Четвер, 03 червня 2021 12:29

Звіт за 2020-2021 н.р.

Розвиток педагогічної майстерності вчителя української мови і літератури в компетентнісному методичному просторі міста Тернополя відбувається в інтегративній системі, яка складається із взаємоузгоджених структурно-змістових елементів, що взаємодіють у діяльнісно-творчому, індивідуально-особистісному та акмеологічному аспектах.

Нормативно-правове підґрунтя викладання мови й літератури в системі базової освіти школяра забезпечують інформаційно-організаційні заходи. Зокрема на вебінарі з теми «Філологічна валіза українського словесника на початок навчального року», що відбувся 18 серпня 2020 року, учителів-словесників ознайомлено з документами, які регламентують зміст мовно-літературної освіти учнів в умовах очного, дистанційного та змішаного навчання, наголошено на особливостях коригувального навчання, рекомендовано методичні ресурси для успішного викладання і творчого зростання педагогів у 2020/2021 навчальному році.

Індивідуально-особистісному поступу сприяють коригувально-консультаційні заходи, до яких відносимо консультації учасників конкурсу «Вчитель року», щотижневе консультування педагогів з поточних питань, а також низку індивідуальних консультацій учителів із використанням засобів онлайнового спілкування.

Розширити поле педагогічної діяльності, сформувати професійні вміння, що ґрунтуються на поєднанні практики та теорії, досягнути акмелінгвістичної майстерності дозволяють науково-методологічні заходи, організовані  професійному  співробітництві  із  закладами  вищої  освіти,  а  саме:  наукові педагогічні читання,  присвячені 140-тій річниці від  дня  народження  Василя Сімовича (25 вересня, ТНПУ ім. В. Гнатюка), Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми лінгводидактики в сучасному освітньому середовищі» (6 листопада, ТНПУ ім. В. Гнатюка), онлайн-семінар «Траєкторія професійного розвитку вчителя української мови та літератури» (13 квітня 2021 року, спільно з Західноукраїнським національним університетом), семінар-практикум «Професійна мобільність учителя-словесника в практико-орієнтованому освітньому середовищі нової українськоїшколи» на дискусійній платформі «Мовники» (20 квітня 2021 року, спільно з ТНПУ ім. В. Гнатюка), семінар-тренінг «Роль Володимира Гнатюка у формуванні української науково-культурної парадигми» (25 травня 2021 року, ТНПУ ім. В. Гнатюка).

 Тематикаструктурно-змістовихзаходівобумовленадіяльністю компетентнісному методичному просторі міста Тернополя таких інноваційних організаційних структур, як «Інтерактивна школа сучасного вчителя» та «Комплексне трансфер-містечко інноваційних освітніх можливостей».

22 жовтня 2020 року в рамках роботи п’ятого трансфер-містечка відбулося фахове інтернет-навчання українських філологів з теми «Самооцінювання і взаємооцінювання в системі антропологічній парадигмі». Учасниками підлокації «Лінгводидактична» стали 100 вчителів-словесників. Педагоги опрацювали базові документи для самоаналізу та самооцінки свого професійного розвитку. Як інструменти самооцінювання і взаємооцінювання розглянули рамки професійного розвитку, портфоліо, опрацювали структуру самоаналізу й експертної оцінки уроку української мови й літератури. Усі методичні матеріали та рекомендації викладено на сайті українських філологів міста. 25 березня 2021 року на платформі "Зум" в рамках шостого транфер-містечка інноваційних можливостей для українських філологів проведено заняття з теми «Критеріальні моделі оцінювання та самооцінювання уроків української мови та літератури». Упродовж заняття висвітлено актуальні методичні засади уроку словесності, базові знання про аналіз і самоаналіз уроку, експертне оцінювання уроку, особливості оцінювання уроку словесності. Слухачам запропоновано матрицю експертного оцінювання уроку, побудовану на універсальних параметрах.

