Четвер, 19 березня 2020 14:49

МОВНО-РИТОРИЧНА ОСВІТА В НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ: АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ ЛІНГВОМЕТОДИКИ

ПРОГРАМА КУРСУ

«МОВНО-РИТОРИЧНА ОСВІТА В НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ: АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ ЛІНГВОМЕТОДИКИ»

Пояснювальна записка

Актуальність курсу.Динамічні трансформації, що відбуваються в сучасному суспільстві, нова філософія освіти, утвердження у свідомості громадян раціональних світоглядних орієнтирів та оновлення всіх сфер діяльності людини зумовлюють необхідність підвищення конкурентоспроможності вчителів, зокрема фахівців-філологів.

Нові етапи в розвитку системи мовної освіти зумовлені потребами суспільства та змінами в розвитку освітньої парадигми.

Зміни стратегії й тактик мовної освіти, відбиті в Державному стандарті базової і повної загальної середньої освіти (Постанова Кабінету Міністрів України від 23. 11. 2011 р. № 1392), Державному стандарті початкової загальної освіти (Постанова Кабінету Міністрів України від 20. 04. 2011 р. № 462), а також у концепції «Нова українська школа», спонукають до пошуку нових шляхів удосконалення процесу навчання української мови в школі.

Відбувається переорієнтація методик викладання мови від системно-описових до комунікативно-діяльнісних: вивчення мови спрямовано не стільки на запам’ятовування системи правил, скільки на розуміння закономірностей їх функціонування та формування комунікативних умінь і навичок.

До концепції уроку української мови внесено нові вимоги та корективи, які найбільше відповідають сучасним цілям і завданням освітнього процесу в загальноосвітній школі. Активно відбувається модернізація та впровадження нових конструктивних ідей, положень і рекомендацій щодо змісту, класифікації, структури й технології уроку.

Зокрема, актуальним є висвітлення особливостей національної української риторики й ораторської мови, змісту, мети і функцій української риторики та методики її навчання в школі.

Мета курсу «Лінгвометодика мовно-риторичної освіти в умовах становлення нової української школи»: розширити та поглибити знання філологів у царині лінгвометодики й лінгводидактики з урахуванням суспільних і педагогічних вимог, висвітлити актуальні стратегії впровадження мовно-риторичної освіти в умовах становлення нової української школи.

Основними завданнями вивчення курсу є:

 • підвищення професійної майстерності вчителя-словесника;
 • інтенсифікація методичної діяльності на засадах компетентнісного та особистісно орієнтованого підходів;
 • формування особистості вчителя нової доби, здатного виконувати складні професійні й суспільні завдання.

Слухачі курсу повинні знати:

–       предмет, об’єкт, мету, структуру, напрями сучасної методики викладання української мови;

–       зміст, структуру, мету, специфіку шкільного курсу «Українська мова», принципи, інноваційні методи та прийоми його викладання;

–       специфіку сучасного уроку української мови, його структури та критеріїв ефективності відповідно до Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. № 1392, оновлених навчальних програм, ідей концепції «Нова українська школа»;

Слухачі курсу повинні вміти:

–       планувати та організовувати працю на інноваційних засадах;

–       моделювати і проводити урокиз урахуванням сучасних тенденцій розвитку методики викладання мови в школі;

–       формувати комунікативну компетентність учнів;

–       формувати ключові компетентності шляхом реалізації змістових лінії, зокрема наскрізних;

–       володіти технологією інноваційних методів і прийомів навчання мови, оптимально використовувати засоби навчання, елементи програмування, алгоритмізацію та комп’ютеризацію на уроках мови, виходячи із специфіки матеріалу, що вивчається;

–       вести позакласну роботу з предмета, удало поєднувати її форми з програмним вивченням мови.

Навчально-тематичний план і програма курсу

«МОВНО-РИТОРИЧНА ОСВІТА В НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ: АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ ЛІНГВОМЕТОДИКИ»

Назва теми вс. лекц. сем. пр.
1. Концептуальні засади навчання української мови в контексті сучасноїлінгводидактики. 2 2 -
2. Технологія сучасного уроку української мови. 8 2   6
3. Новітні методи й технології навчання української мови. 8 2   6
4.

Нове в програмі з української мови для

10–11 класів.

8 2   6
5. Поглиблене впровадження мовної освіти. 6 2   4
    32 10   28

Тема 1. Концептуальні засади навчання української мови в контексті сучасної лінгводидактики.

Концепції когнітивної, комунікативної методики навчання української мови. Науково-методичні доробки провідних лінгводидактів: Н. Б. Голуб, О. М. Біляєвої, М. І. Пентилюк, О. М. Горошкіної, С. О. Карамана, О. П. Глазової.

Тема 2.Технологія сучасного уроку української мови .

