. Робота з текстом. Виберіть з довідки і вставте замість крапок пропущені слова чи цифри. Поясніть значення ключових слів-термінів.

     Розрізняється спілкування вербальне – …, контактне – …, безпосереднє – …, усне – …, міжособистісне – …, монологічне – …, приватне – …, інформативне – …, нормативне – …, етикетне – … та ін.

Традиційно мовленнєву діяльність поділяють на активну й пасивну. Залежно від матеріальної форми реалізації активна мовленнєва діяльність своєю чергою поділяється на … і …, а пасивна – на … й … . Сучасна цивілізована людина, за статистикою, на писання й читання витрачає …%, на слухання й говоріння – …% спілкувального часу (Я. Радевич-Винницький).

Для довідки: офіційне, масове, невербальне, неетикетне, опосередковане, ненормативне, дискантне, діалогічне, полілогічне, неінформативне, писемне, слухання, говоріння, читання, писання, 30, 70.

ІІІ. Повідомлення теми й мети уроку. Мотивація навчальної діяльності школярів.

ІV. Операційно-пізнавальний етап.

Слово вчителя.

Мовлення людини – її візитна картка. Якщо людина володіє культурою мовлення, то про неї кажуть, що це людина розвинутого інтелекту і високої загальної культури.

Методична ремарка (інформацію можна спроектувати на екран, або роздрукувати для кожного учня, або її озвучить для всього класу вчитель).
Основні вимоги до мовлення:

1) змістовність (потрібно продумувати текст і основну думку висловлювання; розкривати їх повно; говорити й писати лише те, що добре відомо; не говорити й не писати зайвого);

2)правильність і чистота (дотримуватися норм літературної мови);
3) точність (добирати слова, які найточніше передають зміст висловлювання);
4) логічність і послідовність;

5) багатство (використовувати різноманітні мовні засоби, уникати невиправданих повторів, однотипних конструкцій речень);
6) доречність (ураховувати, кому адресовано висловлювання, як воно буде сприйняте за певних обставин);

7) виразність і образність (бути оригінальним у висловлюванні і вміти впливати на співрозмовника).


Слово вчителя.

     Основою мовленнєвої культури є грамотність, тобто дотримування загальноприйнятих літературних норм у користуванні лексичними, фонетичними, морфологічними, синтаксичними і стилістичними засобами мови. Нормативнiсть – це дотримання правил усного i писемного мовлення. Володіння нормами будь-якої мови – це свідчення рівня освіченості, культури.

Колективна робота. Доповніть таблицю, самостійно дібравши 2-3 приклади

№з/п Назва норм Що регулюють норми Приклади
1. Орфоепічні Правильну вимову звуків і звукосполучень  
2. Акцентуаційні Правильний наголос у словах і словоформах  
3. Лексичні Уживання слів у властивому для них значенні, правильну лексичну сполучуваність  
4.

Граматичні:               а) морфологічні

б) синтаксичні

Правильне творення і вживання слів та їх форм  
Правильну побудову словосполучень і речень  
5. Стилістичні Уживання мовних засобів залежно від змісту, мети й умов висловлювання (відповідно до стилю мовлення)  
6.

Правописні:               а) орфографічні

б) пунктуаційні

Правильне написання слів

 
Правильне розставлення розділових знаків  

Робота у групах.

Група 1. Установіть відповідність

 

Назва норм

1. Акцентуаційні

2. Лексичні

3. Стилістичні

4. Орфоепічні

Допущені помилки

А.Ефективна поведінка

Б. [загатка],[їжак],

В. Кілометр, дрова.

Г. Директорка школи привітала гостей.

 

Група 2.Установіть відповідність

 

Назва норм

1. Граматичні (морфологічні)

2. Граматичні (синтаксичні)

3. Правописні (орфографічні)

4. Правописні ( пунктуаційні)

Допущені помилки

А. Загула флейта, мов осіння не погода під стріхою.

Б. Довелося йти за хлібом.

В. Саме головне у навчанні – наполегливість.

Г. Шумить і шепче, і тривожить зрадливий дощ із-за кутка.

 

Група 3.Відредагуйте кальковані конструкції.

Ваше кінцеве рішення, я до вас по справі, вірна відповідь, говорить на українській мові, виключіть світло, по суботах, зібрались усі бажаючі, мішаємо вчитися, поступати в університет, працювати круглодобово.

Слово вчителя.

Мова наша багата, їй властива розвинена синонiмiка та варiантнiсть на фонетичному, лексичному i граматичному рівнях. Наше завдання – розвинути в собі здатність оптимального вибору мовних засобів відповідно до предмета розмови, співрозмовника, мовленнєвої ситуації. Поняття «мовленнєва ситуація» є базовим поняттям лінгвопрагматики – науки, що вивчає, як людина поводиться в процесі мовного спілкування і як використовує мову для впливу на адресата. Від чого залежать особливості мовної поведінки людини? Як виявилося, від багатьох причин та факторів. Сукупність цих чинників і називається мовленнєвою ситуацією.

Методична ремарка. Складові мовленнєвої ситуації:

- наявність адресанта (той, хто говорить, пише) і адресата (той, хто слухає, читає);
- мотив – те, що спонукає до мовлення (потреби у висловлюванні, бажання запитати, сказати, виразити ставлення до якихось подій, фактів, явищ);
- мета – те, чого мовець прагне досягти своїм висловлюванням;

- місце спілкування.

Ситуації мовлення реалізовуються у різних сферах: соціально-побутовій; громадсько-політичній; соціально-культурній та професійно-трудовій.