На інтернет-заняттях в інтерактивній школі сучасного українського словесника висвітлено актуальні в епоху тотальної цифоровізації теми: «Робота з медіатекстом на уроках української мови й літератури» 14 вересня 2020 року, «Особливості мовно-літературної освіти в епоху дигіталізації» 11 грудня 2020 року, «Використання можливостей цифрових додатків для формування діяльнісно-комунікативної компетентності учнів на уроках мови» 22 січня 2021 року, «Створення інноваційного контенту в інтернет-мережі для оцінювання та самооцінювання учнів» 24 лютого 2021 року, "Е-оцінювання, самооцінювання учнів на уроках української мови й літератури" 12 березня 2021 року.

Учителі   обговорили   шляхи   ефективного   використання       ресурсів інтернет-мережі  для  організації  дистанційного  навчання,  види  дистанційних завдань для оцінювання й самооцінювання учнів, можливості платформ «Moodle» і «LearningApps», вебдодатків “Quizlet”, “Flipgrid”; навчилися добирати інформацію з доступних медіаджерел і творчорепрезетувати її на уроці, ознайомилися з інтернет-ресурсами, які дозволяють тренувати різні види мовної діяльності і поєднувати їх у різних комбінаціях, допомагають глибше усвідомити мовні та літературні явища, формувати лінгвістичні здібності, створити комунікативні ситуації, автоматизувати мовні дії, а також забезпечують реалізацію індивідуального підходу й інтенсифікацію самостійної роботи учня.

Професіогенез сучасного вчителя-словесника неможливий без урахування націєтворчого потенціалу мовно-літературної освіти. Про особливості патріотичного та морально-етичного виховання школярів на уроках літератури рідного краю учасники інтерактивної школи сучасного вчителя-словесника говорили 8 жовтня, опрацьовуючи тему «Література рідного краю як засіб патріотичного виховання школярів».

На онлайновому занятті 16 грудня 2020 року порушено проблему формування компетентностей на уроках української літератури, висвітлено роль ігрових прийомів для формування компетентностей, наведено приклади використання низки інноваційних прийомів, зокрема прийому «психодрама», «зміна наративної позиції», «фокфікшн», «метальна карта», «біографічний педагогічний сторителінг».

22 грудня учасники інтерактивної школи окреслили професіограму сучасного вчителя-філолога, спираючись на такі базові акмеологічні інваріанти: креативність (creativity), критичне мислення (critical thinking), комунікація (communication) та командна праця (сollaboration).

29 січня 2021 року для вчителів-словесників проведено онлайнове заняття в     інтерактивній школі сучасного вчителя-словесника заняття з теми "Мовні досягнення людини ХХІ століття як еталон цілевизначення." На вебінарі йшлося про мовну діяльність, яка готує учнів до нових реалій, про спроможність творити власне «я» мовними засобами. Особливу увагу приділено пошуку шляхів для збагачення словникового запасу, критичному аналізу прочитаного / почутого матеріалу, умінню продукувати якісні тексти в інтернет-мережі, формуванню навиків ведення конструктивної дискусії.

22 березня 2021 року для вчителів української словесності проведено вебінар з теми "Аналіз художнього твору на уроках словесності в аспекті компетентнісного підходу". У процесі роботи висвітлено такі шляхи формування ключових компетентностей на уроках словесності. реалізація діяльнісного підходу; використання інтерактивних методів навчання; інтегроване  вивчення      української               літератури зпредметами економічного, природничого циклу, курсами за вибором; кластерні компетентнісно орієнтовані завдання; аналіз та інтерпретація художніх текстів; когнітивні гачки: особисті конструкти-еталони,інтелектуальні ресурси учнів.

6 квітня 2021 року відбувся вебінар для вчителів-словесників з теми "Інновації Держстандарту базової середньої освіти ЗНО 2021, нової редакції Українського правопису: пошук, проблеми, рішення". Висвітлено питання стосовно розвитку ідей Нової української школи в Державному стандарті базової середньої освіти, особливостей реалізації мовно-літературної галузі в типовому навчальному плані, упровадженні Нової редакції Українського правопису: колізії імплементації, інновацій ЗНО 2021.

