Вівторок, 03 квітня 2018 13:25

Ресурсний потенціал музейної педагогіки як сучасної освітньої інноваційної технології. З досвіду роботи вчителя ТЗОШ№11 Л.З.Григор'євої

Новизна:досвід носить комбінаторний характер, так як передбачає конструктивні поєднання, інтеграцію сучасних педагогічних технологій та методик (технології музейної педагогіки з елементами краєзнавчої, сугестопедичної та інтерактивних технологій), спрямованих на розвиток творчої особистості. Це дозволяє вчителю самому творчо інтерпретувати різні підходи до організації навчально-виховного процесу.

Актуальність і перспективність досвіду:

 • забезпечує умови для розвитку творчої особистості дитини;
 • сприяє реалізації моделі випускника нової школи – креативної особистості, патріота, інноватора;
 • дає позитивну мотивацію учням до пізнавальної діяльності, потреби в самопізнанні, самореалізації та самовдосконаленні;
 • допомагає розкрити та розвинути здібності, таланти і можливості кожної дитини на основі партнерства між учителем, учнем і батьками;
 • робить можливим оригінальний підхід до побудови структури сучасного уроку української мови та літератури.

Мета досвіду:

 • створення оптимальних умов для розвитку творчих здібностей дитини на уроках української мови й літератури та в позакласній роботі;
 • створення атмосфери співпраці, взаємодії вчителя та учня;
 • розвиток соціальної та громадянської компетентності дитини
 • надання можливості кожному слухачеві розуміти і рефлексувати з приводу того, що він знає і думає;
 • вироблення життєвих цінностей;
 • розвиток комунікативних якостей і здібностей;
 • створення комфортних умов навчання, які б викликали у кожного слухача відчуття своєї успішності, інтелектуальної спроможності, захи­щеності, неповторності, значущості;
 • реалізація змістових ліній Концепції нової української школи.

Теоретична база:

 • -ідеї інтерактивного навчання (О.Пометун, Л. Пироженко);
 • -літературного краєзнавства (Є.Пасічник, М. Милонов, А.Лисенко, О.Фесенко);
 • -проектної технології (К.Баханов, В.Гузєєв, І.Єрмаков, О.Пєхота);
 • -музейної педагогіки (Вітрик І, Котлер Н., Діденко Н, Кондирєва М.)
 • -особистісно орієнтованого навчання (О.Савченко ,С. Подмазін );
 • -сугестопедичної (А.Макаров, В.Цимбал)

Провідна ідея досвіду:

Сукупність технологій навчання української словесності сприяють розвитку творчих здібностей, інтересів, умінь і навичок та інших інтелектуальних чинників у сучасних школярів, підвищують мовну компетентність учнів, гарантують реалізацію наскрізних ліній: «Екологічна безпека і сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров’я і безпека», «Підприємливість і фінансова грамотність».

Технологія реалізації головної ідеї.

Модернізація навчально-виховного процесу на сучасному етапі сприяє формуванню та розвитку творчої особистості, спроможної повноцінно реалізуватись в житті. В умовах, що постійно змінюються, найкраще орієнтується, приймає рішення, працює людина творча, гнучка, креативна, здатна до генерування і використання нового (нових ідей, задумів, нових підходів та рішень).

Розвивати творчі здібності можна по-різному. Окремі учні (обдаровані) переважно самостійно тренують свої задатки, щоб розвинути їх у здібності, і удосконалюють свої здібності, щоб вони стали творчими. Але для розвитку творчих здібностей більшості школярів важливою є саме роль учителя. Завдання педагога - управляти процесами творчого пошуку, йдучи від простого до складного: створювати ситуації, що сприяють творчій активності та спрямованості школяра, розвивати його уяву, асоціативне мислення, здатність розуміти закономірності, прагнення постійно вдосконалюватися, розв'язувати дедалі складніші творчі завдання.

Інноваційний підхід забезпечує позитивну мотивацію здобуття знань, активне функціонування інтелектуальних і вольових сфер, сприяє розвитку творчої особистості.

Створення ситуації успіху, сприятливих умов для повноцінної діяльності кожної дитини – основна мета, що покладена в основу сугестопедичної та інтерактивної інноваційних технологій навчання.

