Четвер, 27 травня 2021 09:56

Звіт за ІІ семестр 2020-2021 року

З метою налагодження співпраці середньої та вищої шкіл у царині мовно-літературної освіти, удосконалення професійної компетентності педагогів-словесників, утвердження й гармонізації демократичних принципів безперервної освіти,   пошуку шляхів підвищення якості філологічної освіти, збагачення методичного інструментарію вчителів-словесників, формування мотивації до інноваційної діяльності, професійної мобільності, саморозвитку та самореалізації проведено:

  • 13 квітня 2021 року, на платформі "Зум"  -  інтерактивну школу сучасного вчителя ( провідний спікер - Ірина Шкіцька, доктор філологічних наук, професор кафедри інформаційної діяльності Західноукраїнського національного університету - висвітлила тему:  "Активізація навчально-пізнавальної діяльності учнів і вчителів в умовах інформаційного суспільства"; Гапон Л.О., PhD, розповіла про нові ролі вчителя ХХІ століття і побудову індивідуальної траєкторії професійного розвитку вчителя-словесника, розкрила механізм створення позитивно-гармонійної «Я-концепції» для самореалізації і самовдосконалення педагога);
  •  20 квітня 2021 року розпочала роботу дискусійна платформа "Мовники".   Організатори : кафедра української мови та методики її навчання ТНПУ імені Володимира Гнатюка (завідувач - кандидат філологічних наук Ольга Петришина),  Тернопільський комунальний методичний центр науково-освітніх інновацій та моніторингу (директор - Галина Литвинюк, координатор роботи з учителями української словесності - Леся Гапон);
  • 25 травня 2021 року в ТНПУ   для вчителів-словесників проведено  семінар-тренінг "Роль Володимира Гнатюка у формуванні української науково-культурної парадигми".

Низку заходів проведено з метою впровадження цифрових технологій в процес навчання української мови й літератури:

  • 22 січня 2020 року для вчителів української та іноземних мов  на платформі "Зум" в рамках діяльності інтегрованої кафедри "Лінгва" проведено онлайн-навчання з теми "Використання можливостей цифрових додатків для формування діяльнісно-комунікативної компетентності учнів на уроках мови". Про словоцентричний аспект педагогічної взаємодії  учня і вчителя в інтернет-просторі та про кодифікацію норм нової редакції Українського правопису в процесі реалізації дистанційної освіти розповіла Гапон Л.О. (ТКМЦНОІМ). Ефективне використання вебдодатків “Quizlet”, “Flipgrid” для викладання мови продемонструвала  Турчин О.М.(ТКМЦНОІМ). 
  • 24 лютого 2021 року на платформі "Зум" відбувся вебінар для вчителів української мови й літератури з теми "Створення інноваційного контенту в інтернет-мережі для оцінювання та самооцінювання учнів". Спікерки: Гапон Л.О., Зварич Н.О.  На вебінарі обговорили шляхи ефективного використання  ресурсів інтернет-мережі для організації дистанційного навчання, види дистанційних завдань для оцінювання й самооцінювання учнів, можливості платформ «Moodle» і «LearningApps».  
  • 12 березня 2021 року а платформі "Зум" відбувся вебінар з теми "Е-оцінювання, самооцінювання учнів на уроках української мови й літератури". Про види і форми оцінювання,особливості електронного оцінювання, самооцінювання та взаємооцінювання на уроках української мови й літератури розповіла Гапон Л.О., PhD, ТКМЦНОІМ.  Учитель словесності ТЗОШ№4, "старший учитель" Семенець Г.В. висвітлила тему " Формування інформаційно-цифрової компетентності шляхом упровадження медіаосвіти на уроках української мови та літератури".

Результативними були науково-методологічні заходи, спрямовані на впровадження інноваційного змісту мовно-літературної освіти

  • 29 січня 2021 року для вчителів-словесників проведено вебінар з теми "Мовні досягнення людини ХХІ століття як еталон цілевизначення." Спікерка - Леся Гапон, PhD, ТКМЦНОІМ. На вебінарі йшлося про мовну діяльність, яка готує учнів до нових реалій,  про спроможнiсть творити власне «я» суто мовними засобами. Особливу увагу приділено пошуку шляхів для збагачення словникового запасу, критичному аналізу прочитаного / почутого матеріалу, умінню продукувати якісні тексти в інтернет-мережі, формуванню навиків ведення конструктивної дискусії. 
  • 22 березня 2021 року для вчителів української словесності проведено вебінар з теми  "Аналіз художнього твору на уроках словесності в аспекті компетентнісного підходу". Спікер - Гапон Л.О., PhD, ТКМЦНОІМ. У процесі роботи висвітлено такі шляхи формування ключових компетентностей на уроках словесності. реалізація діяльнісного підходу; використання інтерактивних методів навчання; інтегроване вивчення української літератури з предметами економічного,природничого циклу, курсами за вибором; кластерні компетентнісно орієнтовані завдання; аналіз та інтерпретація художніх текстів; когнітивні гачки: особисті конструкти-еталони,інтелектуальні ресурси учнів.
  • 6 квітня 2021 року відбувся вебінар для вчителів-словесників з теми "Інновації Держстандарту базової середньої освіти ЗНО-2021,  нової редакції Українського правопису: пошук, проблеми, рішення". Спікер - Леся Гапон, PhD, ТКМЦНОІМ. Висвітлено питання: 1.Розвиток ідей Нової української школи в Державному стандарті базової середньої освіти. 2.Особливості реалізації мовно-літературної галузі в типовому навчальному плані. 3. Нова редакція Українського правопису: колізії імплементації. 4. Інновації ЗНО-2021 : завдання з відкритою формою відповіді. 
  • 11 травня завершено проєкт "Дистанційний урок" за участю вчительки ТЗОШ№28 Оксани Гіль, що презентувала урок української літератури в 10 класі з теми : "Драма-феєрія Лесі Українки «Лісова пісня». Оригінальність жанру. Фольклорно-міфологічна основа твору. Особливості композиції".

Концепція «Нової української школи» ставить нові завдання  перед усіма учасниками освітнього процесу. Одне з них - уміти оцінити навчальне заняття. Саме про це йшлося на вебінарі для українських філологів з теми "Критеріальні моделі оцінювання та самооцінювання уроків української мови та літератури", який відбувся 25 березня 2021 року на платформі "Зум" в рамка шостого транфер-містечка інноваційних можливостей. Спікер - Леся Гапон, PhD, ТКМЦНОІМ. Упродовж заняття висвітлено актуальні методичні засади уроку словесності, базові знання про аналіз і самоаналіз уроку, експертне оцінювання уроку. Особливу увагу спікерка звернула на особливості оцінювання уроку словесності. Слухачам запропоновано матрицю експертного оцінювання уроку, побудовану на універсальних параметрах.

Прочитано 172 разів