Технологічна карта уроку. Методична канва(партитура) уроку. Ментальна карта конспекту уроку. Реалізація змістових ліній, зокрема наскрізних, на уроках української мови. Типологія уроків. Методичні варіанти сучасних типів уроків. Моделювання уроків нового типу.

Тема 3.Новітні методи й технології навчання української мови.

         Хмарні інновації на уроці мови. Застосування технології «веб-квест» у системі загальної мовної освіти. Використання кейс-методу, методу проектів, методу інтелект-карт на уроках української мови.

Тема 4.Нове в програмі з української мови для 10 – 11 класів.

         Вивчення лексикографії, риторики, стилістики в школі. Сучасний урок риторики: особливості проектування та реалізації. Трансформаційний зміст сучасного уроку мовлення. Форми роботи з текстом.

Тема 5.Поглиблене впровадження мовної освіти в школі.

Позакласна робота з української мови. Формування «мовної стійкості». Виховний потенціал лінгвоісторіографії. Вивчення української мови в класах філологічного профілю. Основи наукових досліджень учнів.Зміст і методика викладання курсів за вибором філологічного спрямування в системі допрофільної підготовки учнів.

Теми для самостійного опрацювання

 1. Методика навчання діалогічного мовлення в процесі вивчення української мови (засвоєння мовленнєвого етикету, дотримання умов і правил проведення нарад, засідань, диспутів).
 2. Здійснення допрофільної підготовки учнів шляхом організації різних видів диференційованого навчання мови
 3. Формування мовної особистості на уроках української мови.
 4. Навчання рецептивних і продуктивних видів мовленнєвої діяльності.
 5. Міжпредметна інтеграція у вивченні української мови.

Форми практичних робіт: майстер-класи, воркшопи, модерування, захист проектів, моделювання уроків різних типів, презентації методичних доробків, опис досвіду.

Форми підсумкового контролю успішності навчання: інформаційні повідомлення, інтернет-публікації, концепція проекту – нова ідея, модель уроку, створення ментальної карти уроку.