Практикую проведення уроків-творчих звітів, семінарів, змагань, досліджень, зустрічей з відомими людьми, віртуальних подорожей з використанням інтерактивних форм і методів: створення проблемних ситуацій, введення елементів казки, гри, інсценізації, інтеграції, дискусії, робота в групах, в парах.

Проводжу інтегровані уроки в нестандартній формі: урок-симфонія «Мозаїка інтимної лірики Ліни Костенко», урок-асоціація «Пісенна творчість поетів-шістдесятників», - з використанням різних форм роботи: створення учнівських відеороликів, виконання асоціативних досліджень, випереджальних пошукових завдань, рольових ігор, складання сенканів, інсценізації.

        На уроках української мови використовуютворче спостереження з елементами аналізу, інтонаційний практикум з елементами класифікації, творче моделювання, дослідження-трансформацію, пунктуаційні практикуми, завдання «Моделюю ситуацію»; метод недостатньої інформації, «Рюкзак», колективні, групові, індивідуальні форми роботи з метою навчити учнів правильно і комунікативно доцільно використовувати мовні засоби.

         У 2016 році разом з учнями 9-10 класів взяли участь у міжнародному медіа-проекті під назвою «Справа. Вголос – 2.0», який був спрямований на поглиблення рівня знань про медіа та соціум серед учнів, віком15-17 років, а також задля поширення загальнолюдських цінностей, які пов’язані з переказом інформації в демократичному суспільстві.

Постійно поглиблюю свої знання, опрацьовую додаткову літературу, привчаю до цього і своїх учнів. Прагну донести до них таку аксіому – підручник не являється єдиним джерелом знань, тому варто вивчати різні погляди на проблему із посібників, словників, довідників.

Ретельно готуюсь до кожного уроку, продумуючи хід заняття, добираючи ефективні методи та прийоми. Допомагають у цьому сучасні технології.

Результатом моєї діяльності є створення моделі випускника ХХІ століття. (Додаток 1)

Найефективнішим засобом досягнення мети є інтеграція елементів інноваційних технологій навчання: технології музейної педагогіки, краєзнавчої, сугестопедичної та інтерактивних технологій. Серед питань літературної освіти на сучасному етапі важливе місце займає національне виховання школярів, яке має базуватися на українознавчих матеріалах. Саме літературне краєзнавство залучає учнів до духовних надбань рідного краю, сприяє вихованню високих національних, морально-етичних почуттів, гордості за рідний край. Як учитель практикую проведення позакласних заходів про відомих людей краю у нестандартній формі (наприклад, арт-салон «Саломея» про С. Крушельницьку). Як заступник директора з виховної роботи популяризую краєзнавчу тему на загальношкільних заходах: «Вишиваний Перший дзвінок» (2015р.), «Перший дзвінок Тернопільський» (2017р.), мегапроект «Тиждень Незалежності» (2016 р.), Дні української писемності та мови, Шевченківські дні, Дні Європи в Україні та ін..

Розвиток розумових здібностей, поповнення знань школярів здійснюю через дослідницьку діяльність, спільну пошукову й позакласну роботу. Результативно працюю з експедиційно-пошуковими загонами, використовуючи форми, методи та прийоми музейної педагогіки: екскурсії в музеї та духовні храми, робота з автентичними документами, збір і опис фольклору. Наші роботи відзначені на міському, обласному, всеукраїнському рівні. (Додаток 2)

Пошукова робота допомагає кожному пройнятися почуттям патріотизму та усвідомлення свого національного «Я»; викликає глибокі почуття поваги до людей, які є патріотами свого краю і ревно зберігають пам'ять про славних земляків; пробуджує в учнів інтерес до вивчення історії нашого краю; сприяє розвиткові творчих здібностей школярів, бажанню зберігати родинні традиції, не забувати минуле свого народу.

Одним з найважливіших елементів педагогічної практики вчителя вважаю самоосвіту та методичну діяльність, мобільність у пошуку нових технологій, обізнаність з методиками провідних коучерів та теоретиків, вивчення досвіду вчителів – практиків, а також зміни моделі підготовки та комунікації. У зв’язку з цим варто говорити про нову роль учителя – не як єдиного наставника, а насамперед як «обізнаного тьютора, модератора в індивідуальній освітній траєкторії дитини» (згідно з «Концепцією Нової Української школи»).

