Вівторок, 03 квітня 2018 14:05

Використання проектних технологій з метою реалізації індивідуального підходу у навчанні на уроках української мови та літератури. З досвіду роботи вчителя ТКГ О.Підручняк

Будьте самі шукачами, дослідниками. Якщо не буде вогника у вас, вам ніколи не запалити його в інших.

В. Сухомлинський

Сучасна школа потребує змін, вона повинна допомогти учням відчувати себе впевненими на ринку праці, вміти адаптуватися до соціальних перетворень і криз у суспільстві, бути психологічно стійкими, розвивати здатність до самоорганізації. У контексті цих суспільних потреб особливо значущою є основна мета мовної освіти, яка визначається провідною функцією мови як навчального предмета: плекання національно свідомої, духовно багатої, творчо обдарованої особистості, що володіє вміннями комунікативно доцільно вживати мовні засоби у різних сферах і видах мовленнєвої діяльності. Це вимагає пошуку нових форм організації навчально- виховного процесу.

Щоб сформувати творчу, мислячу, самостійну особистість школяра у своїй роботі використовую такі технології: інтерактивні, осбистісно зорієнтованого диференційованого та проблемного навчання, проектні.

Сьогодні метод проектів вважається одним із перспективних видів навчання, тому що створює умови для творчої самореалізації учнів, підвищує мотивацію для отримання знань, сприяє розвитку їхніх інтелектуальних здібностей. Учні набувають досвіду вирішення реальних проблем з огляду на майбутнє самостійне життя, яке проектують у навчанні. Саме тому вже п’ятий рік працюю над проблемою «Використання проектних технологій з метою реалізації індивідуального підходу у навчанні на уроках української мови та літератури». Використання проектів змінює форми навчальної роботи з класно-урочної на самостійну, групову, колективну. Педагог у даній технології виступає насамперед як організатор середовища та умов, необхідних для розгортання педагогічного процесу, у якому безпосередня активна роль належить тим, хто вчиться. У процесі виконання різноманітних проектів ті, хто навчається, відчувають потребу в певних знаннях і уміннях, які вони одержують в міру необхідності.

Проектна діяльність дозволяє учням:

 • вивчати не тільки засоби, але й способи конкретної діяльності;
 • розвивати пізнавальні навички учнів та вміння самостійно конструювати свої знання;
 • розвивати критичне та творче мислення;
 • розвивати вміння орієнтуватися в інформаційному просторі;
 • організувати змістовне проведення позаурочного часу;
 • усвідомлювати, де і яким чином вона може бути використана на практиці.

Актуальність досвіду полягає у:

 • забезпеченні умов для розвитку творчої особистості дитини;
 • сприянні позитивній мотивації учнів до пізнавальної діяльності, потребі в самопізнанні, самореалізації та самовдосконаленні;
 • дозволить гарантувати досягнення певного стандарту освіти.

Мета досвіду:

 • створити оптимальні умови для розвитку творчих здібностей дитини на уроках словесності;
 • створити атмосферу співробітництва, взаємодії вчителя та учня;
 • розвивати соціальну та громадянську компетентність учня.

Новаційну значущість досвіду бачу у використанні в роботі новітніх технологій, намагаюся раціонально на їхній основі будувати сучасний урок української мови та літератури як важливу умову ефективного формування цілісної особистості учня.

Все більше вчителів у школах України цікавляться і використовують проектну діяльність учнів. Ідея включення проектної діяльності в освітній процес була запропонована американським педагогом і філософом Джоном Дьюї більше століття тому. В центрі філософії педагог ставить поняття дослідження, інтегрованого пошуку як засобу і як мету. Ідеї Дж. ДьюЇ знайшли продовження в працях учня і послідовника У. Кілпатріка. Він запропонував побудувати навчання на активній основі в процесі пошукової діяльності, спрямованої на розв’язання конкретної практичної проблеми. На межі 20-х років ХХ ст. метод проектів входить і в практику вітчизняної школи. Питанням проектних технологій займались Є. Полат, О. Пометун, Л. Переверзєв, Л. Ващенко, А.Чайка, С. Генкал, Н. Шиян, П, Архангельський, А. Хуторський.

Для сучасної школи проектна діяльність є способом досягнення дидактичної мети через детальну розробку проблеми (технології), котра повинна завершитися цілком реальним, практичним результатом, оформленим тим чи іншим чином. Саме діяльнісний підхід до освітньо-виховного процесу є особливістю проектної технології. За провідною діяльністю виділяють дослідницькі, творчі, ігрові, інформаційні, прикладні проекти.

