П'ятниця, 04 грудня 2020 09:50

Функційна грамотність педагога

Програма спецкурсу

Функційна грамотність педагога (10 год)

Освітня програма

Функційна грамотність як вітальна потреба людини ХХІ ст. Складники функційної грамотності. Загальна грамотність. Комунікативна грамотність. Інформаційна грамотність. Комунікативна грамотність.

Мовно-стилістичний аспект функційної грамотності. Нова редакція Українського правопису. Ділові папери. Мовний режим. Культура мовлення.

Науково-методичний аспект функційної грамотності вчителя. Методичні розробки, статті, опис досвіду, есе, рецензії, відгуки. Цитування, бібліографія, академічна доброчесність. Діагностика, моніторинг, експеримент у роботі вчителя.

Комунікативний та інформаційний аспекти функційної грамотності вчителя. Ораторська майстерність. Педагогічне мовлення. Ситуативне і підготовлене мовлення. Фахове інтернет-спілкування.

Навчально-тематичний план

№ п/п

Змiст курсу Розподіл годин
всього лекц. прак.
1. Функційна грамотність як вітальна потреба людини ХХІ ст. Складники функційної грамотності. Загальна грамотність. Комунікативна грамотність. Інформаційна грамотність. 2 2 -
2. Мовно-стилістичний аспект функційної грамотності вчителя. Нова редакція Українського правопису. Ділові папери. Мовний режим. Культура мовлення. 2 0,5 1,5
3. Науково-методичний аспект функційної грамотності вчителя. Методичні розробки, статті, опис досвіду, есе, рецензії, відгуки. Цитування, бібліографія, академічна доброчесність. Діагностика, моніторинг, експеримент у роботі вчителя. 4 1 3
4 Комунікативний та інформаційний аспекти функційної грамотності вчителя. Ораторська майстерність. Педагогічне мовлення. Ситуативне і підготовлене мовлення. Фахове інтернет-спілкування. 2 0,5 1,5
  Усього 10 4 6

Навчальний контент

 1. Воронович Е. В. Функциональная грамотность – один из способов социализации личности. URL: https://docs.google.com/document/d/19LacntuRAxA.
 2. ГуйванюкН.В.Мовна толерантність як соціолінгвістична категорія // Вісник Львівського ун-ту. Вип. 38. Ч. ІІ. Львів, 2006.  С. 37‒46.
 3. Дерпак О.В.Конфронтативні мовленнєві жанри:комунікативно- прагматичний та мовний аспекти (на матеріалі української, англійської та польської мов). – К., 2005. – 196 с.
 4. Дроздова І.П. Формування українськомовної риторичної компетентності майбутніх викладачів нефілологічних дисциплін // Актуальні проблеми формування риторичної особистості вчителя в україномовному просторі.  Житомир, 2015. С. 43–49.
 5. Доній Н. Є. Функціональна грамотність як вітальна потреба соціального простору ХХІ ст. // Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. 2012. № 22(257). Ч. VII. С. 73−79.
 6. Курінна А.Ф.Розвиток риторичних можливостей особистості в професійній педагогічній діяльності // Шляхи формування професійної компетентності вчителя-словесника в процесі викладання філологічних дисциплін. Запоріжжя, 2014. С. 30–55.
 7. Мацкевич В., Крупник С. Функциональная грамотность // Всемирная энциклопедия: Философия / Главн.науч.ред. и сост. А.А. Грицанов, 2011. С.1172– 1173.
 8. Неформальна освіта. Бюро інформації громадськості. URL: http://www.unesco.org/education
 9. Онушкин В.Г., Огарев Е.И. Проблема грамотности в контексте социальных перемен // Человек и образование. 2006. № 8, 9. С.44–49.
 10. Тоффлер Э. Шок будущего / пер.с англ. Москва, 2004. 557 с.
 11. Освіта дорослих: енциклопедичний словник / за ред. В. Г. Кременя, Ю. В. Ковбасюка; Нац. акад. пед. Наук України, Нац. акад. держ. упр. при Президентові України [та ін.]. Київ : Основа, 2014. 496 с.

Форми контролю

Теми для самостійного опрацювання

 1. «Грамотності» ХХІ століття: особливості формування.
 2. Етапи формування фунцкційної грамотності учнів.
 3. Роль і місце вчителя в процесі формування фунцкційної грамотності учнів.
 4. Чому «в розвинених країнах рівень функціональної грамотності індивіда пропорційний рівню доходів громадян»? (Н. Є. Доній).
 5. Проблемний метод формування фунцкційної грамотності учнів на уроках УМЛ.

Форми практичних робіт : тренінги, воркшопи, інтерактивні заняття.

Форми підсумкового контролю успішності навчання : тести, творчі роботи.

Засоби діагностики успішності навчання : анкетування, інтерв’ю, спостереження за роботою в групах.

Прочитано 161 разів