Четвер, 30 січня 2020 16:32

Методика викладання української літератури в контексті впровадження концепції "Нова українська школа"

Програма курсу

Методика викладання української літератури в контексті впровадження концепції «Нова українська школа» (28 год)

Пояснювальна записка

В умовах інформаційного полікультурного простору стала особливо важливою суспільна роль учителів української мови і літератури, істотно підвищились вимоги до якісного рівня їхньої професійної підготовки. З огляду на динамічний розвиток сучасного літературно-мистецького процесу, зміщення акцентів у системі цінностей людства, оновлення літературознавчої науки, що породжують необхідність зміни технологій вивчення української літератури, зросла значущість літературознавчої компетентності в професійно-особистісній структурі педагога-філолога. Відтак у просторі післядипломної освіти словесників виникає проблема реформування літературознавчої та оновлення методичної підготовки на засадах компетентнісного підходу.

У курсі викладено й систематизовано наукові ідеї, поодиноко запропоновані в наукових розвідках чи спеціальних монографіях. Ці ідеї мотивують до поглибленого засвоєння знань і сприяють професійному зростанню вчителів-словесників, стимулюють до постійної самоосвіти і самовдосконалення у фаховій діяльності.

Метою викладання курсу є підвищення професійної підготовки сучасного вчителя-словесника, формування дослідницьких якостей, розвиток творчого потенціалу його особистості, здібностей та самостійності у пошуку нестандартних рішень методичних проблем.

Основними завданнями вивчення курсує:

–      поглибити знання вчителів стосовно методологічних та психолого-педагогічних засад, специфіки викладання літератури в школі й особливостей літературного розвитку учня;

–      схарактеризувати актуальні проблеми методики викладання шкільного курсу «українська література» у ХХІ ст.;

–      простежити історію розвитку науки та методики викладання української літератури в школі, історичну зміну методів її викладання;

–      висвітлити взаємозв’язок сприйняття та аналізу літературного твору;

–      демонструвати вміння та навички організації в загальноосвітньому навчальному закладі ІІ–ІІІ ступеня таких процесів:

 • читання, інтерпретації, аналізу тексту художнього твору з урахуванням його родової та жанрової специфіки;
 • засвоєння питань історії та теорії світової літератури школярами;
 • мовної діяльності учнів, їхньої літературної творчості;
 • формування читацьких стратегій, інтересів, компетенцій;
 • виховання, навчання та розвитку особистості учня засобами художнього слова.

Слухачі курсу повинні знати:

–      предмет, об’єкт, мету, структуру, напрями методики викладання української літератури ХХІ ст.;

–      зміст, структуру, мету, специфіку шкільного курсу «Українська література», принципи, інноваційні методи та прийоми його викладання в школі ХХІ ст.;

–      специфіку сучасного уроку української літератури, його структури та критеріїв ефективності відповідно до Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. № 1392, ідей «Концептуальних засад реформування середньої школи «Нова українська школа»»;

–      проблему типології інноваційних уроків літератури;

–      етапи вивчення літературного твору в школі, особливості вивчення художніх творів;

–      специфіку вивчення питань теорії та історії літератури в середніх і старших класах;

–      інтегративні методи вивчення літератури в системі міжпредметних зв’язків дисциплін гуманітарного циклу.

Слухачі курсу повинні вміти:

–      планувати та організовувати працю на інноваційних засадах;

–      моделювати і проводити уроки літератури з урахуванням сучасних тенденцій розвитку методики викладання літератури в школі;

–      формувати літературну предметну компетентність учнів;

–      раціонально використовувати інноваційні методи та прийоми викладання літератури, зокрема аналізу художнього твору на уроках літератури;

–      інтегрувати процес викладання української літератури в системі міжпредметних зв’язків дисциплін гуманітарного циклу.

Освітня програма

Сучасні теоретико-методологічні засади й наукові основи методики викладання української літератури в ХХІ ст. Основні напрями методики викладання української літератури у ХХІ ст.  Естетизація навчання (Л. Нежива). Екзистенційно-діалогічне навчання (В. Токмань). Естетизація навчання (С. Жила). Філософізація навчання (Ю. Бондаренко). Компаративне навчання (А. Градовський). Технологічне навчання (А. Ситченко). Психологізація навчання (В. Уліщенко). Структуральне навчання (В. Шуляр). Тезаурус учителя-словесника (В.Іванишин).

Аналіз (інтерпретація, розкодування) літературного твору. Методологічні проблеми вивчення літературного твору в сучасному літературознавстві. Принципи, методи, способи, прийоми аналізу художнього твору. Підходи й алгоритми, відповідність методів аналізу естетичній природі тексту, певному художньому напряму та творчому методу письменника. Аналіз літературного твору в школі. Текстоцентрична й читацькоцентрична парадигми вивчення літературного твору в школі. Формування предметної літературної компетентності.

Сучасний урок української літератури.Типологія уроків. Методичні структури уроків різних типів. Особливості проведення інтегрованих та нестандартних уроків Методичні структури компетентнісно орієнтованого уроку (Н. Бібік), компетентнісно-діяльнісного уроку літератури (В.Шуляр), особистісно зорієнтованого уроку (С. Подмазін). Реалізація наскрізних змістових ліній на уроках літератури. Формування ключових компетентностей на уроках української літератури.

Педагогічні технології викладання української літератури. Завдання методики викладання літератури в контексті концепції «Нова українська школа». Діалог культур як методологія та форма сучасної освіти. Інтерактивні методи викладання літератури. Метод проектів та його роль у формуванні умінь та навичок учнів. Візуалізація. Сторітелінг. Відео-, аудіопрезентація, мультимедійні технології викладання української літератури. Ейдетика як навчальна технологія. Вивчення літератури за опорними схемами та образними асоціаціями. Інтегративні методи вивчення літератури в системі міжпредметних зв’язків дисциплін гуманітарного циклу.