Використання проблемно-пошукового методу подачі нового матеріалу реалізовую на основі індивідуальних та групових форм роботи, а, працюючи з обдарованими дітьми, основну увагу зосереджую на розвитку їх творчих здібностей, залучаю старшокласників до роботи територіального відділення МАНу.

На своїх уроках заохочую учнів до творчості, для цього використовую такі прийоми та форми роботи:

- на уроках української мови: виконання завдань підвищеної трудності, самостійне опрацювання додаткових джерел, виконання творчих завдань (складання ребусів, загадок, кросвордів, тестових завдань), завдань із розвитку мовлення (написання творів різних типів, наприклад, міні-твору, у якому всі слова починаються на одну літеру, який складається лише з односкладних речень), діалогів, створення таблиць, презентацій з теми, пам’яток, словників (наголосів, діалектизмів, фразеологічний), дидактичні ігри («Ти – мені, я – тобі», «Хто більше»);

- на уроках української літератури: випереджувальні завдання, обирання цікавого матеріалу, фактів з біографії письменника, написання рефератів, створення презентацій, «реклами» твору, складання питань до твору, тестів для перевірки знань, відповіді на проблемне запитання, ментальної карти, створення парадоксальної ситуації, захист проектів, дискусії, «займи позицію», «зміни позицію».

Самостійно відкриваючи для себе певні мовні явища, учень отримує задоволення, впевненість у своїх здібностях, що зумовлює самореалізацію особистості. Використання активних методів навчання (самостійна робота, проблемні та творчі завдання, дослідницькі та пошукові вправи, ігрові вправи, діалог, дискусія, метод проектів, самостійне спостереження, метод діалогічного викладу, бесіда) забезпечує розвиток логічного мислення, активізацію пізнавальної діяльності учнів, розвиток їх здібностей, допомагає вчителеві реалізувати навчальні, розвивальні цілі уроку. Отже, основна мета даної методики – навчити людину вільно себе почувати у спілкуванні.

Ще одним важливим і необхідним напрямком діяльності учителя-словесника є робота з обдарованими дітьми, при цьому:

 • - спочатку робиться акцент на формування вміння вчитися, регулярно надається можливість виступати в ролі вчителя;
 • - використовується велика кількість творчих завдань, рольових тренінгів, дискусій;
 • - виключається тиск учителя, на занятті – вільне спілкування;
 • - освіта повинна приносити дитині задоволення;
 • - необхідні самостійне добування інформації, повага бажання дитини працювати самостійно;
 • - обов’язкове заохочення наполегливості, активності;
 • - не можна знижувати самооцінку учня;
 • - дитині необхідно усвідомлювати суспільну значимість проблеми;
 • - завдання повинні бути творчими, що включають дослідження, аналіз, докази та висновки щодо досліджуваної проблеми;
 • - необхідно більше практичних робіт, робіт зі словниками, з довідковою літературою.

Плануючи роботу з обдарованими дітьми, досягаю належної змістової наповненості занять, зорієнтованості на новизну інформації та різноманітні види пошукової аналітичної, розвивальної, творчої діяльності. Поєдную групові та індивідуальні форми роботи на уроках і в позаурочний час, факультативи. Підбираю зміст так, щоб навчальна інформація доповнювалась науковими відомостями, забезпечуючи високий темп освоєння інформації учнями.

Завдяки впровадженню інтерактивних методів навчання у своїй роботі побачила перші результати:

 • -       високий рівень позитивного ставлення дітей до школи;
 • -       висока навчальна активність учнів;
 • -       зацікавленість в кінцевому результаті праці;
 • -       бажання брати участь у конкурсах.

Творчий пошук, прагнення до неординарного розв'язання методичних проблем, пробудження в учнів інтересу до вивчення мови, літератури розвиток у них мовного чуття, мислення – така моя робоча програма як учителя.

Мої вихованці неодноразово ставали призерами міських етапів Всеукраїнської олімпіади з української мови та літератури, Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості ім. Т.Шевченка, Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості «Об’єднаймося ж, брати мої!», Всеукраїнського конкурсу «Найкращий читач», конкурсів патріотичної поезії та прози, фестивалів-конкурсів театральних колективів.  