Завдання «Моделюю ситуацію»

Колективна робота. Уявіть, що ви переїхали до нового будинку і написали листа своєму другові, поділившись враженнями про нове житло, про переїзд загалом. Поміркуйте, хто є адресантом і адресатом мовлення? Визначте мотив, мету і зміст висловлювання.

Робота в групах.

Група 1. Уявіть, що ви перебуваєте в незнайомому місті й шукаєте потрібну вулицю. З якими словами Ви звернетеся до перехожого, який поспішає? Що скажете на прощання?

Група 2. Ви не згодні з висловленою думкою співбесідника. Як ви про це скажете йому? Запропонуйте кілька варіантів.

Група 3. Ви хочете попросити вибачення в товариша, якого вчора безпідставно образили. З якими словами звернетеся до нього? Запропонуйте кілька варіантів.

Група 1. Сформулюйте правила мовленнєвого етикету, які стосуються розмови по телефону.

Група 2. Запишіть найуживаніші формули висловлення прохання і вдячності.

Група 3.Перелічіть та охарактеризуйте (усно) основні невербальні (несловесні) засоби спілкування (Прогнозована відповідь: посмішка, погляд, порухи голови, брів, рухи рук, положення ніг, поза, хода, покашлювання, інтонація тощо).     За допомогою невербальних засобів передайте різні почуття, зокрема радість, погорду, презирство, захоплення, подив, розчарування, гнів.

Колективна робота. Розгляньте схеми. Що вони ілюструють? Назвіть інші сфери вашого спілкування з навколишнім світом.

Я <—> МОЯ СІМ’Я (мати, батько, сестра чи брат)

Я <—> ШКОЛА (однокласники, учителі)

Я <—> ТЕЛЕБАЧЕННЯ, РАДІО

Я <—> КОМП’ЮТЕР

Слово вчителя.

Наприкінці XX ст. завдяки розвитку комп’ютерних технологій з’явилося так зване віртуальне спілкування – спілкування з віртуальним співрозмовником у віртуальному просторі за допомогою електронних засобів. Спілкування в Інтернеті набуває великого значення і поступово стає одним з основних видів комунікації людей у світі.

Бесіда.

- Які є форми спілкування в Інтернеті? (Телеконференція, чат, веб-пейджери, форум, соціальні мережі, електронна пошта…)

- Які найбільш популярні соцмережі у світі? в Україні?

- Хто така «віртуальна особистість»? («Віртуальна особистість», в найпростішому її визначені, це особистість, яка «проживає» у «кіберпросторі»).

- У чому позитив спілкування в Інтернеті?

- У чому полягають недоліки віртуальної комунікації?

- Інтернет-залежність? Симптоми? Хто винен? (У розвитку інтернет- залежності і зниженні мовленнєвого рівня людини винна не Всесвітня мережа, а сама людина й особисті риси її характеру).

- Особливості стилю Інтернет спілкування?

(Інтернет-стиль – нове мовне явище: він поєднує окремі риси розмовного, художнього, публіцистичного, офіційно-ділового і наукового стилів. Крім того, в мережі стирається різниця між усним і писемним мовленням. Як відомо, одиницею усного мовлення є діалог. Одиницею писемного мовлення є текст, який має бути уніфікованим, стандартизованим і нейтральним. А на екрані монітора змішується усне і писемне мовлення, стирається межа між діалогом і монологом, а також є емоційна забарвленість. Змінити ситуацію неможливо через різний мовний рівень відвідувачів Інтернету. Але жодному стилю такі тексти не відповідають).

Учнівські міні-повідомлення, презентації (заздалегідь підготовлені).

«Лексика кіберпростору».

«Небезпека в Інтернеті (фітинг, клікфорд, кібербулінг, спам, тролінг)».

«Корисні правила-поради для профілактики і подолання кібербулінгу».

«Правила мережевого етикету».

«Чи знаєте ви, що…? (Цікава статистика про спілкування в Інтернет просторі?)»

«Про Інтернет з гумором (тематичні жарти)»

V. Контрольно-рефлексивний етап.

Учні аналізують свої досягнення у процесі роботи, з’ясовують практичне значення опрацьованого матеріалу для власного життєвого досвіду.
Учитель характеризує проведену навчально-пошукову діяльність учнів, окреслює перспективи подальшої їхньої роботи щодо вивченої теми.


Завдання «Народ скаже, як зав’яже»

Розкрийте значення поданих прислів’їв і приказок. Сформу­люйте за прислів’ями правила гарного мовлення.

1. Говоріть так, щоб словам було тісно, а думкам просторо. 2. Говори мало, слухай багато, а думай ще більше. 3. Що маєш казати – наперед обміркуй.        4. Краще недоговорити, ніж пере­говорити. 5. Умій вчасно сказати і вчасно замовкнути. 6. Умієш говорити – умій слухати. 7. Краще мовчати, ніж брехати.

Слово вчителя. Мистецтво спілкування, культура мовлення – це загальноприйнятий мовний етикет: типові формули вітання, побажання, прощання, запрошення тощо. Неабияке значення має й тон розмови, вміння вислухати іншого, вчасно й доречно підтримати тему. Уважність, чемність і ввічливість — основні вимоги мовного етикету.

Прагніть до того, щоб спілкування з вами було приємним і корисним.


VІ. Домашнє завдання.

Скласти конспект, термінологічний словник або таблицю (на вибір) «Культура мовлення в Інтернеті».

Підготуватися до дискусії з теми «Чи потрібна культура мовлення у час Інтернету?»

Прочитано 1575 разів