Одним із шляхів підвищення фахової майстерності вчителів-філологів  є участь в організаційно-творчих заходах, підготовка дітей до мовно-літературних конкурсів, участь учителів у фахових випробуваннях.Інноваційні індивідуальні моделі методичної творчості в зональному турі всеукраїнського конкурсу «Вчитель року 2021» продемонстрували троє вчителів української словесності: Зоряна Палкова (ТЗОШ№23), Володимир Ситар (ТЗОШ№11), Галина Семенець (ТЗОШ№4). Їхні педагогічні ідеї, технологічні карти, майстер-класи, дистанційні уроки засвідчили високий і достатній рівень володіння сучасним лінгводидактичним інструментарієм у дистанційному форматі. Переможницею стала Галина Семенець (ТЗОШ№4).

Лауреатом Усеукраїнського конкурсу «Творчий вчитель – обдарований учень 2021» у номінації "Методична розробка" стала Оксана Гіль, учителька ТЗОШ І-ІІІст. №28 за розробку уроку "Інтеграція медійної грамотності на уроках української літератури у 9 класі як засіб підвищення рівня критичного мислення школярів". На проєкті "Навчаємося дистанційно" Оксана Гіль презентувала урок української літератури в 10 класі з теми : "Драма-феєрія Лесі Українки «Лісова пісня». Оригінальність жанру. Фольклорно-міфологічна основа твору. Особливості композиції".

Компетентнісний досвід професійно-педагогічної дії вчителі отримали під час проведення міських етапів ХI Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка (1 листопада, ТСШ№7), ХХІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика (26 листопада,ТЗОШ№26), міського етапу присвяченого Шевченківським дням усеукраїнського конкурсу учнівської творчості, під гаслом «Об’єднаймося ж, брати мої!» (23 грудня 2020 року, ТКМЦНОІМ).

Про високий рівень умотивованості, технологічної культури, сформованості професійно-педагогічної компетентності вчителів-філологів свідчать результати обласних та всеукраїнських етапів конкурсів.На обласному етапі ХI Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка, який відбувся онлайн 4 грудня, усі семеро переможців міського етапу стали переможцями. Дипломами І ступеня нагороджено: Бартіш Олену (ТНВК ШПЙС), Гаврись Софію (ТЗОШ№27), Гербут Уляну (ТУГ), Олійник Ірину (ДНЗ «Тернопільський центр професійно-технічної освіти». Диплом ІІ ступеня здобула Жаровська Юлія (ТУГ). Диплом III ступеня вибороли: Закордонець Соломія (ТЗОШ№16), Лобас Денис (ТУГ), Малюта Олена (ТСШ№29).На всеукраїнському етапі дипломом ІІ ступеня нагороджено Бартіш Олену (ТНВК ШПЙС), дипломи ІІІ ступеня здобули: Жаровська Юлія (ТУГ); Лобас Денис (ТУГ).Переможцями Всеукраїнського відкритого онлайн-марафону знавців мови імені Петра Яцика, що відбувся у березні 2021 року, стали: 1 місце – учениця 5 класу Бучинська Анастасія; 2 місце – учениця 10 класу Сивак Валерія; 3 місце – Катерина Балабан, учениця 3 класу ТЗОШ№28.

В     обласному літературному конкурсі "Дослідник фольклорних скарбів українців", що відбувся у квітні 2021 року, у номінації "Есе" серед учнів 9–11 класів диплом І ступеня здобула Якубишин Оксана, учениця 11 класу Тернопільської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів №4. За оригінальність відзначено роботи Стасишин Уляни, учениці 7 класу Тернопільської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів №13; Ціцюри Анастасії, учениці 8 класу Тернопільської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів №24; Тарнопільської Євгенії, учениці 8 класу Тернопільської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів №29.

Отже, система розвитку педагогічної майстерності вчителя української мови й літератури в компетентнісному методичному просторі міста Тернополя характеризується концептуальним, організаційним, змістовим, діагностичним, нормативно-правовим, науково-методичним, акметехнологічним забезпеченням, що сприяє успішному вирішенню професійних завдань, поступовому розширенню сфер професійно-педагогічної діяльності і виведення педагогів на новий, вищий рівень професіоналізації.

 

 

 

Прочитано 220 разів