Невід’ємною частиною виховного процесу є позаурочна діяльність школярів. Створення довготривалих та міні-проектів розширює кругозір учнів, поглиблює їхні знання з різних галузей знань, прилучає їх до прекрасного, згуртовує колектив. Розвивальний ефект проектної технології відчувається в активній допитливості, пізнавальному інтересі учнів, в оволодінні дослідницькими методами мислення; формуванні свідомого і творчого вибору оптимальних засобів перетворювальної діяльності; вмінні мислити системно і комплексно, самостійно виявляти потреби в інформаційному забезпеченні діяльності, безупинно опановувати нові знання й застосовувати їх як засіб перетворювальної діяльності.

Відзначання народних свят надихнуло на створення таких проектів, як: «Андріївські вечорниці», майстер-клас із розписування писанок «Покотися, писанко...», «Різдвяний вертеп». Традиційними стали конкурси читців поезій, літературно-музичні композиції, конкурси («Мовна гра»), вікторини, зустрічі з відомими людьми нашого краю, інсценізація художніх творів (вистави «Лісова пісня», «За двома зайцями» «Назар Стодоля»), створення колажів, плакатів, відкриток, фотоальбомів своїми руками. До 200-річчя з дня народження Т.Шевченка учнями було відзнято і змонтовано відеочитання поеми Шевченка «І мертвим, і живим...». Залучаю учнів до участі у позашкільних проектах                (конкурс «Найкращий читацький щоденник», який проводило видавництво «Грані-Т», конкурс есе «Школа майбутнього», який проводила компанія «SAMSUNG», конкурс наукових робіт з українознавства, проведений Науково-дослідним інститутом українознавства, РУМ).

Творчість та креативність, використання новітніх технологій у педагогічній діяльності сприяє й професійному зростанню вчителя. Я є співавтором друкованих методичних посібників.

У своєму житті прагну дотримуватися «золотого» правила з Біблії: «Стався до інших так, як би ти хотів, щоб ставились до тебе». У будь-яких життєвих ситуаціях намагаюся зрозуміти іншого, допомогти, зробити крок назустріч, бо ніколи не знаєш, коли тобі самому потрібна буде допомога. Своїх дітей та учнів привчаю до дисципліни, відповідальності, виховую в них почуття людської гідності, справедливості, вчу жити за законами добра із вірою в серці. Постійно залучаю їх до різних акцій, аби навчити працювати в команді, підтримувати і допомагати один одному, відчувати чужий біль і вміти розділити чужу радість. Тільки самодостатня, креативна, національно свідома особистість є майбутнім України.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ:

1. Інноваційні технології навчання української мови і літератури / укладач О.І. Когут. - Тернопіль: Астон, 2005.

2. Проектна діяльність у школі / Упоряд. М. Голубченко. - К.: Шк.. світ, 2007.

3. Круглова О.С. Технологія проектного навчання. // Завуч. 1999. № 6

4. Новікова Т.О. Проектні технології на уроках і в позаурочній діяльності. // Шкільні технології. 2002. № 2.

5. Орлова Л.В. Освітній проект у навчально-педагогічному процесі школи. - Мн.: «Технопрінт», 2002.

6. Пометун О., Пироженко Л. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання. - К.:Видавництво А.С.К., 2003.

7. Федорчук Г. Проектна культура педагога // Завуч, К., 2009, №1.

8. Метод проектів: традиції, перспективи, життєві результати: Практико-зорієнтований збірник/ За ред. Єрмакова І. – К.: Департамент, 2003.

9. Метод проектів – у дії: Навчально-методичне видання/ укл. Шерстюк Л. – Суми: РВВСОІППО, 2011 – 54 С.

Інтернет-ресурси:

10. Ісаєва Г. метод проектів - ефективна технологія навчання.
http://osvita.ua/school/method/technol/1415/

11. Метод проектів як технологія навчання.

http://pidruchniki.ws/11570718/mformatika/metod_proektiv_tehnologiva_navchannva

12. Метод проектів - метод цілісного розв'язання учнем життєво значущої проблеми.

http://vesna-books.com.ua/articles/metod-proektiv-metod-tsilisnogo-rozv-vazannya-uchnem-zhittvevo-znachushhoyi-problemi/

13. Прочан B.I. Метод проектів як педагогічна технологія.
http://archive.nbuv.gov.ua/portal/socgum/Dtrgn/2010_3/files/GN310 20.pdf

Прочитано 442 разів