Результативність досвіду

Підвищився інтерес до вивчення предмета, збільшилася кількість учнів, що бажають взяти участь у різних конкурсах та змаганнях, поступово зростає успішність, підвищується показник якості знань на уроках української мови та літератури. (Додаток 3)

Робота з обдарованими дітьми

Результативність участі учнів у фестивалях, турнірах, різних етапах філологічних конкурсів.

 • 3 місце – Ізюмська Юлія (6-А клас) у міському етапі обласного фестивалю-конкурсу патріотичної пісні і поезії «Свята Покрова» (номінація «Патріотична поезія») (керівник – Григор’єва Л.З.) 2013-2014 н. р.
 • Орошкевич Станіслав – учень 7-А класу – ІІІ місце за підсумками ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови й літератури (учитель Григор’єва Л.З.) 2015-2016 н. р.
 • Зубрик Катерина – учениця 10 класу – переможець міського та обласного етапів конкурсу учнівських творів «Зродились ми великої години», присвяченого 75-ій річниці Української повстанської Армії (наставник – Григор’єва Л.З.) 2016-2017 н. р.
 • Кузьмович В’ячеслав– учень 11класу – ІІІ місце за підсумками ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови й літератури (учитель Григор’єва Л.З.) 2017-2018 н. р.
 • Зубрик Катерина – учениця 11 класу – переможець міського етапу конкурсу учнівських творів «Об’єднаймося ж, брати мої»», присвяченого 75-ій річниці Української повстанської Армії (учитель Григор’єва Л.З.)

Методична робота

        Результативністю моєї педагогічної практики є активна участь у конкурсах для вчителів та учнів, проведенні методичних семінарів, спрямованих на підвищення рівня знань учнів, професійний розвиток вчителя і зростання престижу навчального закладу. Власним досвідом роботи багаторазово ділилась на засіданнях педагогічної ради школи, засіданні педагогічного імідж-клубу «Престиж-11», засіданні голів МК учителів української мови та літератури міста «Домінанта у діяльності вчителя-словесника» (лютий 2017р., ТЗОШ №11), засіданні динамічної групи вчителів української мови та літератури міста «Реалізація наскрізних ліній на уроках української мови й літератури. Панорама методичних знахідок» (20.12. 2017 р. ТЗОШ № 7).

         У 2017-2018 н.р. - учасник міського конкурсу «Парадигма освітніх технологій – 2018», переможець у номінації «Музейна педагогіка».

Видавнича діяльність

 • Українська мова. 9 клас. Розробки уроків/укладання Р. Орищин, Л.Григор’євої, Л. Залюбовської. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2017. – 240 с.
 • Українська література. 9 клас. Розробки уроків / укладання Р. Орищин, Л.Залюбовської. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2018. – 288 с.
 • Вишиваний Перший дзвінок. //SUPER.UROK-UA.com
 • http://metodportal.com/node/65313
 • http://metodportal.com/node/65315

     За сумлінну та багаторічну творчу працю була нагороджена Грамотами адміністрації Тернопільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст.№11 (2015-2017рр.), Грамотою управління освіти і науки Тернопільської міської ради (2017 р.), Грамотою облдержадміністрації, Дипломами міських, обласних та Всеукраїнських етапів за пошукові роботи РУМ.

Запорукою моєї педагогічної діяльності є творчий пошук, оптимізм і постійне самовдосконалення. Працювати потрібно так, щоб навчання приносило учням радість, успіх і задоволення.

Додаток 1

Модель випускника ХХІ століття

Додаток 2

Результати діяльності експедиційних загонів

 • 2013 р.   Експедиційний загін 11 класу – переможець міського та обласного етапів історико-географічної експедиції учнівської молоді «Історія міст і сіл України» (напрямок «Описи-нариси») в рамках РУМу «Моя земля – земля моїх батьків, конкурсна робота «По євшан-зілля – до Розгадова» (керівник –Григор’єва Л.З.);
 • 2016р.   Експедиційний загін учнів 10 класу – переможець міського, обласного, призер всеукраїнського етапів Всеукраїнської краєзнавчо-народознавчої експедиції учнівської молоді «Моя Батьківщина - Україна» за напрямом «Духовна спадщина мого роду», конкурсна робота «Буцнів і околиці під покровом Богородиці» (керівники – Григор’єва Л.З., Прокопенко І.Б.

Додаток 3

ПЯН на уроках української мови та літератури

Прочитано 412 разів