Формування читацької грамотності за версією PISA на уроках літератури. Компетентнісні завдання на уроках літератури. Робота з текстами різних стилів. Реалізація інфо- та медіаграмотності на уроках літератури.

Оцінювання на уроках літератури. Оцінювання рівня сформованості компетентностей. Контрольне й формувальне оцінювання на уроках української літератури. Методика проведення формувального оцінювання. Рефлексія і зворотній зв'язок. ІТ-інструменти для здійснення формувального оцінювання.

Навчально-тематичний план

№ з/п Змiст курсу Розподіл годин
всього лекц. прак.
1. Сучасні теоретико-методологічні засади й наукові основи методики викладання української літератури в ХХІ ст. 4 4 -
2. Аналіз (інтерпретація, розкодування) літературного твору 6 2 4
3. Сучасний урок української літератури. 4 2 2
4. Технології викладання української літератури 6 2 4
5. Формування читацької грамотності за версією PISA на уроках літератури 4 2 2
6. Оцінювання на уроках літератури 4 2 2
  Усього 28 14 14

Навчальний контент

 1. Ващук О. В. Інтеграція та інтегративний підхід як основа формування готовності вчителя до роботи з обдарованими дітьми : сутність, шляхи реалізації // Вісник Житомирського державного університету. Серія : Педагогіка. Вип. 5 (71). – Житомир, 2013. – С. 103–109.
 2. Галич О. А. та ін. Теорія літератури : підручник. – К. : Либідь, 2008. – 488 с.
 3. Дроздовський Д. Компетентності літератури. – К. : Альфа, 2019. – 105 с.
 4. Іванишин В. П. Нариси з теорії літератури. – К. : Академія, 2010. – 253 c.
 5. Костусенко О. Ю., Шелехова Г.Т., Гнаткович Т.Д. Оцінювання навчальних досягнень учнів 5-11 класів з української мови та літератури. – Ужгород, 2018 р. – 92 с
 6. Куцевол О. М. До нових висот методичної науки // Методичний пошук учителя-словесника. Вип. 5. – Вінниця, 2016. – С. 7–15.
 7. Марко В. Аналіз художнього твору. – К.: Академвидав, 2015. – 256 с.
 8. Мірошниченко Л.Ф. Методика викладання світової літератури в середніх навчальних закладах : Підручник. – К. : Вища школа, 2007. – 415 с.
 9. Наливайко Д. Теорія літератури й компаративістики. – К., 2006. – 347 с.
 10. Нікітіна О. В. Педагогічний дискурс учителя-словесника. – К., 2013. – 338 с.
 11. Пасічник Є.А. Методика викладання української літератури в середніх навчальних закладах : навчальний посібник. – К.: Ленвіт, 2000. – 348 с.
 12. Пометун О. Енциклопедія інтерактивного навчання. – К., 2006. – 141 с.
 13. Пультер С.О., Лісовський А.М. Методика викладання української літератури в школі : курс лекцій для студентів-філологів. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2009. – 144 с.
 14. Романишина Н. Нова інтерпретація феномену креативності // Нова педагогiчна думка. Вип. 2 (86). – Рівне, 2016. – С. 59–61.
 15. Сиротенко В. П. Історія української літератури ХХ сторіччя та методика її викладання. – К., 2016. – 391 с.
 16. Ситченко А.Л.Теоретико-методичні засади аналізу художнього твору в шкільному курсі літератури : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. д-ра пед. наук : 13.00.02 – теорія і методика навчання (українська література) / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – К., 2005. – 40 с.
 17. Ткаченко А. Мистецтво слова. Вступ до літературознавства. – К., 2003. – 208 с.
 18. Токмань Г.Л. Методика навчання української літератури в середній школі: Підручник. – К. : Академія, 2012. – 310 с.
 19. Читання і письмо для критичного мислення. Адаптований переклад з анг. / Алан Кроуфорд, Е. Венди Саул, Самуел Метьюз, Джеймс Макінстер; за заг. ред. Олени Пометун. Режим доступу: https://www.ar25.org/article/tehnologiya-chytannya-ta-pysmo-dlya-rozvytku-krytychnogo-myslennya-chpkm.html#simple-table-of-contents-1
 20. Фасоля А. Читацька компетентність: що формуємо, що і як перевіряємо й оцінюємо. Дивослово.2017р. № 9. С.13-15.
 21. Яценко Т. Тенденції розвитку методики навчання української літератури в загальноосвітніх навчальних закладах (друга половина ХХ – початок ХХІ століття). – К., 2016. – 360 с.
 22. PISA : читацька грамотність / уклад. Т. С. Вакуленко, С. В. Ломакович, В. М. Терещенко.  – К. : УЦОЯО, 2017. – 123 с.

Форми контролю

Теми для самостійного опрацювання

1. Профільне вивчення української літератури.

2.Методологічні підходи до проблеми студіювання літератури сучасних літературних критиків.

3. Реалізація міжпредметних зв’язків на уроках української літератури.

4. Методика вивчення оглядових тем у курсі української літератури.

Форми практичних робіт –інтерактивне заняття, тренінг, воркшоп, моделювання уроків різних типів.

Форми підсумкового контролю успішності навчання – інформаційні повідомлення, інтернет-публікації, ментальна карта уроку, концепція проекту – нова ідея, модель уроку.

Засоби діагностики успішності навчання –усне опитування, співбесіда, інтерв’ю, виконання індивідуальних завдань.

Прочитано 618 разів