Засоби діагностики успішності навчання: усне опитування, співбесіда, інтерв’ю, виконання індивідуальних завдань.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Біляєв О. М. Лінгводидактика рідної мови. – К. : Генеза, 2005. – 180 с.
 2. Варзацька Л. Типи інтегрованих уроків у системі компетентнісної освіти //Дивослово. Вип. 11. – 2013. – С. 2–4.
 3. Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти // Інформаційний збірник та коментарі МОН України. – 2012. – № 4–5. – С. 3–56.
 4. ГолубН. Б.та ін. Технологія сучасного уроку рідної мови / За ред. Н. М. Остапенко. – Черкаси, 1999. – 128 с.
 5. ГолубН.Б. Риторика у вищій школі. – Черкаси : Брама-Україна, 2008. – 400 с.
 6. Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології. – К. : Академвидав, 2004 – 218.
 7. Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти : вивчення, викладання, оцінювання / За ред. С. Ю. Ніколаєва. – К. : Ленвіт, 2003. – 273 с.
 8. Караман С.О. Упровадження педагогічних інновацій у теорію і практику професійної підготовки вчителя-словесника // Вісник Львівського університету. Випуск 50. – Львів, 2010. – С. 87–97.
 9. Караман С.О. Методика навчання української мови в гімназії. – К. : Ленвіт, 2000. – 272 с.
 10. Кочан І. М. Захлюпана Н. М. Словник-довідник із методики викладання української мови. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2005. – 306 с.
  1. Мацько Л. Українська мова в освітньому просторі. – К., 2009. – 607 с.
 11. Методика навчання української мови в середніх освітніх закладах / За ред. М. I. Пентилюк. – К. : Ленвіт, 2009. – 400 с.
 12. Остапенко Н. Сучасні підходи до класифікації методів навчання рідної мови та роль О. М. Біляєва у її формуванні // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць. – К., 2008. – С. 255–263.
 13. Пентилюк М. І., Горошкіна О. М., Нікітіна А. В. Концепція когнітивної методики навчання української мови // Дивослово. – 2004. – № 8. – С. 5–9.
 14. Пентилюк М. І., Горошкіна О. М., Нікітіна А. В. Концептуальні засади комунікативної методики навчання української мови // Актуальні проблеми сучасної лінгводидактики : збірник статей. – К. : Ленвіт, 2011. –С. 226–237.
 15. Пентилюк М. І., Окуневич Т.І. Сучасний урок мови. – Харків, 2007. – 176 с.
 16. Плиско К. М. Принципи, методи і форми навчання української мови (Теоретичний аспект). – Харків : Основа, 1995. – 240 с.
 17. Пометун О. І. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання. – К., 2004. – 192 с.
 18. Семеног О. М. Професійна підготовка майбутніх учителів української мови і літератури. – Суми, 2005. – 404 с.
 19. Похвалітова Ю. М. Риторика : збірка-посібник із спецкурсу для гімназійних класів з українською мовою викладання. – Маріуполь, 2007. –18 с.
 20.   Саранді Н. Життя людини – це сукупність промов, від яких залежить її доля : з досвіду викладання практичної риторики в загальноосвітньому навчальному закладі нового типу // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2008. – № 5 (68). –С. 18–22.
 21. Федоренко В. Розвиток риторичних здібностей школярів у навчальному процесі // Бібліотечка «Дивослова». – 2008. – № 8 (38). – С. 61–64.
 22. Федорос Д. Ф. Риторика – наука і мистецтво переконувати : техніка підготовки усної доповіді : 10 клас // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2009. – № 30 (214).
 23. Чавдаров С. Х. Методика викладання української мови (граматики і правопису) в середній школі. – К., 1946. – 210 с.
 24. Шелехова Г. Т. Система роботи з розвитку зв’язного мовлення на уроках рідної мови в середній школі. – К., 1996. – 56 с.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Біляєв О. М.Лінгводидактика рідної мови. Київ, 2005.
 2. Варзацька Л. Типи інтегрованих уроків у системі компетентнісної освіти //Дивослово. 2013. Вип. 11. С.2–4.
 3. Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти // Інформаційний збірник та коментарі МОН України. 2012. № 4–5. С. 3–56.
 4. ГолубН. Б.та ін. Технологія сучасного уроку рідної мови / за ред. Н. М. Остапенко. Черкаси, 1999.128 с.
 5. ГолубН.Б. Риторика у вищій школі. Черкаси : Брама-Україна, 2008. 400 с.
 6. Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології. Київ : Академвидав, 2004.
 7. Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання / ред. С. Ю. Ніколаєва. Київ : Ленвіт, 2003. 273 с.
 8. КараманС.О. Упровадження педагогічних інновацій у теорію і практику професійної підготовки вчителя-словесника // Вісник Львівського університету. 2010. Випуск 50. С. 87–97.
 9. Караман С.О. Методика навчання української мови в гімназії. Київ : Ленвіт, 2000. 272 с.
 10. Кочан І. М. Захлюпана Н. М. Словник-довідник із методики викладання української мови. Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2005. 306 с.
 11. Загальноєвропейські рекомендації з питань мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання. Київ : Ленвіт, 2003.
 12. Мацько Л. Українська мова в освітньому просторі. Київ, 2009. 607 с.
 13. Методика навчання української мови в середніх освітніх закладах / ред. М. I.Пентилюк. Київ :Ленвіт, 2009. 400 с.
 14. Остапенко Н. Сучасні підходи до класифікації методів навчання рідної мови та роль О. М. Біляєва у її формуванні // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць. Київ, 2008. С. 255–263.
 15. Пентилюк М. І., Горошкіна О. М., Нікітіна А. В. Концепція когнітивної методики навчання української мови // Дивослово. 2004. № 8. С. 5–9.
 16. Пентилюк М. І., Горошкіна О. М., Нікітіна А. В. Концептуальні засади комунікативної методики навчання української мови // Актуальні проблеми сучасної лінгводидактики : збірник статей. Київ : Ленвіт, 2011. С. 226–237.
 17. ПентилюкМ. І., ОкуневичТ.І. Сучасний урок мови. Харків, 2007. 176 с.
 18. Плиско К. М. Принципи, методи і форми навчання української мови (Теоретичний аспект). Харків : Основа, 1995. 240 с.
 19. Пометун О. І. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання. Київ, 2004. 192 с.
 20. Семеног О. М. Професійна підготовка майбутніх учителів української мови і літератури. Суми, 2005.
 21. Похвалітова Ю. М. Риторика : збірка-посібник із спецкурсу для гімназійних класів з українською мовою викладання. Маріуполь, 2007.  18 с.
 22. Саранді Н. Життя людини – це сукупність промов, від яких залежить її доля: з досвіду викладання практичної риторики в загальноосвітньому навчальному закладі нового типу // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. 2008. № 5 (68). С. 18–22.
 23. Федоренко В. Розвиток риторичних здібностей школярів у навчальному процесі // Бібліотечка «Дивослова». 2008. № 8 (38). С. 61–64.
 24. Федорос Д. Ф. Риторика – наука і мистецтво переконувати : техніка підготовки усної доповіді : 10 клас // Вивчаємо українську мову та літературу. 2009. № 30 (214).
 25. Чавдаров С. Х. Методика викладання української мови (граматики і правопису) в середній школі. Київ, 1946. 210 с.
 26. Шелехова Г. Т. Система роботи з розвитку зв’язного мовлення на уроках рідної мови в середній школі. Київ, 1996. 56 с.
Прочитано 380 разів